COVID-19 | Corona

På denne side har vi samlet alle informationer om Sommerpakken, puljer, kompensationsordninger, initiativer og tiltag på Kulturministeriets område som følge af COVID-19. Alle ordningerne søges gennem Slots- og kulturstyrelsen. 

Herunder finder du alle kompensationsordninger, som søges eller har kunne søges på Kulturministeriets område. Øvrige kompensationsordninger kan findes på virksomhedsguiden.

Der er indgået en række politiske aftaler, der forlænger en lang række kompensationsordninger og hjælpepakker og samtidig etableres en række nye ordninger. Når ordningerne er på plads og kan søges, vil det fremgå i oversigten herunder.

Pulje til kulturaktiviteter

Note: I henhold til den politiske aftale om tillæg til genåbning af generelle kompensationsordninger af den 16. december 2020, forlænges puljen frem til og med den 28. februar 2021, og der tilføjes yderligere 80 mio. kr. til puljen. Der er ansøgningsfrist 8. marts 2021 for kulturaktiviteter i perioden 1. januar til 28. februar 2021.

Søg aktivitetspuljen

Hvad ydes der tilskud til?

Aktivitetspulje til kulturaktiviteter har til formål at understøtte, at der i perioden den 1. januar til den 28. februar 2021 fortsat vil blive afholdt nye eller allerede planlagte publikumsrettede kulturaktiviteter, fx koncerter og teater- og biografforestillinger på kulturområdet. 

De støttede aktiviteter kan tage form af en enkelt kulturaktivitet (fx en koncert eller forestilling), en række gentagelser af den samme kulturaktivitet (fx teater- eller biografforestillinger) eller en række af beslægtede kulturaktiviteter, fx en koncertrække med varierende programmer eller visninger af et teaters forskellige forestillinger i en periode, herunder gentagelser af flere forskellige titler. 

Hvem kan søge puljen?

Puljen kan søges af foreninger, selvejende institutioner, kommunale institutioner og virksomheder mv., som er arrangører af publikumsrettede kulturaktiviteter, fx teatre, spillesteder, koncerthuse, orkestre, museer, cirkus, stand-up-venues, revyer, biografer, folkeoplysende foreninger og multiarenaer.

Pludselig aflysning som følge af skærpede restriktioner

I tilfælde af pludseligt opståede aflysninger af aktiviteter, til hvilke der inden aflysningen er indsendt en støtteberettiget ansøgning, og hvor arrangøren kan godtgøre, at aflysningen skyldes skærpede restriktioner fra myndighederne vedrørende COVID-19, for eksempel lokale smitteudbrud med nedlukning til følge, tilbagekræves kun den del af tilskuddet, der ikke er anvendt.

I praksis betyder dette, at tilskudsmodtager eller ansøger, der har indsendt sin ansøgning inden en aktivitet aflyses på grund af skærpede restriktioner, kan beholde tilskud svarende til 65 % af de støttede omkostninger, som ved pludselig aflysning, som følge af myndighedernes skærpede restriktioner, ikke kunne afværges. Tilskudsmodtager skal følge de almindelige regler for afrapportering.

Ansøgere gøres opmærksomme på, at kulturaktiviteter, som finder sted i en periode og/eller et geografisk område, der er nedlukket, betragtes som på forhånd aflyst, og at der derfor ikke kan ansøges om tilskud fra aktivitetspuljen til sådanne aktiviteter. Såfremt regeringen beslutter at forlænge nedlukning til efter den 7. februar 2021, enten generelt eller regionalt, så vil det efter udmelding af sådanne forlængelser ikke være muligt at søge tilskud til aktiviteter i nedlukningsperioden i de omfattede kommuner.

Se hvilke arrangører der har fået tilskud fra puljen i første ansøgningsrunde (pdf)

Aflæg regnskab for tilskud på 100.000 kr. eller derunder. Der åbnes for afrapportering for over 100.000 kr. primo 2021.

Pulje til aktiviteter på biografområdet

Biografpuljen er forlænget og genåbner i begyndelsen af 2021. Vi opdaterer siden løbende med yderligere information.

Hvad ydes der tilskud til?

Puljen giver tilskud til biografers omkostninger forbundet med filmforevisninger. Det er en betingelse for at opnå tilskud, at ansøger i forbindelse med filmforevisningerne har iværksat særlige publikumsfremmende tiltag. 

Hvem kan søge?

Biografer med hjemsted i Danmark, som er CVR-registrerede inden den 27. oktober 2020, kan søge puljen.

Den midlertidige kunststøtteordning

Ansøgningsfristen er forlænget til 28. februar 2021

Søg om støtte fra ordningen som ny ansøger

OBS: Hvis du allerede har modtaget støtte fra ordningen, er det vigtigt, at du ikke ansøger via ansøgningsskemaet, men i stedet indsender din nye ansøgning til os på mail. Læs mere nedenfor om, hvordan du ansøger de nye støtteperioder som tidligere ansøger - men orientér dig samtidig i den opdaterede ansøgningsvejledning via linket ovenfor.

Hvem kan søge kunststøtteordningen?

Professionelle kunstnere med et differentieret indkomstbillede. Din indkomst fra kunstnerisk virke kan være sammenstykket af A- og B-indkomst samt overskud fra egen kunstnerisk virksomhed. Du kan søge ordningen, hvis du er professionel kunstner med en væsentlig tilknytning til den danske kunstscene inden for arkitektur, billedkunst, film, litteratur, kunsthåndværk og design, musik, scenekunst og andre kunstområder.

Du har mulighed for at søge den midlertidig kunststøtteordning for tabt indtægt fra dit kunstneriske virke som følge af COVID-19. Du kan søge om støtte for tabt indtægt for følgende perioder:

 • 1. september – 31. oktober 2020
 • 1. november – 31. december 2020
 • begge ovenstående perioder i samme ansøgning

Bemærk, at der gælder forskellige krav alt efter hvilken periode, du søger støtte for. Det er derfor vigtigt, at du orienterer dig om periodernes specifikke krav, inden du ansøger.

Der gælder særlige krav til de tabte indtægter for perioden 1. september – 31. oktober 2020 samt 1. november – 31. december 2020, da de kunstneriske indtægter skal være tabt som følge af mindst én af følgende COVID-19-relaterede restriktioner:

 • Forbud mod at holde åbent
 • Forsamlingsforbud på over 500 personer
 • Grænselukninger
 • Udenrigsministeriets rejsevejledninger.
 • Det lille forsamlingsforbud gældende fra 26. oktober 2020 på over 10 personer

Ansøger du for tabte indtægter efter d. 9. december 2020, er du omfattet af den gennerelle genåbning af hjælpepakkerne. Dette betyder at din tabte indtægt ikke skal være tabt som en direkte eller indirekte konsekvens af ovenstående restriktioner fra 9. december 2020 – 31. december 2020.

Hvis du i perioden 6. november til 26. november 2020 var berørt af de skærpede restriktioner i Hjørring, Frederikshavn, Brønderslev, Jammerbugt, Vesthimmerland, Thisted og Læsø kommune, er du berettiget til en forhøjet kompensationssats. Du skal derfor benytte det særlige indtægtsskema, der vedrører denne lokale nedlukning.

