Støtte til ugeaviser som følge af COVID-19

Ordningens formål er at yde støtte til trykte og digitale ugeaviser, som har oplevet et fald i annonceindtægter som følge af myndighedernes tiltag mod COVID-19 i perioden 14. december 2020 (uge 51) til 28. februar 2021 (uge 8).
Note:

Slots- og Kulturstyrelsen har den 9. juni 2021 foretaget ændringer i puljebeskrivelsen vedr. mulighed for genanvendelse af revisorerklæring. Se mere under afsnittet ’Hvad skal ansøgningen indeholde’ længere nede på siden.

Kunstområde :

Frist

 • 25.06.2021, kl. 23:59

Hvem kan søge?

Bemærk: Denne puljebeskrivelse er en uddybning af bestemmelserne i bekendtgørelse nr. 986. Såfremt der er uoverensstemmelse mellem bekendtgørelsen og puljebeskrivelsen, har bekendtgørelsen forrang. 

For at være berettiget til støtte efter denne ordning forudsættes det, at:

 • Mediet kan redegøre for, at tabet i annonceindtægter er sket i relation til myndighedernes tiltag mod COVID-19.
 • Mediet har haft en nedgang i annonceindtægter relateret til COVID-19 i støtteperioden på minimum 30 pct. i forhold til referenceperioden.
 • Mediet udkommer minimum 44 gange om året (gælder ikke for internetbaserede medier, der alene udkommer digitalt).
 • Mediet er omfattet af Pressenævnets kompetence og på ansøgningstidspunktet er anmeldt hos Pressenævnet.
 • Mediet har en ansvarshavende redaktør.
 • Mediet på redaktionen har redaktionelle medarbejdere, som sammen med den ansvarshavende redaktør udgør minimum 0,5 lønnet redaktionelt årsværk.
  •  I opgørelsen af de redaktionelle årsværk indgår lønnede indholdsproducerende medarbejdere, herunder lønnede praktikanter samt redaktionelle ledere med kreativ redaktionel slutproduktion til det pågældende medie. Et redaktionelt årsværk kan bestå af flere medarbejdere. Freelancemedarbejdere tæller ikke med ved opgørelsen af redaktionelle årsværk.
 • Mediet har et indhold, hvor mindst 15 pct. af det samlede indhold er redaktionelt indhold i form af artikler mv.
  • Ved redaktionelt stof forstås indhold, der ikke er annoncer. Indholdsfortegnelse, avishoved, navigationsfunktioner m.v. medregnes som redaktionelt stof. Ved vurderingen af digitale mediers indhold sker opmålingen på baggrund af mediets wireframe.
 • Mediet har det blandede indhold, der typisk karakteriserer ugeaviser, og som hidrører fra forskellige kilder.
 • Mediet i det redaktionelle stof dækker et bredere emneområde.
  • Ved et bredere emneområde forstås flere emner som fx nyheder, meningsdannende stof, kulturelt stof og politisk stof fra lokalområdet mv., eller hvis ét emne behandles generelt og belyses fra flere og brede synsvinkler.
 • Mediet har et indhold, hvor mindst 33 pct. af det redaktionelle indhold er selvstændigt journalistisk bearbejdet med henblik på offentliggørelse i det pågældende nyhedsmedie.
  • Ved selvstændigt journalistisk bearbejdet indhold med henblik på offentliggørelse i det pågældende nyhedsmedie forstås produktion af indhold, der er aftalt med mediet, og som er initieret, igangsat, udført af eller for, publiceret i og betalt af mediet. Blogindlæg på skrevne internetbaserede nyhedsmedier betragtes alene som indhold, der er selvstændigt journalistisk bearbejdet med henblik på offentliggørelse i det pågældende medie, hvis den pågældende blogger er fast tilknyttet og aflønnet af nyhedsmediet.

Hvem kan ikke søge?

