Afrapportering for kommunale institutioner

Afrapportering for Kompensation for faste omkostninger til kommunale institutioner med driftstilskud fra Kulturministeriet samt seks navngivne kommunale koncert- og kulturhuse, der er i økonomisk krise som følge af Coronavirussygdom 2019 (COVID-19)

Frist for indsendelse af afrapportering: 8. december 2020

Har I modtaget kompensation fra kompensationsordningen for faste omkostninger til kommunale institutioner, skal I indsende afrapportering til Slots- og Kulturstyrelsen. Denne afrapportering skal indeholde:

 1. AFRAPPORTERINGSARK – FIND DEN OBLIGATORISKE SKABELON (xlsx)
  I fanen ’Afrapportering’ skal I udfylde en opgørelse over institutionens faktiske omsætning og kommercielle omsætning samt institutionens faktiske faste omkostninger i kompensationsperioden. 

  OBS. Det bemærkes, at fondsdonationer ikke længere skal medtages i opgørelsen af omsætning, således at fondsdonationer ikke medregnes i institutionens faktiske omsætning i hverken reference- eller kompensationsperioden. Hvis institutionen allerede har søgt og i ansøgningen medregnede fondsdonationer i den samlede omsætning, skal ansøger i forbindelse med indsendelse af afrapportering ikke medtage fondsdonationer i denne opgørelse, og kompensationsbeløbet vil derefter blive efterreguleret. 

 2. REVISORERKLÆRING – HENT DEN OBLIGATORISKE SKABELON TIL REVISORERKLÆRING (docx)
  Oplysningerne skal være ledsaget af en revisorerklæring udarbejdet af en uafhængig, godkendt revisor.

Hvis Slots- og Kulturstyrelsen finder det nødvendigt at kontrollere berettigelsen af den udbetalte kompensation, skal ansøger afgive supplerende dokumentation til Slots- og Kulturstyrelsen inden for en fastsat frist. Slots- og Kulturstyrelsen kan i den forbindelse pålægge, at oplysningerne skal være ledsaget af en revisorerklæring udarbejdet af en uafhængig, godkendt revisor. Hvis det vurderes nødvendigt, indhenter Slots- og Kulturstyrelsen efter det gældende regelgrundlag oplysninger fra relevante offentlige registre, herunder Skatteforvaltningen. 

Efterregulering

Hvis institutionens omsætning, kommercielle omsætning og faste omkostninger i kompensationsperioden, seneste resultat eller øvrige oplysninger omfattet af revisorerklæring mv. afviger fra det anførte i ansøgningen, træffer Slots- og Kulturstyrelsen på grundlag af den indsendte dokumentation afgørelse om efterregulering af den udbetalte kompensation.  

Efterreguleringen sker i opadgående eller nedgående retning, afhængigt af, om ansøgers oplysninger har resulteret i, at der er udbetalt en for lav eller for høj kompensation.

Tilbagebetaling

Slots- og Kulturstyrelsen kan kræve den udbetalte kompensation helt eller delvist tilbagebetalt, hvis:

 • den foreskrevne dokumentation ikke indsendes inden for den fastsatte frist 
 • dokumentationen vurderes utilstrækkelig
 • ansøger har afgivet urigtige eller vildledende oplysninger eller har fortiet oplysninger af betydning for sagens afgørelse, herunder for beregningen af kompensationen.

Ved opgørelse af tilbagebetalingskrav tillægges der renter. Rentetillægget beregnes fra tidspunktet for meddelelse af tilbagebetalingskravet, og indtil tilbagebetaling sker, og med den i lov om renter ved forsinket betaling mv. (renteloven) fastsatte referencesats med tillæg, jævnfør lovens § 5. Rentetillægget udgør dog mindst 50 kr.

Afrapporteringen skal indsendes elektronisk via dette skema

Lovgrundlag

"Midlertidig kompensation for faste omkostninger til kommunale institutioner med driftstilskud fra Kulturministeriet samt seks navngivne kommunale koncert- og kulturhuse har hjemmel i aktstykke 181 af 20. maj 2020 og aktstykke 261 af 24. juni 2020. Reglerne i Bekendtgørelse nr. 890 af 17/06/2020 om kompensation for faste omkostninger på Kulturministeriet og Børne- og Undervisningsministeriets område til foreninger, selvejende institutioner og fonde m.v. med primært offentlig finansiering, der er i økonomisk krise som følge af Coronavirussygdom 2019 (COVID-19)" som ændret ved "Bekendtgørelse nr. 1245 af 25/08/2020 om ændring af bekendtgørelse om kompensation for faste omkostninger på Kulturministeriet og Børne- og Undervisningsministeriets område til foreninger, selvejende institutioner og fonde m.v. med primært offentlig finansiering, der er i økonomisk krise som følge af Coronavirussygdom 2019 (COVID-19)", og ved "Bekendtgørelse nr. 1461 af 09/10/2020 om ændring af bekendtgørelse om kompensation for faste omkostninger på Kulturministeriet og Børne- og Undervisningsministeriets område til foreninger, selvejende institutioner og fonde m.v. med primært offentlig finansiering, der er i økonomisk krise som følge af Coronavirussygdom 2019 (COVID-19)!, gælder tilsvarende for denne kompensationsordning.

Se ansøgningsvejledningen 

Opdateret 22. juni 2021

Afrapportering

Se oversigten over alle afrapporteringer
Gå til oversigten