Mulighed for referenceperiode i 2019, 2018 eller 2017

Hvis du ikke kan dokumentere eller sandsynliggøre tabte indtægter på baggrund af manglende aftaler, bookinger, job mv., har du mulighed for at søge på baggrund af en referenceperiode i tilsvarende måneder enten i 2019, 2018 eller 2017. Her skal du vise, at du i tilsvarende måneder i det pågældende år havde indtægter fra aftaler mv., hvorimod du i år ikke har sådanne indtægter på grund af COVID-19. Du viser dette ved at vedhæfte kontrakter, lønsedler, kontoudtog, personlige skatteoplysninger eller lignende fra de pågældende måneder.

Læs mere om mulighed for at søge på referenceperiode i puljebeskrivelsen.

Har du allerede modtaget støtte og ønsker at søge de nye støtteperioder?

Hvis du allerede har søgt om støtte fra denne ordning for tabt indtægt for dit kunstneriske virke og ønsker at søge støtte for perioden 1. september til og med 31. oktober 2020 og/eller perioden 1. november til og med 31. december 2020, skal du indsende nye indtægtsskemaer for de perioder, du ønsker at søge, samt sandsynliggørelse af dine tabte indtægter og/eller dokumentation for kunstnerisk indtægt i en referenceperiode i 2019, 2018 eller 2017. Hvis du søger på baggrund af en referenceperiode, skal du endvidere indsende en underskrevet tro- og loveerklæringen, som kan downloades længere nede på denne side. Dette skal ikke indsendes via ansøgningsmodulet men på mail til Slots- og Kulturstyrelsen.

Bemærk, at der gælder forskellige krav alt efter hvilken periode, du søger støtte for. Det er derfor vigtigt, at du orienterer dig ovenfor og i ansøgningsvejledningen om periodernes specifikke krav, inden du ansøger. Men HUSK at tillægsansøgninger skal sendes på mail.

Indtægtsskema 1. september – 31. oktober 2020

Indtægtsskema 1. november – 31. december 2020

Særligt vedrørende syv nordjyske kommuner i perioden 6.-26. november 2020

 • Søger du om støtte for tabt indtægt som følge af de skærpede restriktioner i Hjørring, Frederikshavn, Brønderslev, Jammerbugt, Vesthimmerland, Thisted og Læsø kommune i perioden 6.-26. november 2020, skal du bruge dette indtægtsskema.

Tro- og loveerklæring vedrørende referenceperiode

Hvis du søger om støtte på baggrund af en referenceperiode i 2019, 2018 eller 2017 i din tillægsansøgning, skal du underskrive og vedhæfte en tro- og loveerklæring, hvori du erklærer, at de indtægter, du havde forventet at have i de ansøgte perioder, ikke har været mulige som en konsekvens af mindst én af restriktionerne beskrevet i puljebeskrivelsen.

Send indtægtsskema og sandsynliggørelse samt evt. tro- og loveerklæring vedrørende referenceperiode til Slots- og Kulturstyrelsen på coronakunststoette@remove-this.slks.dk.

Indeholder dine bilag personfølsomme oplysninger, kan du anvende dette link med angivelse af ansøgningens sagsnummer.

Husk altid at angive dit sagsnummer, når du skriver til Slots- og Kulturstyrelsen. Du finder dit sagsnummer i det støttebrev, du har modtaget fra ordningen.

Ansøgningsfristen er 28. februar 2021.

Afrapportering

Se vejledning om hvordan du afrapporterer, hvis du har modtaget støtte for tabt indtægt fra denne ordning.

Flere spørgsmål til ordningen?

Se ofte stillede spørgsmål til ordningen

Hvis ikke du kan finde svar på dit spørgsmål, kan du ringe til vores hotline på 33 74 50 00.

Kompensation til selvejende kulturinstitutioner mv.

Foreninger, selvejende institutioner og fonde mv. på Kulturministeriets og Børne- og Undervisningsministeriets område, hvor offentligt tilskud til drift udgør halvdelen eller mere og forventes vedvarende at dække halvdelen eller mere af institutionens ordinære driftsudgifter, kan søge om lønkompensation og kompensation for faste omkostninger.

Kompensationsordninger for faste omkostninger

Se puljevejledningen (Den oprindelige ordning for faste omkostninger kan ikke længere søges.)

Herudover skal fondsdonationer ikke længere medtages i opgørelsen af omsætning, således at fondsdonationer ikke medregnes i institutionens faktiske omsætning i hverken reference- eller kompensationsperioden. Hvis institutionen allerede har søgt og i ansøgningen medregnede fondsdonationer i den samlede omsætning, skal ansøger i forbindelse med indsendelse af afrapportering ikke medtage fondsdonationer i denne opgørelse, og kompensationsbeløbet vil derefter blive efterreguleret.

Ansøg om kompensation fra den målrettede ordning for faste omkostninger

Den målrettede ordning for faste omkostninger er blevet forlænget til den 31. oktober 2020 og ansøgningsfristen er ligeledes forlænget til den 18. december 2020. 

For information om forlængelsen, læs mere i aktstykket

En ny politisk aftale indgået den 27. oktober 2020 betyder desuden, at kompensationsperioden vil blive yderligere forlænget til den 31. januar 2021. Ansøgningsvejledningen vil blive opdateret, når denne forlængelse træder i kraft.

Læs mere om den politiske aftale her 

Den målrettede kompensationsordning for faste omkostninger supplerer den oprindelige kompensationsordning for faste omkostninger. Den oprindelige ordning kan søges af kulturinstitutioner, hvis offentlige tilskud til drift udgør mindst halvdelen af institutionens ordinære omkostninger til drift. Den målrettede ordning for faste omkostninger kan derimod kun søges af institutioner, som også er ramt af en eller flere af følgende COVID-19-relaterede restriktioner:

 1. Lukkepåbud fra den 9. juli og fremefter
 2. Forsamlingsforbuddet på over 500 personer
 3. Grænselukninger
 4. Udenrigsministeriets rejsevejledninger

Barer, restauranter og caféer, der oplever omsætningsnedgang som følge af forbuddet mod at holde åbent i bestemte tidsrum, kan også søge om kompensation gennem den målrettede kompensationsordning for faste omkostninger. Vi afventer udstedelsen af en bekendtgørelse, før vi kan åbne ordningen for denne gruppe ansøgere. Bemærk, at alle virksomheder og institutioner, hvis offentlige tilskud dækker under 50 % af deres ordinære driftsomkostninger, vil skulle søge gennem Erhvervsstyrelsen.

