Midlertidig kompensationsordning for særligt nødlidende kulturinstitutioner mv. der som følge af COVID-19-foranstaltninger er i risiko for at gå konkurs

Ordningen yder kompensation til særligt nødlidende kulturinstitutioner og kulturinstitutioner, som er i risiko for at gå konkurs som følge af COVID-19-foranstaltninger. Puljen kan søges af kulturinstitutioner, der modtager driftstilskud fra Kulturministeriet. Der kan søges for perioden 9. marts 2020 – 30. juni 2021. Ansøgningsfristen var den 31. august 2021.

Hvem kan søge?

 •  selvejende og kommunale institutioner samt fonde, foreninger mv., som modtager et årligt driftstilskud fra Kulturministeriet
 • egnsteatre, hvor Kulturministeriet yder refusion til en eller flere kommuner af deres driftstilskud til egnsteatret 
 • Aveny T-Fonden
 • Det Ny Teater, herunder produktionsselskaber som producerer forestillinger til Det Ny Teater
 • professionelle musicalproducenter uden egen fast scene
 • videnspædagogiske aktivitetscentre, som modtager driftslignende tilskud fra Børne- og Undervisningsministeriet fra § 20.89.03.30.

For at søge skal din institution have kompensationsberettigede omkostninger på:

 • 250.000 kr. eller mere for perioden fra og med den 9. marts 2020 til og med den 31. december 2020
 • 400.000 kr. eller mere for perioden fra og med den 9. marts 2020 til og med den 30. juni 2021, eller
 • 150.000 kr. eller mere for perioden fra og med den 1. januar 2021 til og med den 30. juni 2021.

Ved driftstilskud forstås tilskud, som tilskudsmodtagere frit kan anvende inden for deres ordinære drift iht. deres formål og som, med forbehold for vedtagelsen af årlige bevillingslove mv. i staten og årlige budgetgodkendelser i kommuner, forventes ydet tidsubegrænset eller i en periode på tre på hinanden følgende regnskabsår. Tilskud til drift omfatter hverken tilskud til tidsmæssigt afgrænsede projekter og lign. eller anlægstilskud.

Hvem kan ikke søge? 

Følgende tilskudsmodtagere under Kulturministeriet er ikke berettigede til at modtage kompensation gennem ordningen: 

 • Højskoler, daghøjskoler, aftenskoler og Folkeuniversitetet
 • Ikke-kommercielle lokale TV- og radiostationer, TV2/Danmark A/S, de regionale TV 2- virksomheder, DR og andre medieudbydere
 • Tilskudsmodtagere, som modtager driftstilskud fra § 21.91.01 Danske kulturelle anliggender i Sydslesvig
 • Musikskoler, som modtager tilskud fra § 21.22.17.10.
 • Tilskudsmodtagere, som modtager driftstilskud fra Kulturministeriets Udlodningspulje til landsdækkende almennyttige organisationer.

Statsinstitutioner er ikke berettigede til at modtage kompensation gennem ordningen.

Betingelser for at søge om kompensation

Din institution skal opfylde en række betingelser for at kunne søge om kompensation gennem ordningen for særligt nødlidende institutioner.

1. Din institution skal være konkurstruet

Din institution forstås som konkurstruet, hvis dens likviditetsbudgetter påviser truende insolvens inden for seks måneder efter kompensationsperiodens afslutning.

Det vil sige, at institutionen har omkostninger, som den ikke har disponibel formue – forstået som likvider og let omsættelige aktiver – til at dække, efter at den har udtømt mulighederne i nummer 2-5 nedenfor.

2. Du skal have udtømt mulighederne for støtte fra de generelle COVID-19-støtteordninger:

Din institution skal have udtømt mulighederne for støtte fra de generelle COVID-19-støtteordninger inden for den kompensationsperiode, der søges for, inklusive:

 • kompensationsordningen for arrangementer
 • kompensationsordningen for lønkompensation
 • kompensationsordningen for faste omkostninger.

Du skal søge kompensationsordningen for faste omkostninger på alle de restriktioner, der er relevante for din institution i kompensationsperioden, inklusive de nationale nedlukninger.

