Status for RDA forberedelse 2017:1

Orientering fra Bibliografisk Råd

(også publiceret i Kat-format-nyt 2017:2)

Slots- og Kulturstyrelsen (SLKS) traf medio august 2016 den formelle beslutning om overgang til at anvende Resource Description & Access (RDA) som danske katalogiseringsregler med 1.1.2018 som skæringsdato. Denne dato fryses de gamle katalogiseringsregler og opdateres ikke mere. danMARC2 bliver fortsat opdateret i relation til RDAs behov og udvikling.

Den endelige dato for, hvornår vi i Danmark faktisk katalogiserer efter RDA, er ikke fastlagt. 
Der er nu to spor som RDA-udviklingen følger:

  • tilrette regler mv. (SLKS – udmøntet af Bibliografisk Råd)
  • teknisk udvikling (DDB – udmøntet af DBC).

Overgangen til RDA skal principielt ske uden økonomiske konsekvenser for katalogiseringsniveauet.

Bibliografisk Råd har nedsat 4 arbejdsgrupper:

  • Arbejdsgruppe vedr. RDA terminologi: Der sker ikke en oversættelse af hele RDA, men derimod af terminologien. Et oversættelsesbureau har råoversat RDA Glossary mv. Arbejdsgruppen gennemgår pt dette grundigt for at sikre en sammenhængende dansk sprogbrug. Den danske sprogbrug bliver dels publiceret i RDA toolkit dels integreret i den danske profil, jf. nedenfor. RDA Toolkit er onlinepubliceringen af RDA suppleret af diverse støtteredskaber og enkelte landes eller institutioners profil. BIR har truffet beslutning om dansk navn for ”expression” og har valgt betegnelsen ”udtryk”, således at den danske terminologi for de fire FRBR-niveauer, der også afspejles i RDA er: værk – udtryk – manifestation – eksemplar.
  • Arbejdsgruppe vedr. dansk RDA profil: Grundlaget for arbejdet er, at Danmark, hvor det overhovedet er muligt set ud fra såvel en faglig såvel som en rationel synsvinkel, skal følge den grundlæggende ”standard” RDA-tekst. Den danske profil skal dels tilgodese særlige danske forhold, der ønskes fortsat eller delvist modificeret, dels give konkret vejledning ved valgmuligheder, når dette er ønskeligt. Endelig skal profilen bidrage til at sikre, at det fremtidige niveau ikke hæves væsentligt i forhold til i dag. Den danske profil vil indgå integreret i RDA Toolkit som Danish Policy Statements. Der er lavet en aftale med DBC om en redaktør af den danske profil suppleret af to fagredaktører på henholdsvis periodika og kartografi fra Det Kgl. Bibliotek, der udarbejder udkast til profil som grundlag for arbejdsgruppens arbejde.
  • Arbejdsgruppe vedr. autoritetsdata: Opgaverne er specifikationer for anvendelse af autoritetsdata ligesom der vil opstå spørgsmål i forbindelse med den tekniske implementering af autoritetsdata, der fagligt bør vurderes. Der skal også udarbejdes regler for bibliotekernes samarbejde om autoritetsdata og definitioner af niveauer for registrering af f.eks. personer. Det er ikke et krav at alle skal levere på højeste niveau
  • Arbejdsgruppe vedr. formatet: Det kan forventes, at Danmark går over til et nyt katalogiseringsformat inden for nogle år, sandsynligvis BIBFRAME-formatet. Til trods for dette er der løbende behov for at have et helt opdateret og virkende danMARC2-format i processen med overgang til RDA. Arbejdsgruppen skal gennemgå danMARC2-formatet for at tilse, at de nødvendige ændringer a.h.t. RDA bliver lavet. I samspil med Autoritetsdata-arbejdsgruppen skal det sikres, at de nødvendige specifikationer af format for autoritetsdata er til stede.

Der stiles mod, at arbejdet i de fire arbejdsgruppe kan afsluttes i forbindelse med sommeren 2017 – men med forbehold for at enkelte opgaver først kan færdiggøres efter sommerferien. Der er deadline ultimo august 2017 for at uploade den danske terminologi i RDA Toolkit, idet RDA Toolkit i en periode vil være lukket for den slags tilføjelser grundet noget omstrukturering.

SLKS har tegnet et antal licenser på RDA Toolkit, som vil blive stillet til rådighed for bibliotekerne.

Uddannelse og generel orientering

Bibliografisk Råd vil desuden på et møde 1.3.2017 nedsætte yderligere en arbejdsgruppe med fokus på uddannelse af både af katalogisatorer og biblioteksansatte generelt. 

Der planlægges allerede nu en temadag i starten af juni 2017 arrangeret af DFFU Metaforum og BF Meta. 

I efteråret 2017 forventes endvidere afholdt et arrangement for katalogisatorer med enkelte praktiske øvelser og nogle regionale generelle orienteringsmøder. 

Der må påregnes yderligere uddannelse af katalogisatorer.

Artikler om den danske overgang til RDA

Teknisk implementering

Den tekniske udvikling af den nationale biblioteks IT-infrastruktur sker i regi af Danskernes Digitale Bibliotek (DDB) og der henvises derfor til DDBs webside om Releaseplan 2017 (afsnit 2.4)


Koordinering

Der er naturligvis et løbende behov for koordinering af de to spor. Derfor har SLKS nedsat RDA Datamodel projektgruppe for at samordne arbejdet mellem de to spor. Gruppen består af Tine Vind, enhedschef for Bibliotekskontoret i SLKS og Glenn Leervad-Bjørn sekretariatschef for DDB, samt Preben Aagaard-Nielsen fra DDB, Anders Cato fra SLKS og Leif Andresen som Bibliografisk Råds formand.

I regi af projektgruppen forberedes et flerårigt roadmap for den samlede RDA udvikling.

På mere operationelt plan var der 7. december 2016 et fællesmøde mellem Bibliografisk Råd, DDB og DBC teknikere om de første konkrete analyser af modeller for implementeringen i den nationale biblioteks IT-infrastruktur. Referat af dette møde indgår som en del af referatet fra Bibliografisk Råd d. 7.12.2016.

Der planlægges yderligere et sådan fællesmøde inden sommerferien. Dette møde vil være åbent for deltagelse af eksperter uden for Bibliografisk Råd, DDB og DBC. Ønske om deltagelse bedes sendt til SLKS’s bibliografiske konsulent Anders Cato senest fredag 17. februar 2017, idet mødet skal planlægges nærmere på Bibliografisk Råds møde 1. marts 2017.


Med venlig hilsen
Bibliografisk Råds forretningsudvalg

Leif Andresen (formand)
Hanne Hørl Hansen (næstformand)
Anders Cato (sekretær)

Opdateret 06. februar 2019