Specialpædagogisk støtte (SPS) til elever på Folkehøjskoler

Højskolekurser skal være åbne for alle, der opfylder lovens alders- og betalingsbetingelser, men også åbne for alle med forskellige forudsætninger. Loven giver ikke mulighed for, at der kan afholdes kurser for særlige grupper. Specialpædagogisk støtte (SPS) skal derfor sikre, at elever kan deltage i kurser på folkehøjskoler på lige fod med andre elever, selv om de har en funktionsnedsættelse.
Note:

Der er ingen ansøgningsfrist. Det anbefales at ansøgninger så vidt muligt er styrelsen i hænde inden kursets begyndelse eller umiddelbart efter kursusstart og skal være modtaget senest 8 uger efter kursets afslutning.

Kunstområde :

Frist

 • Løbende

Ny tilskudsportal

Denne pulje søges igennem vores tilskudsportal med NemID. Søger du på vegne af en virksomhed, institution eller lignende, skal du benytte en medarbejdersignatur.

Hvem kan søge?

Alle godkendte danske folkehøjskoler kan ansøge om støtte gennem SPS-ordningen. En folkehøjskole ansøger på baggrund af den enkelte elev med en funktionsnedsættelse. Eleverne kan ikke selv ansøge om specialpædagogisk støtte. 

Vejledning til ansøgning

Det anbefales indledningsvist at læse vejledningen om ansøgningsprocessen, før ansøgningsskemaet udfyldes.

Vejledning til ansøgningsprocessen om specialpædagogisk støtte (SPS) til elever på folkehøjskoler

Vejledning til udfyldelse af skoleudtalelse

Påbegynd en ny ansøgning

De enkelte ansøgningsskemaer findes nedenfor og vær opmærksom på de obligatoriske bilag, der skal medfølge.

Bemærk at en igangværende eller afsluttet sag skal tilgås via Tilskudsportalen

Ansøg om tilskud til specialundervisning

Ansøg om tilskud til personer med svært handicap

Ansøg om støtte til indkøb af hjælpemidler på folkehøjskoler

Ansøg om støtte til tolkebistand til elever på folkehøjskoler

Fortsæt en igangværende ansøgning

Ved at logge ind på tilskudsportalen kan den igangværende ansøgning tilgås:

Tilskudsportalen 

Obligatoriske bilag til SPS-ansøgninger

Vær opmærksom på at et eller flere af nedenstående bilag skal indgå i ansøgningen. 

Skabelon til skoleudtalelsen

Bilag om hjælpemidler

Bilag om hjælpemiddelsafregning

Bilag om tolkebistand

Hvad er formålet med ordningen?

Tilskud fra SPS-ordningen ydes til dækning af ekstraudgifter til undervisning af elever med særlige behov eller svære handicap, så de kan gennemføre almindelig højskoleundervisning.

Gennem SPS-ordningen yder staten støtte til:

 • Specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand for elever med særlige behov (Lov om folkehøjskoler § 27, stk. 1) 
 • Lærertimer til elever med svære handicap (Lov om folkehøjskoler § 27, stk. 2)
 • Praktisk medhjælp til elever med svære handicap (Lov om folkehøjskoler § 27, stk. 2)
 • Hjælpemidler til elever med svære handicap (Lov om folkehøjskoler § 27, stk. 2)
 • Tolkebistand (Lov om folkehøjskoler § 27, stk. 2)

Der ydes enten støtte til specialundervisning (Lov om folkehøjskoler § 27, stk. 1) eller tilskud til lærertimer til elever med svære handicap (Lov om folkehøjskoler § 27, stk. 2).

Det er muligt at modtage støtte til specialundervisning samtidig med, at der modtages støtte til praktisk medhjælp, og/eller hjælpemidler og/eller til tolkebistand. Det kan eksempelvis være en elev med fysiske funktionsnedsættelser, der har behov for praktisk hjælp til at få bøger op af tasken og som samtidig har behov for specialundervisning i et eller flere fag.

Sådan vurderes din ansøgning

For alle ansøgninger gælder, at der skal oprettes og indsendes en ansøgning i Slots- og Kulturstyrelsens elektroniske ansøgningssystem – se ansøgningslinks ovenfor - til hhv. støtte til specialundervisning og støtte til svært handicappede elever (lærertimer, praktisk medhjælp, hjælpemidler og tolkebistand).

