Kulturministeriets og Udenrigsministeriets pulje til kapacitetsopbygning gennem internationale samarbejder

Kulturministeriet og Udenrigsministeriet ønsker at fremme den tværfaglige kapacitetsopbygning inden for kultursektoren i Danmark ved at støtte kapacitetsopbygning, der understøtter Kulturministeriets og Udenrigsministeriets strategiske ramme for Danmarks internationale kultursamarbejde. Kapacitetsopbygning skal ske i samarbejde med udenlandske kulturelle partnere. Kapacitetsopbygningen skal være målrettet inden den strategiske rammes tre områder 1) Bæredygtighed og grøn omstilling, 2) Tech og den demokratiske dialog og 3) Land og By.

Kunstområde :

Frist

  01.03.2024, kl. 14:00

Hvem kan søge?

Puljen kan søges af professionelle danske kulturaktører på institutions- eller organisationsniveau og danske repræsentationer i udlandet.

Er du berettiget til at søge?

Formelle kriterier:

 • Ansøgningen skal understøtte kapacitetsopbygning inden en eller flere af de tre strategiske temaer og understøtte formålet for puljen.
 • Ansøgningen skal understøtte kapacitetsopbygning, som sker i udlandet eller i Danmark i samarbejde med internationale partnere.
 • Ansøgningen skal godtgøre, hvordan kapacitetsopbygningen kommer den danske kultursektor til gode inden for en eller flere af de tre strategiske temaer.
 • Projekter må ikke være igangsat før ansøgningsfristen.

Der kan søges midler til:

 • Researchrejser for udenlandske og danske partnere, der ønsker at udvikle et læringsforløb sammen eller som sammen ønsker at idéudvikle et strategisk udviklingsprojekt
 • Opbygning af internationale netværk for de danske kulturaktører inden for de strategiske indsatsområder – eksempelvis udgifter til rejse, ophold, og netværksarrangementer.
 • Udvikling og gennemførelse af kapacitetsopbyggende forløb (fx læringsforløb, videndeling, konferencer, workshops eller udvikling af best-practices) for danske professionelle kulturaktører i samarbejde med en eller flere internationale partnere. Der kan søges til projektledelse, udgifter til produktion og dokumentation af læringsforløb og udgifter til rejse og ophold i forbindelse med afvikling.

Puljen dækker ikke:

 • Projekter der primært finder sted i Danmark.
 • Projekter hvis primære faglige indhold er sport eller mad.

Danske repræsentationer og Dansk Kulturinstitut kan ikke søge til projektledelse eller afholdelse af egne udgifter til rejse, ophold eller deltagelse.

Hvad er formålet med ordningen?

Formålet med puljen er at understøtte Kulturministeriets og Udenrigsministeriets strategiske ramme for Danmarks internationale kultursamarbejde. Puljen skal fremme den tværfaglige kapacitetsopbygning inden for strategiens temaer i kultursektoren. Dette sker gennem støtte til kapacitetsopbyggende forløb, netværk samt udvikling og afvikling af internationale konferencer, workshops, videndelingsforløb og best-practices.

Projekter skal forankres, projektledes og drives af professionelle kulturaktører i dialog med Slots- og Kulturstyrelsen og relevante danske repræsentationer

Der er fokus på at støtte større kulturprojekter med brede aktørkredse.

Sådan vurderes din ansøgning

 • Ansøgningen understøtter kapacitetsopbygning inden for de tre strategiske temaer.
 • Ansøgningen understøtter kapacitetsopbygning, som sker i udlandet eller i Danmark i samarbejde med internationale partnere.
 • Ansøgningen skal godtgøre, hvordan kapacitetsopbygningen kommer den danske kultursektor til gode inden for en eller flere af de tre strategiske temaer.
 • I vurderingen af din afsøgning tages der hensyn til strategiens geografiske prioritetsområder: USA, Asien, det nære Europa og Norden

Derudover skal projektet leve op til de fire principper for det internationale kultursamarbejde:

 • Aktiviteter skal være af høj faglig kvalitet i enhver henseende.
 • Aktiviteter skal være forankret i samarbejder mellem danske og internationale partnere, der bygger på gensidighed og lokal interesse.
 • Aktiviteter skal sikre stærke netværk og partnerskaber, der rækker ud over den enkeltstående aktivitet og gerne med et langsigtet perspektiv.
 • Aktiviteter skal sikre synliggørelse igennem målrettet kommunikation.

