COVID-19 | Corona

På denne side findes alle informationer om støtte- og kompensationsordninger, initiativer og andre tiltag på Kulturministeriets område som følge af COVID-19.


Herunder finder du alle kompensationsordninger, som kan søges på Kulturministeriets område. Ordningerne supplerer de generelle kompensationsordninger. Du finder det samlede overblik over alle kompensationsordninger på virksomhedsguiden.


Ordninger til selvstændige kunstnere og freelancere

Den midlertidige kunststøtteordning

Bemærk: Du kan i øjeblikket opleve længere svartid på din ansøgning. Vi behandler alle ansøgninger hurtigst muligt.

Ansøgningsfristen er forlænget til 28. februar 2021.

Læs mere om ordningens kriterier og søg som ny ansøger

OBS: Hvis du tidligere har søgt støtte fra ordningen, er det vigtigt, at du ikke ansøger via det digitale ansøgningsskema, men i stedet indsender din tillægsansøgning til os på mail med angivelse af dit sagsnummer. 

Læs mere nedenfor om, hvordan du ansøger de nye støtteperioder som tidligere ansøger - men orientér dig samtidig i den opdaterede ansøgningsvejledning via linket ovenfor.

Der er indgået politisk aftale om at forlænge ordningen med en støtteperiode for januar-februar 2021. Info om forlængelsen vil fremgå på hjemmesiden, så snart det er muligt at søge støtte for denne periode.

Hvem kan søge kunststøtteordningen?

Professionelle kunstnere med et differentieret indkomstbillede. Din indkomst fra kunstnerisk virke kan være sammenstykket af A- og B-indkomst samt overskud fra egen kunstnerisk virksomhed. Du kan søge ordningen, hvis du er professionel kunstner med en væsentlig tilknytning til den danske kunstscene inden for arkitektur, billedkunst, film, litteratur, kunsthåndværk og design, musik, scenekunst og andre kunstområder.

Du har mulighed for at søge den midlertidig kunststøtteordning for tabt indtægt fra dit kunstneriske virke som følge af COVID-19. Du kan søge om støtte for tabt indtægt for følgende perioder:

 • 1. september – 31. oktober 2020
 • 1. november – 31. december 2020

Bemærk, at der gælder forskellige krav alt efter hvilken periode, du søger støtte for. Det er derfor vigtigt, at du orienterer dig om periodernes specifikke krav, inden du ansøger.

Der gælder særlige krav til de tabte indtægter for perioden 1. september – 31. oktober 2020 samt 1. november – 31. december 2020, da de kunstneriske indtægter skal være tabt som følge af mindst én af følgende COVID-19-relaterede restriktioner:

 • Forbud mod at holde åbent
 • Forsamlingsforbud på over 500 personer
 • Grænselukninger
 • Udenrigsministeriets rejsevejledninger.
 • Det lille forsamlingsforbud gældende fra 26. oktober 2020 på over 10 personer

Ansøger du for tabte indtægter efter d. 9. december 2020, er du omfattet af den generelle genåbning af hjælpepakkerne. Dette betyder, at din tabte indtægt ikke behøver at være tabt som en direkte eller indirekte konsekvens af ovenstående restriktioner fra 9. december 2020 – 31. december 2020.

Hvis du i perioden 6. november til 26. november 2020 var berørt af de skærpede restriktioner i Hjørring, Frederikshavn, Brønderslev, Jammerbugt, Vesthimmerland, Thisted og Læsø kommune, er du berettiget til en forhøjet kompensationssats. Du skal derfor benytte det særlige indtægtsskema, der vedrører denne lokale nedlukning.

Mulighed for referenceperiode i 2019, 2018 eller 2017

Hvis du ikke kan dokumentere eller sandsynliggøre tabte indtægter på baggrund af manglende aftaler, bookinger, job mv., har du mulighed for at søge på baggrund af en referenceperiode i tilsvarende måneder enten i 2019, 2018 eller 2017. Her skal du vise, at du i tilsvarende måneder i det pågældende år havde indtægter fra aftaler mv., hvorimod du i år ikke har sådanne indtægter på grund af COVID-19. Du viser dette ved at vedhæfte kontrakter, lønsedler, kontoudtog, personlige skatteoplysninger eller lignende fra de pågældende måneder.

Læs mere om mulighed for at søge på referenceperiode i puljebeskrivelsen

Har du allerede modtaget støtte og ønsker at søge de nye støtteperioder?

