Statens Kunstfond

Værkproduktion og udstillinger

Tilskud til værkproduktion og udstillinger af samtidskunst i Danmark og udlandet

Frister:

 • 2020: 30. april
 • 13. august
 • 22. oktober

* Note: Frister i 2020: 23. januar, 30. april, 13. august, 22. oktober. Frist udløbet kl. 23:59 på dagen for fristen. Det digitale ansøgningsskema er tilgængeligt en måned før ansøgningsfrist. Browser-anbefaling: Vores systemer virker bedst med Chrome eller Firefox. Hvis du oplever problemer, så start med at prøve én af de to browsere. Hvis du allerede bruger enten Chrome eller Firefox, kan du med fordel prøve at skifte til den anden. Alternativt kan du slette alle cookies og cache, og herefter genstarte din browser.

Hvem kan søge?

 • Kunstnere, kuratorer og kunstformidlere med væsentlig tilknytning til den danske kunstscene 
 • Danske udstillingssteder/udstillingsplatforme fx kunsthaller, museer, gallerier, kunstnerdrevne udstillingssteder mv.
 • Er dit projekt tværkunstnerisk? - læs mere her

Er du berettiget til at søge?

Der ydes ikke støtte til:

 • Bachelor- eller kandidatstuderende på Det Kgl. Danske Kunstakademi, Det Fynske Kunstakademi, Det Jyske Kunstakademi eller studerende på tilsvarende udenlandske uddannelser, med mindre dit projekt starter efter du er færdiguddannet
 • Kunstnergrupper, såfremt majoriteten af gruppen er studerende
 • Permanente værker i det offentlige rum, som støttes via anden pulje under Legatudvalget 
 • Atelierleje
 • Diæter
 • Invitationer, fortæring o. lign. i forbindelse med ferniseringer
 • Assistenters rejse og ophold (som hovedregel)
 • Rejse og ophold ifm. udstillinger på gallerier, hvor kunstneren er fast tilknyttet
 • Lokaltransport
 • Projektansøgninger, som udvalget allerede tidligere har behandlet (genansøgninger)
 • Udstillinger som er åbnet før ansøgingsfristen
 • Galleriudstillinger, hvor ansøger er fast tilknyttet, støttes kun, hvis udvalget vurderer, at det drejer sig om en særlig satsning
 • Billedkunstsekretariatet stiller ansøgerens tidligere ansøgninger til rådighed for udvalgene i forbindelse med ansøgningsbehandlingen

Hvad er formålet med ordningen?

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Billedkunst ønsker at fremme dansk og udenlandsk samtidskunst i Danmark samt dansk samtidskunst i udlandet.

Eksempler på mål/aktiviteter: Produktion af nye værker, digital eller trykt formidling af samtidskunst, udstillinger i Danmark eller udlandet

Produktion og formidling af kunst overfor børn og unge tilgodeses.

Der kan søges støtte til disse områder:

 • Produktion af nye værker
  Støtte til produktion af nye værker til udstillinger i Danmark og udlandet.

  Vær opmærksom på, at det kun er kunstnere, der kan søge støtte til værkproduktion.
  Typiske udgifter: Materialer, produktionshonorar til kunstner, aflønning af andre, rejse og ophold i forbindelse med produktion. 
 • Formidling
  Støtte til formidling af dansk og international samtidskunst, i trykt eller digital form.

  Formidling skal være forbundet med et projekt / have et modtagerforhold, enten i form af et forlag eller en udstillingsaftale, dvs. det er ikke tilstrækkeligt at have aftale med trykkeri.

  Vær opmærksom på, at et formidlingsprojekt, der alene vedrører en udenlandsk kunstner, rettet mod et udenlandsk publikum, kan ikke støttes. Kunstbøger, kataloger og udgivelser støttes kun i tilfælde hvor det er særlig relevant for kunstneren/projektet.