Ordningen kan ikke søges af følgende medietyper:

 • Medier, der modtager redaktionel produktionsstøtte eller projektstøtte fra mediestøtteordningen i tilskudsåret 2021.
 • Medier, hvis hovedformål er reklame, og medier, som har en interessefremmende karakter som lokale turisme- og erhvervsblade, eller er en udgivelse fra foreninger og organisationer.
 • Blogs eller debatfora, der ikke er tilknyttet et medie.
 • Medier ejet af virksomheder, som er helt eller delvist statsejede eller hvor driften i overvejende grad er direkte finansieret af offentlige midler.
 • Virksomheder, som var kriseramt før den 31. december 2019, jf. artikel 2, nr. 18 i Kommissionens forordning (EU) Nr. 651/2014 af 17. juni 2014.

Hvad kan der søges til, og hvordan beregnes støtten?

Der ydes støtte til lokale ugeavisers tabte annonceindtægter i perioden 14. december 2020 til 28. februar 2021. Støtten fastsættes ved at sammenholde mediets annonceindtægter i støtteperioden med mediets gennemsnitlige annonceindtægter i referenceperioden på 11 uger i 2019. Annonceindtægterne i referenceperioden beregnes som 11/52 af annonceindtægterne i hele kalenderåret 2019.

Det estimerede støttebeløb beregnes i forhold til det enkelte medies tabte annonceindtægter og det beløb, der er afsat til formålet, efter følgende satser:

 1. 60 pct. af den samlede nedgang i annonceindtægter, hvis nedgangen i annonceindtægter har været på minimum 30 pct. og op til 50 pct.
 2. 80 pct. af den samlede nedgang i annonceindtægter, hvis nedgangen i annonceindtægter har været på over 50 pct. og op til 100 pct.

Alle ansøgere skal vedlægge revisorerklæring på annonceindtægterne i referenceperioden. Ansøgere, der søger om 100.000 kr. eller derover i støtte, skal derudover vedlægge revisorerklæring på annonceindtægterne i støtteperioden. 

Beregningsarket på styrelsens hjemmeside skal anvendes til at estimere støttebeløbet inklusiv den beregnede revisorgodtgørelse, så det er klart, hvilken regnskabskategori ansøgningen tilhører.

Alternativ referenceperiode

I særlige tilfælde, hvor den fastsatte referenceperiode ikke giver et retvisende sammenligningsgrundlag for ugeavisens annonceindtægter for støtteperioden, kan en alternativ referenceperiode anvendes.

Hvis mediet er idriftsat efter 1. januar 2019

Den alternative referenceperiode vil være perioden fra og med 16. december (uge 51) i 2019 til og med 1. marts (uge 9) i 2020 for medier, der er idriftsat efter den 1. januar 2019, og dermed ikke har haft annonceindtægter i hele 2019, såfremt det kan godtgøres, at denne periode udgør et retvisende grundlag.

Hvis der foreligger særlige omstændigheder

En alternativ referenceperiode, hvis særlige omstændigheder gør sig gældende, såfremt det kan godtgøres, at denne periode udgør et retvisende grundlag. Denne periode skal være på mindst 11 sammenhængende uger fra 1. januar 2019 frem til 9. marts 2020.

Ved særlige omstændigheder forstås blandt andet fravær af annonceindtægter for hele 2019, forhold der i væsentlig grad har påvirket mediets drift, herunder væsentligt ændret udgivelsesfrekvens, platformsskifte, betydningen af virksomhedens opkøb, frasalg eller sammenlægninger mv., men ikke fx omstændigheder, der følger af virksomhedens naturlige udvikling samt den generelle markeds- og samfundsudvikling, herunder større begivenheder og sæsonudsving.

Samspil med andre COVID-19-ordninger

Der ydes ikke støtte for tab, der godtgøres virksomheden på anden vis. Anden godtgørelse omfatter fx forsikringsdækning, andre offentlige refusioner, tilskud m.m.

Hvis virksomheden har modtaget støtte eller kompensation gennem andre statslige hjælpepakker i støtteperioden, bliver kompensationsbeløbet, som virksomheden har modtaget fraregnet ved beregningen af virksomhedens støtte.

