Afrapportering for honorarstøtte - musik

Hvis du har modtaget honorarstøtte skal du afrapportere med et regnskab, senest 1. april året efter. Regnskabet skal redegøre for projektets forløb og indfrielsen af de krav, der er fastsat i bevillingsbrevet.
- For tilskud på 100.000 kroner eller derunder skal regnskabet underskrives af tilskudsmodtager
- For tilskud på over 100.000 kroner og op til 500.000 kroner skal regnskabet underskrives af tilskudsmodtager og af en regnskabskyndig person.
- For tilskud på 500.000 kroner eller derover skal regnskabet være revideret af en statsautoriseret revisor, en registreret revisor eller et revisionsorgan, der udfører revision for kommuner eller regioner.

Læs denne side inden du går i gang med at udarbejde dit regnskab.

Inden du går i gang med at udarbejde dit regnskab

Hav det budget, som du indsendte med ansøgningen klar. Hvis du senere har fået godkendt et justeret budget, skal du have det klar. Brug dit bilag 2 i ansøgningen om tilskud til indeværende år.

Regnskabet skal udarbejdes i en skabelon, der kan hentes til højre på denne side. Bemærk, at indsendelsesblanketten ligger på sagen i Tilskudsportalen.

Når du har udfyldt regnskabet i skabelonen skal det underskrives af revisor, hvis tilskud er over 100.000 kroner, og gemmes på din computer. Vedhæft regnskab og beretning til blanketten i Tilskudsportalen og indsend.

Regnskabet skal indeholde følgende

  • Beskrivelse af koncerter som der aflægges regnskab for: Dato, kunstner, billetpris, entréindtægt, honorarudgifter, antal musikere og anvendte antal klip.
  • Angivelse af, om tilskudsforudsætninger er opfyldt.
  • Revisorunderskrifter, som beskrevet i regnskabsskabelonerne.

Beretning

Sammen med regnskabet skal der indsendes en kort beretning om, hvordan tilskuddet er brugt.

I beretningen skal der redegøres for om eventuel udvikling/nye tiltag i koncertvirksomheden er lykkedes. Tag baggrund i jeres beskrivelse i ansøgningens bilag 1: Koncertform, repertoire, m.v.

Særligt for tilskud over 100.000 kroner til og med 500.000 kroner

Det skal du vide, når du vælger regnskabskyndig - Begrebet regnskabskyndig anvendes i bekendtgørelsen som alternativ til revisor. Dette giver mulighed for, at kontrol af regnskaber for tilskud på under 500.000 kroner kan ske af en ikke-faguddannet revisor, da det kan betyde en besparelse af tid og penge for tilskudsmodtager.

Der er to karakteristika, der bør være opfyldt for, at en person kan udfylde ”rollen” som regnskabskyndig: Uafhængighed og kompetence.

Uafhængighed den regnskabskyndige, som underskriver regnskabet, kan ikke løse opgaver eller være en del af projektet, herunder bogføringsopgaven. Hensigten er, at projektet gennemgses af ”andre øjne”, og at den regnskabskyndige, med sin underskrift, sikrer øget sikkerhed for, at der ikke foreligger væsentlige mangler, fejl eller misbrug.

Kompetence den regnskabskyndige skal have faglig kompetence til, at gennemgå regnskabet i overensstemmelse med god offentlig revisionsskik. Det betyder, at gennemgangen skal ske under iagttagelse af bestemmelserne i § 10, stk. 2. Den regnskabskyndige skal, i et passende omfang efterprøve, om:

  • Regnskabet er rigtigt, dvs. uden væsentlige fejl og mangler
  • Tilskudsbetingelserne i bevillingsbrevet er opfyldte
  • Tilskuddet er anvendt efter formålet
  • Tilskudsmodtager har ”taget skyldige økonomiske hensyn” det vil sige ageret økonomisk fornuftigt
  • De oplysninger, som tilskudsmodtager har meddelt Slots- og Kulturstyrelsen om opfyldelsen af projektets eller aktivitetens formål og mål, er dokumenterede.

Det er tilskudsmodtagers ansvar, at den valgte regnskabskyndige opfylder ovenstående krav.

Vejledning til den regnskabskyndige

Vi har udarbejdet en vejledning, som tilskudsmodtagere kan vedlægge til den regnskabskyndige, der skal efterprøve regnskabet.

Hent vejledningen

Når du har indsendt afrapporteringen

Når du har indsendt blanketten i Tilskudsportalen, vil du se en kvittering for indsendelsen på din skærm. Herefter vil kvitteringen fremgå af din sag. Slots- og Kulturstyrelsen gennemgår det indsendte regnskab, og du vil høre fra os senest 8 uger efter indsendelsen.

Behold dine kvitteringer

Vi vil ikke have bilag, kvitteringer mv. sammen med regnskabet. Men Slots- og Kulturstyrelsen kan bede om dokumentation for projektets økonomi, i fem år fra udgangen af det år, hvor projektet er afsluttet. Du skal derfor gemme regnskabsmateriale, dvs. bilag og kvitteringer i den periode.

Opdateret 31. maj 2024

Vejledning til regnskabskyndig

Hvis tilskuddet er over 100.000 kr. til og med 500.000 kr. skal regnskabet underskrives af en regnskabskyndig.

Hent vejledning til regnskabskyndig