Alle de generelle støtteordninger administreres både i Slots- og Kulturstyrelsen og i Erhvervsstyrelsen. Hvis din institutions offentlige tilskud til drift dækker mere end halvdelen af institutionens ordinære driftsudgifter, skal du søge de generelle støtteordninger gennem Slots- og Kulturstyrelsen. Hvis din institution får dækket under halvdelen af sine ordinære driftsudgifter af offentlige tilskud, skal du i stedet søge kompensation gennem Erhvervsstyrelsen. 

Hvis du er forhindret i at søge om kompensation fra en af de generelle støtteordninger, fordi den endnu ikke er åben for ansøgninger i din kompensationsperiode, kan du i stedet vedlægge en erklæring om, at din institution vil søge om kompensation fra støtteordningen, når det bliver muligt. Når du efterfølgende har søgt støtteordningen, skal du oplyse Slots- og Kulturstyrelsen om, hvor meget du har modtaget i kompensation.

Hvis din institution helt åbenlyst ikke er berettiget til at modtage kompensation fra en eller flere af de generelle COVID-19-støtteordninger, er det ikke nødvendigt, at du søger denne eller disse ordninger. I stedet skal du redegøre for, hvorfor din institution ikke har været berettiget til at søge den/dem. Det er ikke en tilstrækkelig begrundelse, at du ikke nåede at søge en ordning inden dens ansøgningsfrist, eller at du har valgt ikke at søge en ordning, fordi du kun forventede at få et forholdsvist lille økonomisk udbytte af den.

3. Du skal have udtømt mulighederne for støtte fra kompensationsordningen for produktionsomkostninger:

Din institution skal have udtømt mulighederne for at modtage støtte fra Kulturministeriets midlertidige kompensationsordning for produktionsomkostninger til kulturinstitutioner i kompensationsperioden. Ordningen administreres af Slots- og Kulturstyrelsen.

Hvis din institution i kompensationsperioden ikke har haft omkostninger, der kan dækkes af ordningen for produktionsomkostninger, er det ikke nødvendigt, at du søger den. I stedet skal du redegøre for, hvorfor din institution ikke har haft produktionsomkostninger. 

Det er vigtigt at bemærke, at der ikke stilles krav om, at du skal søge:

 • Aktivitetspuljen til Kulturaktiviteter
 • Ordningerne under sommerpakken på kulturområdet.

Du skal dog oplyse det i din ansøgning, hvis din institution har søgt en eller flere af disse ordninger.

Se alle kompensationsordninger, som kan søges på Kulturministeriets område og de øvrige kompensationsordninger.

4. Du skal have udnyttet muligheden for at udskyde moms og skat

Din institution skal have udnyttet mulighederne for at udskyde moms og skat, hvis den er berettiget til det.

5. Omkostningsreduktion og anvendelse af disponibel formue

Din institution skal have taget alle de initiativer og værktøjer i brug for at reducere sine omkostninger, som er relevante for den.

Det vil være forskelligt fra institution til institution, hvilke omkostninger man kan reducere, og hvilke der er nødvendige for at sikre institutionens fortsatte drift. Det er ofte institutionens variable omkostninger, som kan reduceres. Eksempler på omkostninger, der i nogle institutioner kan falde bort, er omkostninger til timelønnede medarbejdere og konsulenter eller omkostninger til ikke-nødvendig vedligeholdelse. Omkostninger som følge af kontrakter om aflønning af kunstnere skal fortsat afholdes.

Kravet om omkostningsreduktion bør ikke i væsentligt omfang påvirke din institutions fortsatte drift og dens aktivitetsniveau i negativ retning. Din institution skal altså stadig kunne afvikle sine aktiviteter, fx i form af udstillinger, forestillinger, koncerter osv., i det omfang at den ikke er omfattet af et åbningsforbud som følge af myndighedernes COVID-19 restriktioner.

Din institution skal også have anvendt den del af institutionens disponible formue, som ikke er nødvendig for at sikre den fortsatte drift. Eksempler på, hvad der kan indgå i en institutions disponible formue, er likvider og let omsættelige aktiver, f.eks. værdipapirer. Omvendt er det ikke påkrævet, at institutionen optager lån i materielle anlægsaktiver, fx bygninger, med henblik på at skabe likviditet til at imødegå risikoen for konkurs.

