COVID-19 og Sommerpakken

På denne side har vi samlet alle informationer om Sommerpakken, puljer, kompensationsordninger, initiativer og tiltag på Kulturministeriets område som følge af COVID-19. Alle ordningerne søges gennem Slots- og kulturstyrelsen. 

Sommerpakke på kulturområdet

Regeringen og Folketingets partier er blevet enige om en sommerpakke, der bl.a. skal give danskerne bedre mulighed for at dyrke kultur- og naturoplevelser i sommermånederne.

Slots- og Kulturstyrelsen administrerer ordningerne på kulturområdet, og det er muligt at læse mere om de enkelte dele herunder. På Kulturministeriets hjemmeside er det muligt at læse mere om aftalen 

Ansøg rabatordningen på kulturoplevelser

Ansøg pulje til refusion for rabat (på baggrund af regnskab)

Hvilke institutioner kan blive en del af ordningen?

Initiativet omfatter 50% rabat på entrebilletter til foreninger, som udbyder kultur- og idrætsaktiviteter, museer, kunsthaller, spillesteder, orkestre og andre koncertudbydere med siddende publikum, teatre, Folkeuniversitetet, videnspædagogiske aktivitetscentre, zoologiske anlæg og akvarier godkendt af Fødevarestyrelsen, cirkusser, revyer samt slotte og herregårde. 

Sommercamps (organiserede foreningsaktiviteter for børn) er omfattet af ordningen med 25 pct. rabat på korte kurser op til en uges varighed. 

Rabatordningen gælder i perioden 27. juni til 9. august, og det er datoen for aktiviteten, der udløser rabatten til brugeren. Tidligere købte billetter/deltagerbetaling til aktiviteter i den omfattede periode er på den måde også omfattet af ordningen.

Der er ansøgningsfrist 9. september 2020.

Hvordan bliver man en del af ordningen?

Som institution skal du søge om at blive en del af ordningen, hvilket gøres via denne side.

Kulturinstitutioner mv som modtager driftstilskud fra Kulturministeriet er automatisk omfattet af ordningen, således at de kan vælge at annoncere rabatterede adgangspriser uden at afvente, at deres ansøgning er behandlet. Men institutionerne mv skal søge om refusion af rabat inden ansøgningsfristens udløb den 9. september 2020.

Se oversigt over virksomheder og besøgssteder, der har søgt og fået tilsagn

Regnskabsaflæggelse

Afrapportering for COVID-19 tilskud

Frist for indsendelse af regnskab i forhold til foreløbig beregnet refusion er 9. november 2020.

Flere spørgsmål til puljen?

Ofte stillede spørgsmål til puljen (pdf)

Du finder flere oplysninger om puljen og dens kriterier, når du klikker på linket ovenover. Hvis du ikke kan finde svar på dit spørgsmål, kan du ringe til vores hotline på 33 74 50 00.

Pulje til kunstneriske sommeraktiviteter i Danmark

Ordningen kan ikke længere søges - Læs mere om ordningen her

Hvad ydes der tilskud til?

For at styrke kunstneriske aktiviteter henover sommeren oprettes en pulje, der yder støtte til foreninger, offentlige eller selvejende institutioner, virksomheder og professionelle kunstnere, som ønsker at iværksætte kunstneriske aktiviteter i sommermånederne.

Der ydes støtte til foredrag, forestillinger, koncerter, udstillinger og værker mv. med offentlig adgang.

Hvad kan der søges støtte til?

 • Der kan maks. søges om 50.000 kr. pr ansøger.
 • Der stilles krav om, at minimum 60 procent af den støtte, der modtages fra puljen, skal anvendes til honorar af kunstneren.
 • Der kan søges om støtte til professionelle kunstneres honorar og til dækning af udgifter til deres transport, ophold, studio/værksted og materialer.
 • Der kan alene søges om tilskud til professionelle kunstnere. Dette dokumenteres, ved at de pågældende kunstnere skal have haft indtægt fra deres kunstneriske virke på mindst 100.000 kr. i mindst et af de tre år 2017, 2018 og 2019.
 • Det er en forudsætning at arrangementerne kan afholdes inden for rammer af restriktionerne for at forhindre spredningen af Covid-19.

Alle ansøgninger, der lever op til overstående kriterier vil blive imødekommet. Midlerne fordeles forholdsmæssigt til de imødekomne ansøgninger. Man kan således ikke regne med at modtage det fulde ansøgte beløb.

Flere spørgsmål til puljen?

