Kompensation for arrangører af større kultur- og idrætsarrangementer som følge af COVID-19

Ordningen har til formål at yde kompensation for tab ved aflysning, udskydelse eller væsentlige ændringer af kultur- og idrætsarrangementer på Kulturministeriets område som følge af COVID-19. Den gælder for arrangementer med et forventet deltagerantal på mere end 350 personer samtidigt og for mindre spillesteders arrangementer med 51-349 publikummer i perioden 10. december 2021 – 28. februar 2022.
Note:

Der er udarbejdet en udførlig ansøgningsvejledning, som du, som ansøger, skal sæt-te dig grundigt ind i, før du ansøger. Se link til ansøgningsvejledningen senere i denne puljebeskrivelse.

Kunstområde :

Frist

 • 02.05.2022, kl. 23:59

Hvem kan søge?

Du kan ansøge ordningen, hvis du:

 • er arrangør (fx virksomheder, institutioner, fonde og foreninger) på kultur- og idrætsområdet af et arrangement med mindst 350 samtidige deltagere og modtager 50 pct. eller mere i offentligt driftstilskud
 • er et mindre spillested med 51-349 publikumspladser og modtager 50 pct. eller mere i offentligt driftstilskud
 • er et kommunalt spillested og arrangør af et arrangement med mindst 350 samtidige deltagere

For at kunne ansøge skal du være hovedansvarlig for det berørte arrangement og være registreret i Det Centrale Virksomhedsregister (CVR) senest den 7. december 2021.

Arrangementet skal desuden leve op til den udvidede definition af arrangementer, der er omfattet af denne ordning:

 • Arrangementet skal være en enkeltstående begivenhed eller enkeltstående begivenheder i Danmark, der er enestående i dets/deres indholds- og/eller formidlingsmæssige udtryk fra gang til gang
 • Ordningen omfatter alene enkeltstående arrangementer, som er planlagt til at finde sted mindre hyppigt end dagligt (højest hver anden dag, fx sportsbegivenheder, der finder sted ugentligt) eller finder sted dagligt i en afgrænset periode på op til 4 ugers varighed.
 • Arrangementet skal være planlagt til at finde sted i perioden 10. december 2021 – 28. februar 2022
 • Arrangementet skal have været åbent for offentlig tilmelding og deltagelse
 • Arrangementet skal have et forventet deltagerantal på mindst 350 personer samtidigt. Hvis ansøger er et mindre spillested skal det forventede deltagerantal være 51-349 personer.
 • Arrangementet skal være annonceret inden 7. december 2021 eller være fast tilbagevendende, og dermed have været planlagt, inden der blev indført restriktioner.

Hvem kan ikke søge?

Du kan ikke ansøge ordningen, hvis du:

 • modtager mindre end 50 pct. i offentligt driftstilskud (kommunale spillesteder undtaget). Her kan du søge kompensation i Erhvervsstyrelsen
 • alene er leverandør til et arrangement
 • er en statsinstitution eller kommunal institution (kommunale spillesteder undtaget). Desuden er TV2 , DR og landsindsamlinger ikke omfattet af ordningen

Hvad kan man søge kompensation for?

Du kan som arrangør søge om kompensation for:

 • Tab ved arrangementet, som er påviseligt relateret til aflysningen, udskydelsen eller den væsentlige ændring, og som du ikke har kunnet afværge
 • Afholdte udgifter og kontraktlige forpligtelser med leverandører, venues og kunstnere, som du ikke har kunnet frasige dig. Der er særlig muglighed for at søge kompensation for aftaler med kunstnere, der indeholderannullationsbestemmelser tilføjet efter den 15. marts 2021. Se ansøgervejledningen for yderligere information om dette.
 • Dokumenterbare udgifter til udarbejdelse af en revisorerklæring, såfremt ansøgningen udløser kompensation, dog højest 30.000 kr. Det gælder for ansøgninger om kompensation på over 500.000 kr.

Hvad kan man ikke søge kompensation for?

Du kan ikke søge om støtte til:

 • Tabt overskud. Kompensationen må ikke resultere i en fortjeneste
 • Tabte indtægter, som du ikke er kontraktlig forpligtet til at tilbagebetale
 • Udgifter, som du kan godtgøre på anden vis, herunder ved forsikring, anden statslig kompensationsordning eller øvrige indtægter, som kan henføres til arrangementet og oppebæres uanset om arrangementet bliver gennemført

Ansøgningsprocessen består af følgende trin

 1. Læs ansøgningsvejledningen grundigt (docx)
 2. Download alle relevante bilagsskabeloner, som du finder på Slots- og Kulturstyrelsens hjemmeside
 3. Udfyld på forhånd de relevante skabeloner
 4. Find alle relevante bilag, der skal bruges til dokumentation og gem dem på din computer
 5. Åben det elektroniske ansøgningsskema og udfyld online. OBS: Vær opmærksom på, at du højst må være inaktiv i skemaet i 15 minutter
 6. Vedhæft alle bilag
 7. Indsend ansøgning 

Nederst på siden kan du finde ansøgningsskemaet som PDF. Det kan du orientere dig i, så du er sikker på at have alle oplysninger og bilag klar, inden du udfylder den egentlige ansøgning. Vær opmærksom på, at du højst må være inaktiv i skemaet i 15 minutter.