Der vil blive taget hensyn til rimelig fordeling af midlerne blandt de ansøgningsberettigede. 

Vejledende maksimum for ansøgt beløb: 300.000 kr.

Hvad skal ansøgningen indeholde?

Vi anbefaler, at du orienterer dig i ansøgningsformularen og har de nødvendige oplysninger klar, før du går i gang.

Du skal ansøge via Tilskudsportalen iht. tekstanmærkning nr. 134 i § 7 i Finansloven for 2024. Når du først har oprettet din profil på Tilskudsportalen, kan du til enhver tid gå ud og ind af portalen og tjekke, om du har alle bilag og oplysninger med, inden du indsender ansøgningen.

Hvis du dog er fritaget for Digital Post eller grundet helt særlige forhold ikke kan anvende den digitale selvbetjeningsløsning skal du skrive til post@slks.dk.

Hvis du ansøger på vegne af en dansk repræsentation i udlandet eller DKI’s udenlandske afdelinger, skal du benytte et udenlandsk login. Hvis du ikke har et login, kan du bestille det her.

Følgende bilag skal vedhæftes ansøgningen:

 • Projektbeskrivelse og budget (vi beder jer anvende styrelsens projekt- og budgetskabeloner, der kan hentes nedenfor). Projektbeskrivelsen skal indeholde en kort beskrivelse af projektet og den kapacitet, der søges opbygget og hvad den opnåede kapacitet ønskes anvendt til, samt en beskrivelse af, hvordan kapaciteten relaterer dig til de strategiske temaer

Eventuelt yderligere materiale vil ikke indgå i vurderingen af ansøgningen.

Ansøgninger, der ikke indeholder de krævede oplysninger, vil ikke blive behandlet.

Skabelon for projektbeskrivelse og budget

Vi beder ansøgere om at anvende projekt- og budgetskabelonen, der kan hentes via nedstående link. Skabelonen for projektbeskrivelse og budget giver et overblik over projektet og dets økonomiske dimensioner, samt egen-/lokal-/andenfinansiering. Samtidig giver det ansøgeren et indtryk af, hvilke oplysninger vi efterspørger.

Det er et krav, at ansøgningens budget skal indeholde det enkelte projekts hovedudgifter samt finansieringsplan. Finansieringsplanen skal indeholde et overblik over lokale og danske partneres økonomi og ressourcer i projektet, evt. sponsorater eller fondsbevillinger, samt evt. egen medfinansiering. Det skal i budgettet tydeligt fremgå hvilke budgetposter, der søges støtte til. Alle budgetposter skal angives i danske kroner.

LINK TIL PROJEKTBESKRIVELSESSKABELON

LINK TIL BUDGETSKABELON

LINK TIL GUIDE TIL BUDGET

Økonomi

Vi udbetaler et evt. tilskud til den NemKonto, der er knyttet ansøgerens hoved-CVR-nummer.

Vi indberetter tilskuddet til SKAT. Der er ikke trukket skat af det udbetalte beløb. Tilskud udbetales så tæt som muligt på den startdato, der er angivet i ansøgningsskemaet. Du bør derfor afstemme startdatoen for dit projekt med den dato, hvor dine første udgifter for projektet falder.

Puljen har to årlige frister i perioden 2023-2024. Du kan forvente svar på din
ansøgning senest 8 uger efter indsendelse.

 

Hvornår får du svar?

Ansøgninger til puljen vil blive behandlet to gange årligt.

Der er følgende frister i 2024:

 • 1. marts
 • 6. september

For ansøgninger under 150.000 kr. er behandlingstiden op til 4 uger.

For ansøgninger på over 150.000 kr. er behandlingstiden op til 8 uger.

Hvem vurderer ansøgningen

Det er Styregruppen for samarbejdsaftalen mellem Udenrigsministeriet og Kulturministeriet, der tager stilling til ansøgninger til puljens midler på indstilling fra Slots-og Kulturstyrelsen.

Opdateret 31. marts 2023