Se ofte stillede spørgsmål og svar til kunstneriske sommeraktiviteter 

Du finder flere oplysninger om puljen og dens kriterier, når du klikker på linket ovenover. Hvis du ikke kan finde svar på dit spørgsmål, kan du ringe til vores hotline på 33 74 50 00.

Pulje til kunstneriske sommeraktiviteter i Danmark for nyetablerede kunstnere

Ordningen kan ikke længere søges - Læs mere om ordningen her

For at styrke kunstneriske aktiviteter for nyetablerede kunstnere henover sommeren oprettes en pulje, der yder støtte til nyetablerede kunstnere og foreninger, offentlige eller selvejende institutioner og virksomheder, som ønsker at iværksætte kunstneriske aktiviteter for nyetablerede kunstnere i sommermånederne.

Hvad kan der søges støtte til?

Der kan ydes støtte til koncerter, optrædener, forestillinger m.v. med offentlig adgang.

 • Der kan maksimum søges om 25.000 kroner per ansøger.
 • Der stilles krav om, at mindst 60 procent af den støtte, der modtages fra puljen, skal anvendes til honorar af kunstneren.
 • Der kan søges om støtte til nyetablerede kunstneres honorar og til og dækning af udgifter til deres transport, ophold, forplejning og mindre anskaffelser i forbindelse med arrangementet.
 • Der kan alene søges om tilskud til nyetablerede kunstnere. Dette dokumenteres ved, at de pågældende kunstnere ikke må have haft indtægt fra deres kunstneriske virke over 100.000 kr. i nogen af årene 2017, 2018 og 2019.
 • Det skal dokumenteres, at de kunstnere, som honoreres, har fået aflyst koncerter, optrædener, forestillinger m.v. med offentlig adgang i foråret og sommeren 2020. Det er en forudsætning, at der foreligger dokumentation for, at kontrakter og aftaler er indgået før d. 9. marts 2020 og ikke på anden vis er godtgjort ved eksempelvis forsikringsdækning eller anden kompensation. 
 • Det er en forudsætning, at arrangementer kan afholdes inden for rammer af restriktionerne for at forhindre spredningen af COVID-19.

Alle ansøgninger, der lever op til overstående kriterier, vil blive imødekommet. Midlerne bliver fordelt forholdsmæssigt til de imødekomne ansøgninger. Man kan således ikke regne med at modtage det fulde ansøgte beløb.

Flere spørgsmål til puljen?

Se ofte stillede spørgsmål og svar til ordningen

Du finder flere oplysninger om puljen og dens kriterier, når du klikker på linket ovenover. Hvis du ikke kan finde svar på dit spørgsmål, kan du ringe til vores hotline på 33 74 50 00.

Pulje til lokale idræts- og ungdomsforeninger

Regeringen blev sammen med et flertal blandt Folketingets partier enige om at yde et ekstraordinært tilskud på 50 mio. kr. til lokale idræts- og spejderforeninger og fortrinsvis til de foreninger, der er hårdest ramt af eksempelvis medlemstilbagegang og aflyste mindre arrangementer med under 500 deltagere.

I forbindelse med sommerpakken er det besluttet udvider nu den eksisterende hjælpepakke til lokale idræts- og ungdomsforeninger med 50 mio. kr. Fordelingen af midlerne sker til DIF, DGI, DUF og Firmaidrætten.

Midlerne søges via de respektive foreningers hjemmesider.

Sommeraktiviteter på højskoler

Der afsættes 4 mio. kr. i 2020 til understøttelse af højskolernes sommeraktiviteter. Bevillingen administreres og søges gennem Højskoleforeningen.

Kompensationsordninger

Herunder finder du alle kompensationsordninger, som du kan søge på Kulturministeriets område. Øvrige kompensationsordninger kan findes på virksomhedsguiden.

Kompensation til særligt sæsonafhængige kunstnere

Søg om kompensation


Hvem er ordningen målrettet?

Sæsonafhængige kunstnere, som er kraftigt påvirket af forsamlingsforbuddet, får mulighed for at søge kompensation i en tre-måneders periode. Ordningen baseres på principperne i den eksisterende kunststøtteordning for kunstnere med kombinationsindkomster, men tilbyder en højere kompensationssats for at tage højde for sæsonafhængigheden. 

Eksempelvis kan danske musikere, som har en sæsonbetonet indtægt, være særligt hårdt ramt, og miste store dele af forretningsgrundlaget, når alle større arrangementer i sommermånederne aflyses eller udskydes. 

Fakta om puljen

Særligt sæsonbetonede kunstnere mv. med en indtægtsnedgang på mindst 50 pct. i kompensationsperioden vil kunne få kompensation for op til 90 pct. af deres indtægtsnedgang, dog maksimalt 37.000 kr. pr. måned i gennemsnit.