Særligt for ansøgere, der er kommunale kulturinstitutioner, gælder, at de skal være i en situation, hvor de ikke vil have økonomisk dækning for deres omkostninger uden tilførsel af ekstraordinære økonomiske midler fra kommunen.

Hvor meget kan der søges om?

Der ydes kompensation for op til 100 % af din institutions faktiske og budgetterede omkostninger i kompensationsperioden.

Kompensationen kan dog maksimalt udgøre 80 % af din institutions indtægtstab i kompensationsperioden.

Kompensationen beregnes som summen af ansøgers omkostninger i kompensationsperioden fratrukket alle egenindtægter og al støtte, som ansøger har modtaget fra andre offentlige COVID-19-støtteordninger i kompensationsperioden.

Der ydes godtgørelse for 80 % af udgifterne til revisorerklæring i forbindelse med ansøgningen, hvis din ansøgning udløser kompensation. Godtgørelsen til revision kan maksimalt udgøre 16.000 kr. ekskl. moms.

Hvilken kompensationsperiode skal du vælge?

Ordningen har følgende kompensationsperioder:

 • fra og med den 9. marts 2020 til og med den 31. december 2020
 • fra og med den 9. marts 2020 til og med den 30. juni 2021
 • fra og med den 1. januar 2021 til og med den 30. juni 2021.

Du kan vælge frit mellem de tre kompensationsperioder.

Hvordan beregnes indtægtstabet?

Du skal opgøre og oplyse din institutions indtægtstab for kompensationsperioden. Beregningen af indtægtstabet baseres på en sammenligning af salgsindtægterne i kompensationsperioden med den seneste tilsvarende periode, der ikke var påvirket af myndighedernes foranstaltninger til forebyggelse og inddæmning af smitte med COVID-19. Støtte fra billetrefusionsordningen skal regnes med i indtægtstabet.

Hvis der er helt særlige omstændigheder, der medfører, at referenceperioden ikke udgør et repræsentativt sammenligningsgrundlag, kan du mod fremsendelse af dokumentation for dette, i stedet basere beregningen på en sammenligning med en alternativ referenceperiode. Se under ”Dokumentation for særlige t gennemsnit af den tilsvarende periode i regnskabsårene 2017, 2018 og 2019.

Hvis der er helt særlige omstændigheder, der medfører, at heller ikke denne referenceperiode udgør et repræsentativt sammenligningsgrundlag, kan du søge om i stedet at basere beregningen på en selvvalgt referenceperiode, der skal bestå af det samme antal sammenhængende måneder som kompensationsperioden og starte tidligst den 1. september 2017 og slutte senest den 31. august 2020. Der må ikke være overlap med din institutions kompensationsperiode.

For institutioner, der ikke har haft omsætning i standardreferenceperioden, danner perioden fra stiftelsestidspunktet frem til den 9. marts 2020 grundlag for opgørelsen. Opgørelsen skal dog minimum dække en hel måned.

Hvad skal ansøgningen indeholde?

Ansøgningen skal indsendes via det elektroniske ansøgningsskema, som findes her på siden. Vi modtager ikke fysisk materiale.

Ansøgningen skal vedhæftes følgende bilag:

1. OBLIGATORISK BEREGNINGSMODEL (xlsx)

Beregningsmodellen skal indsendes i Excelformat (xlsx)

Bemærk at:

 • Du skal opgøre alle din institutions omkostninger i kompensationsperioden.
 • Hvis din institution har haft indtægter, som dækker omkostninger i kompensationsperioden, skal du opgøre disse indtægter, hvorefter beregningsmodellen automatisk trækker dem fra opgørelsen af omkostninger.
 • Salgsindtægter omfatter indtægter fra fakturerede ydelser/varer, kontantsalg og lignende, for eksempel indtægter fra billetsalg, salg af værker, salg af rettigheder, udlejning af lokaler, kursusvirksomhed, salg af programmer, cafédrift, salg af merchandise mv. Støtte fra billetrefusionsordningen skal også opgøres som en salgsindtægt.
 • Støtte fra COVID-19 støtteordningerne, skal opgøres som kompensation.
 • Produktionsomkostninger / indtægter, der indgår i en ansøgning til Kulturministeriets støtteordning for produktionsomkostninger skal hverken medregnes i opgørelsen af omkostninger eller indtægter i kompensationsperioden. Hvis din institution har søgt om tilskud fra Aktivitetspulje til Kulturaktiviteter, skal de omkostninger / indtægter, der er indgået som direkte omkostninger i denne ansøgning heller ikke indgå i opgørelsen af omkostninger og indtægter.
 • Hvis din institution har haft produktionsomkostninger, der er kompenseret via Kulturministeriets støtteordning for produktionsomkostninger, kan de 20 %, som ikke kan kompenseres via denne støtteordning, indgå i din institutions kompensationsberettigede omkostninger. Derfor skal du indsætte det samlede beløb for kompensationsberettigede produktionsomkostninger i beregningsmodellen, hvorefter modellen automatisk indregner de 20 % i opgørelsen.
 • Hvis din institution har haft omkostninger, der er kompenseret via Aktivitetspulje til Kulturaktiviteter, kan de 35 %, der ikke kan dækkes af denne pulje, indgå i din institutions kompensationsberettigede omkostninger. Derfor skal du indsætte det samlede beløb for de direkte omkostninger, der indgik i din ansøgning til Aktivitetspulje til Kulturaktiviteter i beregningsmodellen, hvorefter modellen automatisk indregner de 35 % i opgørelsen.
 • Du skal også beregne din institutions indtægtstab i beregningsmodellen. Her skal du indregne alle kommercielle indtægter i kompensations- og referenceperioden, for eksempel billetindtægter, bar- og cafésalg, lejeindtægter, samt eventuel støtte fra billetrefusionsordningen.

2. REDEGØRELSE FOR BEHOVET FOR KOMPENSATION

Du skal dokumentere, at det er afgørende for din institutions videre drift, at der ydes et ekstraordinært tilskud. Denne dokumentation skal have form af en skriftlig redegørelse. Redegørelsen skal godkendes af din institutions bestyrelse. Dette skal dokumenteres skriftligt.

3. PERIODEREGNSKAB (xlsx)

Perioderegnskabet skal begynde den 1. januar 2020, hvis din institutions kompensationsperiode begynder den 9. marts 2020, og den 1. december 2020, hvis din institutions kompensationsperioder begynder den 1. januar 2021. Perioderegnskabet må ikke være afsluttet mere end tre måneder før ansøgningsdatoen. Regnskabet skal godkendes af din institutions bestyrelse. Dette skal dokumenteres skriftligt. 

4. LIKVIDITETSBUGET (xlsx)

Du skal vedlægge et månedsopdelt likviditetsbudget fra den dato, perioderegnskabet ophører, og for resten af 2021. Åbningsbalancen i likviditetsbudgettet skal være afstemt til balancen i perioderegnskabet. Likviditetsbudgettet skal godkendes af din institutions bestyrelse. Dette skal dokumenteres skriftligt. 

5. REDEGØRELSE FOR, AT DIN INSTITUTION HAR UDTØMT MULIGHEDERNE FOR AT MODTAGE STØTTE FRA DE ØVRIGE COVID-19-STØTTEORDNINGER

Redegørelsen skal være i form af dokumentation for den støtte, der er modtaget fra de ordninger, som er nævnt under afsnittet "Betingelser for at søge om kompensation" eller afslag om støtte fra ordningerne. 

Hvis du er forhindret i at søge om kompensation fra en af de generelle støtteordninger, fordi den endnu ikke er åben for ansøgninger i din kompensationsperiode, kan du i stedet vedlægge en erklæring om, at din institution vil søge om kompensation fra støtteordningen, når det bliver muligt.

Hvis din institution helt åbenlyst ikke har været berettiget til at modtage kompensation fra de generelle COVID-19 støtteordninger, kan du i stedet for at søge ordningerne vedlægge en redegørelse for, hvorfor din institution ikke ville have været støtteberettiget. 