Ansøger skal i ansøgningen vedhæfte dokumentation for den ansøgte eller modtagne kompensation gennem andre statslige hjælpepakker, som virksomheden har modtaget i støtteperioden.

For lønkompensation vedhæftes en opgørelse over den del af kompensationen, der kan henføres til mediet. Dette betyder, at lønkompensationen vil blive fraregnet pr. medarbejder med udgangspunkt i den andel, den pågældende medarbejder er beskæftiget af mediet i sit daglige arbejde. Hvis en medarbejder fx er beskæftiget i en koncern og har 50 pct. af sin arbejdstid i en stabsfunktion og i de resterende 50 pct. af sin arbejdstid løser opgaver for mediet, der søges på vegne af, skal 50 pct. af lønkompensationen fraregnes. 

Hvor meget kan der søges om?

Der er afsat 38,8 mio. kr., som fordeles forholdsmæssigt mellem de godkendte ansøgninger. Afhængigt af størrelsen på det ansøgte beløb på tværs af alle ansøgninger, vil ansøgere dermed ikke være garanteret støtte direkte svarende til hhv. 60 eller 80 pct. af mediets tabte annonceindtægter

Støtten for den enkelte virksomhed kan maksimalt udgøre 1,8 mio. € brutto svarende til ca. 13,3 mio. kr. i overensstemmelse med EU-reglerne for statsstøtte. Alle enheder, herunder tilknyttede virksomheder og partnervirksomheder, som kontrolleres af den samme enhed (de jure eller de facto), betragtes som en enkelt virksomhed, og de skal dermed indgå i beregningen af støtteloftet.

Ansøger skal i ansøgningsskemaet angive, hvis de har modtaget støtte under kapitel 3.1 i Midlertidige rammebestemmelser for statslige foranstaltninger til støtte for økonomien under det nuværende COVID-19-udbrud og i givet fald hvor meget, de har modtaget. Ordningen er godkendt under kapitel 3.1 og der kan maksimalt modtages 1,8 mio. € brutto svarende til ca. 13,3 mio. kr. i støtte pr. virksomhed på tværs af COVID-19-ordninger godkendt under kapitel 3.1 i Midlertidige rammebestemmelser for statslige foranstaltninger til støtte for økonomien under det nuværende COVID-19-udbrud.

Hvad skal ansøgningen indeholde?

I skal udfylde alle obligatoriske felter i Slots- og Kulturstyrelsens elektroniske ansøgningsskema.

Ansøgningsskemaet findes som en pdf-udgave nederst på denne side. Det anbefales, at I orienterer jer i pdf-udgaven af skemaet, inden I udfylder det egentlige ansøgningsskema, for at sikre jer, at I har alle oplysninger og bilag klar. Dette skyldes, at ansøgningsskemaet har en sikkerhedstimeout efter 15 minutter. Bemærk at der ikke kan skrives i pdf-udgaven ligesom pdf-udgaven ikke kan indsendes.

Ved indsendelsen af ansøgningen skal der skrives under med NemID-medarbejdersignatur.

For alle ansøgninger skal ansøgningen indeholde:

 • En redegørelse for, at tabet i annonceindtægter er sket i relation til myndighedernes tiltag mod COVID-19.
 • En opgørelse over nettoomsætning i reference- og støtteperioden.
 • Et eksemplar af de tre seneste udgaver af mediet fra før den 14. december 2020 i PDF (uge 48, 49 og 50).
 • Dokumentation for, at mediet udkommer minimum 44 gange om året (gælder ikke for internetbaserede medier, der alene udkommer digitalt).
 • En opgørelse over lønnede, redaktionelle årsværk sammen med oplysninger om ansvarshavende redaktør.
  • Et redaktionelt årsværk kan bestå af flere medarbejdere. Freelancemedarbejdere tæller ikke med ved opgørelsen af redaktionelle årsværk.
 • Evt. en redegørelse for brug af alternativ referenceperiode.
 • Dokumentation for udgifter til revisorerklæring i forbindelse med ansøgningen i form af faktura.
 • En revisorerklæring fra en uafhængig godkendt revisor, udarbejdet i Slots- og Kulturstyrelsens obligatoriske skabelon til revisorerklæring og i overensstemmelse med revisorvejledning.