Ordningen afgrænses til særligt sæsonbetonede kunstnere, hvis mulighed for indtægt er væsentligt reduceret på grund af forsamlingsforbuddet på over 500 personer. 

Yderligere oplysninger:

Kulturministeriets Corona-Hotline: 33 74 50 00

Kompensation for produktionsomkostninger for sæsonafhængige kunstnere (åbner 1. oktober)

Sæsonafhængige kunstnere, der har fået større arrangementer aflyst som følge af COVID-19, kan have afholdt produktionsomkostninger inden coronakrisen, med en forventning om at realisere disse omkostninger gennem omsætning i løbet af sommeren. 

Derfor oprettes denne pulje, der kan søges af den samme målgruppe som kompensationsordningen til sæson-afhængige selvstændige, kunstnere mv., og der ydes kompensation for op til 60 pct. af tabte produktionsomkostninger knyttet til perioden inden d. 6. april 2020. De tabte omkostninger skal være direkte relateret til leverancer til arrangementer, der er aflyst, væsentligt ændret eller udskudt som følge af COVID-19, og hvor arrangøren, som den selvstændige, kunstneren mv. skulle levere til, har opnået eller ville være berettiget til kompensation via kompensationsordningen til arrangører. 

Puljen åbner for ansøgninger 1. oktober, når der har været mulighed for at søge kompensationsordningen for sæsonafhængige kunstnere, og støtteberettigede ansøgere vil herefter have mulighed for at søge denne pulje til tabte produktionsomkostninger. 

Mere information om ansøgningsfrist mm. følger på denne side snarest muligt.

Du kan læse mere om puljen på Erhvervsministeriets hjemmeside

Yderligere oplysninger:

Kulturministeriets Corona-Hotline: 33 74 50 00

Ansøg den midlertidige kunststøtteordning

OBS!: Ordningen kan ikke længere søges (Ansøgningsfrist 8. august 2020)

Hvem kan søge kunststøtteordningen?

Professionelle kunstnere med et differentieret indkomstbillede. Din indkomst fra kunstnerisk virke kan være sammenstykket af A- og B-indkomst samt overskud fra egen kunstnerisk virksomhed. Du har mulighed for at søge den midlertidig kunststøtteordning for tabt indtægt fra dit kunstneriske virke som følge af COVID-19. Du kan søge om støtte for tabt indtægt for følgende perioder:

 • 9. marts til og med 8. juli 2020
 • 9. marts til og med 8. juli 2020 samt tillægsperioden 9. juli til og med 8. august 2020
 • 8. juli til og med 8. august 2020 

Du kan søge ordningen, hvis du er professionel kunstner med en væsentlig tilknytning til den danske kunstscene inden for arkitektur, billedkunst, film, litteratur, kunsthåndværk og design, musik, scenekunst og andre kunstområder.

Du kan ikke søge ordningen, hvis du er studerende og modtager SU, eller hvis du er berettiget til andre offentlige ydelser med undtagelse af efterløn og folkepension. Supplerende dagpenge fratrækkes i støttebeløbet.

Ansøgningsfristen er forlænget til 8. august 2020.

Afrapportering

Se vejledning om hvordan du afrapporterer, hvis du har modtaget støtte for tabt indtægt fra denne ordning.

Flere spørgsmål til ordningen?

Se ofte stillede spørgsmål til ordningen

Hvis ikke du kan finde svar på dit spørgsmål, kan du ringe til vores hotline på 33 74 50 00. 

Ansøg kompensation til selvejende kulturinstitutioner mv.

Foreninger, selvejende institutioner og fonde mv. på Kulturministeriets og Børne- og Undervisningsministeriets område, hvor offentligt tilskud til drift udgør halvdelen eller mere og forventes vedvarende at dække halvdelen eller mere af institutionens ordinære driftsudgifter, kan søge om lønkompensation og kompensation for faste omkostninger.

Ansøg om lønkompensation

I kan nu ansøge om lønkompensation for perioden fra og med den 9. marts til og med den 29. august 2020. Det er også muligt at søge for dele af perioden, og det er således stadig muligt at ansøge om lønkompensation indenfor den oprindelige kompensationsperiode fra og med d. 9. marts til og med 8. juli 2020.

Hvis I tidligere har ansøgt og modtaget lønkompensation, og I fortsat har hjemsendte medarbejdere, skal I indsende en ny ansøgning for den forlængede periode.

For yderligere information, læs bekendtgørelse nr. 1135/2020 vedrørende forlængelsen af den midlertidige lønkompensationsordning her.

