Værkproduktion og udstillinger

Tilskud til værkproduktion, formidling og udstilling af samtidskunst i Danmark og udlandet.
Note:

Frister i 2024: 16. januar, 1. maj. 15. august og 24. oktober.

Frister udløber kl. 14.00.

Puljen er åben for indsendelse af ansøgninger en måned før fristen.

Vi anbefaler, at du i god tid forbereder de obligatoriske bilag, der skal vedhæftes til ansøgningsskemaet. Se under "Hvad skal ansøgningen indeholde".

Tilmeld dig infomail fra billedkunst www.kunst.dk/tilmeld-nyhedsbrev

Frist

 • 15.08.2024, kl. 14:00

Ny tilskudsportal

Denne pulje søges igennem vores tilskudsportal med NemID. Søger du på vegne af en virksomhed, institution eller lignende, skal du benytte en medarbejdersignatur.

Hvem kan søge?

Du kan søge, hvis du planlægger at producere et billedkunstværk, der skal udstilles i Danmark eller i udlandet.
Og
Du kan søge, hvis du skal udstille og/eller formidle nulevende billedkunstneres værker i Danmark eller i udlandet.

Her kan du læse mere, om hvad du skal gøre, hvis dit projekt går på tværs af kunstarterne.

Du kan ikke søge tilskud til:

 • permanente værker i det offentlige rum, som støttes via andre puljer under Legatudvalget for Billedkunst 
 • atelierleje
 • diæter
 • invitationer, forplejning og lignede i forbindelse med ferniseringer
 • assistenters rejse og ophold (som hovedregel)
 • rejse og ophold i forbindelse med udstillinger på gallerier, hvor kunstneren er fast tilknyttet
 • lokaltransport
 • projekter, som udvalget allerede tidligere har behandlet (genansøgninger)
 • udstillinger som er åbnet før ansøgningsfristen
 • Galleriudstillinger: Kunstnere kan søge tilskud til produktion af værker. Øvrige udgifter til udstillingen støttes kun, hvis udvalget vurderer, at det drejer sig om en særlig satsning

Hvad er formålet med ordningen?

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Billedkunst ønsker at fremme dansk og udenlandsk samtidskunst i Danmark samt dansk samtidskunst i udlandet.

Der kan søges støtte til disse områder:

Produktion af nye værker

Støtte til produktion af nye værker til udstillinger i Danmark og udlandet.
Vær opmærksom på, at det kun er kunstnere, der kan søge støtte til værkproduktion.
Typiske udgifter er materialer, produktionshonorar til kunstner, aflønning af andre, rejse og ophold i forbindelse med produktionen.

Formidling

Støtte til formidling af dansk og international samtidskunst, i trykt eller digital form.
Formidlingen skal være forbundet til et projekt / have et modtagerforhold, enten i form af et forlag eller en udstillingsaftale. Det betyder, at det er ikke tilstrækkeligt at have aftale med trykkeri.
Vær opmærksom på, at vi ikke støtter formidlingsprojekter, der alene vedrører en udenlandsk kunstner, rettet mod et udenlandsk publikum.
Kunstbøger, kataloger og udgivelser støttes kun i tilfælde hvor det er særlig relevant for kunstneren/projektet.
Typiske udgifter: Oversættelse, tryk, layout.

Formidling målrettet børn og unge skal søges via til puljen ”Børn og unges møde med billedkunst”. 
Værkproduktion og udstilling målrettet børn og unge søges i denne pulje.

Udstilling i Danmark eller udlandet

Støtte til udstillinger med danske og internationale samtidskunstnere i Danmark, samt støtte til udstillinger og messer med danske samtidskunstnere i udlandet.

Typiske udgifter er udstillingshonorar, leje af teknisk udstyr, installering, forsikring af værker, transport af værker, rejse, hotel - eller andre udgifter, der er relateret til udstilling, men som ikke er produktion af selve værket/værkerne.

