Driftstilskud på 200.000 kr. eller under

Hvis I har modtaget et driftstilskud på 200.000 kr. eller derunder fra Kulturministeriet eller Slots- og Kulturstyrelsen, skal I afgive en erklæring om, at tilskuddet er anvendt til formålet og i overensstemmelse med betingelserne i jeres bevillingsbrev.

Hvad vil det sige at afgive en erklæring om anvendelse af tilskuddet?

Når du afgiver erklæringen, står du med din MitID-signatur inde for, at tilskuddet er anvendt til det formål, som det er ydet til, og at betingelser for tilskuddet, som er fastsat i bevillingsbrevet, er opfyldt. Afgivelse af urigtig erklæring kan straffes efter straffelovens § 163.

Hvad skal der oplyses i erklæringen?

Erklæringen er en elektronisk blanket, som I finder linket til nederst på denne side. I erklæringen I skal oplyse følgende:

  • CVR-nummer og P-nummer eller CPR-nummer for tilskudsmodtager
  • Tilskudsmodtageres navn
  • År eller sæson for tilskuddet
  • Journalnummer
  • Mailadresse
  • Erklæringen skal ved indsendelsen signeres med MitID

Når I har indsendt den elektroniske erklæring, får I automatisk en kvittering for modtagelsen på den mailadresse, I har oplyst i erklæringen.

Stikprøve

I skal være opmærksomme på, at vi udtager en andel af tilskudssagerne til stikprøve. Hvis jeres sag udtages til stikprøve, skal I indsende jeres årsregnskab til os. Hvis jeres sag bliver udtaget til stikprøve, vil I få besked herom inden for tre uger fra vi modtager jeres erklæring. 

Gem relevante bilag

I skal huske, at I altid skal gemme de seneste 5 års regnskabsmateriale inkl. bilag, også selvom I ikke skal indsende årsregnskab til os, da vi har mulighed for at udbede os oplysninger om anvendelsen af driftstilskuddet i hele den femårige periode.

Erklæring om anvendelse af driftstilskud

Erklæring om anvendelse af driftstilskud - husk at have de ovenstående oplysninger klar

Opdateret 31. oktober 2023

Lovgrundlag

Driftstilskudsloven og driftstilskudsbekendtgørelsen gælder for alle, der modtager driftstilskud fra Kulturministeriet. Loven og bekendtgørelsen indeholder bl.a. en række krav til, hvordan der skal aflægges budget og regnskab.

Læs driftstilskudsloven

Læs driftstilskudsbekendtgørelsen

Hent læsevejledningen til loven og bekendtgørelsen