Vedrørende kommende kompensationsordning for faste omkostninger 'light': 

Se Aktstykke 99

I henhold til politisk aftale af 13. oktober 2020 mellem regeringen, Venstre, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Konservative Folkeparti og Alternativet vil der blive etableret en ”light-version” af kompensationsordningerne for institutioners faste omkostninger, som skal gøre det hurtigere og enklere for institutioner at få dækket en del af de faste omkostninger. Kompensationsordningen vil kunne søges af institutioner (foreninger, selvejende institutioner og fonde m.v.) i berørte kommuner, hvor offentligt tilskud til drift udgør halvdelen eller mere af institutionens ordinære driftsudgifter og kommunale institutioner med driftstilskud fra Kulturministeriet samt seks navngivne kommunale koncert- og kulturhuse. Ordningen vil gælde for institutioner, som er omfattet af en eller flere af de fire COVID-19-relaterede restriktioner (forbud mod at holde åbent, forsamlingsforbud, grænselukninger og Udenrigsministeriets rejsevejledning) og som følge heraf forventer en omsætningsnedgang på mindst 35 pct. i forhold til referenceperioden (der som udgangspunkt er fra 19. august 2019 til og med den 31. oktober 2019). Institutioner kan ikke for samme kompensationsperiode ansøge både ordningen for faste omkostninger og ordningen for faste omkostninger light. Institutionen kan i denne ordning opnå kompensation for 50 pct. af en række faktisk afholdte, stedbundne, faste omkostninger dog højst 50.000 kr. pr. måned pr. institution. 

De stedbundne faste omkostninger omfatter:

 • Husleje,
 • Renter og bidrag på lån i ejendommen,
 • Forbrugsudgifter til el, vand og varme samt
 • Ejendomsforsikring og -skatter. 

Slots- og Kulturstyrelsen afventer udstedelsen af en bekendtgørelse, der hjemler etableringen af kompensationsordningen for faste omkostninger. Bekendtgørelsen forventes udstedt senest i uge 1/2021. Herefter forventes ordningen at kunne åbnes for ansøgninger medio januar 2021.

Lønkompensationsordning

Bemærk at ansøgningsfristen til den midlertidige lønkompensationsordning for selvejende institutioner er udløbet, og at det derfor ikke længere er muligt at søge om lønkompensation.

Se puljevejledningen

Vedr. lønkompensation til institutioner i 7 kommuner i Nordjylland (Hjørring, Frederikshavn, Brønderslev, Jammerbugt, Vesthimmerland, Thisted og Læsø Kommuner):

Se aktstykke 100 

Regeringen og arbejdsmarkedets parter har den 7. november 2020 indgået en trepartsaftale om en midlertidig lokal lønkompensation i 7 nordjyske kommuner (Hjørring, Frederikshavn, Brønderslev, Jammerbugt, Vesthimmerland, Thisted og Læsø Kommuner). Kompensationsordningen vil kunne søges af institutioner (foreninger, selvejende institutioner og fonde m.v.) i de berørte kommuner, hvor offentligt tilskud til drift udgør halvdelen eller mere af institutionens ordinære driftsudgifter og kommunale institutioner med driftstilskud fra Kulturministeriet samt seks navngivne kommunale koncert- og kulturhuse. 

Slots- og Kulturstyrelsen afventer udstedelsen af en bekendtgørelse, der hjemler etableringen af den regionale lønkompensationsordning. Bekendtgørelsen forventes udstedt senest i uge 1/2021. Herefter forventes ordningen at kunne åbnes for ansøgninger medio januar 2021.

Generelt

Der er indgået nye politiske aftaler om at genåbne de generelle hjælpepakker til de erhverv, der har været påvirket af COVID-19 restriktioner indført i december 2020.  For selvejende institutioner er det bl.a. kompensationsordningen for faste omkostninger og lønkompensation, der forventes genåbnet.

For institutioner beliggende i de 38 kommuner, hvor restriktionerne trådte i kraft den 9. december 2020, vil kompensationen kunne søges fra den dato. For institutioner i resten af landet vil kompensationen kunne søges fra den 11. december 2020.

Vi afventer bekendtgørelser, der forventes udarbejdet i januar 2021.  

Flere spørgsmål til puljerne?

Du finder flere oplysninger om puljerne og deres kriterier, når du klikker på links ovenover. Hvis du ikke kan finde svar på dit spørgsmål, kan du ringe til vores hotline på 33 74 50 00.

Kompensation for arrangører af større kultur- og idrætsarrangementer

Puljen er forlænget indtil den 28. februar 2021. Det er endnu ikke muligt at søge for den forlængede periode. Nærmere information følger snarest på denne side.

Flere spørgsmål til puljen?

Hvis du ikke kan finde svar på dit spørgsmål, kan du ringe til vores hotline på 33 74 50 00 mandag til fredag kl. 9-16 og fredag kl. 9-15.

Kompensation for produktionsomkostninger til kulturinstitutioner mv.

Ordningen er blevet forlænget til den 31. december 2020, hvilket betyder at der nu kan vælges imellem fire kompensationsperioder; fra og med den 9. marts 2020 til og med den 8. juli 2020, 31. august 2020, 31. oktober 2020 eller 31. december 2020. Ansøgningsfristen er tilsvarende forlænget til 1. februar 2021.

Læs ansøgningsvejledningen og modtag mail om frister

Læs mere om den politiske aftale her

Hvem kan søge kompensation?

Særligt nødlidende kulturinstitutioner og kulturinstitutioner, som falder igennem de øvrige hjælpepakker.

Flere spørgsmål til ordningen?

Hvis ikke du kan finde svar på dit spørgsmål, kan du ringe til vores hotline på 33 74 50 00.  

Kompensation til sæsonbetonet scenekunst mv.

Ordningen er blevet forlænget til 31. januar 2021. Ansøgningsfrist er 30. april 2021. 

Ansøg om kompensation

Flere spørgsmål til ordningen?

Hvis ikke du kan finde svar på dit spørgsmål, kan du ringe til vores hotline på 33 74 50 00 mandag til torsdag  kl. 9-16 og fredag kl. 9-15.  

Kompensation til kommunale kulturinstitutioner, der modtager driftstilskud fra Kulturministeriet, mv.

Kommunale institutioner med driftstilskud fra Kulturministeriet samt følgende kommunale koncert- og kulturhuse: Værket Randers, Musikhuset Aarhus, Vejle Musikteater, Musikteatret Albertslund, Ringsted Kongrescenter og Kulturværftet Helsingør kan søge om lønkompensation og kompensation for faste omkostninger.

Kompensationsordninger for faste omkostninger

Den oprindelige ordning for faste omkostninger kan ikke længere søges

Herudover skal fondsdonationer ikke længere medtages i opgørelsen af omsætning, således at fondsdonationer ikke medregnes i institutionens faktiske omsætning i hverken reference- eller kompensationsperioden. Hvis institutionen allerede har søgt og i ansøgningen medregnede fondsdonationer i den samlede omsætning, skal ansøger i forbindelse med indsendelse af afrapportering ikke medtage fondsdonationer i denne opgørelse, og kompensationsbeløbet vil derefter blive efterreguleret.