Hvis du allerede har søgt om støtte fra denne ordning for tabt indtægt for dit kunstneriske virke og ønsker at søge støtte for perioden 1. september til og med 31. oktober 2020 og/eller perioden 1. november til og med 31. december 2020, skal du indsende nye indtægtsskemaer for de perioder, du ønsker at søge, samt sandsynliggørelse af dine tabte indtægter og/eller dokumentation for kunstnerisk indtægt i en referenceperiode i 2019, 2018 eller 2017. Hvis du søger på baggrund af en referenceperiode, skal du endvidere indsende en underskrevet tro- og loveerklæringen, som kan downloades længere nede på denne side. Dette skal ikke indsendes via ansøgningsmodulet men på mail til Slots- og Kulturstyrelsen.

Bemærk, at der gælder forskellige krav alt efter hvilken periode, du søger støtte for. Det er derfor vigtigt, at du orienterer dig ovenfor og i ansøgningsvejledningen om periodernes specifikke krav, inden du ansøger. Men HUSK at tillægsansøgninger skal sendes på mail.

Indtægtsskema 1. september – 31. oktober 2020

Indtægtsskema 1. november – 31. december 2020

Særligt vedrørende syv nordjyske kommuner i perioden 6.-26. november 2020

 • Søger du om støtte for tabt indtægt som følge af de skærpede restriktioner i Hjørring, Frederikshavn, Brønderslev, Jammerbugt, Vesthimmerland, Thisted og Læsø kommune i perioden 6.-26. november 2020, skal du bruge dette indtægtsskema (xlsx)

Tro- og loveerklæring vedrørende referenceperiode

Hvis du søger om støtte på baggrund af en referenceperiode i 2019, 2018 eller 2017 i din tillægsansøgning, skal du underskrive og vedhæfte en tro- og loveerklæring, hvori du erklærer, at de indtægter, du havde forventet at have i de ansøgte perioder, ikke har været mulige som en konsekvens af mindst én af restriktionerne beskrevet i puljebeskrivelsen.

Send indtægtsskema og sandsynliggørelse samt evt. tro- og loveerklæring vedrørende referenceperiode til Slots- og Kulturstyrelsen på coronakunststoette@remove-this.slks.dk 

Indeholder dine bilag personfølsomme oplysninger, kan du anvende dette link med angivelse af ansøgningens sagsnummer.

Husk altid at angive dit sagsnummer, når du skriver til Slots- og Kulturstyrelsen. Du finder dit sagsnummer i det støttebrev, du har modtaget fra ordningen (fx HJKUNST.2020-2345).

Ansøgningsfristen er 28. februar 2021.

Afrapportering

Se vejledning om hvordan du afrapporterer, hvis du har modtaget støtte for tabt indtægt fra denne ordning

Flere spørgsmål til ordningen?

Se ofte stillede spørgsmål til ordningen

Hvis ikke du kan finde svar på dit spørgsmål, kan du ringe til vores hotline på 33 74 50 00.

Særlige arbejdslegater til kunstnere

Ansøgningsfrist 1. marts 2021.

Hvem kan søge?

Arbejdslegaterne kan søges af professionelle skabende og udøvende kunstnere, der arbejder inden for kunstretningerne under Statens Kunstfonds støtteområde: musik, scenekunst, billedkunst, litteratur, arkitektur, film samt kunsthåndværk og design.

Arbejdslegaterne skal hjælpe dem, der er økonomisk udfordrede under den aktuelle COVID-19-situation, og legaterne skal sikre, at kunstnerne kan fortsætte deres kunstneriske virksomhed og udfolde deres kunst også under Corona-restriktioner. Målet med legaterne er derudover, at kunstnere kan udvikle nye formater/medie, og at kunsten bringes ud til nye målgrupper i Danmark.

Ansøgerne skal enten har tjent under 350.000 kr. på sit kunstneriske virke i 2020, eller have tabt minimum 30 % af årsindkomsten i 2020 sammenlignet med 2019 eller 2018. Dertil må ansøgerens indtægt fra kunstnerisk virke i referenceåret ikke overstige 800.000 kr. Puljen kan søges frem til 1. marts 2021. 

Læs mere om kriterierne og søg


Ordninger til virksomheder, institutioner, organisationer og foreninger

Aktivitetspulje til kulturaktiviteter

I henhold til den politiske aftale om tillæg til genåbning af generelle kompensationsordninger af den 16. december 2020, forlænges puljen frem til og med den 28. februar 2021, og der tilføjes yderligere 80 millioner kr. til puljen.

