Kulturministeriets og Udenrigsministeriets pulje for strategiske udviklingsprojekter under den strategiske ramme 2023-2024

Kulturministeriet og Udenrigsministeriet ønsker at understøtte udviklingsprojekter der understøtter den strategiske ramme for det internationale kultursamarbejde. Puljen er målrettet strategiske udviklingsprojekter under strategiens tre områder 1) Bæredygtighed og grøn omstilling, 2) Tech og den demokratiske dialog og 3) Land og By.

Kunstområde :

Frist

  01.03.2024, kl. 14:00

Hvem kan søge?

Professionelle danske kulturaktører på institutions- eller organisationsniveau kan søge midler for projekter sammen med internationale partnere.

Danske repræsentationer og Dansk Kulturinstitut kan ikke søge til projektledelse eller afholdelse af egne udgifter til rejse, ophold eller deltagelse.

Er du berettiget til at søge?

Formelle kriterier:

 • Der kan søges minimum 100.000 DKK.
 • Det forventes, at projekterne har minimum 25 procent medfinansiering fra anden side, eksempelvis egenfinansiering, medfinansiering fra udenlandsk samarbejdspartner eller anden fondsfinansiering.
 • Projekter må ikke være påbegyndt, før ansøgningen er modtaget af Slots- og Kulturstyrelsen.

Der kan søges til:

 • Projektledelse
 • Projektgennemførelse
 • Dokumentation og formidling
 • Dansk egenfinansiering af større EU-finansierede projekter inden for temaerne

En ansøgning er støtteberettiget hvis deN opfylder:

 • Ansøgningen skal opfylde de formelle kriterier, som skitseret oven for

Derudover skal følgende generelle kriterier være opfyldt:

 • Projektet skal understøtte ét eller flere af de tre temaområder beskrevet i puljens formål.
 • Det er et krav, at kommunikation af projektet afstemmes og koordineres med Kulturministeriet og Udenrigsministeriet og Udenrigsministeriets stedlige repræsentation.
 • Den ansøgende danske kunstneriske eller kulturelle aktør skal have en professionel tilknytning til den danske kunst-/kulturscene.
 • Et projekt skal være baseret på konkrete gensidige samarbejder mellem flere danske og udenlandske kulturaktører – fx kunstnere, organisationer og/eller institutioner.
 • Det forventes, at har været forudgående dialog med relevante ambassader inden ansøgning. Om muligt vedlægges en interessetilkendegivelse.

ØVRIGE VILKÅR:

 • Større, udvalgte projekter med betragteligt opmærksomheds- og synlighedspotentiale bliver gjort til fyrtårnsprojekter. Her vil Slots- og Kulturstyrelsen og relevante repræsentationer indgå i en følgegruppe for projektet.
 • Slots- og Kulturstyrelsen forbeholder sig ret til at gå i dialog med ansøgerne om projekterne. Dette inkluderer også at inddrage ambassaderne i de projekter, der søges af kulturaktører. Ved større tilsagn og ved fyrtårnsprojekter skal ansøger være indforstået med, at projekterne modnes og udvikles i samarbejde med Slots- og Kulturstyrelsen og Udenrigsministeriet for at sikre bedst mulig synergi.

Puljen dækker ikke

 • Projekter der primært finder sted i Danmark.
 • Projekter hvis primære faglige indhold er sport eller mad.

Hvad er formålet med ordningen?

Formålet med puljen er at understøtte Kulturministeriets og Udenrigsministeriets strategiske ramme for Danmarks internationale kultursamarbejde. Puljen skal støtte strategiske udviklingsprojekter inden for ét af tre fokusområder for hhv. Bæredygtighed og grøn omstilling, Tech og den demokratiske dialog og Land og By:

 • For temaet Bæredygtighed og den grønne omstilling at fremme udviklingen og implementeringen af konkrete værdifortællinger og støtte internationale samarbejdsprojekter, der sætter fokus på kulturens potentialer for inklusion og de sociale aspekter af bæredygtighed og grøn omstilling, fx ift. arkitektur, institutioner og ’live-området’.
 • For temaet Tech og den demokratiske dialog at fremme kulturens evne til at skabe tillidsrum/safe spaces/open spaces i en kompliceret teknologiseret verden gennem støtte til internationale partnerskaber og initiativer, der sætter fokus på at udvikle, understøtte og dokumentere kulturens tillidsrum i konkrete projekter. Initiativerne kan være fysiske, digitale eller hybride men de skal forholde sig aktivt til teknologiens muligheder og begrænsninger ift. det demokratiske rum.
 • For temaet Land og by at fremme og støtte tværfaglige, professionelle, internationale kulturprojekter i land- og byområder, der inddrager civilsamfundet og dets ressourcer, herunder arbejde med fællesskaber og inddragelse af børn og unge i konkrete kulturprojekter.

