Ofte stillede spørgsmål til kompensationsordning for medievirksomheders tabte annonceindtægter

På denne side finder du svar på ofte stillede spørgsmål til kompensationsordning for medievirksomheders tabte annonceindtægter i forbindelse med COVID-19.

Siden opdateres løbende i takt med, at der stilles spørgsmål til ordningen. 

Jeg haft færre udgivelser i referenceperioden end i kompensationsperioden, men jeg har ikke ændret udgivelsesfrekvens. Kan jeg bruge en alternativ referenceperiode, for at gøre annonceindtægterne i de to perioder mere sammenlignelige?

Mediets sædvanelige udgivelsesfrekvens kan ikke begrunde, at der anvendes en anden referenceperiode end den generelle referenceperiode (dvs. 4/12 af mediets samlede annonceindtægter i hele 2019), da dette ikke udgør særlige omstændigheder. Det er således heller ikke muligt for Slots- og Kulturstyrelsen at anvende en anden udregningsmetode, end den metode, som er beskrevet i ansøgningsvejledningens afsnit 4.1.

Hvad angår opgørelsen af annonceindtægter i kompensationsperioden fremgår følgende af bekendtgørelsens § 7:

1) Annonceindtægterne skal opgøres for alle det kompensationsberettigede medies platforme og versioner, herunder trykte udgaver hjemmesider, apps mv.

2) Annonceindtægterne skal opgøres ud fra årsregnskabslovens definition af nettoomsætning. Medievirksomheden skal følge den anvendte regnskabspraksis som ved virksomhedens seneste godkendte regnskab. Hvis medievirksomheden ikke tidligere har udarbejdet et godkendt regnskab, skal medievirksomheden opgøre annonceindtægterne i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

3) Annonceindtægterne skal i videst muligt omfang indregnes på det tidspunkt, annoncen eksponeres eller indrykkes i mediet. Medievirksomheden må ikke ændre i periodiseringen for annonceindtægterne eller den planlagte indrykning for at påvirke kompensationens størrelse.

Det fremgår i forlængelse heraf, at medievirksomheder, der har modtaget 100.000 kr. eller derover i kompensation, skal indsende en opgørelse over annonceindtægterne i kompensationsperioden med en erklæring afgivet af en uafhængig revisor, jf. bekendtgørelsens § 23, stk. 1.

Såfremt revisor erklærer sig om, at medievirksomhedens opgørelse af annonceindtægter er i overensstemmelse med bekendtgørelsen, herunder at den praksis, der er anvendt ved opgørelsen af annonceindtægterne, er retvisende ift. de almindelige principper om indregning, måling og periodisering samt de principper, som virksomheden anvendte ved aflæggelse af det seneste aflagte årsregnskab, er der som udgangspunkt ikke noget til hinder for, at virksomheden tager højde for sammenligneligheden mellem referenceperioden og kompensationsperioden i forbindelse med opgørelsen af mediets faktiske annonceindtægter i kompensationsperioden. Dette må dog ikke gøres med henblik på at påvirke kompensations størrelse således, at det oplyste tab af annonceindtægter ikke afspejler mediets egentlige tab af annonceindtægter.

Er det muligt at søge om kompensation fra de øvrige kompensationsordninger, efter man har indgivet ansøgning til kompensationsordning for medievirksomheders tabte annonceindtægter?

Ja.

Du skal dog være opmærksom på, at du skal oplyse om eventuelle yderligere tilsagn om kompensation, som du har modtaget fra fx Erhvervsstyrelsen, og som ikke fremgik af ansøgningen, i forbindelse med efterreguleringen eller oplyse Slots- og Kulturstyrelsen om eventuelle ansøgninger til øvrige kompensationsordninger, som er under behandling.

Såfremt du modtager kompensation fra en af de øvrige kompensationsordninger, efter du har modtaget kompensation fra kompensationsordning for medievirksomheders tabte annonceindtægter, vil dette blive fraregnet kompensationsbeløbet i forbindelse med efterreguleringen. Såfremt du har fået udbetalt for meget kompensation efter fraregningen, vil Slots- og Kulturstyrelsen nedjustere kompensationen i form af et tilbagebetalingskrav.