Ansøgningsfrist 8. marts for kulturaktiviteter i perioden 1. januar til 28. februar 2021.

Søg aktivitetspuljen

Hvad ydes der tilskud til?

Aktivitetspulje til kulturaktiviteter har til formål at understøtte, at der i perioden den 1. januar til den 28. februar 2021 fortsat vil blive afholdt nye eller allerede planlagte publikumsrettede kulturaktiviteter, fx koncerter og teater- og biografforestillinger på kulturområdet. 

De støttede aktiviteter kan tage form af en enkelt kulturaktivitet (fx en koncert eller forestilling), en række gentagelser af den samme kulturaktivitet (fx teater- eller biografforestillinger) eller en række af beslægtede kulturaktiviteter, fx en koncertrække med varierende programmer eller visninger af et teaters forskellige forestillinger i en periode, herunder gentagelser af flere forskellige titler. 

Hvem kan søge puljen?

Puljen kan søges af foreninger, selvejende institutioner, kommunale institutioner og virksomheder mv., som er arrangører af publikumsrettede kulturaktiviteter, fx teatre, spillesteder, koncerthuse, orkestre, museer, cirkus, stand-up-venues, revyer, biografer, folkeoplysende foreninger og multiarenaer.

Pludselig aflysning som følge af skærpede restriktioner

I tilfælde af pludseligt opståede aflysninger af aktiviteter, til hvilke der inden aflysningen er indsendt en støtteberettiget ansøgning, og hvor arrangøren kan godtgøre, at aflysningen skyldes skærpede restriktioner fra myndighederne vedrørende COVID-19, for eksempel lokale smitteudbrud med nedlukning til følge, tilbagekræves kun den del af tilskuddet, der ikke er anvendt.

I praksis betyder dette, at tilskudsmodtager eller ansøger, der har indsendt sin ansøgning inden en aktivitet aflyses på grund af skærpede restriktioner, kan beholde tilskud svarende til 65 % af de støttede omkostninger, som ved pludselig aflysning, som følge af myndighedernes skærpede restriktioner, ikke kunne afværges. Tilskudsmodtager skal følge de almindelige regler for afrapportering.

Ansøgere gøres opmærksomme på, at kulturaktiviteter, som finder sted i en periode og/eller et geografisk område, der er nedlukket, betragtes som på forhånd aflyst, og at der derfor ikke kan ansøges om tilskud fra aktivitetspuljen til sådanne aktiviteter. Såfremt regeringen beslutter at forlænge nedlukning til efter den 7. februar 2021, enten generelt eller regionalt, så vil det efter udmelding af sådanne forlængelser ikke være muligt at søge tilskud til aktiviteter i nedlukningsperioden i de omfattede kommuner.

Se hvilke arrangører der har fået tilskud fra puljen i første ansøgningsrunde (pdf)

Aflæg regnskab for tilskud på 100.000 kr. eller derunder.

Der åbnes for afrapportering for over 100.000 kr. primo 2021.

Pulje til aktiviteter på biografområdet

Biografpuljen er lukket for ansøgninger til tilskud til filmforevisninger i perioden 1. december – 31. december 2020.

Biografpuljen er forlænget og genåbner i begyndelsen af 2021. Vi opdaterer siden løbende med yderligere information.

Hvad ydes der tilskud til?

Puljen giver tilskud til biografers omkostninger forbundet med filmforevisninger. Det er en betingelse for at opnå tilskud, at ansøger i forbindelse med filmforevisningerne har iværksat særlige publikumsfremmende tiltag. 

Hvem kan søge?

Biografer med hjemsted i Danmark, som er CVR-registrerede inden den 27. oktober 2020, kan søge puljen.

Kompensation til selvejende institutioner m.v.

Foreninger, selvejende institutioner og fonde mv. på Kulturministeriets og Børne- og Undervisningsministeriets område, hvor offentligt tilskud til drift udgør halvdelen eller mere og forventes vedvarende at dække halvdelen eller mere af institutionens ordinære driftsudgifter, kan søge om lønkompensation og kompensation for faste omkostninger.

Kompensationsordninger for faste omkostninger

Se puljevejledningen (Den oprindelige ordning for faste omkostninger kan ikke længere søges.)

