Anden ansøgningsrunde til kompensation for medievirksomheders tabte annonceindtægter i forbindelse med COVID-19

Puljens formål er at yde kompensation til medievirksomheder for op til 80 pct. af de tabte annonceindtægter i perioden 9. marts 2020 - 8. juli 2020, som følge af nedgang i annoncemarkedet i forbindelse med myndighedernes tiltag mod COVID-19.
Note:

Ansøgninger til kompensationsordningen skal være Slots- og Kulturstyrelsen i hænde senest den 2. november 2020, kl. 12.00.

Kunstområde :

Frist

  • 02.11.2020, kl. 12:00

Hvem kan søge?

Nyhedsmedier, der modtager redaktionel produktionsstøtte for tilskudsåret 2020, kan ansøge.

Der kan alene ansøges på titelniveau, og der skal ansøges én gang per medie. Der gøres i den forbindelse opmærksom på, at et medie defineres som et medie på titelniveau, stationsnavn mv. inklusiv alle de tilknyttede platforme og versioner.

Er du berettiget til at søge?

Der ydes kompensation for medievirksomheders tabte annonceindtægter i perioden fra og med 9. marts 2020 til og med 8. juli 2020 som følge af myndighedernes tiltag mod COVID-19.

Ved annonceindtægter forstås salg af annonceplads, sponsoreret indhold, sponsoreret redaktionelt indhold eller lignende i kompensationsberettigede medier, herunder også indstik i selve mediet, og andre former for eksponering. Formater, der ikke er produceret af den kompensationsberettigede medievirksomhed, som i distributionen ledsager, men ikke indgår i det kompensationsberettigede medie, er ikke omfattet.

HAR I MODTAGET KOMPENSATION ELLER GODTGØRELSE PÅ ANDEN VIS? 

Der ydes ikke kompensation for tab i annonceindtægter som følge af myndighedernes tiltag mod COVID-19, der godtgøres medievirksomheden på anden vis. Anden godtgørelse omfatter fx forsikringsdækning, andre offentlige refusioner, tilskud mv.

Slots- og Kulturstyrelsen fraregner ved beregning af kompensation endvidere anden eventuel kompensation, der ydes til medievirksomheden som følge af øvrige statslige kompensationsordninger i anledning af foranstaltninger i forbindelse med udbruddet af COVID-19 samt eventuelle omkostningsbesparelser, som mediet har realiseret som følge af COVID-19.

Sådan vurderes din ansøgning

For at være berettiget til kompensation efter denne ordning forudsættes det:

  1. at medievirksomheden kan redegøre for, at tabet i annonceindtægter er en direkte følge af myndighedernes tiltag mod COVID-19, 

  2. at mediet har haft en nedgang i annonceindtægter på minimum 30 pct. i forhold til referenceperioden,

  3. at medievirksomheden og mediet opfylder de i bekendtgørelsen stillede krav.

Hvad skal ansøgningen indeholde?

Kompensation for tabte annonceindtægter søges via et elektronisk ansøgningsskema, der indsendes ved hjælp af NemID-medarbejdersignatur, dit personlige NemID eller virksomhedens digitale signatur. Bemærk, at du skal være tegningsberettiget for mediet, der ansøges på vegne af. 

Søg om kompensation via ansøgningsskemaet

Mange har glæde af at printe en PDF af ansøgningsskemaet til at orientere sig i kravene, inden de når til udfyldelsen af den egentlige ansøgning. Men husk, at du ikke kan udfylde skemaet i hånden og aflevere det fysisk eller analogt.

Se ansøgningsskemaet i sin fulde længde i PDF (kan ikke udfyldes)

Bilag

Til ansøgningsskemaet skal du vedhæfte en række bilag. Vær opmærksom på, at hvis der er en skabelon til et bilag, skal du benytte den. Følgende bilag kan eller skal vedhæftes ansøgningsskemaet:

Skabelon til revisorerklæring (bilag 1)

Erklæringen er obligatorisk og skal være udarbejdet som angivet i vejledningen 'Retningslinjer for revisors arbejde - kompensationsordning for tabte annonceindtægter'. Bemærk, at der er forskellige krav til revisorerklæringen alt efter forventningen til kompensationsbeløbet:

  • Ved en forventning om at modtage under 100.000 kr. i kompensation skal der alene indsendes revisorerklæring på annonceindtægterne for referenceperioden.
  • Ved en forventning om at modtage 100.000 – 5 mio. kr. i kompensation skal der både indsendes revisorerklæring på annonceindtægterne i referenceperioden og kompensationsperioden.
  • Ved en forventning om at modtage over 5 mio. kr. i kompensation skal der indsendes revisorerklæring på annonceindtægterne og nettoomsætningen i reference- og kompensationsperioden.