Udstillingshonorar

Udvalget opfordrer udstillingssteder til at honorere kunstnere i forbindelse med deres arbejde med en udstilling. Udstillingssteder kan ansøge om tilskud til et sådant udstillingshonorar. Udstillingshonorar omfatter kunstnerens arbejde i forbindelse med en udstilling, som ikke direkte kan henføres til produktion af værker, eksempelvis kunstnerens deltagelse i møder, opsætning og nedtagning af udstilling, deltagelse i PR og formidling.

Sådan vurderes din ansøgning

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Billedkunst behandler ansøgninger ud fra følgende kriterier:

 • Det ansøgte projekt skal fremme samtidskunsten i Danmark og/eller dansk samtidskunst i udlandet
 • Det ansøgte projekt er af høj kunstnerisk kvalitet og har et højt kunstfagligt niveau 
 • Det ansøgte projekt indgår i en sammenhæng med højt kunstfagligt niveau 
 • Der udvises bevidsthed om projektets formidling og møde med publikum
 • Det ansøgte projekt er tilgængeligt for offentligheden 
 • Det ansøgte projekt er lokalt eller internationalt netværksskabende 
 • Det ansøgte projekt er nytænkende

Kunstnerisk kvalitet og kunstfagligt niveau
I vurderingen af et projekts kunstneriske kvalitet og kunstfaglige niveau vægter projektstøtteudvalget, at ansøger kort, konkret og præcist i tekst og billeder kan beskrive det projekt, der søges støtte til.

Udvalget foretager en samlet vurdering ud fra tre kriterier:

1. Faglig helhed
Er der sammenhæng imellem idé og form?
Udvalget prioriterer ansøgninger, der demonstrerer en kompetent og gennemtænkt anvendelse af billedkunstneriske virkemidler, herunder medier, materialer, teknik og idémæssigt indhold. Vi finder det væsentligt, at der er overensstemmelse mellem projektets indholds- og udtryksformer i den givne kontekst.

2. Nødvendighed
Hvad vil projektet formidle? 
Kunsten er for os alle, men har værdi og relevans for hver enkelt på forskellige måder. Udvalget ønsker at fremme æstetisk forståelse og samtalen om kunst med et blik for mangfoldighed og diversitet. Her lægger vi vægt på en reflekteret bevidsthed hos ansøgeren i forhold til kunstens rolle og betydning set i lyset af historiske, samfundsmæssige, etiske og miljømæssige problemstillinger.

3. Nye perspektiver
Stiller projektet spørgsmål til vores fælles virkelighed, og bringer det nye erkendelser med sig?
Her vurderer udvalget, om ansøgningerne udviser vilje og mod til at udvikle billedkunstens udtryk og genrekonventioner på tankevækkende og eksperimenterende vis.

Spredning af kunststøtten
Udvalget tilstræber, at der er geografisk spredning i det samlede støttefelt, så støtten når så bredt ud i landet som muligt.

Udvalget forbeholder sig retten til at imødekomme ansøgningen med et mindre beløb end ansøgt ud fra en vurdering af ansøgningen i forhold til det samlede felt af ansøgninger, de afsatte midler samt ønsket om at sikre mangfoldighed og en spredning af kunststøtten.

Hvis du modtager et mindre beløb end du har ansøgt om, vil du kunne læse i dit bevillingsbrev, om du skal indsende flere oplysninger, før vi kan udbetale dit tilskud.

Har du inden for de sidste tre år søgt tilskud hos Statens Kunstfond, vil disse oplysninger indgå som grundlag for behandling af din ansøgning. En livsvarig hædersydelse fra Statens Kunstfond indgår ikke i behandlingen af din ansøgning.

Bæredygtighed
Statens Kunstfond opfordrer ansøgere til at indtænke grøn bæredygtighed i deres virke. Hvis du ønsker at følge projektets forbrug og blive klogere på indsatsområder, kan du finde inspiration og værktøjer til arbejdet med grøn bæredygtighed her.

