Slots- og Kulturstyrelsen

Pulje til refusion for rabat på billetter og deltagerbetaling for kultur- og idrætsaktiviteter i forbindelse med Covid-19

Puljens formål er at stimulere den indenlandske efterspørgsel efter turisme- og oplevelsesydelser som følge af foranstaltninger til forhindring af smitte af COVID-19, ved at give foreninger, institutioner og virksomheder, som afholder eller arrangerer kultur- og idrætsaktiviteter, refusion for 50 % af prisen på aktiviteter, hvortil der løses entrébillet med 50 % rabat i skolernes sommerferie i perioden fra 27. juni 2020 til og med 9. august 2020. Endvidere gives der refusion for 25 % af deltagerprisen på organiserede foreningsaktiviteter (sommercamps med kultur og/eller idrætsaktiviteter) for børn under 18 år af maks. 1 uges varighed, som udbydes med 25 % rabat i skolernes sommerferie i perioden fra 27. juni 2020 til og med 9. august 2020.

Hvem kan søge?

 • Følgende arrangører er omfattet af ordningen med 50 % refusion på entrebilletter:
  • Foreninger, som udbyder kultur- og idrætsaktiviteter, museer, kunsthaller, spillesteder, orkestre og andre koncertudbydere med siddende publikum, hvis primære formål er at udbyde og afholde koncerter, teatre, Folkeuniversitetet, videnspædagogiske aktivitetscentre, som er godkendt af Børne- og Undervisningsministeriet, zoologiske anlæg (herunder akvarier), som er godkendt af Fødevarestyrelsen, cirkusser, revyer, slotte og herregårde.
 • Følgende arrangører er omfattet af ordningen med 25 % refusion på deltagerbetaling: 
  • Organiserede foreningsaktiviteter (sommercamps med kultur og/eller idrætsaktiviteter) for børn under 18 år.
 • Virksomheder i ovenstående kategorier, som modtager driftstilskud fra Kulturministeriet, er automatisk omfattet af ordningen.
 • Ansøgere skal være registreret i CVR inden 15. juni 2020 for at kunne søge refusion fra ordningen.

Hvem kan ikke søge

 • Biografer, forlystelsesparker, bade- og sommerlande, madfestivaller, større sportsbegivenheder, højskoler, haver (medmindre det er slotshaver) m.v. er ikke omfattet af ordningen samt kommercielle virksomheder, der ikke fremgår af ovenstående positivliste.
 • Partipolitiske og kirkelige/religiøse foreninger/organisationer er ikke omfattet af ordningen.

Hvad kan man søge refusion for:

 • Der ydes refusion for 50 % af prisen på kultur- og idrætsaktiviteter, hvortil der løses entrébillet med 50 % rabat i skolernes sommerferie i perioden fra 27. juni 2020 til og med 9. august 2020.
 • Der ydes refusion for 25 % af deltagerprisen på organiserede foreningsaktiviteter (sommercamps med kultur og/eller idrætsaktiviteter) for børn under 18 år af maks. 1 uges varighed, som udbydes med 25 % rabat i skolernes sommerferie i perioden fra 27. juni 2020 til og med 9. august 2020.
 • Der skal være tale om aktiviteter med fysisk fremmøde, og billetprisen/deltagerbetaling skal være overensstemmende med den pr. 15. juni 2020 annoncerede pris. I modsat fald sandsynliggøres at billet/deltagerpris ikke er sat for højt. Se nærmere under afsnittet ”hvad skal ansøgningen indeholde”.
 • Der kan kun søges refusion for faktisk ydet rabat på entré og deltagerbetaling målrettet en enkeltstående aktivitet, som foregår i perioden fra 27. juni 2020 til og med 9. august 2020. Der ydes ikke refusion for andre rabatordninger som for eksempel årskort, abonnementer og lignende, og der ydes ikke tilskud til elementer i pakkeløsninger, der ikke vedrører kerneydelsen (f.eks. bespisning i tilknytning til entre for en kulturaktivitet).
 • Entrébilletter/deltagerbetaling til aktiviteter i perioden fra 27. juni 2020 til og med 9. august 2020, som er købt før refusionsperioden er også omfattet. Hvis der af denne ordning ydes refusion for billetter/deltagerbetaling købt før refusionsperioden, er arrangøren forpligtet til at tilbagebetale 50 % af entrébilletten eller 25 % af deltagerbetalingen til køberen. Det er således datoen for afholdelse af aktiviteten, der afgør, om aktiviteten er omfattet af refusionsordningen.

