Myndighedshabilitet

Slots- og Kulturstyrelsen som myndighed i forbindelse med behandling af sager på styrelsens ejendomme.

Slots- og Kulturstyrelsen er bl.a. ansvarlig for behandling af ansøgninger om:

 • Tilladelse til bygningsarbejder på fredede bygninger
 • Nyfredninger samt ophævelse af fredning af bygninger
 • Dispensation til ændring i tilstanden af beskyttede fortidsminder
 • Godkendelse af arkæologiske undersøgelser.

Det er Center for Kulturarv, som behandler ansøgningerne.

Slots- og Kulturstyrelsen som ejer 

Slots- og Kulturstyrelsen ejer en række ejendomme, hvor der ligger bl.a. fredede bygninger og beskyttede fortidsminder. 

Opgaver, som knytter sig til ejerskabet af ejendommene, varetages af Center for Slotte og Haver, enheden Restaurering og enheden Projekter og projektledelse. Om det er centret eller en af de to enheder, som varetager en bestemt opgave, afhænger af opgavens karakter. Eksempelvis varetager enheden Restaurering større restaurerings-, ombygnings- og nybygningsopgaver. 

Ønsker Slots- og Kulturstyrelsen som ejer af en ejendom at foretage f.eks. bygningsarbejder på en fredet bygning, skal styrelsen ved f.eks. enheden Restaurering som andre ejere af fredede bygninger have tilladelse hertil efter bygningsfredningsloven.  

I sager, hvor Slots- og Kulturstyrelsen er ejer og myndighed 

 • er sagsbehandlingen organisatorisk adskilt. Det betyder, at det ikke er den samme enhed/det samme center, og således heller ikke de samme ansatte, som ansøger om tilladelse m.v., og som træffer afgørelse i sagen.
 • udviser styrelsen ekstraordinær omhu i forhold til behandling af sagen og afgørelse i sagen.
 • I en konkret sag kan inhabilitet – ligesom for en person – opstå for en myndighed. Regler om inhabilitet skal sikre en upartisk og saglig forvaltning. 

Myndigheds(in-)habilitet

Er Slots- og Kulturstyrelsen ejer og (i udgangspunktet) også myndighed i en sag, følger styrelsen bestemte sagsgange. Nedenfor er sagsgangen for udvalgte sagstyper beskrevet:

Slots- og Kulturstyrelsen er ejer og ansøger om …  

 • Tilladelse til bygningsarbejder på en fredet bygning
  Sager af principiel karakter forelægger Slots- og Kulturstyrelsen som myndighed for Det Særlige Bygningssyn til udtalelse. Øvrige sager forelægger styrelsen for Det Særlige Bygningssyn via en byggesagsliste med en uddybende beskrivelse af de ansøgte bygningsarbejder. 
 • Hvis styrelsen som myndighed følger Det Særlige Bygningssyns udtalelse, træffer styrelsen afgørelse i sagen.
  Hvis styrelsen som myndighed finder, at der ikke kan træffes afgørelse i overensstemmelse med Det Særlige Bygningssyns udtalelse, sender styrelsen sagen til Kulturministeriets departement med henblik på afgørelse. 
 • Ophævelse af bygningsfredning
  Slots- og Kulturstyrelsen som myndighed indhenter en udtalelse fra Det Særlige Bygningssyn i sager om ophævelse af fredning.
  Hvis styrelsen agter at fastholde en fredning, orienteres Det Særlige Bygningssyn om sagen. Det Særlige Bygningssyn har mulighed for at foreslå, at ansøgningen forelægges som egentligt dagsordenspunkt på et efterfølgende møde. Hvis styrelsen agter at ophæve en fredning, indhentes en udtalelse fra Det Særlige Bygningssyn. Herefter sendes sagen i offentlig høring.
  Hvis styrelsen følger Det Særlige Bygningssyns udtalelse, træffer styrelsen afgørelse i sagen.
  Hvis styrelsen finder, at der ikke kan træffes afgørelse i overensstemmelse med Det Særlige Bygningssyns udtalelse, sender styrelsen sagen til Kulturministeriets departement med henblik på afgørelse.
 • Dispensation til ændring i tilstanden af et beskyttet fortidsminde
  Slots- og Kulturstyrelsen som myndighed træffer afgørelse i alle sager. I sager af principiel karakter, og hvor styrelsen agter at meddele dispensation, indhenter styrelsen, forinden der træffes afgørelse, en udtalelse fra Arkæologisk Arbejdsgruppe. Hvis en afgørelse påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet, foretager nævnet en prøvelse af styrelsens afgørelse, hvis betingelserne for klage i øvrigt er overholdt.
 • En arkæologisk undersøgelse 
  Slots- og Kulturstyrelsen som myndighed træffer afgørelse i alle sager. Det gælder dog ikke, hvis styrelsen vurderer, at budgetposter bør reduceres eller fjernes i museets udkast til budget for undersøgelsen. I sådanne tilfælde vil sagen blive sendt til Kulturministeriets departement med henblik på afgørelse.
Opdateret 05. januar 2021