Hvad skal ansøgningen indeholde?

Du indsender ansøgningen via Tilskudsportalen, som du finder her på siden. Når du først har oprettet din profil på Tilskudsportalen, kan du til enhver tid gå ud og ind af portalen og tjekke, om du har alle bilag og oplysninger med, inden du indsender ansøgningen.

Vi anbefaler, at du bruger browseren Chrome eller Firefox, når du udfylder din ansøgning.  

Hvis du er fritaget for Digital Post eller grundet helt særlige forhold ikke kan anvende den digitale selvbetjeningsløsning skal du skrive til post@slks.dk.

Få råd før du går i gang: Læs: 10 råd fra udvalget til en god ansøgning

Du skal vedhæfte følgende bilag:

1.       Skabelonen til projektbeskrivelse og budget
2.       Skabelonen til CV
3.       Skabelonen til udstillingsstedets eller forlagets bidrag 
4.       Billedmateriale (ingen skabelon)

Det er obligatorisk at bruge skabelonerne som du finder nedenfor.

 • 1: PROJEKTBESKRIVELSE OG BUDGET
  Du skal udfylde projektbeskrivelse på 2.500 tegn og budget i den obligatoriske skabelon: 
  Hent skabelonen til projektbeskrivelse og budget
  Hvis din ansøgning vedrører en udstilling uden for institutionelle rammer, skal du i særlig grad gøre rede for, hvordan du når et publikum.
  I skabelonen skal du desuden kort beskrive, hvad dit mål er for det projekt, du søger tilskud til. Det kan for eksempel være produktion af nye værker, digital eller trykt formidling af samtidskunst eller at få etableret udstillinger i Danmark eller udlandet. Hvis du skal afrapportere for et eventuelt tilskud, ser vi nemlig på, om du har opfyldt de mål, du skriver i din ansøgning.
  Aktiviteter og udgifter, der vedrører samme projekt, skal samles i én ansøgning. Hvis du søger tilskud til samme projekt hos andre udvalg under Statens Kunstfond, skal du også skrive det i ansøgningen.
  VEJLEDNING TIL BUDGET 
  • Du skal kun angive de beløb, du søger i støtte fra Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Billedkunst
  • Hvis du er momsregistreret, skal de beløb du ansøger om, der indeholder moms, angives eksklusive den moms, du kan få refunderet via Skattestyrelsen
  • Du skal angive alle beløb i danske kroner
  • Det er vigtigt, at du skriver, hvordan din samlede udgift bliver finansieret
  • Da du både indskriver den støtte du allerede har opnået andre steder, og det beløb du søger hos Statens Kunstfond, er udvalget opmærksomme på, at projektet kan se ud som om det er overfinansieret.
  • Udvalget ser positivt på medfinansiering
 • 2: CV
  Udvalget ønsker kun at se de 10 vigtigste punkter fra dit CV. Du skal udfylde dem i CV skabelonen. Du udfylder én skabelon per person, som du søger midler til. Det kan være kunstnere, kuratorer, oplægsholdere, skribenter, initiativtagere med videre.
  Ved gruppeudstillinger skal udstillingsarrangøren vedlægge en liste over, hvilke kunstnere, der vil ansøge om produktionsstøtte i forbindelse med udstillingen. 
  Hvis der er over 10 deltagende kunstnere på en udstilling, vedlægges blot en liste med et forkortet CV om hver kunstner. Det samlede dokument må maks fylde 10 sider.
  Hent skabelonen til CV her
 • 3: UDSTILLINGSSTEDETS ELLER FX FORLAGETS BIDRAG
  Hvordan bidrager udstillingsstedet eller fx forlaget til afholdelse af udstillingen/tilblivelsen af udgivelsen, og hvilke arbejdsvilkår tilbydes kunstneren? Oplysninger om dette skal udfyldes i den obligatoriske skabelon nedenfor af udstillingsstedet/forlaget mv. eller af kunstneren selv, hvis denne har de krævede informationer. Bilaget skal vedhæftes uanset om det er udstillingssted, kunstner eller anden, der søger.
  Hent skabelonen her: Udstillingsstedets eller forlagets bidrag
  Hent engelsk version af skabelonen her: Agreement/contribution.
 • 4: BILLEDER
  Der skal i alt skal være minimum fem billeder, der svarer til maks. 5 A4 sider. Du kan desuden vedhæfte op til 2 video- eller lydfiler i MP3 eller MP4 format, som vedrører det ansøgte projekt. Klippene må hver især maks have varighed af et minut.