For et estimeret støttebeløb på 100.000 kr. eller derunder:

 • En revisorerklæring på annonceindtægterne i referenceperioden.
 • En erklæring på tro- og love på annonceindtægterne i støtteperioden.

For et estimeret støttebeløb på mere end 100.000 kr.:

 • En revisorerklæring på annonceindtægterne i referenceperioden og støtteperioden.

Mulighed for genanvendelse af revisorerklæringen

Ved indgivelse af ansøgning til ”Støtte til ugeaviser som følge af COVID-19” er der mulighed for at genanvende revisorerklæring på og opgørelse af annonceindtægter i 2019, såfremt virksomheden har fået en sådan udarbejdet i forbindelse med ansøgning til ”Kompensationsordning for medievirksomheders tabte annonceindtægter” med kompensationsperiode 9. marts til 8. juli 2020.

Dette gælder dog alene, hvis der ikke er sket ændringer til de opgjorte annonceindtægter efter indgivelse af ansøgning til kompensationsordningen for tabte annonceindtægter. Slots- og Kulturstyrelsen er blevet opmærksom på, at der bl.a. kan være sket ændringer til opgørelsen af annonceindtægter i 2019 for de ugeaviser, der får varetaget annoncesalg af centrale salgsvirksomheder, eksempelvis De Lokale Ugeaviser (DLU).

Skulle der være sket forskydninger eller andre ændringer til de opgjorte annonceindtægter for 2019, skal der indsendes ny revisorerklæring på annonceindtægterne i 2019, uanset ændringernes størrelse.

Hvis ansøger ønsker at genanvende en revisorerklæring, skal der indhentes tilladelse fra den revisor, som oprindeligt udarbejdede erklæringen. I nedenstående Bilag 4 skal revisor bekræfte og skrive under på, at erklæringen må genanvendes. Bilaget og revisorerklæringen skal vedhæftes i ansøgningsskemaet.

Bilag 4: Genanvendelse af erklæring på annonceindtægter i 2019 (docx)

Ansøger skal fortsat indhente en revisorerklæring på annonceindtægterne i støtteperioden 14. december 2020 til 28. februar 2021, hvis det forventede støttebeløb overstiger 100.000 kr.

Vejledninger mv.

I ansøgningsskemaet skal ansøger desuden:

 • Erklære på tro og love, at mediet er anmeldt hos Pressenævnet.
 • Erklære på tro og love, om virksomheden har modtaget de minimis-støtte efter Kommissionens forordninger nr. 1407/2013, nr. 1408/2013, nr. 717/2014 eller nr. 360/2012 eller støtte efter Kommissionens forordning nr. 651/2014, og i så fald erklære, at betingelserne i disse forordninger er overholdt. I den forbindelse betragtes alle enheder, som kontrolleres af samme enhed (de jure eller de facto), som en enkelt virksomhed.
 • Erklære på tro og love, at virksomheden ikke var kriseramt før den 31. december 2019, jf. artikel 2, nr. 18 i Kommissionens forordning (EU) Nr. 651/2014 af 17. juni 2014.
 • Erklære på tro og love, at ansøger er opmærksom på, at virksomheden maksimalt må modtage 1,8 mio. € brutto på tværs af COVID-19-ordninger godkendt under kapitel 3.1 i Midlertidige rammebestemmelser for statslige foranstaltninger til støtte for økonomien under det nuværende COVID-19-udbrud. Alle enheder, herunder tilknyttede virksomheder og partnervirksomheder, som kontrolleres af den samme enhed (de jure eller de facto) betragtes som en enkelt virksomhed og de skal dermed indgå i beregningen af støtteloftet.
 • Erklære på tro og love, at I er indforstået med, at det er strafbart at afgive urigtige eller vildledende oplysninger til en offentlig myndighed, eller fortie oplysninger af betydning for sagens afgørelse, særligt oplysninger afgivet på tro og love, jf. Straffelovens §§ 161-163, 171 samt § 289a., samt i forbindelse Covid19 hjælpepakker § 81d, stk. 2.
 • Erklære på tro og love, at de afgivne oplysninger i ansøgningen er korrekte.