Ansøg om kompensation for faste omkostninger  

Bemærk, at der er truffet politisk beslutning om at oprette en ny kompensationsordning for faste omkostninger, der vil gælde for perioden fra og med den 9. juli til og med den 31. august 2020. Denne ordning vil være målrettet kulturinstitutioner mv. der fortsat er påvirket af Covid-19-relaterede restriktioner, såsom åbningsforbud, forsamlingsforbud og grænselukninger. Der arbejdes p.t. på udformning af bekendtgørelse herom. Der forventes åbnet op for ansøgninger til den nye kompensationsordning for faste omkostninger i løbet af uge 34.

Den nye kompensationsordning for faste omkostninger vil ikke have betydning for ansøgninger til den allerede eksisterende kompensationsordning for faste omkostninger, der kan søges på ovenstående link.

Læs mere i aktstykket om etablering af en ny midlertidig kompensationsordning for faste omkostninger her.

Flere spørgsmål til puljerne?

Du finder flere oplysninger om puljerne og deres kriterier, når du klikker på links ovenover. Hvis du ikke kan finde svar på dit spørgsmål, kan du ringe til vores hotline på 33 74 50 00.

Ansøg om kompensation til aftenskoler og daghøjskoler

Ansøg om kompensation her

Flere spørgsmål til puljen?

Du finder flere oplysninger om puljen og dens kriterier, når du klikker på linket ovenover. Hvis du ikke kan finde svar på dit spørgsmål, kan du ringe til vores hotline på 33 74 50 00.

Ansøg om kompensation til Folkeuniversitet

Ansøg om kompensation her

Flere spørgsmål til puljen?

Du finder flere oplysninger om puljen og dens kriterier, når du klikker på linket ovenover. Hvis du ikke kan finde svar på dit spørgsmål, kan du ringe til vores hotline på 33 74 50 00.

Ansøg om kompensation til højskoler

Ansøg om kompensation her

Flere spørgsmål til puljen?

Du finder flere oplysninger om puljen og dens kriterier, når du klikker på linket ovenover. Hvis du ikke kan finde svar på dit spørgsmål, kan du ringe til vores hotline på 33 74 50 00.

Kompensation til medier for tabte annonceindtægter

Indberetning til efterregulering af kompensation

Det er nu muligt at indberette faktiske oplysninger om annonceindtægter mv. i kompensationsperioden 9. marts - 8. juli 2020.

Indberet oplysninger til efterregulering her

Bemærk, at du først skal indberette faktiske oplysninger, når du har modtaget afgørelse på ansøgning om kompensation fra Slots- og Kulturstyrelsen.

OBS: Nyhedsmedier, der modtager redaktionel produktionsstøtte i tilskudsåret 2020, kan også søge kompensation efter ordningen, men kan først ansøge i oktober 2020. Ansøgningsfristen for disse medier offentliggøres på styrelsens hjemmeside i midten af september 2020.

Liste over ansøgere til mediekompensation

Spørgsmål til kompensationsordningen?

Oversigt over ofte stillede spørgsmål

Du finder flere oplysninger om ordningen og dens kriterier, når du klikker på linket ovenover. Hvis du ikke kan finde svar på dit spørgsmål, kan du ringe til vores hotline på 33 74 50 00.

Ansøg om kompensation for aflyste eller udskudte landsindsamlinger

Ansøg om kompensation

Flere spørgsmål til puljen?

Du finder flere oplysninger om puljen og dens kriterier, når du klikker på linket ovenover. 
Hvis du ikke kan finde svar på dit spørgsmål, kan du ringe til vores hotline på 33 74 50 00 mandag til fredag kl. 9-16 og fredag kl. 9-15.

Ansøg om kompensation til arrangementer

Ansøg om kompensation her

Flere spørgsmål til puljen?

Du finder flere oplysninger om puljen og dens kriterier, når du klikker på linket ovenover.
Hvis du ikke kan finde svar på dit spørgsmål, kan du ringe til vores hotline på 33 74 50 00 mandag til fredag kl. 9-16 og fredag kl. 9-15.

Ansøg om kompensation for produktionsomkostninger til kulturinstitutioner mv.

Ansøg om kompensation her

Bemærk, at kompensationsperioden nu er forlænget, så der kan søges om kompensation for produktionsomkostninger for perioden den 9. marts til og med den 31. august 2020.

Hvem kan søge kompensation?

Særligt nødlidende kulturinstitutioner og kulturinstitutioner, som falder igennem de øvrige hjælpepakker.

Flere spørgsmål til ordningen?

