Driftstilskud over 200.000 kr.

Hvis I har modtaget driftstilskud over 200.000 kr. fra Kulturministeriet eller Slots- og Kulturstyrelsen, skal I indsende et revideret årsregnskab inkl. en ledelsesberetning, senest 6 måneder efter regnskabsårets afslutning. Sammen med årsregnskabet skal I desuden indsende en genpart af revisionsprotokollatet.

Vær opmærksom på, at I kun skal indsende årsregnskabet til godkendelse hos den tilsynsførende myndighed.

I skal indsende årsregnskab mv. via en elektronisk blanket, som I finder linket til nederst på denne side. I blanketten skal I oplyse eller vedhæfte følgende:

  • CVR-nummer og P-nummer eller CPR-nummer for tilskudsmodtager
  • Tilskudsmodtageres navn
  • År eller sæson for årsrapport
  • Journalnummer
  • Mailadresse
  • Revideret årsregnskab inkl. ledelsesberetning (skal vedhæftes)
  • Revisionsprotokollat (skal vedhæftes)

Undtagelse for foreninger

Der er andre krav til foreninger, der har modtaget 1 mio. kr. eller derunder i driftstilskud.
Læs mere om krav til og indsendelse af årsregnskab for foreninger her. 

Krav til de indsendte bilag

Årsregnskab, ledelsesberetning og revisionsprotokollat skal opfylde de krav til udformning, indhold og revision, som er beskrevet i Kulturministeriets driftstilskudsbekendtgørelse. Derudover skal I være opmærksomme på yderligere krav stillet i bevillingsbrevet.

Revisionen skal være udført af en registreret eller statsautoriseret revisor.

Husk at årsregnskab og revisionsprotokollatet skal være underskrevet af hele bestyrelsen, hvis tilskudsmodtager er en selvejende institution eller forening.

Er tilskudsmodtager en kommunal institution uden selvstændig bestyrelse skal de indsendte bilag være underskrevet af den kommunale institutions daglige ledelse.

Er tilskudsmodtager en enkeltperson eller enkeltmandsvirksomhed skal de indsendte bilag være underskrevet af tilskudsmodtageren eller, hvis der er en ledelse, af samtlige medlemmer af denne ledelse.

I boksen til højre kan I finde links til driftstilskudsloven og driftstilskudsbekendtgørelsen samt en læsevejledning til begge.

Hvornår hører I fra os?

Når I har indsendt blanketten, vil I modtage en kvittering på den mailadresse I har oplyst i blanketten. Vi vil efterfølgende gennemgå det indsendte og I vil høre fra os senest 3 måneder efter indsendelsesfristens udløb.

Gem relevante bilag

I skal huske, at I altid skal gemme de seneste 5 års regnskabsmateriale inkl. bilag, også selvom I ikke skal indsende årsregnskab til os. Vi har mulighed for at udbede os oplysninger om anvendelsen af tilskuddet i hele den femårige periode.

Blanket til indsendelse af årsregnskab

Blanket til indsendelse af årsregnskab - husk at have de ovenstående oplysninger klar

Opdateret 31. maj 2024

Lovgrundlag

Driftstilskudsloven og driftstilskudsbekendtgørelsen gælder for alle, der modtager driftstilskud fra Kulturministeriet eller Slots- og Kulturstyrelsen. Loven og bekendtgørelsen indeholder bl.a. en række krav til, hvordan der skal aflægges budget og regnskab.

Læs driftstilskudsloven

Læs driftstilskudsbekendtgørelsen

Hent læsevejledningen til loven og bekendtgørelsen (pdf)