Hvad skal ansøgningen indeholde?

Ansøgere skal anvende og udfylde alle felter i Slots- og Kulturstyrelsens elektroniske ansøgningsskema og den obligatoriske budgetskabelon (se link). I skemaet skal I afgive erklæring om, at I opfylder bevillingsbetingelserne. I skriver under herfor med NemID ved indsendelsen af ansøgningsskemaet.

Budgetskabelonen med oplysninger om den forventede rabat på entrébilletter/deltagerbetaling, I søger refusion for, skal vedhæftes det elektroniske ansøgningsskema.

Den udfyldte budgetskabelon skal indeholde følgende oplysninger:

 • Foreninger, virksomheder og institutioner, som ønsker at give 50 % rabat på entrébilletter eller 25 % rabat på deltagerbetaling til aktiviteter, som er omfattet af denne ordning, skal i budgetskabelonen oplyse regnskabsoplysninger for indtægter fra entré eller deltagerbetaling for tilsvarende aktiviteter i skolernes sommerferie i 2019. Ansøgere skal desuden i budgetskabelonen oplyse forventede entréindtægter fra kultur- og idrætsaktiviteter og deltagerbetaling for organiserede foreningsaktiviteter (sommercamps med kultur og/eller idrætsaktiviteter) af maks. 1 uges varighed i refusionsperioden i 2020, dog maksimalt svarende til entréindtægter og deltagerbetaling for tilsvarende aktiviteter i 2019. 
 • Kun indtægter fra aktiviteter i 2019 svarende til refusionsberettigede aktiviteter i 2020 medtages.
 • Foreninger, virksomheder og institutioner, som ønsker at give 50 % rabat på entrébilletter eller 25 % rabat på aktiviteter, som er omfattet af denne ordning, og som ikke havde aktiviteter i 2019, skal i budgetskabelonen oplyse forventede entréindtægter fra kultur- og idrætsaktiviteter og deltagerbetaling for organiserede foreningsaktiviteter (sommercamps med kultur og/eller idrætsaktiviteter) af maks. 1 uges varighed i refusionsperioden fra 27. juni 2020 til og med 9. august 2020. Årsagen til fravær af aktiviteter i 2019 anføres i kommentarfelt. 
 • Hvis prissætning af entré/deltagerbetaling afviger fra den pr. 15. juni 2020 annoncerede pris, eller der er tale om helt nye aktiviteter, der ikke har været prissat tidligere, sandsynliggøres i en note til budgetskabelonen, at prisen ikke er kunstigt forhøjet i anledning af denne Covid-19 pulje. 

På baggrund af den indsendte budgetskabelon udbetaler staten et a conto beløb på hhv. 50 % og 25 % af den estimerede indtægt fra entré/deltagerbetaling.

For ansøgere, der søger efter 9. august 2020, søges på baggrund af regnskab for den ydede rabat i den omfattede periode, og Slots- og Kulturstyrelsen udbetaler endeligt tilskud. Nedenfor under ”Regnskabsaflæggelse og efterregulering” fremgår nærmere vejledning til, hvordan der skal aflægges regnskab.

Slots- og Kulturstyrelsen forbeholder sig retten til ikke at behandle ansøgninger, som ikke opfylder disse krav.

Økonomi

Regnskabsaflæggelse og efterregulering

Ved regnskabsaflæggelse vil Slots- og Kulturstyrelsen beregne det endelige tilskudsberettigede beløb og evt. foretage en efterregulering baseret på den faktisk ydede rabat.

Efterreguleringen kan evt. betyde, at det udbetalte aconto refusionsbeløb suppleres eller reduceres. 

I tilfælde af reduktion vil Slots- og Kulturstyrelsen anmode om tilbagebetaling af den del af den udbetalte refusion, der overstiger den efterregulerede refusion.

Herudover kan Slots- og Kulturstyrelsen kræve helt eller delvis tilbagebetaling af tilskud, såfremt betingelserne for tildeling af refusion viser sig ikke at være opfyldt.

