Radio- og tv-nævnet

Radio- og tv-nævnet, der består af elleve medlemmer, er nedsat af kulturministeren. Tilsammen dækker medlemmerne juridiske kompetencer (herunder særlig strafferetlig indsigt), økonomisk/administrative kompetencer, medieforskningskompetencer samt praktisk mediefaglige kompetencer.

Otte af medlemmerne er udpeget af ministeren og repræsenterer juridisk, økonomisk/administrativ, erhvervsmæssig og mediemæssig/kulturel sagkundskab. Danske Medier og Dansk Journalistforbund indstiller hver to kandidater til kulturministeren med praktiske mediefaglige kompetencer. Det niende medlem er udpeget af Samarbejdsforum for Danske Lytter- og Seerorganisationer. 

I visse særlige sager bliver Radio- og tv-nævnet udvidet med to medlemmer, hvoraf ét medlem er udpeget af Den Danske Dommerforening, og ét medlem med særlig strafferetlig indsigt er udpeget af kulturministeren.

Disse to medlemmer deltager alene ved behandlingen af sager, hvor der vil kunne træffes afgørelse efter regler, der forbyder tilskyndelse til had på grund af race, køn, religion, nationalitet og fremme af terrorisme.

Ved behandlingen af sager herom indtræder det medlem, der er udpeget af Den Danske Dommerforening som formand, mens den af ministeren udpegede formand fungerer som næstformand.

Det nuværende nævn er udpeget for perioden indtil 31. december 2024.

På siderne om Radio- og tv-nævnet kan du finde oplysninger om:

Opdateret 25. januar 2021

Kontakt

Vil du spørge os om noget? Her kan du henvende dig til Slots- og Kulturstyrelsen