Afrapportering for driftstilskud

På denne side kan I læse mere om, hvordan I afrapporterer for driftstilskud modtaget fra Kulturministeriet eller Slots- og Kulturstyrelsen. Al afrapportering skal indsendes elektronisk via hjemmesiden.

Hvem er den tilsynsførende myndighed?

Har I også modtaget driftstilskud fra en kommune, skal I være opmærksomme på, at I kun skal afrapportere til den tilsynsførende myndighed. Den tilsynsførende myndighed er som udgangspunkt den myndighed – stat eller kommune – der er jeres hovedtilskudsyder, dvs. dem I modtager det største driftstilskud fra.

Hvis det er en kommune, der er jeres tilsynsførende myndighed, skal I kun sende jeres afrapportering til den pågældende kommune. Kommunen vil efterfølgende orientere os.

Hvis vi - dvs. Kulturministeriet eller Slots- og Kulturstyrelsen - er den tilsynsførende myndighed, afgør størrelsen på jeres årlige driftstilskud I har modtaget fra Kulturministeriet, hvordan I skal afrapportere:

Tilskud på eller under 200.000 kr.

Hvis I har modtaget et driftstilskud på 200.000 kr. eller derunder, skal I afgive en elektronisk erklæring om, at tilskuddet er anvendt til formålet.

Læs vejledning driftstilskud under 200.000 kr og hent elektronisk erklæring

- Stikprøveregnskaber for driftstilskud på eller under 200.000 kroner

Hvis I har modtaget et driftstilskud på 200.000 kr. eller derunder og fået at vide, at jeres sag er udtaget stikprøve, skal I indsende jeres årsregnskab til os.

Læs vejledning om stikprøveregnskaber og hent elektronisk erklæring

Tilskud over 200.000 kr.

Hvis I har modtaget et driftstilskud på over 200.000 kr., skal I indsende jeres årsregnskab revideret af en statsautoriseret eller registreret revisor samt jeres revisionsprotokollat. Vær dog opmærksom på undtagelsen for foreninger, der har modtaget op til og med 1 mio. kr., som ikke er forpligtet til at fremsende et revisionsprotokollat.

Læs vejledning om tilskud på over 200.000 kr. og hent elektronisk erklæring

- Særligt for foreninger: tilskud over 200.000 kr. til og med 1 mio. kr.

Hvis I er en forening, der har modtaget et driftstilskud på over 200.000 kr. til og med en 1 mio. kr. skal I indsende jeres årsregnskab revideret af en foreningsvalgt, statsautoriseret eller registreret revisor. Hvis I er en forening, der har modtaget et driftstilskud på over 1 mio. kr. gælder dog de samme krav, som er defineret under overskriften "Tilskud over 200.000 kr".

Læs vejledning for foreninger og tilskud over 200.000 kr. og hent elektronisk erklæring 

Statsanerkendte museer, der modtager statsligt driftstilskud

Alle statsanerkendte museer, skal indberette budget- og regnskabsoplysninger i særlige skemaer. Hvis staten er hovedtilskudsyder til museet, skal museets årsrapport (regnskab, ledelsesberetning og revisionsprotokol) desuden vedhæftes regnskabsskemaet.

Budget- og regnskabsskemaer for statsanerkendte museer   

 

Opdateret 07. februar 2024

Gå til Tilskudsportalen

- hvis du vil oprette en afrapportering eller har du en tilskudssag i Tilskudsportalen, som du vil tilgå.
Login

Afrapportering for COVID-19-hjælpepakker

Samlet oversigt over afrapportering for COVID-19-hjælpepakker.
Gå til oversigt

Lovgrundlag

Driftstilskudsloven og driftstilskudsbekendtgørelsen gælder for alle, der modtager driftstilskud fra Kulturministeriet. Loven og bekendtgørelsen indeholder bl.a. en række krav til, hvordan der skal aflægges budget og regnskab.

Læs driftstilskudsloven

Læs driftstilskudsbekendtgørelsen

Hent læsevejledningen til loven og bekendtgørelsen