Tilskuddets størrelse bestemmer, hvordan der skal aflægges regnskab.

Der skal aflægges regnskab i overensstemmelse med Bekendtgørelse om regnskab og revision af projekt- og aktivitetstilskud fra Kulturministeriet (BEK nr. 1479 af 22/12/2014), og efter de krav, der er angivet i tilsagnsbrevet. 

Regnskab

For tilskud på 100.000 kr. eller derunder afgiver tilskudsmodtager til Kulturministeriet en erklæring om, at tilskuddet er anvendt efter formålet, og at betingelserne for tilskuddet i øvrigt er opfyldt, som de er fastsat i bevillingsbrevet fra Kulturministeriet. Det oplyses endvidere i erklæringen, hvor stort et evt. mindreforbrug eller merforbrug, der har været i forhold til det udbetalte tilskud, så der kan foretages en efterregulering af refusion.

Kulturministeriet kan som led i stikprøvekontrol kræve, at modtagere af tilskud på 100.000 kr. eller derunder skal aflægge regnskab over for Kulturministeriet.

For tilskud på mere end 100.000 kr. aflægger tilskudsmodtager regnskab over for Kulturministeriet. 

Revision

Regnskab for tilskud på 100.000 kr. eller derunder skal ikke være revideret.

Regnskab for tilskud på mere end 100.000 kr. men højst 500.000 kr. skal enten være gennemgået og underskrevet af en regnskabskyndig person, eller være revideret af en statsautoriseret eller registreret revisor eller af et revisionsorgan, der udfører revision for kommuner eller regioner. 

Regnskab for tilskud på mere end 500.000 kr. skal være revideret af en statsautoriseret eller registreret revisor eller af et revisionsorgan, der udfører revision for kommuner eller regioner.

Indsend regnskab elektronisk via www.slks.dk (ikke tilgængeligt endnu). 

Hvornår får du svar?

Slots- og Kulturstyrelsen behandler ansøgninger hurtigst muligt. Sagsbehandlingstiden vil max. være 14 dage. Puljen kan søges indtil 9. september 2020. Ansøgninger behandles løbende. Der skal aflægges regnskab senest 9. november 2020.

Lovgrundlag

Udmøntningen af Puljen til refusion for rabat på billetter og deltagerbetaling for kultur- og idrætsaktiviteter på kulturinstitutioner i forbindelse med COVID-19, har afsæt i aktstykke 247 af 23/06/2020 Aktstykke om refusionsordning på billetter og deltagerbetaling for kultur- og idrætsaktiviteter i skolernes sommerferie 2020 som følge af COVID-19. Tilskuddene ydes i overensstemmelse med Bekendtgørelse om regnskab og revision af projekt- og aktivitetstilskud fra Kulturministeriet (BEK nr. 1479 af 22/12/2014).

Hvis du får tilsagn /tilladelse /dispensation skal du...

Den foreløbige refusion udbetales umiddelbart efter bevillingen. Vi udbetaler refusionen til den Nem-Konto, der er knyttet til ansøgers CVR-nummer.

Ansøgningsskema som PDF?

Her på siden laves alle ansøgningerne elektronisk, men mange har glæde af at printe en PDF til at orientere sig i kravene, inden de når til udfyldelsen af den egentlige ansøgning. Men husk, at du ikke kan udfylde skemaet i hånden og aflevere det fysisk eller analogt.

Se ansøgningsskemaet i sin fulde længde (kan ikke udfyldes)

Ofte stillede spørgsmål om refusion for rabat på billetter

Se ofte stillede spørgsmål om Pulje til refusion for rabat på billetter og deltagerbetaling for kultur- og idrætsaktiviteter i forbindelse med Covid-19.

Vi anbefaler, at du læser dem, inden du sender din ansøgning.

Dialogboksen begynder her. Du kan lukke boksen ved at trykke Accepter cookies knappen eller Enter. Knappen er det sidste element i boksen.

Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.

På slks.dk anvender vi cookies. Cookies er i mange tilfælde nødvendige for at få en hjemmeside til at fungere. Vi bruger cookies for at forbedre din oplevelse, samle statistik og huske dine indstillinger. Ved at klikke på "Accepter cookies" godkender du dette.

(dialogboks slutter)