Skabelon til redegørelse for alternativ referenceperiode (Bilag 2)

Slots- og Kulturstyrelsen kan af ansøger kræve de oplysninger, som styrelsen finder nødvendige for behandlingen af ansøgningen, ligesom at styrelsen kan indhente oplysninger hos Erhvervsstyrelsen og andre myndigheder vedrørende medievirksomhedens ansøgning.

Vejledninger m.v.

Læs mere om kravene til ansøgning samt de obligatoriske bilag i 'Ansøgningsvejledning til kompensationsordning for medievirksomheders tabte annonceindtægter i forbindelse med COVID-19'.

Til udarbejdelse af revisors erklæring vedrørende mediets faktiske annonceindtægter i referenceperioden, skal revisor anvende vejledningen 'Retningslinjer for revisors arbejde - kompensationsordning for tabte annonceindtægter'.

Beregningsark

I ansøgningen skal ansøger oplyse en opgørelse over faktiske annonceindtægter i kompensationsperioden. Opgørelsen skal være ledsaget af en erklæring på tro- og love om opgørelsens rigtighed.

Opgørelsen skal for medievirksomheder, der forventer at modtage 100.000 kr. eller derover i kompensation, være ledsaget af en erklæring afgivet af en uafhængig godkendt revisor herpå.

Medievirksomheder, der forventer at modtage over 5 mio. kr. i kompensation skal desuden fremsende en erklæring afgivet af en uafhængig godkendt revisor på virksomhedens mediers samlede nettoomsætning i reference- og kompensationsperioden.

Slots- og Kulturstyrelsen har i den forbindelse udarbejdet et beregningsark til at estimere mediets kompensationsbeløb, så man har en idé om, hvorvidt man falder under eller over 100.000 samt under eller over 5 mio.

Vær opmærksom på, at det er medievirksomhedsniveau. En medievirksomhed, der søger på vegne af flere medier, eller eksempelvis allerede har modtaget kompensation på vegne af medier i første ansøgningsrunde, skal således lægge kompensationen for samtlige medietitler under samme CVR-nummer sammen.  

Anvend beregningsarket til estimering af kompensationsbeløbet. OBS! Der har været en fejl i beregningsarket, som er rettet pr. 6. oktober 2020 kl. 14.15. Anvend derfor den fil, der hedder Beregning_af_kompensation_estimat_6. oktober.xlsx. 

FAQ (OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL)

Herunder er det muligt at finde svar på ofte stillede spørgsmål vedrørende kompensationsordning for medievirksomheders tabte annonceindtægter. Spørgsmål og svar vil blive opdateret løbende.

Oversigt over ofte stillede spørgsmål

Økonomi

Nedgang i annonceindtægter kompenseres med følgende procentsatser:

  1. 60 pct. af den samlede nedgang i annonceindtægter, hvis nedgangen i annonceindtægter har været på minimum 30 pct. og op til 50 pct., eller

  2. 80 pct. af den samlede nedgang i annonceindtægter, hvis nedgangen i annonceindtægter har været på over 50 pct. og op til 100 pct. 

Hvis I får tilsagn om kompensation 

Udbetaling af kompensation udbetales som et acontobeløb på medievirksomhedens NemKonto. Udbetaling af tilskud vil blive foretaget løbende.

Hvornår får du svar?

Slots- og Kulturstyrelsen behandler ansøgninger løbende.

Slots- og Kulturstyrelsen vil behandle ansøgninger hurtigst muligt eller senest inden for fire uger. Ved tilsagn vil udbetalingen blive foretaget umiddelbart efter modtagelse af tilsagnsbrev.

Ansøgere til kompensationsordningen for tabte annonceindtægter vil fremgå af en ansøgningsoversigt på Slots- og Kulturstyrelsens hjemmeside, der løbende vil blive opdateret. Oplysninger om mediets titel, virksomhedens navn og kompensationsbeløbets størrelse vil fremgå af oversigten.

Opdateret 31. marts 2023