Bibliotekernes Koordinationsforum

Bibliotekernes Koordinationsforum samler centrale aktører og interessenter på biblioteksområdet inden for fag-, forsknings og folkebibliotekerne. Forummets formål er i videst muligt omfang at sikre samarbejdet og sammenhængen i den brede bibliotekssektor.

Med koordinationsforummet sikres muligheden for videndeling aktørerne imellem om tiltag, overvejelser og strategiudvikling på tværs af bibliotekssektoren, så der samlet set er et bedre overblik over udviklingsretninger de forskellige aktører imellem og dermed bedre grundlag for koordinering af indsatser.

Udvalgets opgaver

Koordinationsforummet er et videndelings- og orienteringsnetværk blandt centrale aktører på biblioteksområdet. Forummet har ikke formel beslutnings- eller rådgivningskompetence, men vil kunne bidrage med synspunkter og anbefalinger i medfør af drøftelserne på møderne.

Medlemmer af Bibliotekernes Koordinationsforum

  • Annette Bach, enhedschef, Slots- og Kulturstyrelsen. Formand for udvalget
  • Karoline Amalie Steen, kontorchef, Kommunernes Landsforening
  • Else Refstrup, afdelingsleder, Det Kgl. Bibliotek
  • Lene Harder, chef for Bibliotek og Studieservice, NOTA

  • Karin Englev, bestyrelsesformand, Danske Fag-, Forsknings-, og Uddannelsesbiblioteker
  • Grete Weitze Severin, bestyrelsesmedlem, Kommunernes Forening for pædagogiske læringscentre
  • Kent Skov Andreasen, bibliotekschef Odense centralbibliotek, Centralbibliotekerne
  • Pia Henriette Friis, bibliotekschef Kolding Bibliotekerne, Bibliotekschefforeningen
  • Michel Steen Hansen, direktør, Danmarks Biblioteksforening
  • May-Britt Diechmann, biblioteksleder i Stevns Kommune, Det Digitale Folkebibliotek

Udvalgets møder

Udvalget mødes næste gang den 23. februar 2022.

Referater fra møder

Referat fra møde d. 19. januar 2021

Kommissorium for udvalget

Se kommissoriet for Bibliotekernes Koordinationsforum (pdf)

Opdateret 03. december 2021