  Billedmaterialet skal dokumentere den/de udstillende kunstneres praksis. Billedmateriale ud over 5 sider indgår ikke i vurderingen. Billeder af værker skal kun være forsynet med værktitler, materialer, produktionsår, mål og udstillingssammenhæng. 
  Ved nyt værk: Kunstnere, der søger tilskud til at producere nye værker, skal inkludere mindst én skitse af det værk eller den installation/situation, der søges om tilskud til. Det skal være tydeligt markeret hvilket billede der er en skitse. Skitsen kan være håndtegnet, hvis det foretrækkes, der er intet krav til formatet.

  Bilag 4A: Kun for censurerede udstillinger. Censurerede udstillinger skal vedlægge billeddokumentation fra de seneste tre udstillinger (i alt maks. 6 A4 sider).

Du skal være opmærksom på:

 • at de vedhæftede bilag maksimalt må fylde 25 MB i alt
 • at vedhæftet materiale kun kan modtages i formaterne: PDF, Word, MP3 og MP4. Vi modtager ikke ZIP-filer
 • at du før ansøgningsfristens udløb har mulighed for at redigere en allerede indsendt ansøgning og indsende en ny version på samme sag
 • at du efter ansøgningsfristens udløb ikke kan redigere din ansøgning
 • at det altid er den seneste ansøgning, du har indsendt til os, der bliver behandlet af udvalget
 • at din ansøgning skal indeholde alle obligatoriske bilag for at blive behandlet af udvalget. Yderligere materiale, ud over det der er beskrevet i ansøgningsvejledningen, vil ikke indgå i vurderingen af din ansøgning
 • at du selv er ansvarlig for, at ansøgningsskemaet er udfyldt korrekt, og at alle de ønskede bilag er vedhæftet
 • at bilag modtaget efter ansøgningsfristens udløb ikke vil blive vedlagt din ansøgning
 • som udgangspunkt kan du ikke overdrage din ansøgning – og eventuelt tilsagn – til en anden juridisk person eller virksomhed. Derfor er det vigtigt, at du får afklaret, hvem der er ansøger, inden du indsender din ansøgning. Samtidig skal du sikre, at der er knyttet en NemKonto til det CVR-nummer, du benytter.

Økonomi

Der er ikke fastsat et loft for, hvor meget du kan søge. Udvalget forholder sig til hver enkelt ansøgning og træffer afgørelse ud fra det enkelte projekt. Dog kan tidligere års tilsagnsstørrelser give en idé om puljens ramme, og størrelsen på de tilsagn der typisk gives:

 • 96 % af de tilsagn der bliver givet er typisk på under 75.000 kr.
 • 82% er typisk på under 45.000 kr.
 • 59% er typisk på under 25.000 kr.

Hver år modtager udvalget knap 1.500 ansøgninger til puljen. Af disse får ca. 50% tilsagn. I alt bliver der typisk uddelt ca. 23. mio. kr. om året fra puljen - ca. halvdelen af udvalgets samlede årlige midler.

Du kan se tidligere projekttilskud ved at kigge på tidligere tildelinger.