Vi anbefaler, at du bruger browserne Chrome eller Firefox, når du udfylder din ansøgning.

Hvad skal ansøgningen indeholde?

Du skal anvende og udfylde alle felter i Slots- og Kulturstyrelsens elektroniske ansøgningsskema. Herudover skal du vedhæfte en række bilag, som dokumenterer, at dit arrangement opfylder betingelserne.

Du skriver under med NemID ved indsendelsen af ansøgningsskemaet.

Følgende bilag skal vedhæftes i ansøgningen. Bilagene må højst fylde 15 MB i alt. Fil format: PDF, Excel og Word. Bilag må ikke være i formaterne "Pages", "Zip" og "Jpg".

Alle ansøgninger:

Hvis det ansøgte kompensationsbeløb er 500.000 kr. eller derunder:

 • Bilag 1: Dokumentation vedrørende mulighed for offentlig deltagelse

Hvis det ansøgte kompensationsbeløb overstiger 500.000 kr.:

NB! Husk at læse og følge den uddybende ansøgningsvejledning (docx)

Hvornår får du svar?

Ansøgningsfrist er den 2. maj 2022

Slots- og Kulturstyrelsen behandler ansøgninger løbende. Sagsbehandlingstiden er 15 arbejdsdage fra det tidspunkt, hvor sagen er fuldt oplyst.

Når du har indsendt ansøgningen

Når du har indsendt din elektroniske ansøgning, vil du umiddelbart efter modtage en kvitteringsmail. I kvitteringsmailen finder du dit ansøgningsnummer, som du skal oplyse, hvis du henvender dig til os.

Her kan du også se en oversigt over de bilag, du har vedhæftet i ansøgningen. Det er dit eget ansvar, at de nødvendige bilag er sendt med – så husk at kigge din ansøgningskvittering godt igennem.

Lovgrundlag

Bekendtgørelse nr 229 af den 7. februar 2022 om kompensation for tab ved aflysning af større kultur- og idrætsarrangementer fra 10. december til og med 28. februar 2022 som følge af COVID-19-afværgeforanstaltninger, med senere ændringer.

Ordningen er også omfattet af EU’s statsstøtteregler og er etableret med udgangspunkt i krisebestemmelsen og 3.1. i Europa-Kommissionens meddelelse om ”Midlertidige rammebestemmelser for statslige foranstaltninger til støtte for økonomien under det nuværende COVID-19-udbrud”.

Hvis du får tilsagn/tilladelse/dispensation skal...

Udbetaling af kompensation vil ske direkte til ansøgers NemKonto (NCVR), når de fastsatte krav til dokumentation for udgifter er godkendt af Slots- og Kulturstyrelsen. 

Der bliver ikke udbetalt kompensation, hvis den fremsendte dokumentation er utilstrækkelig.

Tilbagebetaling af kompensation

Hvis Slots- og Kulturstyrelsen anmoder om det, skal du udlevere øvrige oplysninger til styrelsen med henblik på efterfølgende kontrol af den udbetalte kompensation. Du kan finde yderligere information om dette i ansøgervejledningen under ”7. underretningsforpligtelse”.

I forbindelse med eventuel efterfølgende kontrol af udbetalt kompensation kan arrangøren pålægges at anvende revisorbistand fra en godkendt uafhængig revisor. Der ydes godtgørelse for 80 % af udgifterne til revisor, dog maksimalt 16.000 kr. ekls. moms.

Slots- og Kulturstyrelsen kan kræve helt eller delvis tilbagebetaling af tilskud, hvis betingelserne for tildeling af kompensation ikke er opfyldt.

Slots- og Kulturstyrelsen kan kræve udbetalt kompensation tilbagebetalt, hvis du har afgivet urigtige eller vildledende oplysninger eller har fortiet oplysninger af betydning for sagens afgørelse.

Hvis forudsætningerne for udbetaling af kompensationen ændrer sig væsentligt efter ansøgningstidspunktet, skal du orientere Slots- og Kulturstyrelsen herom.

Hvem vurderer ansøgningen

Slots- og Kulturstyrelsen udmønter puljen administrativt på baggrund af udmeldte kriterier efter bemyndigelse fra Kulturministeriet.

Slots- og Kulturstyrelsens afgørelser kan i henhold til den gældende bekendtgørelse påklages til Kulturministeriet. Klagen skal rettes til Slots- og Kulturstyrelsen, som videresender klagen med sagens materiale og en udtalelse til Kulturministeriet.

Ansøgningsskema som PDF?

Her på siden laves alle ansøgningerne elektronisk, men mange har glæde af at printe en PDF til at orientere sig i kravene, inden de når til udfyldelsen af den egentlige ansøgning. Men husk, at du ikke kan udfylde skemaet i hånden og aflevere det fysisk eller analogt.

Se ansøgningsskemaet i sin fulde længde (kan ikke udfyldes)

Opdateret 31. marts 2023