  Typiske udgifter: Oversættelse, tryk, layout.
 • Udstilling i Danmark eller udlandet
  Støtte til udstillinger med danske og internationale samtidskunstnere i Danmark, samt støtte til udstillinger og messer med danske samtidskunstnere i udlandet.

  Typiske udgifter: Udstillingshonorar, leje af teknisk udstyr, installering, forsikring af værker, transport af værker, rejse, hotel - eller andre udgifter, der er relateret til udstillingerne, men som ikke er produktion af selve værket/værkerne.

  Danske udstillingssteder kan desuden søge om produktionshonorar på 5.000 kr. om ugen i højst 4 uger (betaling per påbegyndt uge) til udenlandske kunstnere, der skal producere stedsspecifikke værker på udstillingsstedet. Perioden skal være på mindst 2 uger og forudsætter, at kunstneren er til stede i Danmark i hele perioden. Udstillingsstedet skal udbetale honoraret til kunstneren.

  Vedr. udstillingshonorar: Udvalget opfordrer udstillingssteder til at honorere kunstnere i forbindelse med deres arbejde med en udstilling. Udstillingssteder kan ansøge om tilskud til et sådant udstillingshonorar. Udstillingshonorar omfatter kunstnerens arbejde i forbindelse med en udstilling, som ikke direkte kan henføres til produktion af værker, eksempelvis kunstnerens deltagelse i møder, opsætning og nedtagning af udstilling, deltagelse i PR og formidling.

Sådan vurderes din ansøgning

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Billedkunst behandler ansøgninger ud fra følgende kriterier:

 • Det ansøgte projekt skal fremme samtidskunsten i Danmark og/eller dansk samtidskunst i udlandet
 • Det ansøgte projekt er af høj kunstnerisk kvalitet og har et højt kunstfagligt niveau 
 • Det ansøgte projekt indgår i en sammenhæng med højt kunstfagligt niveau 
 • Der udvises bevidsthed om projektets formidling og møde med publikum
 • Det ansøgte projekt er tilgængeligt for offentligheden 
 • Det ansøgte projekt er lokalt eller internationalt netværksskabende 
 • Det ansøgte projekt er nytænkende

Kunstnerisk kvalitet og kunstfagligt niveau

I vurderingen af et projekts kunstneriske kvalitet og kunstfaglige niveau lægger projektstøtteudvalget vægt på, om ansøger konkret og præcist i tekst og billeder kan beskrive det projekt, der søges støtte til: Hvad kommer publikum til at opleve?

Udvalget foretager en samlet vurdering af et projekts kunstneriske kvalitet og kunstfaglige niveau ud fra fem parametre. Det er ikke en forudsætning for at opnå støtte, at det ansøgte projekt ligger højt på alle parametre, men det er afgørende, at projektet ligger højt på flere parametre. 

De fem parametre for kunstnerisk kvalitet og kunstfagligt niveau er: 

 • Projektet skaber en samtale omkring sig
  Udvalget vurderer her f.eks. dialog med modtageren; om projektet når ud til modtageren i forhold til f.eks. væsentlighed, relevans, fortælling og/eller budskab.
 • Projektet inddrager en interessant idémæssig kontekst 
  Udvalget vurderer her f.eks. projektets relation til en specifik situation, et specifikt emne, til historie/samtid med videre. 
 • Projektet har et reflekteret forhold til sin fysiske kontekst 
  Udvalget vurderer her f.eks. relationen mellem projekt og platform og/eller lignende forhold, der vedrører den fysiske kontekst, f.eks. institutionel ramme og/eller stedsspecificetet. 
 • Projektets udførsel er gennemtænkt 
  Udvalget vurderer her udførslen i forhold til f.eks. medier, materiale, særpræg, personligt udtryk, kunnen, præcision, teknik og/eller færdigheder. 
 • Projektet er båret af nytænkning 
  Udvalget vurderer her f.eks. mod, forventningsbrud, gentænkning, nye perspektiver og/eller koncept. 

