Litterære oplevelser for nye målgrupper

Tilskud til mindre eller større litterære arrangementer og litteraturmøder for nye publikumsmålgrupper, der ikke umiddelbart opsøger litteraturoplevelser eller fællesskaber omkring litteratur.
Note:

Der er to årlige frister. I 2024 vil fristerne være 25. april og 13. august.

Ansøgningsskemaet åbner senest en måned før ansøgningsfristen.

Kunstområde :

Frist

 • 13.08.2024, kl. 14:00

Ny tilskudsportal

Denne pulje søges igennem vores tilskudsportal med NemID. Søger du på vegne af en virksomhed, institution eller lignende, skal du benytte en medarbejdersignatur.

Hvem kan søge?

Arrangører af litterære arrangementer og litteraturmøder for børn, unge eller voksne, der henvender sig til målgrupper, som ikke har for vane at opsøge litteraturoplevelser eller læsefællesskaber. Arrangørerne opfordres til at have et samarbejde med en eller flere aktører, som er tæt på en given ny målgruppe.

DU KAN SØGE TILSKUD TIL:

 • Litteraturfestivaler
 • Arrangementer med litterært indhold
 • Forfattermøder
 • Workshops, læsefællesskaber eller aktiviteter med litteratur i fokus

DU KAN IKKE SØGE TILSKUD TIL:

Her kan du læse mere om, hvad du skal gøre, hvis dit projekt går på tværs af kunstarterne.

Statens Kunstfond opfordrer ansøgere til at indtænke grøn bæredygtighed i deres virke. Hvis du ønsker at følge projektets forbrug og blive klogere på indsatsområder, kan du finde inspiration og værktøjer til arbejdet med grøn bæredygtighed her.

Hvad er formålet med ordningen?

Statens Kunstfonds formål er bl.a. at fremme litteraturen og adgangen til litteratur i Danmark samt udbredelsen af dansk litteratur i udlandet.

Projektstøtteudvalget for Litteratur ønsker med denne pulje at bringe litteraturen ud til personer, der i mindre grad er i berøring med den og sjældent selv opsøger den aktivt.

Ansøgere til puljen kan for eksempel være:

•    Organisationer eller foreninger, der har berøring med et felt af mennesker, der sjældent selv opsøger litteraturoplevelser.
•    Skoler, der har blik for elevgrupper, der sjældent læser
•    Biblioteker, som ønsker at opsøge nye målgrupper

Der opfordres til, at ansøger aktivt bruger sin egen viden om, hvem der sjældent læser, og/eller baserer sin udvælgelse af målgruppe på dokumenteret viden om ikke-læsere.

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Litteratur ønsker at støtte arrangører, der tænker nyt og kreativt, og som har øje for de grupper i samfundet, der ikke normalt opsøger litteraturen. 

Der er forståelse for, at projektet ikke nødvendigvis ender med at leve op til de mål, som ansøger på forhånd har sat sig, men at målene kan kunne justeres undervejs. Udvalget er indforstået med, at afdækningen af nye formidlingsmuligheder kan være et mål i sig selv.

Sådan vurderes din ansøgning

FORMELLE KRAV

For at kunne søge støtte skal følgende formelle krav være opfyldt:

 • Medvirkende forfattere, oversættere og illustratorer skal have udgivet mindst ét værk på dansk.
 • Der skal argumenteres for, hvordan arrangement henvender sig til nye målgrupper, og i den forbindelse også reflekteres over, om målgruppen bedre nås på udebane fremfor at blive inviteret ind i en traditionel litteratursetting.
 • Desuden opfordres arrangørerne til at have et formaliseret samarbejde med en eller flere aktører, som er tæt på en given ny målgruppe.

KVALITET

Ansøgninger, der lever op til de formelle krav, vurderes dernæst på projektets kunstneriske kvalitet. Udvalget kigger på det ansøgte projekt som helhed for at vurdere den kunstneriske kvalitet.

Afhængigt af projektets karakter kigger udvalget bl.a. på følgende i vurderingen af kvalitet:

 • De involverede kunstneres litterære kvaliteter og talent. I vurderingen af litterær kvalitet ser udvalget efter kunstnerisk og personlig nødvendighed og efter professionel og sproglig kunnen. Vilje til at afsøge nye temaer og udtryk tæller positivt med, ligesom kulturel og samfundsmæssig relevans.
 • Hvordan projektet forholder sig til nye målgrupper, og om der er tænkt over, hvordan man kan opsøge nye målgrupper og gøre arrangementet attraktivt for dem.
 • Hvordan projektet forholder sig til at afprøve nye kunstneriske formater, fx i mødet mellem forfatter og publikum.

SPREDNING AF KUNSTSTØTTE

Udvalget prioriterer, at støtten når bredt ud i hele landet, særligt arrangementer og initiativer, der har vanskeligere vilkår for at tiltrække et stort publikum eller opnå finansiering fra anden side, fx i den geografiske periferi.

Udvalget prioriterer at støtte arrangementer, der i mindre grad forventes at kunne bære sig selv økonomisk. Udvalget forbeholder sig retten til at imødekomme ansøgningen med et mindre beløb end ansøgt. Fordelingen sker ud fra en vurdering af ansøgningen set i forhold til det samlede felt af ansøgninger, de afsatte midler samt ønsket om at sikre mangfoldighed og en spredning af kunststøtten.