Ansøg om kompensation fra den målrettede ordning for faste omkostninger

Vedrørende kommende kompensationsordning for faste omkostninger 'light': 

Se Aktstykke 99

I henhold til politisk aftale af 13. oktober 2020 mellem regeringen, Venstre, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Konservative Folkeparti og Alternativet vil der blive etableret en ”light-version” af kompensationsordningerne for institutioners faste omkostninger, som skal gøre det hurtigere og enklere for institutioner at få dækket en del af de faste omkostninger. Kompensationsordningen vil kunne søges af institutioner (foreninger, selvejende institutioner og fonde m.v.) i berørte kommuner, hvor offentligt tilskud til drift udgør halvdelen eller mere af institutionens ordinære driftsudgifter og kommunale institutioner med driftstilskud fra Kulturministeriet samt seks navngivne kommunale koncert- og kulturhuse. Ordningen vil gælde for institutioner, som er omfattet af en eller flere af de fire COVID-19-relaterede restriktioner (forbud mod at holde åbent, forsamlingsforbud, grænselukninger og Udenrigsministeriets rejsevejledning) og som følge heraf forventer en omsætningsnedgang på mindst 35 pct. i forhold til referenceperioden (der som udgangspunkt er fra 19. august 2019 til og med den 31. oktober 2019). Institutioner kan ikke for samme kompensationsperiode ansøge både ordningen for faste omkostninger og ordningen for faste omkostninger light. Institutionen kan i denne ordning opnå kompensation for 50 pct. af en række faktisk afholdte, stedbundne, faste omkostninger dog højst 50.000 kr. pr. måned pr. institution. 

De stedbundne faste omkostninger omfatter:

 • Husleje,
 • Renter og bidrag på lån i ejendommen,
 • Forbrugsudgifter til el, vand og varme samt
 • Ejendomsforsikring og -skatter. 

Slots- og Kulturstyrelsen afventer udstedelsen af en bekendtgørelse, der hjemler etableringen af kompensationsordningen for faste omkostninger. Bekendtgørelsen forventes udstedt senest i uge 1/2021. Herefter forventes ordningen at kunne åbnes for ansøgninger medio januar 2021.

Den målrettede ordning for faste omkostninger er blevet forlænget til den 31. oktober 2020 og ansøgningsfristen er ligeledes forlænget til den 18. december 2020. 

For information om forlængelsen, se aktstykket

En ny politisk aftale indgået den 27. oktober 2020 betyder desuden, at kompensationsperioden vil blive yderligere forlænget til den 31. januar 2021. Ansøgningsvejledningen vil blive opdateret, når denne forlængelse træder i kraft.

Læs mere om den politiske aftale

Den målrettede kompensationsordning for faste omkostninger supplerer den oprindelige kompensationsordning for faste omkostninger til kommunale institutioner.

Den målrettede ordning for faste omkostninger kan kun søges af kommunale institutioner, som er ramt af en eller flere af følgende COVID-19-relaterede restriktioner:

 1. Lukkepåbud fra d. 9. juli og fremefter
 2. Forsamlingsforbuddet på over 500 personer
 3. Grænselukninger
 4. Udenrigsministeriets rejsevejledninger

Barer, restauranter og caféer, der oplever omsætningsnedgang som følge af forbuddet mod at holde åbent i bestemte tidsrum, kan også søge om kompensation gennem den målrettede kompensationsordning for faste omkostninger. Vi afventer udstedelsen af en bekendtgørelse, før vi kan åbne ordningen for denne gruppe ansøgere. Bemærk, at alle virksomheder og institutioner, hvis offentlige tilskud dækker under 50 % af deres ordinære driftsomkostninger, vil skulle søge gennem Erhvervsstyrelsen.

Lønkompensationsordning

Bemærk at ansøgningsfristen til den midlertidige lønkompensationsordning for kommunale institutioner er udløbet, og at det derfor ikke længere er muligt at søge om lønkompensation. 

Vedr. lønkompensation til institutioner i 7 kommuner i Nordjylland (Hjørring, Frederikshavn, Brønderslev, Jammerbugt, Vesthimmerland, Thisted og Læsø Kommuner): 

Se aktstykke 100 

Regeringen og arbejdsmarkedets parter har den 7. november 2020 indgået en trepartsaftale om en midlertidig lokal lønkompensation i 7 nordjyske kommuner (Hjørring, Frederikshavn, Brønderslev, Jammerbugt, Vesthimmerland, Thisted og Læsø Kommuner). Kompensationsordningen vil kunne søges af institutioner (foreninger, selvejende institutioner og fonde m.v.) i de berørte kommuner, hvor offentligt tilskud til drift udgør halvdelen eller mere af institutionens ordinære driftsudgifter og kommunale institutioner med driftstilskud fra Kulturministeriet samt seks navngivne kommunale koncert- og kulturhuse. 

Slots- og Kulturstyrelsen afventer udstedelsen af en bekendtgørelse, der hjemler etableringen af den regionale lønkompensationsordning. Bekendtgørelsen forventes udstedt senest i uge 1/2021. Herefter forventes ordningen at kunne åbnes for ansøgninger medio januar 2021.

Flere spørgsmål til puljerne? 

Du finder flere oplysninger om puljerne og deres kriterier, når du klikker på links ovenover. Hvis du ikke kan finde svar på dit spørgsmål, kan du ringe til vores hotline på 33 74 50 00.

Kompensation for særligt nødlidende kulturinstitutioner i risiko for at gå konkurs

Ansøg om kompensation

Ordningen er blevet forlænget til den 31. december 2020, hvilket betyder at der nu kan vælges imellem fire kompensationsperioder; fra og med den 9. marts 2020 til og med den 8. juli 2020, 31. august 2020, 31. oktober 2020 eller 31. december 2020. Ansøgningsfristen er tilsvarende forlænget til den 1. marts 2021.

Læs mere om den politiske aftale

Hvem kan søge kompensation?

Særligt nødlidende kulturinstitutioner og kulturinstitutioner, som falder igennem de øvrige hjælpepakker.

Flere spørgsmål til ordningen?

Hvis ikke du kan finde svar på dit spørgsmål, kan du ringe til vores hotline på 33 74 50 00. 

Puljer og kompensationsordninger, der har haft ansøgningsfrist

Pulje til 1.000 nye fællesskaber mod ensomhed

Midlerne til projekter på alle tre ansøgningsspor er fordelt. Puljen kan ikke længere søges. 

Se hvilke projekter, der har fået tilskud fra puljen. 

Puljens formål

Formålet med puljen er skabe nye fællesskaber gennem aktiviteter til borgere over 21 år, som mærker konsekvenserne af corona-pandemien i form af ensomhed. Puljen er på i alt 10 mio. kr.

Puljen kan søges på tre måder. BEMÆRK at der er forskellige frister for ansøgningerne: 

Tilskud på 10.000-15.000 kr. med løbende ansøgningsfrist dog senest den 14. december 2020

Ansøgere kan søge tilskud på 10.000 – 15.000 kr. til enkeltstående aktiviteter. For disse er ansøgningsfristen løbende, indtil puljen er forbrugt. Der kan dog senest søges den 14. december 2020. Ansøgningerne bliver behandlet ud fra et først-til-mølle princip.

Ofte stillede spørgsmål til pulje på 10.000-15.000 kr.

Se tilskudsbeskrivelsen på 10.000-15.000 kr.

Tilskud på 15.000 - 99.000 kr. med  ansøgningsfrist  10. december 2020

Ansøgere kan søge tilskud på 15.000 – 99.000 kr. til enkeltstående aktiviteter. For disse er ansøgningsfristen løbende, indtil puljen er forbrugt. Der kan dog senest søges den 10. december 2020. Ansøgningerne bliver behandlet ud fra et først-til-mølle princip.