Hvad skal ansøgningen indeholde?

Udvalget anbefaler, at du læser disse anbefalinger igennem før du skriver din ansøgning: læs anbefalinger

 • Du skal indsende din ansøgning digitalt.
 • Du skal vedhæfte en række obligatoriske bilag til det digitale skema
 • Det digitale skema har en sikkerhedstimeout på 15 min. Hav derfor alle nødvendige oplysninger og bilag klar når du skal indsende din ansøgning. 
 • Vi anbefaler, at du orienterer dig i det digitale skema før du går i gang. Du kan se en pdf-version af skemaet HER (du kan ikke skrive i det).
 • Aktiviteter og udgifter der vedrører samme projekt, skal samles i én ansøgning.

Du skal vedhæfte følgende bilag til det digitale skema:

 • Et resume af din projektbeskrivelse på 500 tegn skal copy pastes/kopieres ind i det digitale skema
 • BILAG 2:
  CV på maks. én side per person der søges midler til (kunstnere, kuratorer, oplægsholdere, skribenter, initiativtagere mv.), dog samlet maks. 10 sider.
  Ved gruppeudstillinger skal udstillingsarrangøren vedlægge en liste over, hvilke kunstnere der vil ansøge om produktionsstøtte i forbindelse med udstillingen.
 • BILAG 3A: 
  Skriftlig aftale: Fx e-mail fra udstillingsstedet el. arrangøren, der bekræfter perioden for udstillingen. Udstillingssteder, der selv søger behøver ikke at vedlægge en skriftlig aftale.

  Den skriftlige aftale skal indeholde oplysninger om udstillingsstedets eventuelle medfinanciering. Se i Bilag 3B, skabelonen "Udstillingsaftale", hvilke oplysninger udvalget ønsker.
  Hvis den skriftlige aftale fra udstillingsstedet ikke indeholder oplysningerne, skal du - med input fra udstillingsstedet - selv udfylde skabelonen og vedhæfte den til din ansøgning. 

  Ved udstilling udenfor institutionelle rammer, skal det sandsynliggøres at udstillingen kan realiseres på den lokalitet hvor det er planlagt, fx. ved godkendelse fra kommune, jordejer eller lign. 
 • BILAG 4:
  Billedmateriale - min. 5 billeder svarende til maks. 5. A4 sider.
  Billedmaterialet skal:
  • dokumentere den/de udstillende kunstneres praksis
  • ved nyt værk: indeholde mindst én skitse af det værk eller den installation/situation, der søges om støtte til
  • (Kun ved censurerede udstillinger: Der skal vedlægges billeddokumentation fra de seneste 3 udstillinger (i alt maks. 6 A4 sider))

Vigtige tekniske detaljer

 • Bilagene må ikke zip-komprimeres
 • Pdf og word format foretrækkes. Pages-filer modtages ikke.
 • Evt. manglende bilag kan ikke eftersendes. Mangler din ansøgning bilag eller information, skal du i stedet indsende ny og komplet ansøgning. Det er altid den sidst indsendte ansøgning der bliver behandlet.
 • Benyt browseren Chrome
 • Ansøgningen skal indeholde alle de krævede bilag når du sender den ind
 • Bilagene må maks. fylde 15 MB i alt 

Økonomi

 • Der er ikke fastsat et loft over evt. tilskudsbeløb, men du kan orientere dig om tidligere tilskud under Tildelinger
 • Udvalget forbeholder sig retten til ikke at tildele det fulde ansøgte beløb, ud fra en overordnet vurdering om, at kunststøtten skal komme flest muligt til gode.
 • Udbetaling: Vi udbetaler et evt. tilskud til den NemKonto, der er knyttet til dit CPR/CVR-nummer
 • Du kan kun få udbetalt dit tilskud til udenlandsk konto hvis du jf. SKATs definition er fraflyttet Danmark. Kontakt sekretariatet, hvis dette er tilfældet. 
 • Vi indberetter et evt. tilskud til SKAT. Der er ikke trukket skat af udbetalte beløb.
 • Tilskud til og med 100.000 kr. udbetales så tæt som muligt på den startdato, der er angivet i ansøgningsskemaet. Hvis et tilskud er på over 100.000 kr. og projektperioden er længere end 6 måneder, udbetales beløbet i rater.