Udbetaling

Hvis du får tilskud, skal du have en NemKonto, for at vi kan udbetale beløbet. Alle tilskud bliver udbetalt til den NemKonto, der er knyttet til det CPR/CVR-nummer, du oplyser i ansøgningen. Hvis du for eksempel ansøger med et nyt CVR-nummer, skal du sikre, at du har fået tilknyttet en NemKonto. Det skal ske inden du får et eventuelt tilsagn og tilskuddet bliver udbetalt.

Hvis du, efter Skatteforvaltningens definition, er fraflyttet Danmark, eller er udenlandsk ansøger, kan du få udbetalt et eventuelt tilskud til en udenlandsk konto. I de tilfælde skal du udfylde bankoplysningsskema for lande med IBAN eller bankoplysningsskema for lande uden IBAN.

Modtager du tilskud på:

 • 100.000 kroner eller derunder bliver pengene udbetalt så tæt som muligt på den startdato, du har oplyst for din udgiftsperiode. Du bør derfor afstemme startdatoen for dit projekt med den dato, hvor dine første udgifter for projektet falder.
 • over 100.000 kroner med en projektperiode længere end seks måneder, udbetaler vi pengene i rater.

Dit tilskud vil blive indberettet til SKAT, da vi har indberetningspligt. Det er uanset om og hvordan du skal beskattes af tilskuddet. Langt de fleste af vores tilskud bliver indberettet med AM-bidrag.

Hvornår får du svar?

Du får svar på din ansøgning senest 8 uger efter ansøgningsfristen. Du modtager en notifikationsmail, når dit svar ligger klar på din profil i Tilskudsportalen, medmindre du har fravalgt dette.

I perioden indtil da vil alle ansøgninger blive klargjort og sendt til udvalget og herefter læst og behandlet. Når der er truffet afgørelse i alle sager fra samme ansøgningsrunde får alle ansøgere svar i Tilskudsportalen, eller via e-mail, og samtidig bliver tildelingerne offentliggjort på vores hjemmeside.

Her finder du også navnene på alle ansøgere til Statens Kunstfond, der bliver offentliggjort i udvalgenes referater.

Hvis du ikke har ansøgt via Tilskudsportalen, kan du se hvordan du får svar her.

Når du har indsendt ansøgningen

Når du har indsendt din ansøgning i Tilskudsportalen, får du en skærmkvittering, som du kan downloade, hvis du vil, men du kan altid se din ansøgning og dens status i Tilskudsportalen under ”Mine ansøgninger". Når den er indsendt korrekt, har den status som "Indsendt".

Du modtager ikke en kvitteringsmail, når du har indsendt en ansøgning.

På din ansøgningssag i Tilskudsportalen kan du også se de bilag, du har vedhæftet til ansøgningen. Det er dit eget ansvar, at de nødvendige bilag er sendt med – så husk at kigge din ansøgning godt igennem.

Du kan redigere i en ansøgning, selvom du allerede har indsendt den. Så længe det er før fristens udløb. Hvis du redigerer i en indsendt ansøgning skal du igen sikre dig, at alle nødvendige bilag er sendt med. Udvalget forholder sig udelukkende til den senest indsendte ansøgning.  

Hvis du har brug for at kontakte en sagsbehandler i sekretariatet, skal du henvende dig via kontaktknappen på din sag i Tilskudsportalen.

Hvis du ikke har ansøgt via Tilskudsportalen, så se her.

Hvis du får tilsagn/tilladelse/dispensation skal...

Når vi uddeler tilskud i Statens Kunstfond, er det vigtigt for os, og ikke mindst lovmæssigt påbudt, at pengene bliver brugt til netop det, du har søgt dem til. Og det er derfor, du skal afrapportere til Slots- og Kulturstyrelsen efter bestemte retningslinjer. Hvordan du skal afrapportere, afhænger af hvor stort et tilskud du har fået. Læs mere om afrapportering/regnskabsaflæggelse.

Hvem vurderer ansøgningen

Det er Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Billedkunst, der vurderer ansøgningerne og træffer den endelige beslutning om hvem, der skal modtage tilskud.

Opdateret 31. marts 2023