Sådan vurderes din ansøgning

 • Puljen vil støtte projekter der understøtter et eller flere af puljens formål for så vidt angår temaerne.
 • Puljen vil prioritere at støtte større projekter med brede aktørkredse.
 • Puljen vil prioritere projekter der overskrider fagområder.
 • Puljen vil prioritere projekter der udforsker nye formater.
 • Puljen vil prioritere projekter med tydeligt kommunikationspotentiale og med en bærende fortællekraft ift. temaerne.
 • I vurderingen af din afsøgning tages der hensyn til strategiens geografiske prioritetsområder: USA, Asien, det nære Europa og Norden.
 • I vurderingen vægtes en tydelig aktivitetsplan og refleksion over, hvordan temaerne sættes i spil i udlandet.

Ansøgning om tilskud til projektledelse vurderes ud fra rimelige lønniveauer – i Danmark svarende til de statslige overenskomster for tilsvarende arbejde.

Derudover skal projektet leve op til de fire principper for det internationale kultursamarbejde:

 • Aktiviteter skal være af høj faglig kvalitet i enhver henseende.
 • Aktiviteter skal være forankret i samarbejder mellem danske og internationale partnere, der bygger på gensidighed og lokal interesse.
 • Aktiviteter skal sikre stærke netværk og partnerskaber, der rækker ud over den enkeltstående aktivitet og gerne med et langsigtet perspektiv.
 • Aktiviteter skal sikre synliggørelse igennem målrettet kommunikation.

Styregruppen prioriterer større projekter. Der kan ikke søges mere end 1,4 mio. kr. Slots- og Kulturstyrelsen forbeholder sig ret til at dele ansøgningerne med andre myndigheder som en del af behandlingen.

Hvad skal ansøgningen indeholde?

Vi anbefaler, at du orienterer dig i ansøgningsformularen og har de nødvendige oplysninger klar, før du går i gang.

Du skal ansøge via Tilskudsportalen iht. tekstanmærkning nr. 134 i § 7 i Finansloven for 2024. Når du først har oprettet din profil på Tilskudsportalen, kan du til enhver tid gå ud og ind af portalen og tjekke, om du har alle bilag og oplysninger med, inden du indsender ansøgningen.

Hvis du dog er fritaget for Digital Post eller grundet helt særlige forhold ikke kan anvende den digitale selvbetjeningsløsning skal du skrive til post@slks.dk.

Hvis du ansøger på vegne af en dansk repræsentation i udlandet eller DKI’s udenlandske afdelinger, skal du benytte et udenlandsk login. Hvis du ikke har et login, kan du bestille det her.

Følgende bilag skal vedhæftes ansøgningen:

 • Projektbeskrivelse og budget (vi beder jer anvende styrelsens projekt- og budgetskabeloner, der kan hentes nedenfor). Der skal indsendes alle de oplysninger, som der efterspørges i vedhæftede projektskabelon.

Eventuelt yderligere materiale vil ikke indgå i vurderingen af ansøgningen.
Ansøgninger, der ikke indeholder de krævede oplysninger, vil ikke blive behandlet.

Skabelon for projektbeskrivelse og budget

Vi beder ansøgere om at anvende projekt- og budgetskabelonen, der kan hentes via nedstående link. Skabelonen for projektbeskrivelse og budget giver et overblik over projektet og dets økonomiske dimensioner, samt egen-/lokal-/andenfinansiering. Samtidig giver det ansøgeren et indtryk af, hvilke oplysninger vi efterspørger.

Det er et krav, at ansøgningens budget skal indeholde det enkelte projekts hovedudgifter samt finansieringsplan. Finansieringsplanen skal indeholde et overblik over lokale og danske partneres økonomi og ressourcer i projektet, evt. sponsorater eller fondsbevillinger, samt evt. egen medfinansiering. Det skal i budgettet tydeligt fremgå hvilke budgetposter, der søges støtte til. Alle budgetposter skal angives i danske kroner.

LINK TIL PROJEKTBESKRIVELSESSKABELON

LINK TIL BUDGETSKABELON

LINK TIL GUIDE TIL BUDGET

 

Økonomi

Vi udbetaler et evt. tilskud til den NemKonto, der er knyttet ansøgerens hoved-CVR-nummer.

Vi indberetter tilskuddet til SKAT. Der er ikke trukket skat af det udbetalte beløb. Tilskud udbetales så tæt som muligt på den startdato, der er angivet i ansøgningsskemaet. Du bør derfor afstemme startdatoen for dit projekt med den dato, hvor dine første udgifter for projektet falder.

Hvornår får du svar?

Puljen har to årlige frister i perioden 2023-2024. Ansøgninger til puljen vil blive behandlet to gange årligt.

Der er følgende frister i 2024:

 • 1. marts
 • 6. september

Du kan forvente svar på din ansøgning senest 8 uger efter indsendelse.

Hvem vurderer ansøgningen

Det er Styregruppen for samarbejdsaftalen mellem Udenrigsministeriet og Kulturministeriet, der tager stilling til ansøgninger til puljens midler på indstilling fra Slots-og Kulturstyrelsen.

Opdateret 31. marts 2023