Ofte stillede spørgsmål og svar til pulje på 15.000 - 99.000 kr.

Se tilskudsbeskrivelsen på 15.000 – 99.000 kr. 

Tilskud på 100.000-1.000.000 kr. med ansøgningsfrist den 3. december 2020

Ansøgere kan søge tilskud på 100.000 – 1.000.000 kr. til forløb med mange aktiviteter. For disse ansøgninger er ansøgningsfristen til og med den 3. december 2020.

Ofte stillede spørgsmål og svar til pulje på 100.000 - 1.000.000 kr.

Se puljebeskrivelsen på 100.000 – 1.000.000 kr. 

Baggrund for puljen

Puljen er etableret på baggrund af den politiske aftale om bekæmpelse af ensomhed på henholdsvis Kulturministerens og Social- og indenrigsministerens område. I aftalen er der afsat 10 mio. kr. til 1000 nye fællesskaber. Puljen administreres af Slots- og Kulturstyrelsen.

Læs mere om den politiske aftale 

Pulje for kompensationsordning for den folkeoplysende voksenundervisning (aftenskoler), daghøjskoler og Folkeuniversitetet

Puljen kan ikke længere søges. Ansøgningsfrist var den 11. december 2020.

Aftenskoler, daghøjskoler og Folkeuniversitetet kan nu søge om kompensation for tabt deltagerbetaling og ekstra udgifter, der relaterer sig direkte til aktiviteter, som er indskrænket af forsamlingsforbuddet til 10 personer. Der kan søges om kompensation i perioden fra den 26. oktober 2020 til og med den 31. december 2020.

Yderligere oplysninger:

Kulturministeriets Corona-Hotline: tlf.: 33 74 50 00 på hverdage fra kl. 9-16 – fredag til kl. 15.00.

Pulje til forlystelsesparker der har haft tilsynsudgifter til forlystelsesapparater og erhvervskøretøjer

Puljen kan ikke længere søges. Ansøgningsfrist var 11. december 2020.

Se puljebeskrivelsen

Forlystelsesparker kan få kompenseret deres tilsynsafgifter til forlystelsesapparater og forlystelsesparkens erhvervskøretøjer i 2020. Ordningen kan søges af CVR-registrerede forlystelsesparker, der lever op til kravene i bekendtgørelsen om offentlige forlystelser. Det betyder blandt andet, at synet skal være foretaget af private virksomheder, der er godkendt hertil af Dansk Akkreditering eller et tilsvarende akkrediteringsorgan. 

Yderligere oplysninger:

Kulturministeriets Corona-Hotline: tlf.: 33 74 50 00 på hverdage fra kl. 9-16 – fredag til kl. 15.00. 

Kompensation for produktionsomkostninger for sæsonafhængige selvstændige, kunstnere m.v.

Ansøgningsfristen var den 30. november 2020

Sæsonafhængige kunstnere, der har fået større arrangementer aflyst som følge af COVID-19, kan have afholdt produktionsomkostninger inden coronakrisen, med en forventning om at realisere disse omkostninger gennem omsætning i løbet af sommeren. 

Derfor oprettes denne pulje, der kan søges af den samme målgruppe som kompensationsordningen til sæson-afhængige selvstændige, kunstnere mv., og der ydes kompensation for op til 60 pct. af tabte produktionsomkostninger knyttet til perioden inden den 6. april 2020. De tabte omkostninger skal være direkte relateret til leverancer til arrangementer, der er aflyst, væsentligt ændret eller udskudt som følge af COVID-19, og hvor arrangøren, som den selvstændige, kunstneren mv. skulle levere til, har opnået eller ville være berettiget til kompensation via kompensationsordningen til arrangører.

Puljen kan søges af selvstændige, freelancere, kunstnere mv. som har modtaget, eller som ville være berettiget til, kompensation i ’Kompensationsordning for sæsonafhængige selvstændige og kunstnere mv’. i Erhvervsstyrelsen eller ’Midlertidige kompensationsordning til særligt sæsonafhængige kunstnere’ i Slots- og Kulturstyrelsen.

Bemærk, at det er to særskilte ansøgningsvejledninger for henholdsvis:

 • sæsonafhængige selvstændige, kunstnere mv. der har modtaget kompensation fra Erhvervsstyrelsen eller Slots- og Kulturstyrelsens ordninger for sæsonafhængige selvstændige kunstnere mv.
 • sæsonafhængige selvstændige, kunstnere mv. der IKKE har modtaget kompensation fra Erhvervsstyrelsen eller Slots- og Kulturstyrelsens ordninger for sæsonafhængige selvstændige, kunstnere mv., men som ville være berettiget til kompensation fra en af disse ordninger.

Du kan læse mere om puljen på Erhvervsministeriets hjemmeside

Ofte stillede spørgsmål og svar om ordningen

Yderligere oplysninger:

Kulturministeriets Corona-Hotline: 33 74 50 00 

Kompensation til medier for tabte annonceindtægter

Ansøgningsfristen for nyhedsmedier, der modtager redaktionel produktionsstøtte i tilskudsåret 2020, var den 2. november 2020 kl. 12.00.

Læs mere om anden ansøgningsrunde til kompensation for medievirksomheders tabte annonceindtægter i forbindelse med COVID-19.

Liste over ansøgere til mediekompensation

Spørgsmål til kompensationsordningen?

Oversigt over ofte stillede spørgsmål

Du finder flere oplysninger om ordningen og dens kriterier, når du klikker på linket ovenover. Hvis du ikke kan finde svar på dit spørgsmål, kan du ringe til vores hotline på 33 74 50 00.

Kompensation til særligt sæsonafhængige kunstnere

Puljen kan ikke længere søges - Her kan du læse ansøgningsvejledningen til ordningen.

Hvem er ordningen målrettet?

Sæsonafhængige kunstnere, som er kraftigt påvirket af forsamlingsforbuddet, får mulighed for at søge kompensation i en tre-måneders periode. Ordningen baseres på principperne i den eksisterende kunststøtteordning for kunstnere med kombinationsindkomster, men tilbyder en højere kompensationssats for at tage højde for sæsonafhængigheden. 

Eksempelvis kan danske musikere, som har en sæsonbetonet indtægt, være særligt hårdt ramt, og miste store dele af forretningsgrundlaget, når alle større arrangementer i sommermånederne aflyses eller udskydes. 

Fakta om puljen

Særligt sæsonbetonede selvstændige kunstnere med videre med en indtægtsnedgang på mindst 50 pct. i kompensationsperioden vil kunne få kompensation for op til 90 procent af deres indtægtsnedgang, dog maksimalt 37.000 kr. pr. måned i gennemsnit.

Ordningen afgrænses til særligt sæsonbetonede kunstnere, hvis mulighed for indtægt er væsentligt reduceret på grund af forsamlingsforbuddet på over 500 personer. 

Yderligere oplysninger:

Se "Ofte stillede spørgsmål og svar om kompensationsordningen til særligt sæsonafhængige kunstnere"

Kulturministeriets Corona-Hotline: 33 74 50 00 

Pulje til udsatte, sårbare og ældre under corona-krisen

Midlerne til mindre projekter er fordelt. Puljen kan ikke længere søges. 