I selve ansøgningen skal skolen indtaste en række stamoplysninger om skolen samt oplysninger om eleven, hvilken ydelse der søges tilskud til, hvilken funktionsnedsættelse eleven besidder samt det antal kursusuger, der søges om støtte til, mv.


Der skal desuden vedhæftes en udtalelse fra skolen og i de fleste tilfælde også elevens diagnosepapirer. Udtalelsen fra skolen, elevens diagnosepapirer og anden dokumentation afhænger af, hvad der søges støtte til, og gennemgås derfor i det følgende hver for sig.

Styrelsen modtager kun elektronisk dokumentation vedhæftet via ansøgningsskemaerne.

Hvad skal ansøgningen indeholde?

I det følgende gennemgås hvilken dokumentation de forskellige former for støtte skal indeholde.

Dokumentation ved ansøgning om støtte til specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand for elever med særlige behov, jf. højskolelovens § 27, stk. 1

Der skal vedhæftes en udtalelse fra skolen, indeholdende følgende punkter:

 • En beskrivelse af elevens behov for specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand
 • En beskrivelse af, hvordan støtten planlægges anvendt
 • Elevens underskrift, hvorved det tilkendegives, at eleven er bekendt med ansøgningen.

Skolen skal desuden kunne dokumentere (fx diagnosepapirer) en elevs behov for specialundervisning eller anden specialpædagogisk bistand ved en udtalelse fra en faglig sagkyndig person, som er uafhængig af skolen. En faglig sagkyndig person kan eksempelvis være en læge, en psykolog, en hjemmevejleder, en UU-vejleder eller lignende.

Dokumentationen skal opbevares på skolen, og skal altså ikke vedhæftes ansøgningen. Styrelsen kan dog til enhver tid bede skolen om at indsende dokumentationen med henblik på at vurdere ansøgningen.
 

Dokumentation ved ansøgning om støtte til lærertimer og/eller praktisk medhjælp til elever med svære handicap, jf. højskolelovens § 27, stk. 2

Der skal vedhæftes en udtalelse fra skolen, indeholdende følgende punkter:

 • En beskrivelse af elevens behov for støtte i undervisningen som følge af den dokumenterede funktionsnedsættelse
 • En beskrivelse af, hvordan støtten planlægges anvendt i forhold til funktionsnedsættelsen
 • Skolens opgørelse af hvor mange lærertimer og/eller praktisk medhjælp, der søges støtte til
 • Elevens underskrift, hvorved det tilkendegives, at eleven er bekendt med ansøgningen.

Der skal desuden vedhæftes en faglig dokumentation (fx diagnosepapirer) for elevens svære handicap. Det kan eksempelvis være lægefaglig dokumentation fra praktiserende læger, psykiater, neurolog etc. For elever med svære handicap, skal dokumentationen også vedhæftes ansøgningen. Den faglige dokumentation (fx diagnosepapirer) for elevens svære handicap skal IKKE indeholde en stillingtagen til elevens behov for støtte, men alene dokumentere det svære handicap, som der søges tilskud på baggrund af. Det er i udtalelsen fra skolen, at den konkrete stillingtagen til elevens behov for støtte, skal findes.


Dokumentation ved ansøgning om støtte til hjælpemidler eller tolkebistand jf. højskolelovens § 27, stk. 2

Der skal vedhæftes en "Obligatorisk skabelon til skoleudtalelsen" fra skolen, indeholdende følgende punkter:

 • En beskrivelse af elevens behov for hjælpemiddel eller tolkebistand
 • En kort beskrivelse af, hvilket hjælpemiddel, der søges tilskud til – dette gøres ikke ved tolkebistand
 • Elevens underskrift, så det fremgår, at eleven er bekendt med ansøgningen

Der skal desuden vedhæftes en faglig dokumentation (fx diagnosepapirer) for elevens svære handicap, herunder fx også dokumentation for ordblindhed, såfremt der søges støtte til hjælpemidler på baggrund af erklæret ordblindhed.

Ved ansøgning om støtte til hjælpemidler skal der endvidere, sammen med ansøgningen, indsendes: 

 • Et indhentet tilbud på hjælpemidlet
 • Skemaet "Obligatorisk ansøgning, hjælpemidler"

Ved ansøgning om tilskud til hjælpemidler skal der, inden Slots- og Kulturstyrelsen kan udbetale tilskuddet, indsendes skemaet "Obligatorisk hjælpemiddelsafregning" samt øvrig dokumentation i form af kopi af kvittering for hjælpemidlets betaling (i PDF-format) hvori det kan læses, hvilket hjælpemiddel der er blevet købt samt beløbet på hjælpemidlet. Det er vigtigt, at det fremgår tydeligt af ansøgning, hvad der præcist søges støtte til. 