6. REDEGØRELSE FOR, AT DIN INSTITUTION HAR TAGET ALLE NØDVENDIGE OG RELEVANTE VÆRKTØJER I BRUG FOR AT REDUCERE SINE OMKOSTNINGER

Du skal vedlægge en redegørelse for de værktøjer og initiativer, din institution har taget i brug for at reducere sine omkostninger. Beskriv særligt de variable omkostninger, som I eventuelt har vurderet, kan falde bort. Dokumentationen skal være godkendt af institutionens bestyrelse, hvilket skal dokumenteres skriftligt.

7. VURDERING AF DIN INSTITUTIONS LIKVIDITETSBEHOV OG OMFANGET AF OMSÆTNINGSAKTIVER

Du skal vedlægge en vurdering af de likviditetsbehov og omsætningsaktiver, som er nødvendige at bevare for at sikre den fortsatte drift.

Du skal også vedlægge en vurdering af den forventede udvikling i egenkapitalen med udgangen af indeværende regnskabsår, opgjort i forhold til det senest afsluttede regnskabsår.

Vurderingerne skal være godkendt af institutionens bestyrelse, og dette skal dokumenteres skriftligt.

8. OPGØRELSE OVER ANSØGERS OMKOSTNINGER I KOMPENSATIONSPERIODEN

Opgørelsen skal omfatte de faktiske omkostninger fra denne periodes start og frem til ansøgningstidspunktet, og de bestyrelsesgodkendte budgetterede omkostninger for resten af kompensationsperioden, dog eksklusiv produktionsomkostninger.

9. ERKLÆRING FRA ANSØGERS LEDELSE

Du skal vedlægge en erklæring fra institutionens ledelse om, at det er de af myndighederne indførte COVID-19-foranstaltninger, der har bevirket, at kulturinstitutionen i økonomisk henseende er blevet særligt nødlidende.

10. REVISORERKLÆRING (docx)

Hvis du ansøger om over 500.000 kr., skal ansøgningen ledsages af en erklæring fra en uafhængig godkendt revisor. 

Der ydes godtgørelse for 80 % af udgifterne til revisorerklæring, såfremt din institutions ansøgning udløser kompensation. Godtgørelsen til revision kan maksimalt udgøre 16.000 kr. ekskl. moms. Dokumentation for afholdte udgifter til revisorerklæringen skal medsendes. 

11. TRO- OG LOVEERKLÆRING (docx)

Erklæringen skal underskrives af din institutions bestyrelsesformand, og i dennes fravær næstformand, og af den daglige leder/ledelse.

12. DOKUMENTATION FOR SÆRLIGE OMSTÆNDIGHEDER I REFERENCEPERIODEN

Hvis du på grund af helt særlige omstændigheder ikke kan anvende standardreferenceperioden, skal du vedlægge dokumentation for disse omstændigheder.

Dokumentationen skal have form af en redegørelse.

Læs vejledningen til dokumentationskravene (docx)

I DET ELEKTRONISKE ANSØGNINGSSKEMA SKAL DU DESUDEN:

 • på tro og love erklære dig indforstået med, at det er strafbart at afgive urigtige eller vildledende oplysninger til en offentlig myndighed, eller fortie oplysninger af betydning for sagens afgørelse, særligt oplysninger afgivet på tro og love, jf. Straffelovens §§ 161-163, 171 samt § 289a. I forbindelse med Covid19-hjælpepakker gælder et skærpet strafansvar jf. § 81d
 • på tro- og love erklære, at oplysningerne i ansøgningen er korrekte
 • godkende, at Slots- og Kulturstyrelsen kan indhente yderligere oplysninger, herunder oplysninger om institutionen og institutionens ansatte, fra Erhvervsstyrelsen og andre myndigheder, der hvor oplysningerne er nødvendige i forbindelse med behandlingen af ansøgningen.