Hvis ikke du kan finde svar på dit spørgsmål, kan du ringe til vores hotline på 33 74 50 00.  

Søg puljen til udsatte, sårbare og ældre under corona-krisen

Søg puljen for mindre projekter på 10.000 til 50.000 kr. – OBS. Midlerne for sårbare og udsatte er opbrugte. Puljen kan stadig søges til ældre

Søg puljen for større projekter på 51.000 til 2.000.000 kr.

Formålet med puljen er at mindske ensomhed og mistrivsel blandt sårbare, udsatte og ældre borgere under corona-krisen. Puljen giver tilskud til kultur-, idræts- og foreningsaktiviteter, der forøger livskvaliteten for sårbare, udsatte og ældre og dermed bidrager til at hjælpe disse borgere igennem krisen. Puljen er i alt på 19,4 mio. kr.

Puljen kan søges på to måder:

Mindre projekter (10.000-50.000 kr.) med løbende ansøgningsfrist

Større projekter (51.000-2.000.000 kr.) med ansøgningsfrist den 8. juni og den 1. september 2020

Baggrund for puljen

Puljen er etableret på baggrund af to politiske aftaler på henholdsvis social- og indenrigsministerens og sundheds- og ældreministerens område, hvori der indgår en samlet pulje på i alt 20 mio. kr. til kultur- og idræts- og foreningsaktiviteter for sårbare, udsatte og ældre i forbindelse med corona-krisen. Puljen administreres af Slots- og Kulturstyrelsen. 

Læs mere om de politiske aftaler:

Aftalen om hjælp til sårbare og udsatte grupper 

Aftalen om hjælp til ældre under corona-krisen 

Ansøg om kompensation til sæsonbetonet scenekunst mv.

Ansøg om kompensation her

Flere spørgsmål til ordningen?

Hvis ikke du kan finde svar på dit spørgsmål, kan du ringe til vores hotline på 33 74 50 00 mandag til torsdag  kl. 9-16 og fredag kl. 9-15.  

Ansøg kompensation til kommunale kulturinstitutioner, der modtager driftstilskud fra Kulturministeriet, mv.

Kommunale institutioner med driftstilskud fra Kulturministeriet samt følgende kommunale koncert- og kulturhuse: Værket Randers, Musikhuset Aarhus, Vejle Musikteater, Musikteatret Albertslund, Ringsted Kongrescenter og Kulturværftet Helsingør kan søge om lønkompensation og kompensation for faste omkostninger.

Ansøg om lønkompensation

I kan nu ansøge om lønkompensation for perioden fra og med den 9. marts til og med den 29. august 2020. Det er også muligt at søge for dele af perioden, og det er således stadig muligt at ansøge om lønkompensation indenfor den oprindelige kompensationsperiode fra og med d. 9. marts til og med 8. juli 2020.

Hvis I tidligere har ansøgt og modtaget lønkompensation, og I fortsat har hjemsendte medarbejdere, skal I indsende en ny ansøgning for den forlængede periode.

Læs mere i aktstykket om forlængelsen af lønkompensationsordningen til kommunale institutioner med driftstilskud fra Kulturministeriet samt seks navngivne kommunale koncert- og kulturhuse her.

Læs mere om de generelle retningslinjer, der også vil gælde for kommunale institutioner, i aktstykket om forlængelse af den midlertidige lønkompensationsordning for foreninger, selvejende institutioner og fonde mv. her.

Ansøg om kompensation for faste omkostninger  

Bemærk, at der er truffet politisk beslutning om at oprette en ny kompensationsordning for faste omkostninger, der vil gælde for perioden fra og med den 9. juli til og med den 31. august 2020. Denne ordning vil være målrettet kulturinstitutioner mv. der fortsat er påvirket af Covid-19-relaterede restriktioner, såsom åbningsforbud, forsamlingsforbud og grænselukninger. Der arbejdes p.t. på udformning af bekendtgørelse herom. Der forventes åbnet op for ansøgninger til den nye kompensationsordning for faste omkostninger i løbet af uge 34.

Den nye kompensationsordning for faste omkostninger vil ikke have betydning for ansøgninger til den allerede eksisterende kompensationsordning for faste omkostninger, der kan søges på ovenstående link.

Læs mere i aktstykket om den nye kompensationsordning for faste omkostninger for kommunale institutioner med driftstilskud fra Kulturministeriet samt seks navngivne kommunale koncert- og kulturhuse her.

Læs mere om de generelle retningslinjer, der også vil gælde for kommunale institutioner, i aktstykket om etablering af en ny midlertidig kompensationsordning for faste omkostninger for foreninger, selvejende institutioner og fonde mv. her

Flere spørgsmål til puljerne? 

