Afrapportering for honorarstøtte - musik

Hvis du har modtaget honorarstøtte skal du afrapportere med et regnskab, senest 1. april. Regnskabet skal redegøre for projektets forløb og indfrielsen af de krav, der er fastsat i bevillingsbrevet.
- For tilskud på 100.000 kr. eller derunder skal regnskabet underskrives af tilskudsmodtager
- For tilskud på over 100.000 kr. og op til 500.000 kr. skal regnskabet underskrives af tilskudsmodtager og af en regnskabskyndig person.
- For tilskud på 500.000kr eller derover skal regnskabet være revideret af en statsautoriseret revisor, en registreret revisor eller et revisionsorgan, der udfører revision for kommuner eller regioner.

Læs denne side inden du går i gang med at udarbejde dit regnskab.

Inden du går i gang med at udarbejde dit regnskab

Hav det budget, som du indsendte med ansøgningen klar. Hvis du senere har fået godkendt et justeret budget, skal du have det klar. Brug dit bilag 2 i ansøgningen om tilskud til indeværende år.

Regnskabet skal udarbejdes i en skabelon, der kan hentes til højre på denne side, hvor du også finder blanket til indsendelse.

Når du har udfyldt regnskabet i skabelonen skal det: udskrives, underskrives, scannes, gemmes på din computer og vedhæftes blanketten sammen med beretningen.

Regnskabet skal indeholde følgende

  • Beskrivelse af koncerter som der aflægges regnskab for: Dato, kunstner, billetpris, entréindtægt, honorarudgifter, antal musikere, lydteknikere og anvendte antal klip
  • Angivelse af om tilskudsforudsætninger er opfyldt
  • Underskrifter som beskrevet i regnskabsskabelonerne

Beretning

Sammen med regnskabet skal der indsendes en kort beretning om, hvordan tilskuddet er brugt.

I beretningen skal der redegøres for om eventuel udvikling/nye tiltag i koncertvirksomheden er lykkedes, tag baggrund i jeres beskrivelse i ansøgningens bilag 1: Koncertform, repertoire, m.v.

Husk hvis tilskud over 100.000 kr. også regnskabskyndiges underskrift (se mere nedenfor)

Særligt for tilskud over 100.000 kr til og med 500.000 kr.

Det skal du vide, når du vælger regnskabskyndig - Begrebet regnskabskyndig anvendes i bekendtgørelsen som alternativ til revisor. Det er for at give mulighed for at kontrol af regnskaber for tilskud på under 500.000 kr. kan ske af en ikke-faguddannet revisor, da det kan betyde en besparelse af tid og penge for tilskudsmodtager.

Der er to karakteristika, der bør være opfyldt for, at en person kan udfylde ”rollen” som regnskabskyndig: Uafhængighed og kompetence.

Uafhængighed vil sige, at den regnskabskyndige ikke kan være den samme, som underskriver regnskabet eller løser opgaver, som er en del af projektet, herunder bogføringsopgaven. Hensigten er, at det er ”andre øjne”, der gennemgår projektet og at den pågældende med sin underskrift giver en øget sikkerhed for, at der ikke foreligger væsentlige mangler, fejl eller misbrug.

Kompetence vil sige, at vedkommende skal have en faglig kompetence til at gennemgå regnskabet i overensstemmelse med god offentlig revisionsskik. Det betyder, at gennemgangen skal ske under iagttagelse af bestemmelserne i § 10, stk. 2. Det betyder, at den regnskabskyndige i et passende omfang skal efterprøve, om:

  • Regnskabet er rigtigt, dvs. uden væsentlige fejl og mangler
  • Tilskudsbetingelserne i bevillingsbrevet er opfyldte
  • Tilskuddet er anvendt efter formålet
  • Tilskudsmodtager har ”taget skyldige økonomiske hensyn” dvs. ageret økonomisk fornuftigt
  • De oplysninger, som tilskudsmodtager har meddelt Kulturstyrelsen om opfyldelsen af projektets eller aktivitetens formål og mål, er dokumenterede.

Det er tilskudsmodtageres ansvar, at den valgte regnskabskyndige opfylder ovenstående krav.

Vejledning til den regnskabskyndige Vi har udarbejdet en vejledning, som du som tilskudsmodtager kan vedlægge til den regnskabskyndige, der skal efterprøve regnskabet. Hent vejledningen.

Når du har indsendt din afrapportering

Når du har indsendt blanketten, vil du automatisk modtage en kvittering for indsendelsen på den mailadresse, du har oplyst. Kulturstyrelsen vil efterfølgende gennemgå det indsendte, og du vil høre fra os senest 8 uger efter indsendelsen.

Behold dine kvitteringer

Vi vil ikke have bilag, kvitteringer mv. sammen med regnskabet. Men Kulturstyrelsen kan bede om dokumentation for projektets økonomi, i fem år fra udgangen af det år, hvor projektet er afsluttet. Du skal derfor gemme regnskabsmateriale, dvs. bilag og kvitteringer i den periode.

Opdateret 02. april 2023

Indsend regnskab

Vejledning til regnskabskyndig

Hvis tilskuddet er over 100.000 kr. til og med 500.000 kr. skal regnskabet underskrives af en regnskabskyndig.
Hent vejledning du kan give til regnskabskyndig her