Herudover skal fondsdonationer ikke længere medtages i opgørelsen af omsætning, således at fondsdonationer ikke medregnes i institutionens faktiske omsætning i hverken reference- eller kompensationsperioden. Hvis institutionen allerede har søgt og i ansøgningen medregnede fondsdonationer i den samlede omsætning, skal ansøger i forbindelse med indsendelse af afrapportering ikke medtage fondsdonationer i denne opgørelse, og kompensationsbeløbet vil derefter blive efterreguleret.

Ansøg om kompensation fra den målrettede ordning for faste omkostninger

Den målrettede ordning for faste omkostninger er blevet forlænget til den 31. oktober 2020 og ansøgningsfristen er ligeledes forlænget til den 18. december 2020. 

For information om forlængelsen, læs mere i aktstykket

En ny politisk aftale indgået den 27. oktober 2020 betyder desuden, at kompensationsperioden vil blive yderligere forlænget til den 31. januar 2021. Ansøgningsvejledningen vil blive opdateret, når denne forlængelse træder i kraft.

Læs mere om den politiske aftale her 

Den målrettede kompensationsordning for faste omkostninger supplerer den oprindelige kompensationsordning for faste omkostninger. Den oprindelige ordning kan søges af kulturinstitutioner, hvis offentlige tilskud til drift udgør mindst halvdelen af institutionens ordinære omkostninger til drift. Den målrettede ordning for faste omkostninger kan derimod kun søges af institutioner, som også er ramt af en eller flere af følgende COVID-19-relaterede restriktioner:

 1. Lukkepåbud fra den 9. juli og fremefter
 2. Forsamlingsforbuddet på over 500 personer
 3. Grænselukninger
 4. Udenrigsministeriets rejsevejledninger

Barer, restauranter og caféer, der oplever omsætningsnedgang som følge af forbuddet mod at holde åbent i bestemte tidsrum, kan også søge om kompensation gennem den målrettede kompensationsordning for faste omkostninger. Vi afventer udstedelsen af en bekendtgørelse, før vi kan åbne ordningen for denne gruppe ansøgere. Bemærk, at alle virksomheder og institutioner, hvis offentlige tilskud dækker under 50 % af deres ordinære driftsomkostninger, vil skulle søge gennem Erhvervsstyrelsen.

Vedrørende kommende kompensationsordning for faste omkostninger 'light': 

Se Aktstykke 99

I henhold til politisk aftale af 13. oktober 2020 mellem regeringen, Venstre, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Konservative Folkeparti og Alternativet vil der blive etableret en ”light-version” af kompensationsordningerne for institutioners faste omkostninger, som skal gøre det hurtigere og enklere for institutioner at få dækket en del af de faste omkostninger. Kompensationsordningen vil kunne søges af institutioner (foreninger, selvejende institutioner og fonde m.v.) i berørte kommuner, hvor offentligt tilskud til drift udgør halvdelen eller mere af institutionens ordinære driftsudgifter og kommunale institutioner med driftstilskud fra Kulturministeriet samt seks navngivne kommunale koncert- og kulturhuse. Ordningen vil gælde for institutioner, som er omfattet af en eller flere af de fire COVID-19-relaterede restriktioner (forbud mod at holde åbent, forsamlingsforbud, grænselukninger og Udenrigsministeriets rejsevejledning) og som følge heraf forventer en omsætningsnedgang på mindst 35 pct. i forhold til referenceperioden (der som udgangspunkt er fra 19. august 2019 til og med den 31. oktober 2019). Institutioner kan ikke for samme kompensationsperiode ansøge både ordningen for faste omkostninger og ordningen for faste omkostninger light. Institutionen kan i denne ordning opnå kompensation for 50 pct. af en række faktisk afholdte, stedbundne, faste omkostninger dog højst 50.000 kr. pr. måned pr. institution. 

De stedbundne faste omkostninger omfatter:

 • Husleje,
 • Renter og bidrag på lån i ejendommen,
 • Forbrugsudgifter til el, vand og varme samt
 • Ejendomsforsikring og -skatter. 

Slots- og Kulturstyrelsen afventer udstedelsen af en bekendtgørelse, der hjemler etableringen af kompensationsordningen for faste omkostninger. Bekendtgørelsen forventes udstedt senest i uge 1/2021. Herefter forventes ordningen at kunne åbnes for ansøgninger medio januar 2021.