Du finder flere oplysninger om puljerne og deres kriterier, når du klikker på links ovenover. Hvis du ikke kan finde svar på dit spørgsmål, kan du ringe til vores hotline på 33 74 50 00.

Ansøg om kompensation for særligt nødlidende kulturinstitutioner i risiko for at gå konkurs

Søg den midlertidig kompensationsordning for særligt nødlidende kulturinstitutioner mv. der som følge af COVID-19-foranstaltninger er i risiko for at gå konkurs

Bemærk, at kompensationsperioden nu er forlænget, således at der kan søges om kompensation for perioden den 9. marts til og med den 31. august 2020.

Hvem kan søge kompensation?

Særligt nødlidende kulturinstitutioner og kulturinstitutioner, som falder igennem de øvrige hjælpepakker.

Flere spørgsmål til ordningen?

Hvis ikke du kan finde svar på dit spørgsmål, kan du ringe til vores hotline på 33 74 50 00. 

Øvrige tiltag og initiativer

Har du modtaget et projekttilskud, er du fra en kulturinstitution, som modtager driftstilskud eller er du bruger af vores slotte og haver? Nedenfor kan du finde informationer om øvrige ændringer og initiativer indenfor alle vores fagområder, som er afledt af COVID-19. 

Læs mere om myndighedernes tiltag på politiets hjemmeside

Retningslinjer for genåbning

Den gradvise genåbning af Danmark er i gang, og kulturinstitutioner, højskoler, aftenskoler, musik- og kulturskoler samt idræts- og foreningsorganisationer bliver atter genåbnet. 

Der vil dog være særlige retningslinjer, der gælder for at forhindre smittespredning af Coronavirus, som samtidig skal medvirke til blandt andet at skabe tryghed blandt ansatte, publikum, besøgende og idrætsudøvere. 

Få en oversigt over retningslinjer og bekendtgørelser på Kulturministeriets område

Fremrykket udbetaling af driftstilskud fra Kulturministeriet

Driftstilskudsmodtagere på Kulturministeriets område, der har likviditetsproblemer som følge af COVID19-situationen, kan få fremrykket udbetaling af ét kvartals driftstilskud.

Hvem er omfattet?

Ordningen gælder modtagere af driftstilskud på Kulturministeriets område, uanset om det udbetales af Slots- og Kulturstyrelsen, Kulturministeriets departement eller af Det Danske Filminstitut. Ordningen omfatter også tilskudsmodtagere, der får udbetalt driftstilskud fra Kulturministeriet via en kommune, forudsat kommunen vil fremrykke udbetaling af tilskuddet.

Det er en betingelse, at der i forvejen er hjemmel til at forudbetale driftstilskuddet. Det gælder for hovedparten af Kulturministeriets driftstilskud.

Du kan læse mere i nedenstående vejledning samt orientere dig på Kulturministeriets hjemmeside 

Vejledning til tilskudsmodtagere om fremrykket udbetaling (pdf)

Ved tvivlsspørgsmål bedes I henvende jer til den sagsbehandler, der har underskrevet jeres tilsagn om driftstilskud.

Afvigelser i målopfyldelsen for modtagere af driftstilskud

Der kan tages højde for særlige omstændigheder ved gennemgangen af regnskaber og årsrapporter for 2020 og det er forventningen, at afvigelser i målopfyldelsen i langt de fleste tilfælde vil have et omfang, som kan forklares i årsrapporten for 2020, netop med henvisning til coronavirus/covid-19. 

Sørg derfor for at beskrive afvigelser grundigt i ledelsesberetningen i årsrapporten for 2020, således at vi kan se, hvorfor afvigelserne er indtrådt og hvad I efterfølgende har gjort for at afhjælpe situationen. 

Husk i øvrigt, at tilskudsmodtagere (dog ikke foreninger), som modtager et samlet årligt driftstilskud på over 1 mio. kr., er forpligtede til at orientere den tilsynsførende myndighed, såfremt der indtræder ændringer i institutionens budgetforudsætninger, der i væsentlig grad påvirker deres forventninger til muligheden for at opfylde deres formål, eller som kan resultere i ubalance i institutionens økonomi. Denne orientering skal finde sted, så snart I har kendskab til de indtrådte ændringer. Det fremgår af bekendtgørelsen om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet.

