Det Særlige Bygningssyn

Det Særlige Bygningssyn er kulturministerens, og derigennem styrelsens, rådgivende udvalg i spørgsmål om bygningsfredning og -bevaring. Det består af 13 medlemmer, der er udpeget af kulturministeren efter indstilling fra institutioner og organisationer inden for det bygningskulturelle område. Bygningssynets medlemmer sidder i fire år ad gangen, og et medlem kan normalt kun sidde i to perioder i træk. Der holdes otte møder om året.

Selv om Det Særlige Bygningssyn udelukkende er rådgivende, kan styrelsen ikke frede en bygning eller et selvstændigt landskabsarkitektonisk værk uden Det Særlige Bygningssyns positive indstilling. Derimod kan styrelsen beslutte ikke at frede, selv om Det Særlige Bygningssyn har anbefalet fredning. Styrelsen kan også ophæve en fredning, selv om Bygningssynet er imod det.

Det Særlige Bygningssyn skal desuden rådgive i forbindelse med større restaureringsarbejder og byggeprojekter af mere principiel karakter på fredede bygninger m.v.

Medlemmer 1. august 2019 til 31. juli 2023

Jens Toftgaard, ph.d., kulturarvschef på Museum Odense (formand)
Udpeget af kulturministeren

Nicolai Bo Andersen, arkitekt, lektor på Institut for Bygningskunst og Kultur, Kunstakademiets Arkitektskole
Indstillet af arkitektskolerne i Aarhus og København

Gemma Lalanda, arkitekt, medindehaver af arkitektfirmaet Frank Maali & Gemma Lalanda
Indstillet af Akademiraadet

Jens Baumann, arkitekt, indehaver af Baumann Arkitekter
Indstillet af Akademisk Arkitektforening

Mette Slyngborg, museumsinspektør, Sydvestjyske Museer
Indstillet af Museumsudvalget for Kulturhistorie

Ulla Kjær, dr. Phil., seniorforsker, enheden Middelalder, Renæssance og Numismatik, Nationalmuseet
Indstillet af Nationalmuseet

Lisbet Wolters, stadsarkitekt, Vejle Kommune
Indstillet af Dansk Byplanlaboratorium

Sara Aasted Paarup, arkitekt, kontorchef for Byudvikling og Planlægning, Erhvervsstyrelsen
Indstillet af Erhvervsministeriet

Peter Hee, arkitekt
Indstillet af Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur

Thomas Garth-Grüner, bestyrelsesmedlem i Bygnings Frednings Foreningen (BYFO)
Indstillet af BYFO

Jens Hendeliowitz, landskabsarkitekt, indehaver af Landscape visions
Indstillet af Danske Landskabsarkitekter

Thina Wallin Jensen, arkitekt, byplanlægger og afdelingsleder i Aalborg Kommune
Indstillet af Kommunernes Landsforening

Frank Allan Rasmussen, museumschef, Industrimuseet Frederiks Værk
Indstillet af Organisationen Danske Museer

Kontaktadresse til Det Særlige Bygningssyn

Det Særlige Bygningssyn
c/o Slots- og Kulturstyrelsen
Fejøgade 1, 2. sal
4800 Nykøbing Falster

Opdateret 07. juli 2023