Lønkompensationsordning

Bemærk at ansøgningsfristen til den midlertidige lønkompensationsordning for selvejende institutioner er udløbet, og at det derfor ikke længere er muligt at søge om lønkompensation.

Se puljevejledningen

Vedr. lønkompensation til institutioner i 7 kommuner i Nordjylland (Hjørring, Frederikshavn, Brønderslev, Jammerbugt, Vesthimmerland, Thisted og Læsø Kommuner):

Se aktstykke 100 

Regeringen og arbejdsmarkedets parter har den 7. november 2020 indgået en trepartsaftale om en midlertidig lokal lønkompensation i 7 nordjyske kommuner (Hjørring, Frederikshavn, Brønderslev, Jammerbugt, Vesthimmerland, Thisted og Læsø Kommuner). Kompensationsordningen vil kunne søges af institutioner (foreninger, selvejende institutioner og fonde m.v.) i de berørte kommuner, hvor offentligt tilskud til drift udgør halvdelen eller mere af institutionens ordinære driftsudgifter og kommunale institutioner med driftstilskud fra Kulturministeriet samt seks navngivne kommunale koncert- og kulturhuse. 

Slots- og Kulturstyrelsen afventer udstedelsen af en bekendtgørelse, der hjemler etableringen af den regionale lønkompensationsordning. Bekendtgørelsen forventes udstedt senest i uge 1/2021. Herefter forventes ordningen at kunne åbnes for ansøgninger medio januar 2021.

Generelt

Der er indgået nye politiske aftaler om at genåbne de generelle hjælpepakker til de erhverv, der har været påvirket af COVID-19 restriktioner indført i december 2020.  For selvejende institutioner er det bl.a. kompensationsordningen for faste omkostninger og lønkompensation, der forventes genåbnet.

For institutioner beliggende i de 38 kommuner, hvor restriktionerne trådte i kraft den 9. december 2020, vil kompensationen kunne søges fra den dato. For institutioner i resten af landet vil kompensationen kunne søges fra den 11. december 2020.

Vi afventer bekendtgørelser, der forventes udarbejdet i januar 2021.  

Flere spørgsmål til puljerne?

Du finder flere oplysninger om puljerne og deres kriterier, når du klikker på links ovenover. Hvis du ikke kan finde svar på dit spørgsmål, kan du ringe til vores hotline på 33 74 50 00.

Kompensation for arrangører af større kultur- og idrætsarrangementer

Ansøgningsfrist til puljen er forlænget indtil den 28. februar 2021. Det er endnu ikke muligt at søge for den forlængede periode. Nærmere information følger snarest på denne side.

Flere spørgsmål til puljen?

Hvis du ikke kan finde svar på dit spørgsmål, kan du ringe til vores hotline på 33 74 50 00 mandag til fredag kl. 9-16 og fredag kl. 9-15.

Kompensationsordning for produktionsomkostninger til kulturinstitutioner mv.

Ordningen er blevet forlænget til den 31. december 2020, hvilket betyder at der nu kan vælges imellem fire kompensationsperioder; fra og med den 9. marts 2020 til og med den 8. juli 2020, 31. august 2020, 31. oktober 2020 eller 31. december 2020.

Ansøgningsfristen er tilsvarende forlænget til 1. februar 2021

Læs ansøgningsvejledningen og modtag mail om frister

Læs mere om den politiske aftale her

Hvem kan søge kompensation?

Særligt nødlidende kulturinstitutioner og kulturinstitutioner, som falder igennem de øvrige hjælpepakker.

Flere spørgsmål til ordningen?

Hvis ikke du kan finde svar på dit spørgsmål, kan du ringe til vores hotline på 33 74 50 00.  

Kompensation til sæsonbetonet scenekunst mv.

Ordningen er blevet forlænget til 31. januar 2021. Ansøgningsfrist er 30. april 2021. 

Ansøg om kompensation

Flere spørgsmål til ordningen?

Hvis ikke du kan finde svar på dit spørgsmål, kan du ringe til vores hotline på 33 74 50 00 mandag til torsdag  kl. 9-16 og fredag kl. 9-15.  

Kompensation til kommunale kulturinstitutioner, der modtager driftstilskud fra Kulturministeriet, mv.

Kommunale institutioner med driftstilskud fra Kulturministeriet samt følgende kommunale koncert- og kulturhuse: Værket Randers, Musikhuset Aarhus, Vejle Musikteater, Musikteatret Albertslund, Ringsted Kongrescenter og Kulturværftet Helsingør kan søge om lønkompensation og kompensation for faste omkostninger.