Vi gør endelig opmærksom på, at skulle du modtage kompensation fra fx Erhvervsstyrelsen efter efterreguleringen, skal dette endvidere meddeles Slots- og Kulturstyrelsen, ligesom styrelsen også kan indhente oplysninger hos øvrige myndigheder vedr. kompensation som følge af COVID-19. 

Kan man søge for flere medier i én ansøgning?

Nej.

Der kan alene ansøges på titelniveau, og der skal ansøges én gang per medie. Der gøres i den forbindelse opmærksom på, at et medie defineres som et medie på titelniveau, stationsnavn mv. inklusiv alle de tilknyttede platforme og versioner.

Skal jeg krydse af i pkt. 3.1, at jeg har ansøgt om kompensation i én af de oplistede ordninger, hvis min ansøgning er afsluttet og jeg har modtaget tilsagn på kompensationen?

Nej.

Du skal alene krydse af, at du har ansøgt om kompensation, hvis din ansøgning har én af følgende statusser: ’Under behandling’, ’Trukket tilbage’ eller ’Modtaget afslag’.

Hvis du har modtaget tilsagn om kompensation, skal du ikke afkrydse, at du har ansøgt til den pågældende ordning i pkt. 3.1, men alene afkrydse, at du har modtaget kompensation i pkt. 3.2 med angivelse af beløb og vedhæftet tilsagnsbrev.

I de tilfælde, hvor medievirksomheden, der søger på vegne af et medie, har modtaget tilsagn om fx lønkompensation, men har en anden yderligere ansøgning om lønkompensation, der har en af de tre ovenfor givne statusser, skal dette dog angives i pkt. 3.1. Det er således muligt at svare bekræftende på, at man har ansøgt om kompensation (angives i pkt. 3.1.), og at man har modtaget kompensation (angives i pkt. 3.2.).    

Kan kompensationsperioden være andre perioder end perioden fra og med den 9. marts 2020 til og med den 8. juli 2020?

Nej.

Det følger af bekendtgørelsen, at der ved kompensationsperiode forstås perioden fra og med den 9. marts 2020 til og med den 8. juli 2020, for hvilken der ydes kompensation for tabte annonceindtægter.

Der kan derfor ikke anvendes en kortere eller anden kompensationsperiode end perioden fra og med den 9. marts 2020 til og med den 8. juli 2020.

Udgør organisk vækst fra 2019 til 2020 i et medie eller medievirksomhed særlige omstændigheder?

Nej, medier og medievirksomheder, som har oplevet organisk vækst har ikke oplevet særlige omstændigheder, hvorfor mediet og medievirksomheden ikke kan benytte sig af en alternativ referenceperiode, jf. § 8, stk. 2, nr. 2.

Der er derimod tale om "medievirksomhedens naturlige udvikling". Det fremgår af § 8, stk. 3, i bekendtgørelsen, at sådanne forhold ikke udgør en særlig omstændighed.  

 

Kan man søge om kompensation, selvom man forventer en nedgang i annonceindtægter, der ligger under 30 procent i forhold til referenceperioden?

Såfremt der indsendes en ansøgning for et medie, hvor mediets forventede nedgang i annonceindtægter er på under 30 pct., vil vi meddele afslag på ansøgning om kompensation.

Efter kompensationsperiodens udløb den 8. juli, vil det være muligt at indsende den faktiske opgørelse af annonceindtægter i kompensationsperioden for det pågældende medie i forbindelse med efterreguleringen, såfremt I finder, at den faktiske nedgang i annonceindtægter er på 30 pct. eller derover. 

Vi vil i så fald genbehandle den allerede afgjorte ansøgning og yde kompensation til det pågældende medie i henhold til det realiserede tab mv., såfremt den faktiske nedgang i annonceindtægter er på 30 pct. eller derover. 

Der gøres i den forbindelse opmærksom på, at udgifter til revisor kun vil blive godtgjort, jf. bekendtgørelsens § 18, såfremt der ydes kompensation til mediet.

Endelig gøres der opmærksom på, at det er vigtigt, at indsende ansøgning om kompensation før ansøgningsfristen den 29. juni 2020 kl. 12.00 udløber.

Opdateret 21. januar 2021