Du skal være opmærksom på, at

 • de vedhæftede bilag maksimalt må fylde 15 MB i alt.
 • vedhæftet materiale kun kan modtages i formaterne: PDF, Word og Excel. Vi modtager ikke ZIP-filer.
 • det altid er den seneste ansøgning, der er sendt til os, der bliver behandlet.
 • Slots- og Kulturstyrelsen kan meddele administrativt afslag på ansøgninger om kompensation, når oplysningerne i tilknytning til ansøgningen må anses som mangelfulde eller ikke-retvisende, samt når den dokumentation, der er fremsendt som bilag til ansøgningen, er utilstrækkelig.
 • du selv er ansvarlig for, at ansøgningsskemaet er udfyldt korrekt, og at alle de ønskede bilag er vedhæftet. Tjek derfor kvitteringsmail, hvor bilag til ansøgningen vil fremgå.
 • du er forpligtet til at orientere Slots- og Kulturstyrelsen, hvis forudsætningerne for udbetaling af kompensationen ændrer sig væsentligt efter din ansøgning er indsendt.

Nederst på siden kan ansøgningsskemaet findes som PDF. Det kan du orientere dig i for at sikre, at du har alle oplysninger og bilag klar, inden det egentlige ansøgningsskema udfyldes. Det elektroniske ansøgningsskema har en sikkerhedstimeout på 15 minutters inaktivitet, så det skal udfyldes og indsendes relativt hurtigt.

Du skriver under med NemID medarbejdersignatur ved indsendelsen af ansøgningsskemaet.

Læs mere om NemID og medarbejdersignatur her

Vi anbefaler, at du bruger browseren Chrome eller Firefox til ansøgningen.

Hvornår får du svar?

Slots- og Kulturstyrelsen behandler ansøgninger hurtigst muligt. Sagsbehandlingstiden vil maksimalt være 15 arbejdsdage, fra sagen er fuldt oplyst.

Udbetaling af kompensation vil ske, når ansøgning om kompensation (inkl. bilag og dokumentation) er godkendt af Slots- og Kulturstyrelsen.

Udbetaling af kompensation sker direkte til din institutions NemKonto.

Hvis du får udbetalt støtte, indberetter vi beløbet til Skattestyrelsen. Se mere om skat og støtte som følge af Covid-19 under 'Skat af tilskud fra kompensationsordninger' på  skat.dk/corona

Slots- og Kulturstyrelsen kan give administrativt afslag på ansøgninger om kompensation, når oplysningerne vedlagt ansøgningen må anses som mangelfulde eller ikke-retvisende, samt når den vedlagte dokumentation er utilstrækkelig. Det samme gælder, hvis den ansøgte kompensation i forhold til sammenlignelige kulturinstitutioner skønnes at være opgjort væsentligt for højt.

I de tilfælde, hvor Slots- og Kulturstyrelsen meddeler administrativt afslag, kan du indsende en fornyet ansøgning med de fornødne oplysninger og den påkrævede dokumentation inden for den gældende ansøgningsfrist eller frist fastsat af Slots- og Kulturstyrelsen. 

Afrapportering, kontrol og tilbagebetaling

Ansøgere der har modtaget kompensation skal senest den 1. februar 2023 indsende dokumentation til brug for afrapportering.

I forbindelse med afrapportering skal du indsende følgende materiale:

1. ÅRSREGNSKAB REVIDERET AF REVISOR / MED REVISORERKLÆRING

Du skal indsende dit bestyrelsesgodkendte ordinære årsregnskab, der omfatter den periode, som kompensationen dækker. Hvis Kulturministeriets driftstilskud til din institution i regnskabsåret udgør 200.000 kr. eller mere, skal årsregnskabet være revideret af en godkendt revisor.

I forbindelse med revisionen af det årsregnskab, hvori kompensationsperioden indgår, skal revisor efterprøve, om forudsætningerne for den udbetalte kompensation er opfyldt. Det skal fremgå af revisorprotokollatet eller en særskilt erklæring, at revisor har kontrolleret institutionens opgørelser og erklæringer i henhold til § 8, stk. 2-3 og § 10, nr. 1-3 i bekendtgørelse 1515 af den 22. oktober 2020 med ændringsbekendtgørelser.

Ansøgere, hvis årsregnskab ikke revideres af en godkendt revisor, skal indsende en revisorerklæring sammen med det bestyrelsesgodkendte årsregnskab. Slots- og Kulturstyrelsen stiller en skabelon for denne revisorerklæring til rådighed.