Kompensationsordninger for faste omkostninger

Den oprindelige ordning for faste omkostninger kan ikke længere søges.

Herudover skal fondsdonationer ikke længere medtages i opgørelsen af omsætning, således at fondsdonationer ikke medregnes i institutionens faktiske omsætning i hverken reference- eller kompensationsperioden. Hvis institutionen allerede har søgt og i ansøgningen medregnede fondsdonationer i den samlede omsætning, skal ansøger i forbindelse med indsendelse af afrapportering ikke medtage fondsdonationer i denne opgørelse, og kompensationsbeløbet vil derefter blive efterreguleret.

Ansøg om kompensation fra den målrettede ordning for faste omkostninger

Vedrørende kommende kompensationsordning for faste omkostninger 'light': 

Se Aktstykke 99

I henhold til politisk aftale af 13. oktober 2020 mellem regeringen, Venstre, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Konservative Folkeparti og Alternativet vil der blive etableret en ”light-version” af kompensationsordningerne for institutioners faste omkostninger, som skal gøre det hurtigere og enklere for institutioner at få dækket en del af de faste omkostninger. Kompensationsordningen vil kunne søges af institutioner (foreninger, selvejende institutioner og fonde m.v.) i berørte kommuner, hvor offentligt tilskud til drift udgør halvdelen eller mere af institutionens ordinære driftsudgifter og kommunale institutioner med driftstilskud fra Kulturministeriet samt seks navngivne kommunale koncert- og kulturhuse. Ordningen vil gælde for institutioner, som er omfattet af en eller flere af de fire COVID-19-relaterede restriktioner (forbud mod at holde åbent, forsamlingsforbud, grænselukninger og Udenrigsministeriets rejsevejledning) og som følge heraf forventer en omsætningsnedgang på mindst 35 pct. i forhold til referenceperioden (der som udgangspunkt er fra 19. august 2019 til og med den 31. oktober 2019). Institutioner kan ikke for samme kompensationsperiode ansøge både ordningen for faste omkostninger og ordningen for faste omkostninger light. Institutionen kan i denne ordning opnå kompensation for 50 pct. af en række faktisk afholdte, stedbundne, faste omkostninger dog højst 50.000 kr. pr. måned pr. institution. 

De stedbundne faste omkostninger omfatter:

 • Husleje,
 • Renter og bidrag på lån i ejendommen,
 • Forbrugsudgifter til el, vand og varme samt
 • Ejendomsforsikring og -skatter. 

Slots- og Kulturstyrelsen afventer udstedelsen af en bekendtgørelse, der hjemler etableringen af kompensationsordningen for faste omkostninger. Bekendtgørelsen forventes udstedt senest i uge 1/2021. Herefter forventes ordningen at kunne åbnes for ansøgninger medio januar 2021.

Den målrettede ordning for faste omkostninger er blevet forlænget til den 31. oktober 2020 og ansøgningsfristen er ligeledes forlænget til den 18. december 2020. 

For information om forlængelsen, se aktstykket

En ny politisk aftale indgået den 27. oktober 2020 betyder desuden, at kompensationsperioden vil blive yderligere forlænget til den 31. januar 2021. Ansøgningsvejledningen vil blive opdateret, når denne forlængelse træder i kraft.

Læs mere om den politiske aftale

Den målrettede kompensationsordning for faste omkostninger supplerer den oprindelige kompensationsordning for faste omkostninger til kommunale institutioner. 

Den målrettede ordning for faste omkostninger kan kun søges af kommunale institutioner, som er ramt af en eller flere af følgende COVID-19-relaterede restriktioner:

 1. Lukkepåbud fra d. 9. juli og fremefter
 2. Forsamlingsforbuddet på over 500 personer
 3. Grænselukninger
 4. Udenrigsministeriets rejsevejledninger

Barer, restauranter og caféer, der oplever omsætningsnedgang som følge af forbuddet mod at holde åbent i bestemte tidsrum, kan også søge om kompensation gennem den målrettede kompensationsordning for faste omkostninger. Vi afventer udstedelsen af en bekendtgørelse, før vi kan åbne ordningen for denne gruppe ansøgere. Bemærk, at alle virksomheder og institutioner, hvis offentlige tilskud dækker under 50 % af deres ordinære driftsomkostninger, vil skulle søge gennem Erhvervsstyrelsen.