Se hvilke mindre projekter der har fået tilskud fra puljen

Større projekter (51.000-2.000.000 kr.) med ansøgningsfrist den 8. juni og den 1. september 2020

 • Ansøgere kan søge tilskud på 51.000-2.000.000 kr. til større projekter, der kommer et større antal borgere til gode. Der er afsat 14,4 mio. kr. til større projekter. For disse projekter er der ansøgningsfrist den 8. juni og den 1. september 2020.

  Se hvilke større projekter der har fået tilskud fra puljen

Baggrund for puljen

Formålet med puljen er at mindske ensomhed og mistrivsel blandt sårbare, udsatte og ældre borgere under corona-krisen. Puljen giver tilskud til kultur-, idræts- og foreningsaktiviteter, der forøger livskvaliteten for sårbare, udsatte og ældre og dermed bidrager til at hjælpe disse borgere igennem krisen. Puljen er i alt på 19,4 mio. kr.

Puljen er etableret på baggrund af to politiske aftaler på henholdsvis social- og indenrigsministerens og sundheds- og ældreministerens område, hvori der indgår en samlet pulje på i alt 20 mio. kr. til kultur- og idræts- og foreningsaktiviteter for sårbare, udsatte og ældre i forbindelse med corona-krisen. Puljen administreres af Slots- og Kulturstyrelsen. 

Læs mere om de politiske aftaler:

Aftalen om hjælp til sårbare og udsatte grupper 

Aftalen om hjælp til ældre under corona-krisen 

Kompensation til folkehøjskoler

Puljens ansøgningsfrist er udløbet.

Aflæg regnskab

Flere spørgsmål til puljen?

Du finder flere oplysninger om puljen og dens kriterier, når du klikker på linket ovenover. Hvis du ikke kan finde svar på dit spørgsmål, kan du ringe til vores hotline på 33 74 50 00.

Kompensation til aftenskoler og daghøjskoler

Puljens ansøgningsfrist er udløbet.

Aflæg regnskab

Flere spørgsmål til puljen?

Hvis du ikke kan finde svar på dit spørgsmål, kan du ringe til vores hotline på 33 74 50 00.

Kompensation til folkeuniversitet

Puljens ansøgningsfrist er udløbet.

Aflæg regnskab

Flere spørgsmål til puljen?

Hvis du ikke kan finde svar på dit spørgsmål, kan du ringe til vores hotline på 33 74 50 00.

Kompensation for aflyste eller udskudte landsindsamlinger

Puljen kan ikke længere søges. 

Flere spørgsmål til puljen?

Du finder flere oplysninger om puljen og dens kriterier, når du klikker på linket ovenover. 
Hvis du ikke kan finde svar på dit spørgsmål, kan du ringe til vores hotline på 33 74 50 00 mandag til fredag kl. 9-16 og fredag kl. 9-15.

Sommerpakke på kulturområdet

Slots- og Kulturstyrelsen administrerer ordningerne i sommerpakken på kulturområdet. Læs mere om de enkelte dele herunder. På Kulturministeriets hjemmeside er det muligt at læse mere om den politiske aftale bag. 

Rabatordningen på kulturoplevelser

Regnskabsaflæggelse

Afrapportering for COVID-19 tilskud

Frist for indsendelse af regnskab i forhold til forudbetalt refusion er 9. november 2020.

Flere spørgsmål til puljen?

Læs mere om billetrabatordningen 

Du finder oplysninger om puljen og dens kriterier, når du klikker på linkene ovenover. Hvis du ikke kan finde svar på dit spørgsmål, kan du ringe til vores hotline på 33 74 50 00.

Pulje til kunstneriske sommeraktiviteter i Danmark

Ordningen kan ikke længere søges - Læs mere om ordningen her

Hvad ydes der tilskud til?

For at styrke kunstneriske aktiviteter henover sommeren oprettes en pulje, der yder støtte til foreninger, offentlige eller selvejende institutioner, virksomheder og professionelle kunstnere, som ønsker at iværksætte kunstneriske aktiviteter i sommermånederne.

Der ydes støtte til foredrag, forestillinger, koncerter, udstillinger og værker mv. med offentlig adgang.

Hvad kan der søges støtte til?

 • Der kan maks. søges om 50.000 kr. pr ansøger.
 • Der stilles krav om, at minimum 60 procent af den støtte, der modtages fra puljen, skal anvendes til honorar af kunstneren.
 • Der kan søges om støtte til professionelle kunstneres honorar og til dækning af udgifter til deres transport, ophold, studio/værksted og materialer.
 • Der kan alene søges om tilskud til professionelle kunstnere. Dette dokumenteres, ved at de pågældende kunstnere skal have haft indtægt fra deres kunstneriske virke på mindst 100.000 kr. i mindst et af de tre år 2017, 2018 og 2019.
 • Det er en forudsætning at arrangementerne kan afholdes inden for rammer af restriktionerne for at forhindre spredningen af Covid-19.

Alle ansøgninger, der lever op til overstående kriterier vil blive imødekommet. Midlerne fordeles forholdsmæssigt til de imødekomne ansøgninger. Man kan således ikke regne med at modtage det fulde ansøgte beløb.

Flere spørgsmål til puljen?

Se ofte stillede spørgsmål og svar til kunstneriske sommeraktiviteter 

Du finder flere oplysninger om puljen og dens kriterier, når du klikker på linket ovenover. Hvis du ikke kan finde svar på dit spørgsmål, kan du ringe til vores hotline på 33 74 50 00.

Pulje til kunstneriske sommeraktiviteter i Danmark for nyetablerede kunstnere

Ordningen kan ikke længere søges - Læs mere om ordningen her

For at styrke kunstneriske aktiviteter for nyetablerede kunstnere henover sommeren oprettes en pulje, der yder støtte til nyetablerede kunstnere og foreninger, offentlige eller selvejende institutioner og virksomheder, som ønsker at iværksætte kunstneriske aktiviteter for nyetablerede kunstnere i sommermånederne.

Hvad kan der søges støtte til?

Der kan ydes støtte til koncerter, optrædener, forestillinger m.v. med offentlig adgang.

 • Der kan maksimum søges om 25.000 kroner per ansøger.
 • Der stilles krav om, at mindst 60 procent af den støtte, der modtages fra puljen, skal anvendes til honorar af kunstneren.
 • Der kan søges om støtte til nyetablerede kunstneres honorar og til og dækning af udgifter til deres transport, ophold, forplejning og mindre anskaffelser i forbindelse med arrangementet.
 • Der kan alene søges om tilskud til nyetablerede kunstnere. Dette dokumenteres ved, at de pågældende kunstnere ikke må have haft indtægt fra deres kunstneriske virke over 100.000 kr. i nogen af årene 2017, 2018 og 2019.
 • Det skal dokumenteres, at de kunstnere, som honoreres, har fået aflyst koncerter, optrædener, forestillinger m.v. med offentlig adgang i foråret og sommeren 2020 (perioden 9. marts til og med 31. august). Det er en forudsætning, at der foreligger dokumentation for, at kontrakter og aftaler er indgået før d. 6. april 2020 og ikke på anden vis er godtgjort ved eksempelvis forsikringsdækning eller anden kompensation. 
 • Det er en forudsætning, at arrangementer kan afholdes inden for rammer af restriktionerne for at forhindre spredningen af COVID-19.