2. INSTITUTIONENS ERKLÆRING

Som led i aflæggelsen af årsregnskabet for kompensationsperioden skal din institution udarbejde en opgørelse og erklæring, der dokumenterer:

 • at de periodiserede omkostninger, som din institution har afholdt i kompensationsperioden, ikke afviger med mere end minus 10 % fra den opgørelse, som institutionen udarbejdede til brug for ansøgning om kompensation
 • at indtægter, som din institution har modtaget i kompensationsperioden, ikke afviger med mere end plus 10 %. fra den opgørelse, som institutionen udarbejdede til brug for ansøgning om kompensation
 • at din institution ikke i regnskabsåret har opnået væsentlige likviditetsforbedringer, herunder indtægter, som ikke indgik i det likviditetsbudget, som blev udarbejdet til brug for ansøgning om kompensation
 • at kompensationen er anvendt til finansiering af din institutions ordinære driftsomkostninger eller af ekstraordinære omkostninger som følge af COVID-19 foranstaltninger,
 • at forudsætningerne for udbetalingen af kompensationen ikke har ændret sig væsentligt.

I erklæringen skal du også oplyse, om du har modtaget kompensation fra andre COVID-19-støtteordninger, herunder de generelle støtteordninger.

Din kompensation fra kompensationsordningen for særligt nødlidende institutioner vil i forbindelse med afrapporteringen blive nedreguleret med det beløb, institutionen i mellemtiden har modtaget for kompensationsperioden fra de generelle COVID-19-støtteordninger.

3. BEREGNINGSMODEL

Du skal udfylde fanen ”Afrapportering” i den obligatoriske skabelon til beregningsmodellen. Beregningsmodellen for afrapporteringen indsendes sammen med den øvrige dokumentation med henblik på kontrol og eventuel tilbagebetaling.

Hvis ansøger har opnået et positivt regnskabsresultat i regnskabsåret eller et væsentligt bedre regnskabsresultat end budgetteret, skal ansøger redegøre for årsagerne hertil og sandsynliggøre, at dette ikke er begrundet i for stor kompensation.

Ansøger skal på forlangende udlevere oplysninger til Slots- og Kulturstyrelsen med henblik på efterfølgende kontrol af den udbetalte kompensation. Slots- og Kulturstyrelsen kan i forbindelse med den efterfølgende kontrol pålægge ansøger at anvende en uafhængig godkendt revisor. 

Tilbagebetaling

Slots- og Kulturstyrelsen kan kræve den udbetalte kompensation helt eller delvist tilbagebetalt:

 • hvis der efterfølgende er opnået kompensation fra andre kompensationsordninger
 • hvis forudsætningerne for udbetalingen af kompensationen har ændret sig væsentlig
 • hvis ansøger har opnået et positivt regnskabsresultat i regnskabsåret eller et væsentligt bedre regnskabsresultat end budgetteret, og der derved er udbetalt for stor kompensation
 • hvis ansøger har afgivet urigtige eller vildledende oplysninger eller har fortiet oplysninger af betydning for sagens afgørelse, herunder for beregningen af kompensationen
 • hvis det bestyrelsesgodkendte ordinære reviderede årsregnskab ikke fremsendes inden den angivne frist den 30. september 2021 eller den 30. juni 2022
 • hvis ansøger på trods af påmindelse undlader at udlevere oplysninger med henblik på efterfølgende kontrol.

Lovgrundlag

Midlertidig kompensationsordning for særligt nødlidende kulturinstitutioner mv. der som følge af COVID-19-foranstaltninger er i risiko for at gå konkurs har hjemmel i  Bekendtgørelse nr. 1515 af 22. oktober 2020 samt senere ændringsbekendtgørelser nr. 1803 af 2. december 2020 og 973 af 19. maj 2021.

Ansøgningsskema som PDF?

Her på siden laves alle ansøgningerne elektronisk, men mange har glæde af at printe en PDF til at orientere sig i kravene, inden de når til udfyldelsen af den egentlige ansøgning. Men husk, at du ikke kan udfylde skemaet i hånden og aflevere det fysisk eller analogt.

Se ansøgningsskemaet i sin fulde længde (kan ikke udfyldes)

Opdateret 31. marts 2023