Hvornår kan der søges?

Der er ansøgningsfrist 25. juni 2021 kl. 23:59.

Hvornår får du svar?

Der gives svar efter ansøgningsfristen, når alle ansøgninger er færdigbehandlet. Sagsbehandlingstiden vil forventeligt være op til 2 måneder efter ansøgningsfristen.

Opfølgning og kontrol

Slots- og Kulturstyrelsen kan ved stikprøve eller ved en risikobaseret vurdering udtage modtagere af støtte til kontrol. Hvis Slots- og Kulturstyrelsen anmoder om det, skal I udlevere oplysninger til styrelsen med henblik på efterfølgende kontrol af den udbetalte støtte.

Slots- og Kulturstyrelsen foretager stikprøvekontrol eller anden kontrol af, hvorvidt mediet lever op til § 5, stk. 1, nr. 6 og 9 i bekendtgørelse nr. 986, og kan i den forbindelse indhente eller udarbejde indholds- og egenproduktionsanalyser.

Slots- og Kulturstyrelsen kan kræve helt eller delvis tilbagebetaling af tilskud, hvis betingelserne for tildeling af støtte ikke er opfyldt.

Slots- og Kulturstyrelsen kan kræve udbetalt støtte helt eller delvis tilbagebetalt, hvis I har afgivet urigtige eller vildledende oplysninger eller har fortiet oplysninger af betydning for sagens afgørelse.

Hvis forudsætningerne for udbetaling af støtten ændrer sig væsentligt efter ansøgningstidspunktet, skal I orientere Slots- og Kulturstyrelsen herom.

Videregivelse af oplysninger

Slots- og Kulturstyrelsen kan som led i behandlingen af ansøgningen udveksle oplysninger i sagen med Erhvervsstyrelsen, Skattestyrelsen eller andre myndigheder med henblik på kontrol, herunder oplysninger om CPR-numre.

Slots- og Kulturstyrelsen vil desuden i visse tilfælde være forpligtet til at overføre oplysninger til andre myndigheder. Vi videregiver kun jeres personoplysninger til tredjemand, hvis vi er retligt forpligtet til det, eller hvis det i øvrigt er nødvendigt for, at vi kan udføre vores opgaver som myndighed.

Læs mere om Slots- og Kulturstyrelsens persondatapolitik

Lovgrundlag

Puljen til støtte til ugeaviser i forbindelse med COVID-19 har hjemmel i bekendtgørelse nr. 986 af 11. maj 2021 om støtte til ugeaviser som følge af COVID-19, der er fastsat i medfør af aktstykke nr. 211 af 15. april 2021. Ordningen er godkendt under kapitel 3.1. i Midlertidige rammebestemmelser for statslige foranstaltninger til støtte for økonomien under det nuværende COVID-19-udbrud.

Hvem vurderer ansøgningen

Det er Slots- og Kulturstyrelsen, der vurderer og træffer afgørelse om, hvorvidt ansøger er berettiget til støtte.

Klageadgang

Slots- og Kulturstyrelsens afgørelser kan påklages til Kulturministeriet. Klagefristen er fire uger fra den dag, hvor afgørelsen i sagen er meddelt ansøger.

Klagen skal rettes til Slots- og Kulturstyrelsen, som videresender klagen med sagens materiale og en udtalelse til Kulturministeriet.

Ansøgningsskema som PDF?

Her på siden laves alle ansøgningerne elektronisk, men mange har glæde af at printe en PDF til at orientere sig i kravene, inden de når til udfyldelsen af den egentlige ansøgning. Men husk, at du ikke kan udfylde skemaet i hånden og aflevere det fysisk eller analogt.

Se ansøgningsskemaet i sin fulde længde (kan ikke udfyldes)

Opdateret 31. marts 2023