Hvad skal ansøgningen indeholde?

Du indsender ansøgningen via Tilskudsportalen, som du finder her på siden. Når du først har oprettet din profil på Tilskudsportalen, kan du til enhver tid gå ud og ind af portalen og tjekke, om du har alle bilag og oplysninger med, inden du indsender ansøgningen.

Vi anbefaler, at du bruger browseren Chrome eller Firefox, når du udfylder din ansøgning.

DU SKAL VEDHÆFTE FØLGENDE BILAG

DU SKAL VÆRE OPMÆRKSOM PÅ:

 • at de vedhæftede bilag maksimalt må fylde 25 MB i alt.
 • at vedhæftet materiale kun kan modtages i formaterne: PDF, Word, MP3 og MP4. Vi modtager ikke ZIP-filer.
 • at du ikke kan eftersende bilag, men inden for ansøgningsperioden kan du (fra samme sag) redigere din ansøgning og indsende en ny version. Mangler din ansøgning bilag eller anden information, skal du indsende en ny, komplet ansøgning.
 • at det altid er den senest indsendte ansøgning, du har sendt til os, der bliver behandlet af udvalget.
 • at din ansøgning skal indeholde alle obligatoriske bilag for at blive behandlet af udvalget. Yderligere materiale, ud over det der er beskrevet i ansøgningsvejledningen, vil ikke indgå i vurderingen af din ansøgning.
 • at du selv er ansvarlig for, at ansøgningsskemaet er udfyldt korrekt, og at alle de ønskede bilag er vedhæftet.
 • at du som udgangspunkt ikke kan overdrage din ansøgning – og eventuelt tilsagn – til en anden person, herunder juridisk person eller virksomhed. Det er derfor vigtigt, at du får afklaret, hvem der er ansøger, inden du indsender din ansøgning. Samtidig skal du sikre, at der er tilknyttet en NemKonto til det CVR-nummer, du benytter.

Økonomi

Udvalget ser positivt på egenfinansiering og på medfinansiering fra andre kilder, da udvalget yderst sjældent fuldfinansierer projekter.

Tilskuddenes størrelse varierer og afhænger af det konkrete projekt, men der gives kun i få tilfælde støtte over 100.000 kroner til et projekt, også ud fra den betragtning at kunststøtten skal komme så mange som muligt til gode i alle egne af landet.

Der er samlet afsat 1.000.000 kr. af udvalgets midler til initiativet i 2024.

UDBETALING

Hvis du får tilskud, skal du have en NemKonto, for at vi kan udbetale beløbet. Alle tilskud bliver udbetalt til den NemKonto, der er knyttet til det CPR/CVR-nummer, du oplyser i ansøgningen. Hvis du for eksempel ansøger med et nyt CVR-nummer, skal du sikre, at du har fået tilknyttet en NemKonto. Det skal ske inden, du får et eventuelt tilsagn, og tilskuddet bliver udbetalt.

Modtager du et tilskud på:

 • 100.000 kroner eller derunder bliver pengene udbetalt så tæt som muligt på den startdato, du har oplyst for din udgiftsperiode. Du bør derfor afstemme startdatoen for dit projekt med den dato, hvor dine første udgifter for projektet falder.
 • over 100.000 kroner med en projektperiode længere end seks måneder, udbetaler vi pengene i rater.

Dit tilskud vil blive indberettet til SKAT, da vi har indberetningspligt. Det er uanset om og hvordan du skal beskattes af tilskuddet. Langt de fleste af vores tilskud bliver indberettet med AM-bidrag.

Hvornår får du svar?

Du får svar på din ansøgning senest 8 uger efter ansøgningsfristen via din sag i Tilskudsportalen.

I perioden indtil da vil alle ansøgninger blive klargjort og sendt til udvalget og herefter læst og behandlet. Og når der er truffet afgørelse i alle sager fra samme ansøgningsrunde, bliver tildelingerne offentliggjort på vores hjemmeside - under 'Tildelinger'.

Her finder du også navnene på alle ansøgere til Statens Kunstfond, der bliver offentliggjort i udvalgenes referater.

Når du har indsendt ansøgningen

Når du har indsendt din elektroniske ansøgning, vil du umiddelbart efter se en kvittering på skærmen. Du modtager ikke en mail.

Du kan under hele forløbet se din ansøgning i portalen under ’Mine ansøgninger’.

Det er dit eget ansvar, at de nødvendige bilag er sendt med – så husk at kigge din ansøgning godt igennem. Hvis noget mangler, kan du stående på samme sag sende en redigeret version. Denne version 2 skal være fuldstændig, fx skal du medsende samtlige bilag.

Al kommunikation imellem os om din sag sker gennem Tilskudsportalen.

Hvis du får tilsagn/tilladelse/dispensation skal...

Når vi uddeler tilskud i Statens Kunstfond, er det vigtigt for os, og ikke mindst lovmæssigt påbudt, at pengene bliver brugt til netop det, du har søgt dem til. Derfor skal du afrapportere til Slots- og Kulturstyrelsen efter bestemte retningslinjer. Hvordan du skal afrapportere, afhænger af hvor stort et tilskud du har fået.

Læs mere om afrapportering/regnskabsaflæggelse.

Hvem vurderer ansøgningen

Det er Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Litteratur, der vurderer ansøgningerne og træffer den endelige beslutning om, hvem der skal modtage tilskud.

Opdateret 31. marts 2023