Lønkompensationsordning

Bemærk at ansøgningsfristen til den midlertidige lønkompensationsordning for kommunale institutioner er udløbet, og at det derfor ikke længere er muligt at søge om lønkompensation. 

Vedr. lønkompensation til institutioner i 7 kommuner i Nordjylland (Hjørring, Frederikshavn, Brønderslev, Jammerbugt, Vesthimmerland, Thisted og Læsø Kommuner): 

Se aktstykke 100 

Regeringen og arbejdsmarkedets parter har den 7. november 2020 indgået en trepartsaftale om en midlertidig lokal lønkompensation i 7 nordjyske kommuner (Hjørring, Frederikshavn, Brønderslev, Jammerbugt, Vesthimmerland, Thisted og Læsø Kommuner). Kompensationsordningen vil kunne søges af institutioner (foreninger, selvejende institutioner og fonde m.v.) i de berørte kommuner, hvor offentligt tilskud til drift udgør halvdelen eller mere af institutionens ordinære driftsudgifter og kommunale institutioner med driftstilskud fra Kulturministeriet samt seks navngivne kommunale koncert- og kulturhuse. 

Slots- og Kulturstyrelsen afventer udstedelsen af en bekendtgørelse, der hjemler etableringen af den regionale lønkompensationsordning. Bekendtgørelsen forventes udstedt senest i uge 1/2021. Herefter forventes ordningen at kunne åbnes for ansøgninger medio januar 2021.

Flere spørgsmål til puljerne? 

Du finder flere oplysninger om puljerne og deres kriterier, når du klikker på links ovenover. Hvis du ikke kan finde svar på dit spørgsmål, kan du ringe til vores hotline på 33 74 50 00.

Kompensation for særligt nødlidende kulturinstitutioner i risiko for at gå konkurs

Ansøg om kompensation

Ordningen er blevet forlænget til den 31. december 2020, hvilket betyder at der nu kan vælges imellem fire kompensationsperioder; fra og med den 9. marts 2020 til og med den 8. juli 2020, 31. august 2020, 31. oktober 2020 eller 31. december 2020. Ansøgningsfristen er tilsvarende forlænget til den 1. marts 2021.

Læs mere om den politiske aftale

Hvem kan søge kompensation?

Særligt nødlidende kulturinstitutioner og kulturinstitutioner, som falder igennem de øvrige hjælpepakker.

Flere spørgsmål til ordningen?

Hvis ikke du kan finde svar på dit spørgsmål, kan du ringe til vores hotline på 33 74 50 00. 

Øvrige tiltag og initiativer

Nedenfor kan du finde informationer om øvrige ændringer og initiativer indenfor Kulturministeriets område, som er afledt af COVID-19. 

Adgang til slotshaver og anlæg

Det er forbudt at afholde eller deltage i arrangementer, begivenheder, aktiviteter eller lignende, hvor der er flere end 5 personer til stede samtidig. Forbuddet gælder både indendørs og udendørs og omfatter både offentlige og private arrangementer, begivenheder mv. 

Læs mere om reglerne for forsamlinger på de danske myndigheders fælles Covid-19-side

Slots- og Kulturstyrelsen driver en lang række haver og anlæg, hvoraf mange er åbne for besøgende. Politiets regler for forsamlinger gælder i alle haverne.

 • Bernstorff Slotshave
 • Charlottenlund Slotshave
 • Fredensborg Slotshave
 • Frederiksberg Have
 • Søndermarken
 • Frederiksborg Slotshave
 • Kongens Have
 • Sorgenfri Slotshave

Støttede projekter og udbetalte tilskud

Har du i forbindelse med dit projekt fået udbetalt tilskud fra Slots- og Kulturstyrelsen, så skal du være opmærksom på følgende:  

Udsættelse eller andre væsentlige ændringer af dit projekt

Hvis du har modtaget tilskud til et projekt eller aktivitet og får brug for at udsætte eller ændre projektet som følge af Coronavirus/Covid19, skal du kontakte os. Ring eller skriv til den sagsbehandler, der har underskrevet dit brev med tilsagn. 

Vi er i udgangspunktet positivt indstillet, såfremt du ønsker dit projekt/aktivitet udsat pga. coronavirus/covid-19. 

Det er dog afgørende for godkendelsen af en udsættelse, at aktiviteten/projektet kan gennemføres et senere tidspunkt samt at der er fastsat et realistisk estimat for, hvornår dette kan ske. Disse forhold skal du derfor overveje grundigt, inden du anmoder om en udsættelse. 