Økonomi

Satsen for specialundervisning jf. Lov om folkehøjskoler § 27, stk. 1, er i finansloven 2024 vedtaget til 24.061 pr. årselev, omregnet til 601 kr. pr. kursusuge.

Satsen pr. time for undervisning af elever med svært handicap jf. Lov om folkehøjskoler § 27, stk. 2 vil i 2024 være på 1000 kr. pr. time.

Satsen for praktisk medhjælp, jf. Lov om folkehøjskoler § 27, stk. 2 vil i 2024 være på 159 kr. pr. time.

Såfremt der bevilliges tilskud, vil bevillingen blive udbetalt i månedlige rater. Såfremt der ansøges om tilskud med tilbagevirkende kraft, vil denne del af bevillingen blive udbetalt i en samlet sum.

Hvornår får du svar?

Folkehøjskolen kan forvente, at deres ansøgning er færdigbehandlet inden for 30 dage ved modtagelse af en korrekt ansøgning. Ved modtagelse af en ansøgning med manglende dokumentation, skal disse fremsendes inden 30 dage efter Slots- og Kulturstyrelsen har modtaget ansøgningen, ellers afvises ansøgningen, og der må ansøges på ny. 

Såfremt der bevilliges tilskud, vil bevillingen blive udbetalt i månedlige rater. Såfremt der ansøges om tilskud med tilbagevirkende kraft, vil denne del af bevillingen blive udbetalt i en samlet sum.

Når du har indsendt ansøgningen

Når folkehøjskolen har indsendt sin elektroniske ansøgning, vil folkehøjskolen umiddelbart efter modtage en kvitteringsmail, hvoraf ansøgningsnummer og de vedhæftede bilag fremgår. Folkehøjskolen bedes tjekke at alle bilag er vedhæftet, samt gemme kvitteringen.

Lovgrundlag

Udmøntningen af SPS bygger på et juridisk grundlag bestående af Lov om Folkehøjskoler, Bekendtgørelse om tilskud m.v. til folkehøjskoler samt Vejledning om tilskud til specialundervisning og elever med svære handicap på folkehøjskoler. 

Lov om Folkehøjskoler
Lovens §27, stk. 1 definerer grundlaget for udmøntning af tilskud til specialundervisning og anden specialpædagogisk støtte, mens lovens §27, stk. 2 definerer tilskud til dækning af højskoletimer, praktisk medhjælp, hjælpemidler og tolkebistand til elever med svære handicap.

Bekendtgørelse om tilskud m.v. til folkehøjskoler:
Tilskudsbekendtgørelsens §34-37 definerer overordnet, hvordan SPS-tilskuddene skal anvendes. Tilskudsbekendtgørelsens §34 refererer til tilskud til specialundervisning efter højskolelovens §27, stk. 1. Tilskudsbekendtgørelsens §35 refererer til tilskud til højskoletimer, praktisk medhjælp og hjælpemidler efter højskolelovens §27 stk. 2.

Vejledning om tilskud til specialundervisning og elever med svære handicap på folkehøjskoler
Vejledningen tydeliggør at SPS-tilskud udelukkende må anvendes til at sikre, at elever med særlige behov eller handicap kan deltage i den almene højskoleundervisning. Vejledningen introducerer ligeledes højskolernes forpligtigelse til samlæsning af timer, ansøgningsproces og dokumentation. 

Hvis du får tilsagn/tilladelse/dispensation skal...

Vil beløbet blive udbetalt til skolens NemKonto.

Tilbagebetaling af tilskud 
Styrelsen kan helt eller delvist kræve udbetalt støtte retur, hvis vi konstaterer overtrædelser af tilskudsforudsætningerne i forhold til Lov om Folkehøjskoler, Bekendtgørelse om tilskud m.v. til folkehøjskoler samt Vejledning om tilskud til specialundervisning og elever med svære handicap på folkehøjskoler. 

Hvem vurderer ansøgningen

Slots- og Kulturstyrelsen modtager, vurderer/behandler og udbetaler midler fra SPS-ordningen.

Opdateret 31. marts 2023