Alle ansøgninger, der lever op til overstående kriterier, vil blive imødekommet. Midlerne bliver fordelt forholdsmæssigt til de imødekomne ansøgninger. Man kan således ikke regne med at modtage det fulde ansøgte beløb.

Flere spørgsmål til puljen?

Se ofte stillede spørgsmål og svar til ordningen

Du finder flere oplysninger om puljen og dens kriterier, når du klikker på linket ovenover. Hvis du ikke kan finde svar på dit spørgsmål, kan du ringe til vores hotline på 33 74 50 00.

Pulje til lokale idræts- og ungdomsforeninger

Regeringen blev sammen med et flertal blandt Folketingets partier enige om at yde et ekstraordinært tilskud på 50 mio. kr. til lokale idræts- og spejderforeninger og fortrinsvis til de foreninger, der er hårdest ramt af eksempelvis medlemstilbagegang og aflyste mindre arrangementer med under 500 deltagere.

I forbindelse med sommerpakken er det besluttet udvider nu den eksisterende hjælpepakke til lokale idræts- og ungdomsforeninger med 50 mio. kr. Fordelingen af midlerne sker til DIF, DGI, DUF og Firmaidrætten.

Midlerne søges via de respektive foreningers hjemmesider.

Sommeraktiviteter på højskoler

Der afsættes 4 mio. kr. i 2020 til understøttelse af højskolernes sommeraktiviteter. Bevillingen administreres og søges gennem Højskoleforeningen.

Øvrige tiltag og initiativer

Har du modtaget et projekttilskud, er du fra en kulturinstitution, som modtager driftstilskud eller er du bruger af vores slotte og haver? Nedenfor kan du finde informationer om øvrige ændringer og initiativer indenfor alle vores fagområder, som er afledt af COVID-19. 

Læs mere om myndighedernes tiltag på coronasmitte.dk

Retningslinjer for genåbning

Der gælder særlige retningslinjer, der skal hindre smittespredning af Coronavirus, og som skal skabe tryghed blandt ansatte, publikum, besøgende og idrætsudøvere. 

Få en oversigt over retningslinjer og bekendtgørelser på Kulturministeriets område

Fremrykket udbetaling af driftstilskud fra Kulturministeriet

Driftstilskudsmodtagere på Kulturministeriets område, der har likviditetsproblemer som følge af COVID19-situationen, kan få fremrykket udbetaling af ét kvartals driftstilskud.

Hvem er omfattet?

Ordningen gælder modtagere af driftstilskud på Kulturministeriets område, uanset om det udbetales af Slots- og Kulturstyrelsen, Kulturministeriets departement eller af Det Danske Filminstitut. Ordningen omfatter også tilskudsmodtagere, der får udbetalt driftstilskud fra Kulturministeriet via en kommune, forudsat kommunen vil fremrykke udbetaling af tilskuddet.

Det er en betingelse, at der i forvejen er hjemmel til at forudbetale driftstilskuddet. Det gælder for hovedparten af Kulturministeriets driftstilskud.

Du kan læse mere i nedenstående vejledning samt orientere dig på Kulturministeriets hjemmeside 

Vejledning til tilskudsmodtagere om fremrykket udbetaling (pdf)

Ved tvivlsspørgsmål bedes I henvende jer til den sagsbehandler, der har underskrevet jeres tilsagn om driftstilskud.

Afvigelser i målopfyldelsen for modtagere af driftstilskud

Der kan tages højde for særlige omstændigheder ved gennemgangen af regnskaber og årsrapporter for 2020 og det er forventningen, at afvigelser i målopfyldelsen i langt de fleste tilfælde vil have et omfang, som kan forklares i årsrapporten for 2020, netop med henvisning til coronavirus/covid-19. 

Sørg derfor for at beskrive afvigelser grundigt i ledelsesberetningen i årsrapporten for 2020, således at vi kan se, hvorfor afvigelserne er indtrådt og hvad I efterfølgende har gjort for at afhjælpe situationen. 

Husk i øvrigt, at tilskudsmodtagere (dog ikke foreninger), som modtager et samlet årligt driftstilskud på over 1 mio. kr., er forpligtede til at orientere den tilsynsførende myndighed, såfremt der indtræder ændringer i institutionens budgetforudsætninger, der i væsentlig grad påvirker deres forventninger til muligheden for at opfylde deres formål, eller som kan resultere i ubalance i institutionens økonomi. Denne orientering skal finde sted, så snart I har kendskab til de indtrådte ændringer. Det fremgår af bekendtgørelsen om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet.

Udbetaling af mediestøtte

Med henblik på at styrke de skrevne mediers likviditet og hjælpe de lokal radio- og tv-stationer og dermed modvirke konsekvenserne af COVID-19 har regeringen iværksat følgende initiativer:

 • Alle mediestøttemodtagernes likviditet styrkes ved, at hele mediestøtten for 2020 udbetales hurtigst muligt i én samlet rate frem for over tre rater i løbet af 2020. Samlet drejer det sig om, at medierne i april i én samlet rate får udbetalt 368,1 mio. kr. frem for 119,4 mio. kr. i redaktionel produktionsstøtte.
 • Der dispenseres ved bekendtgørelsesændringer for, at ikkekommercielle tv-stationer, der modtager tilskud, hver uge som minimum skal udsende mindst to timers egenproduceret førstegangsudsendt programindhold. Der dispenseres også for, at ikkekommercielle lokale radiostationer skal udøve selvstændig programvirksomhed i form af 15 sendetimer pr. uge for at modtage det maksimale tilskud. 

Støttede projekter og udbetalte tilskud

Har du i forbindelse med dit projekt fået udbetalt tilskud fra Slots- og Kulturstyrelsen, så skal du være opmærksom på følgende:  

Udsættelse eller andre væsentlige ændringer af dit projekt

Hvis du har modtaget tilskud til et projekt eller aktivitet og får brug for at udsætte eller ændre projektet som følge af Coronavirus/Covid19, skal du kontakte os. Ring eller skriv til den sagsbehandler, der har underskrevet dit brev med tilsagn. 

Vi er i udgangspunktet positivt indstillet, såfremt du ønsker dit projekt/aktivitet udsat pga. coronavirus/covid-19. 

Det er dog afgørende for godkendelsen af en udsættelse, at aktiviteten/projektet kan gennemføres et senere tidspunkt samt at der er fastsat et realistisk estimat for, hvornår dette kan ske. Disse forhold skal du derfor overveje grundigt, inden du anmoder om en udsættelse. 

Gennemførelse af projekt med ændrede aktivitets- eller publikumsmål

Du kan godt få godkendt en faglig afrapportering for et projekt/aktivitet, 

selvom alle aktivitetsmål ikke er opfyldt, hvis den manglende opfyldelse f.eks. direkte kan relateres til covid-19 udbruddet. 