Gennemførelse af projekt med ændrede aktivitets- eller publikumsmål

Du kan godt få godkendt en faglig afrapportering for et projekt/aktivitet, 

selvom alle aktivitetsmål ikke er opfyldt, hvis den manglende opfyldelse f.eks. direkte kan relateres til covid-19 udbruddet. 

Vi vurderer dog hver enkelt sag konkret og skal finde det godtgjort, at den manglende målopfyldelse er velbegrundet.  

Aflysning

Hvis et projekt/aktivitet aflyses, skal det udbetalte tilskud som udgangspunkt tilbagebetales helt som normalt.  

Er der allerede afholdt udgifter til projektet/aktiviteten, f.eks. til honorarer, skal du dog redegøre for dette ved opgørelsen af regnskabet. Det betyder, at du sammen med regnskabet skal indsende en begrundelse for, at projektet/aktiviteten er aflyst og forklare hvilke udgifter, der er afholdt og at det ikke har været muligt at få dem refunderet. 

Afholdte udgifter til projektet/aktiviteten vil herefter som udgangspunkt ikke skulle tilbagebetales, såfremt midlerne er blevet anvendt til formål, der ligger inden for projektet/aktiviteten. 

Overskydende beløb, som ikke er blevet anvendt, skal derimod som udgangspunkt tilbagebetales.

Udsættelse af regnskaber

Hvis du har modtaget tilskud til et projekt eller en aktivitet og får brug for at udsætte fristen for aflevering af regnskab som følge af Coronavirus/Covid19, kan du kontakte os, så vi kan fastsætte en ny frist. Ring eller skriv til den sagsbehandler, der har underskrevet dit brev med tilsagn. 

Er dit tilskud fra Statens Kunstfond?

Læs mere på kunst.dk om aflyste/udsatte aktiviteterHOTLINE | 33 74 50 00

Mandag - torsdag: kl. 9:00 - 16:00
Fredag kl. 9:00 - 15:00

E-mail: corona@kum.dk

Vi besvarer spørgsmål om, hvordan du kan gøre brug af de støtteordninger, der er etableret under Kulturministeriet.

Abonnér på nyheder

Modtag nyheder, der handler om COVID-19
Tilmeld dig her

Information om COVID-19 fra andre myndigheder

En række myndigheder har også informationer om COVID-19.

Coronasmitte.dk finder du myndighedernes samlede information omkring COVID-19. 

Information til virksomheder om COVID-19

På virksomhedsguiden.dk (fælles offentlig platform) kan du læse vejledning om COVID-19 for virksomheder

Hjælpepakker

Kompensationsordning for selvstændige erhvervsdrivende

Regeringen har fremlagt en ordning for kompensation for selvstændige erhvervsdrivende, der ikke er omfattet af trepartsaftalen om lønkompensation

Midlertidig lønkompensation for lønmodtagere på det private arbejdsmarked

Kompensationsordning for aflysning af større arrangementer i marts som følge af COVID-19

Læs mere om kompensationsordningen på virksomhedsguiden

Forlængelse af virksomheds betalingsfrister vedr. moms, A-skat og arbejdsmarkedsbidrag

Læs mere om den midlertidige udskydelse af betalingsfrister for moms, AM-bidrag og A-skat på virksomhedsguiden  

Refusion fra dag ét, når medarbejderen er syg af COVID19 eller i karantæne 

Ordningen med arbejdsfordeling bliver mere fleksibel

Læs mere om fleksibel arbejdsfordeling i pressemeddelelsen fra Finansministeriet 

Andet

Indendørs kulturinstitutioner og idrætsfaciliteter

Fra 29. oktober 2020 og frem til og med 2. januar 2021 indføres krav om mundbind indendørs på kulturinstitutioner og idrætsfaciliteter herunder museer, idrætshaller, kunsthaller, spillesteder, biblioteker, kulturhuse, zoologiske anlæg, biografer, teatre mv.

Kravet om mundbind eller visir gælder ikke for optrædende, deltagere og udøvere under deres optræden. Kravet om mundbind gælder ikke, når du sidder ned.

Se retningslinjer for kulturlivet på Kulturministeriets hjemmeside

Senest nyt om COVID-19 fra myndighederne

Her kan du følge med i de seneste udmeldinger fra de danske myndigheder