Hvornår får du svar?

Du vil få besked om udvalgets afgørelse 8 uger efter ansøgningsfristen.
I løbet af de 8 uger bliver ansøgningerne klargjort til udvalget, udsendt, læst og behandlet. Når alle sager fra samme uddeling er klar, bliver tilskud offentliggjort under Tildelinger.
Vær opmærksom på, at Statens Kunstfond er forpligtet til at offentliggøre navne på alle ansøgere.

Når du har indsendt ansøgningen

Når du har indsendt din elektroniske ansøgning, vil du umiddelbart efter modtage en kvitteringsmail.

Check spam-mappen, hvis du ikke umiddelbart modtager din kvitteringsmail.

Kontakt sekretariatet, hvis du ikke modtager en kvitteringsmail.

Lovgrundlag

Afgørelsen træffes efter § 3, stk. 1, jf. stk. 2 og 3, i lov om Statens Kunstfonds virksomhed (lov nr. 458 af 8. maj 2013).

Hvis du får tilsagn /tilladelse /dispensation skal du...

 • Der skal afrapporteres på alle projekt- og aktivitetstilskud.
  Hvis du får et tilskud på under 100.000 kr. skal du efterfølgende indsende en erklæring om, at du har fuldendt projektet, som beskrevet i ansøgningen.
  Hvis du får et tilskud på over 100.000 kr. skal du også indsende et regnskab for projektet.
 • Tilskud til og med 100.000 kr. udbetales så tæt som muligt på den startdato, der er angivet i ansøgningsskemaet. Hvis et tilskud er på over 100.000 kr. og projektperioden er længere end 6 måneder, udbetales beløbet i rater.
 • Vi indberetter tilskuddet til SKAT. Der er ikke trukket skat af evt. udbetalte beløb.

Hvem vurderer din ansøgning?

Det er Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Billedkunst, der foretager den kunstfaglige vurdering af ansøgningen.

Ansøgningsskema som PDF?

Her på siden laves alle ansøgningerne elektronisk, men mange har glæde af at printe en PDF til at orientere sig i kravene, inden de når til udfyldelsen af den egentlige ansøgning. Men husk, at du ikke kan udfylde skemaet i hånden og aflevere det fysisk eller analogt.

Se ansøgningsskemaet i sin fulde længde (kan ikke udfyldes)

Kontakt

Har du spørgsmål til puljen eller din ansøgning? Her kan du henvende dig til Slots- og Kulturstyrelsen
Modtag mail om frister

Hvordan laver du en god ansøgning?

Vigtigt at huske!

Brug browseren Chrome

Ansøgningen skal indeholde alle de krævede bilag når du sender den ind.

Hvis ansøgningen er mangelfuld skal du indsende en ny. Den senest indsendte ansøgning bliver behandlet af udvalget.

Ansøgningen må max. fylde 15 MB

PDF-format foretrækkes. 
Bilag må ikke være i formater ".pages", ".zip", "jpeg" samt "jpg". 

Der kan ikke eftersendes bilag til en ansøgning.

Video: vejledning til ansøgning

Se videoen om hvordan man søger puljer under Billedkunst

Dialogboksen begynder her. Du kan lukke boksen ved at trykke Accepter cookies knappen eller Enter. Knappen er det sidste element i boksen.

Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.

På slks.dk anvender vi cookies. Cookies er i mange tilfælde nødvendige for at få en hjemmeside til at fungere. Vi bruger cookies for at forbedre din oplevelse, samle statistik og huske dine indstillinger. Ved at klikke på "Accepter cookies" godkender du dette.

(dialogboks slutter)