Udmøntning af den strategiske ramme for internationalt kultursamarbejde

Sådan fordeles midlerne under den strategiske ramme for internationalt kultursamarbejde 2023-24

Professionelle danske kulturaktører (institutioner eller organisationer) og Udenrigsministeriets repræsentationer i udlandet kan søge midler under den strategiske ramme for international kultursamarbejde for i samarbejde med internationale partnere at udvikle de tre strategiske områder

 • Bæredygtighed og den grønne omstilling
 • Tech og den demokratiske dialog 
 • Land og by

Midlerne under den strategiske ramme forventes at udgøre samlet 12.800.000 kr. for perioden 2023-24 og er en central del af den årlige bevilling til det internationale kultursamarbejde på det kulturelle aktstykke. Midlerne fordeles på to puljer og en række særlige initiativer og kan søges 2 gange årligt gennem Slots- og Kulturstyrelsen.

Ansøgninger vurderes af styregruppen for samarbejdsaftalen mellem Kulturministeriet og Udenrigsministeriet på indstilling fra Slots-og Kulturstyrelsen.

Projekter skal forankres, projektledes og drives af professionelle kulturaktører i dialog med Slots- og Kulturstyrelsen og relevante danske repræsentationer, primært i geografiske prioritetsområder i USA, Asien, det nære Europa og Norden.

Der er fokus på at støtte større kulturprojekter med brede aktørkredse.

Midlerne under den strategiske ramme vil blive fordelt på følgende måde:

Ansøgningsfrist: 1. marts 2024 kl. 14.00 og 6. september 2024 kl. 14.00

Formålet med puljen er at fremme den tværfaglige kapacitetsopbygning inden for kultursektoren ift. de tre temaer gennem støtte til f.eks. udvikling af internationale konferencer, workshops, videndelingsforløb og udarbejdelse af best-practices.

Midlerne kan søges af professionelle danske kulturaktører (institutioner eller organisationer) og danske repræsentationer i udlandet.

Der kan søges midler til:

 • Researchrejser for udenlandske og danske partnere, der sammen ønsker at udvikle et læringsforløb eller ønsker at ideudvikle strategiske udviklingsprojekter.
 • Opbygning af internationale netværk for de danske kulturaktører inden for de strategiske indsatsområder – eksempelvis udgifter til rejse, ophold m.v.
 • Udvikling og gennemførelse af læringsforløb for professionelle danske kulturaktører i samarbejde med en eller flere internationale partnere. Der kan søges til projektledelse, udgifter til produktion og dokumentation af læringsforløb, udgifter til rejse og ophold i forbindelse med afvikling.

Danske repræsentationer kan ikke søge til projektledelse eller afholdelse af egne udgifter til rejse, ophold eller deltagelse.

Få flere oplysninger og ansøg her

Ansøgningsfrist: 1. marts 2024 kl. 14.00 og 6. september 2024 kl. 14.00

Formålet med puljen er at støtte større strategiske udviklingsprojekter inden for den strategiske rammes tre temaer. Det ansøgte projekt skal flugte med ét eller flere
af tre nedenstående fokusområder for hhv. Bæredygtighed og grøn omstilling, Tech og den demokratiske dialog og Land og by:

 • For temaet Bæredygtighed og den grønne omstilling ved at fremme udviklingen og implementeringen af konkrete værdifortællinger og støtte samarbejdsprojekter, der sætter fokus på kulturens potentialer for grøn omstilling eller inklusion og de sociale aspekter af bæredygtighed fx ift. arkitektur, institutioner og ’live-området’.
 • For temaet Tech og den demokratiske dialog ved at fremme kulturens evne til at skabe tillidsrum/safe spaces/open spaces i en kompliceret teknologiseret verden gennem støtte til partnerskaber og initiativer, der sætter fokus på at udvikle og dokumentere kulturens tillidsrum i konkrete projekter. Initiativerne kan være fysiske, digitale eller hybride, men de skal forholde sig aktivt til teknologiens muligheder og begrænsninger ift. det demokratiske rum.
 • For temaet Land og by ved at fremme og støtte tværfaglige kulturprojekter i land- og byområder, der inddrager civilsamfundet og dets ressourcer. Herunder arbejde med fællesskaber og inddragelse af børn og unge i konkrete kulturprojekter.

Midlerne kan søges af professionelle danske kulturaktører (institutioner eller organisationer) og Udenrigsministeriets aktører.
Styregruppen prioriterer større projekter, der søger finansiering mellem 100.000 kr. og 2 mio. kr.

Det forventes, at projekterne har minimum 25% medfinansiering fra anden side, eksempelvis egenfinansiering, udenlandsk samarbejdspartner eller anden fondsfinansiering.

Der kan søges midler til:

 • Projektledelse
 • Projektgennemførelse
 • Dokumentation og formidling
 • Dansk egenfinansiering af større EU finansierede projekter inden for temaet.  

Derudover vil følgende kriterier gøre sig gældende:

 • Et projekt skal være baseret samarbejder mellem flere danske og udenlandske kulturaktører – fx kunstnere, organisationer og/eller institutioner. En ambassade tæller ikke som en kulturaktør.
 • De kunstneriske eller kulturelle aktører skal have en professionel tilknytning til kunst-/kulturscenen.

De internationale samarbejdspartnere skal været baseret i et eller flere af de geografiske prioritetsområder: USA, Asien, det nære Europa og Norden. 
Der er ikke særlige projektformater der vægtes højere end andre.
Danske repræsentationer kan ikke søge til projektledelse eller afholdelse af egne udgifter til rejse og ophold i forbindelse med projekter.

Puljen har to årlige frister i 2023 og 2024. Første frist vil være 1. maj 2023.

Få flere oplysninger og ansøg her

Opdateret 07. maj 2024

Kontakt

Vil du spørge os om noget? Her kan du henvende dig til Slots- og Kulturstyrelsen

TILDELINGSLISTER

2023