Udbetaling af mediestøtte

Med henblik på at styrke de skrevne mediers likviditet og hjælpe de lokal radio- og tv-stationer og dermed modvirke konsekvenserne af COVID-19 har regeringen iværksat følgende initiativer:

 • Alle mediestøttemodtagernes likviditet styrkes ved, at hele mediestøtten for 2020 udbetales hurtigst muligt i én samlet rate frem for over tre rater i løbet af 2020. Samlet drejer det sig om, at medierne i april i én samlet rate får udbetalt 368,1 mio. kr. frem for 119,4 mio. kr. i redaktionel produktionsstøtte.
 • Der dispenseres ved bekendtgørelsesændringer for, at ikkekommercielle tv-stationer, der modtager tilskud, hver uge som minimum skal udsende mindst to timers egenproduceret førstegangsudsendt programindhold. Der dispenseres også for, at ikkekommercielle lokale radiostationer skal udøve selvstændig programvirksomhed i form af 15 sendetimer pr. uge for at modtage det maksimale tilskud. 

Støttede projekter og udbetalte tilskud

Har du i forbindelse med dit projekt fået udbetalt tilskud fra Slots- og Kulturstyrelsen, så skal du være opmærksom på følgende:  

Udsættelse eller andre væsentlige ændringer af dit projekt

Hvis du har modtaget tilskud til et projekt eller aktivitet og får brug for at udsætte eller ændre projektet som følge af Coronavirus/Covid19, skal du kontakte os. Ring eller skriv til den sagsbehandler, der har underskrevet dit brev med tilsagn. 

Vi er i udgangspunktet positivt indstillet, såfremt du ønsker dit projekt/aktivitet udsat pga. coronavirus/covid-19. 

Det er dog afgørende for godkendelsen af en udsættelse, at aktiviteten/projektet kan gennemføres et senere tidspunkt samt at der er fastsat et realistisk estimat for, hvornår dette kan ske. Disse forhold skal du derfor overveje grundigt, inden du anmoder om en udsættelse. 

Gennemførelse af projekt med ændrede aktivitets- eller publikumsmål

Du kan godt få godkendt en faglig afrapportering for et projekt/aktivitet, 

selvom alle aktivitetsmål ikke er opfyldt, hvis den manglende opfyldelse f.eks. direkte kan relateres til covid-19 udbruddet. 

Vi vurderer dog hver enkelt sag konkret og skal finde det godtgjort, at den manglende målopfyldelse er velbegrundet.  

Aflysning

Hvis et projekt/aktivitet aflyses, skal det udbetalte tilskud som udgangspunkt tilbagebetales helt som normalt.  

Er der allerede afholdt udgifter til projektet/aktiviteten, f.eks. til honorarer, skal du dog redegøre for dette ved opgørelsen af regnskabet. Det betyder, at du sammen med regnskabet skal indsende en begrundelse for, at projektet/aktiviteten er aflyst og forklare hvilke udgifter, der er afholdt og at det ikke har været muligt at få dem refunderet. 

Afholdte udgifter til projektet/aktiviteten vil herefter som udgangspunkt ikke skulle tilbagebetales, såfremt midlerne er blevet anvendt til formål, der ligger inden for projektet/aktiviteten. 

Overskydende beløb, som ikke er blevet anvendt, skal derimod som udgangspunkt tilbagebetales.

Udsættelse af regnskaber

Hvis du har modtaget tilskud til et projekt eller en aktivitet og får brug for at udsætte fristen for aflevering af regnskab som følge af Coronavirus/Covid19, kan du kontakte os, så vi kan fastsætte en ny frist. Ring eller skriv til den sagsbehandler, der har underskrevet dit brev med tilsagn. 

Aflyste aktiviteter med tilskud fra Statens Kunstfond

Der er indgået en politisk aftale for aflyste kunstprojekter og aktiviteter, som har modtaget tilskud fra Statens Kunstfond.

COVID-19 har resulteret i en række aflysninger af projekter, som har modtaget tilskud fra Statens Kunstfond. For at holde hånden under kunstnerne i denne ekstraordinære situation, lempes der på tilskudsreglerne i forhold til projekter og de kunstnere, der som følge af COVID-19 ikke får mulighed for i perioden 9. marts til og med 8. juni 2020 at gennemføre deres projekter.

Ordningen medfører, at tilskud ikke kræves tilbagebetalt, uanset om aktiviteten er påbegyndt eller skulle være påbegyndt i perioden 9. marts til og med 8. juni 2020.

Læs om retningslinjer, afrapportering mv. på kunst.dk

Læs Kulturministeriets pressemeddelelse

Ændret frist for indsendelse af årsrapporter

Frist for indsendelse af årsrapporter udsat til 15. august 2020

Der er i øjeblikket iværksat mange tiltag, som skal medvirke til at bremse spredningen af coronavirus-covid19 i Danmark. For at afbøde nogle af konsekvenserne af disse tiltag, har kulturministeren besluttet at dispensere for frister for aflevering af årsrapporter fastsat i bekendtgørelserne for henholdsvis driftstilskud, egnsteatre og små storbyteatre, således at fristen for aflevering af årsrapporter for 2019 udskydes til den 15. august 2020.

