Afrapportering for Formidlingsordningen pulje 2

FORMIDLINGSORDNINGENS PULJE 2

 - afrapportering for 2021/22

Frist
1. december 2022, kl. 23.59

Teatre m.fl., der har modtaget tilskud fra formidlingsordningens pulje 2 for teatersæson 2021/22 skal senest den 1. december 2022 sende enten et revideret årsregnskab for teatrets samlede drift eller det elektroniske afrapporteringsskema, der er udarbejdet af Slots- og Kulturstyrelsen, som dokumentation for at formidlingstilskuddet i sæson 2021/22 er anvendt i overensstemmelse med bekendtgørelse om formidlingstilskud til nedbringelse af billetpriser (bekendtgørelse nr. 1098 af 26. oktober 2019).

Hvis teatret vælger at afrapportere for anvendelsen af formidlingstilskuddet som led i sit ordinære årsregnskab, skal der af regnskabet fremgå de samme regnskabsmæssige oplysninger, specifikationer og bilag (der udformes som noter til regnskabet), som indgår i det elektroniske afrapporteringsskema.

Se i revisionsinstruksen hvilke krav der stilles til dokumentationen for anvendelsen af formidlingstilskuddet og hvilke oplysninger, der skal indgå i det reviderede regnskab eller afrapporteringsskema.

Teatrets registrerede eller statsautoriserede revisor skal i det reviderede regnskab eller i tilknytning til afrapporteringsskemaet afgive en erklæring om den udførte revision i relation til formidlingstilskuddet. Revisorerklæringen skal udformes i overensstemmelse med Slots- og Kulturstyrelsens tilsagnsbrev, styrelsens uddybende vejledning vedrørende formidlingsordningens pulje 2 samt styrelsens revisionsinstruks for formidlingsordningens pulje 2. Se eksempel for revisorerklæring og for en ledelseserklæring, der ligeledes skal indsendes som led i afrapporteringen.

Find dokumenterne her:

Elektronisk afrapporteringsskema for formidlingstilskud fra pulje 2 i 2021/22

Se afrapporteringsskemaet i sin fulde længde (kan ikke udfyldes) (pdf)

Eksempel på opstilling af en overordnet billetsalgsspecifikation (excel)

Revisionsinstruks for formidlingsordningens pulje 2 (pdf)

Eksempel på den uafhængige revisors erklæring samt ledelseserklæring (paradigme) (word)

Uddybende vejledning for formidlingsordningens pulje 2 (pdf)

Frist for indsendelse af afrapportering for sæson 2021/22:
1. december 2022 kl. 23.59

 

 

Opdateret 09. september 2022