Vi vurderer dog hver enkelt sag konkret og skal finde det godtgjort, at den manglende målopfyldelse er velbegrundet.  

Aflysning

Hvis et projekt/aktivitet aflyses, skal det udbetalte tilskud som udgangspunkt tilbagebetales helt som normalt.  

Er der allerede afholdt udgifter til projektet/aktiviteten, f.eks. til honorarer, skal du dog redegøre for dette ved opgørelsen af regnskabet. Det betyder, at du sammen med regnskabet skal indsende en begrundelse for, at projektet/aktiviteten er aflyst og forklare hvilke udgifter, der er afholdt og at det ikke har været muligt at få dem refunderet. 

Afholdte udgifter til projektet/aktiviteten vil herefter som udgangspunkt ikke skulle tilbagebetales, såfremt midlerne er blevet anvendt til formål, der ligger inden for projektet/aktiviteten. 

Overskydende beløb, som ikke er blevet anvendt, skal derimod som udgangspunkt tilbagebetales.

Udsættelse af regnskaber

Hvis du har modtaget tilskud til et projekt eller en aktivitet og får brug for at udsætte fristen for aflevering af regnskab som følge af Coronavirus/Covid19, kan du kontakte os, så vi kan fastsætte en ny frist. Ring eller skriv til den sagsbehandler, der har underskrevet dit brev med tilsagn. 

Aflyste aktiviteter med tilskud fra Statens Kunstfond

Der er indgået en politisk aftale for aflyste kunstprojekter og aktiviteter, som har modtaget tilskud fra Statens Kunstfond.

COVID-19 har resulteret i en række aflysninger af projekter, som har modtaget tilskud fra Statens Kunstfond. For at holde hånden under kunstnerne i denne ekstraordinære situation, lempes der på tilskudsreglerne i forhold til projekter og de kunstnere, der som følge af COVID-19 ikke får mulighed for i perioden 9. marts til og med 8. juni 2020 at gennemføre deres projekter.

Ordningen medfører, at tilskud ikke kræves tilbagebetalt, uanset om aktiviteten er påbegyndt eller skulle være påbegyndt i perioden 9. marts til og med 8. juni 2020.

Læs om retningslinjer, afrapportering mv. på kunst.dk

Læs Kulturministeriets pressemeddelelse

Ændret frist for indsendelse af årsrapporter

Frist for indsendelse af årsrapporter udsat til 15. august 2020

Der er i øjeblikket iværksat mange tiltag, som skal medvirke til at bremse spredningen af coronavirus-covid19 i Danmark. For at afbøde nogle af konsekvenserne af disse tiltag, har kulturministeren besluttet at dispensere for frister for aflevering af årsrapporter fastsat i bekendtgørelserne for henholdsvis driftstilskud, egnsteatre og små storbyteatre, således at fristen for aflevering af årsrapporter for 2019 udskydes til den 15. august 2020.

Slots- og Kulturstyrelsen er i gang med at udsende nærmere information om dispensationerne til kommuner og de forskellige modtagere af driftstilskud.

Kontakt gerne den sagsbehandler, der har underskrevet jeres tilsagn om driftstilskud, hvis I har spørgsmål.

Adgang til slotshaver og anlæg

Det er forbudt at afholde eller deltage i arrangementer, begivenheder, aktiviteter eller lignende, hvor der er flere end 10 personer til stede samtidig. Forbuddet gælder både indendørs og udendørs og omfatter både offentlige og private arrangementer, begivenheder mv. 

Hvis der er tale om et arrangement mv., hvor deltagerne i al væsentlighed sidder ned på faste pladser med retning mod en scene, biograflærred, bane eller lignende, må der være op til 500 personer til stede samtidig.

Ifølge regeringens udmelding gælder dette foreløbigt fra den 26. oktober 2020 til og med 22. november 2020.

Læs mere om reglerne for forsamlinger på de danske myndigheders fælles Covid-19-side

Slots- og Kulturstyrelsen driver en lang række haver og anlæg, hvoraf mange er åbne for besøgende. Politiets regler for forsamlinger gælder i alle haverne.

 • Bernstorff Slotshave
 • Charlottenlund Slotshave
 • Fredensborg Slotshave
 • Frederiksberg Have
 • Søndermarken
 • Frederiksborg Slotshave
 • Kongens Have
 • Sorgenfri Slotshave

Information om COVID-19 fra andre myndigheder

En række myndigheder har også informationer om COVID-19. På ’Coronavirus/covid-19 i Danmark’ finder du myndighedernes samlede information omkring COVID-19. 

Information til virksomheder om COVID-19

På virksomhedsguiden.dk (fælles offentlig platform) kan du læse vejledning om COVID-19 for virksomheder

Hjælpepakker

Kompensationsordning for selvstændige erhvervsdrivende

Regeringen har fremlagt en ordning for kompensation for selvstændige erhvervsdrivende, der ikke er omfattet af trepartsaftalen om lønkompensation

Midlertidig lønkompensation for lønmodtagere på det private arbejdsmarked

Kompensationsordning for aflysning af større arrangementer i marts som følge af COVID-19

Læs mere om kompensationsordningen på virksomhedsguiden

Forlængelse af virksomheds betalingsfrister vedr. moms, A-skat og arbejdsmarkedsbidrag

Læs mere om den midlertidige udskydelse af betalingsfrister for moms, AM-bidrag og A-skat på virksomhedsguiden  

Refusion fra dag ét, når medarbejderen er syg af COVID19 eller i karantæne 

Ordningen med arbejdsfordeling bliver mere fleksibel

Læs mere om fleksibel arbejdsfordeling i pressemeddelelsen fra Finansministeriet 

Andet

Indendørs kulturinstitutioner og idrætsfaciliteter

Fra 29. oktober 2020 og frem til og med 2. januar 2021 indføres krav om mundbind indendørs på kulturinstitutioner og idrætsfaciliteter herunder museer, idrætshaller, kunsthaller, spillesteder, biblioteker, kulturhuse, zoologiske anlæg, biografer, teatre mv.

Kravet om mundbind eller visir gælder ikke for optrædende, deltagere og udøvere under deres optræden. Kravet om mundbind gælder ikke, når du sidder ned.

Se retningslinjer for kulturlivet på Kulturministeriets hjemmeside

Senest nyt om COVID-19 fra myndighederne

Her kan du følge med i de seneste udmeldinger fra de danske myndigheder 

HOTLINE | 33 74 50 00

Mandag - torsdag: kl. 9:00 - 16:00
Fredag kl. 9:00 - 15:00

E-mail: corona@kum.dk

Vi besvarer spørgsmål om, hvordan du kan gøre brug af de støtteordninger, der er etableret under Kulturministeriet.
Opdateret 14. januar 2021

HOTLINE | 33 74 50 00

Mandag - torsdag: kl. 9:00 - 16:00
Fredag kl. 9:00 - 15:00

E-mail: corona@kum.dk

Vi besvarer spørgsmål om, hvordan du kan gøre brug af de støtteordninger, der er etableret under Kulturministeriet.

Abonnér på nyheder

Modtag nyheder, der handler om COVID-19
Tilmeld dig her