Slots- og Kulturstyrelsen er i gang med at udsende nærmere information om dispensationerne til kommuner og de forskellige modtagere af driftstilskud.

Kontakt gerne den sagsbehandler, der har underskrevet jeres tilsagn om driftstilskud, hvis I har spørgsmål.

Adgang til slotshaver og anlæg

Det er forbudt at afholde eller deltage i arrangementer, begivenheder, aktiviteter eller lignende, hvor der er flere end 100 personer til stede samtidig. Forbuddet gælder både indendørs og udendørs og omfatter både offentlige og private arrangementer, begivenheder mv. 

Læs mere om reglerne for forsamlinger på politiets hjemmeside

Åbningstiden i Kongens Have i København blev den 16. juni reduceret fra kl. 22.00 til kl. 20.00 alle ugens dage. Ændringerne gælder frem til slutningen af sommeren. Åbningstiderne blev ændret, fordi Slots- og Kulturstyrelsen har konstateret, at et stigende antal besøgende i haven udviser en uacceptabel adfærd, der er i strid med ordensreglerne.

Læs mere i pressemeddelelsen

Slots- og Kulturstyrelsen driver en lang række haver og anlæg, hvoraf mange er åbne for besøgende. Politiets regler for forsamlinger gælder i alle haverne.

 • Bernstorff Slotshave
 • Charlottenlund Slotshave
 • Fredensborg Slotshave
 • Frederiksberg Have
 • Søndermarken
 • Frederiksborg Slotshave
 • Kongens Have
 • Sorgenfri Slotshave

Information om COVID-19 fra andre myndigheder

En række myndigheder har også informationer om COVID-19. På ’Coronavirus/covid-19 i Danmark’ finder du myndighedernes samlede information omkring COVID-19. 

Information til virksomheder om COVID-19

På virksomhedsguiden.dk (fælles offentlig platform) kan du læse vejledning om COVID-19 for virksomheder

Hjælpepakker

Kompensationsordning for selvstændige erhvervsdrivende

Regeringen har fremlagt en ordning for kompensation for selvstændige erhvervsdrivende, der ikke er omfattet af trepartsaftalen om lønkompensation

Midlertidig lønkompensation for lønmodtagere på det private arbejdsmarked

Kompensationsordning for aflysning af større arrangementer i marts som følge af COVID-19

Læs mere om kompensationsordningen på virksomhedsguiden

Forlængelse af virksomheds betalingsfrister vedr. moms, A-skat og arbejdsmarkedsbidrag

Læs mere om den midlertidige udskydelse af betalingsfrister for moms, AM-bidrag og A-skat på virksomhedsguiden  

Refusion fra dag ét, når medarbejderen er syg af COVID19 eller i karantæne 

Ordningen med arbejdsfordeling bliver mere fleksibel

Læs mere om fleksibel arbejdsfordeling i pressemeddelelsen fra Finansministeriet 

Andet

Indendørs offentlige kulturinstitutioner, biblioteker, fritidstilbud o.l. indendørs aktiviteter lukkes midlertidigt

Senest nyt om COVID-19 fra myndighederne

Her kan du følge med i de seneste udmeldinger fra de danske myndigheder 

HOTLINE | 33 74 50 00

Mandag - torsdag: kl. 9:00 - 16:00
Fredag kl. 9:00 - 15:00

E-mail: corona@kum.dk

Vi besvarer spørgsmål om, hvordan du kan gøre brug af de støtteordninger, der er etableret under Kulturministeriet.

HOTLINE | 33 74 50 00

Mandag - torsdag: kl. 9:00 - 16:00
Fredag kl. 9:00 - 15:00

E-mail: corona@kum.dk

Vi besvarer spørgsmål om, hvordan du kan gøre brug af de støtteordninger, der er etableret under Kulturministeriet.

Dialogboksen begynder her. Du kan lukke boksen ved at trykke Accepter cookies knappen eller Enter. Knappen er det sidste element i boksen.

Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.

På slks.dk anvender vi cookies. Cookies er i mange tilfælde nødvendige for at få en hjemmeside til at fungere. Vi bruger cookies for at forbedre din oplevelse, samle statistik og huske dine indstillinger. Ved at klikke på "Accepter cookies" godkender du dette.

(dialogboks slutter)