Afrapportering for projekttilskud på 100.000 kr. eller derunder

Hvis du har modtaget et projekttilskud på 100.000 kr. eller derunder, skal du erklære, at tilskuddet er anvendt fuldt ud til formålet og i overensstemmelse med eventuelle krav i bevillingsbrevet.

Når du har indsendt den elektroniske erklæring, vil du modtage en kvittering for indsendelsen på din e-mail adresse. Du skal ikke foretage dig mere. Du skal dog være opmærksom på, at Kulturministeriet/Slots- og Kulturstyrelsen udtager en andel af tilskudsmodtagerne til stikprøve. Vi kontakter dig, hvis du er udtaget til stikprøve.

Erklæringen er en elektronisk blanket, hvor du skal oplyse:

  • Navn og CVR/CPR-nr.
  • Journalnummer (fremgår af bevillingsbrevet)
  • Projekttitel
  • Erklæringen signeres ved indsendelse med NemID
  • Bevilget og anvendt beløb
  • E-mail adresse

Hvad vil det sige at afgive en erklæring om anvendelse af tilskuddet?

Når du afgiver erklæringen, står du inde for, at tilskuddet er anvendt til det formål, som det er bevilget til, og at betingelser for anvendelse af tilskuddet er opfyldt. Betingelserne fremgår af bevillingsbrevet. Bemærk, at afgivelse af urigtig erklæring kan straffes efter straffelovens § 163.

Har du ikke anvendt hele tilskuddet?

Du skal skrive i erklæringen, hvor stor en del af tilskuddet du har anvendt.

Hvis du ikke har anvendt hele tilskudsbeløbet, og endnu ikke har fået udbetalt dit tilskud, vil du få udbetalt det anvendte beløb.

Hvis du har fået udbetalt hele dit tilskud, men ikke har anvendt det hele, vil du blive bedt om at tilbagebetale den overskydende del af beløbet.

Stikprøve

Kulturministeriet/Slots- og Kulturstyrelsen udtager en andel af tilskuddene til stikprøve og beder om et regnskab. Hvis din sag bliver udtaget til stikprøve, får du besked om dette inden for tre uger, efter vi har modtaget din erklæring. Vi vil vejlede dig i, hvordan sådan et regnskab skal se ud, hvis det bliver relevant.

Behold dine kvitteringer

Vi vil ikke have bilag, kvitteringer mv. sammen med regnskabet. Men Kulturministeriet/Slots- og Kulturstyrelsen kan bede om dokumentation for projektets økonomi i fem år fra udgangen af det år, hvor projektet er afsluttet. Du skal derfor gemme regnskabsmateriale, dvs. bilag og kvitteringer i den periode.

Opdateret 11. maj 2020

Læs bekendtgørelsen

Reglerne for regnskab for projekt- og aktivitetstilskud fra Kulturministeriet er blevet forenklet med bekendtgørelse om afrapportering for projekt- og aktivitetstilskud fra Kulturministeriet. Tilskuddets størrelse bestemmer, hvordan du skal aflægge regnskab.

Læs bekendtgørelse nr. 1479 af 22. december 2014