Midlertidig kompensationsordning for produktionsomkostninger til kulturinstitutioner mv., der modtager driftstilskud fra Kulturministeriet eller visse driftslignende tilskud fra Børne – og Undervisningsministeriet

Ordningen yder kompensation for omkostninger til produktion af publikumsrettede aktiviteter, som ikke er dækket af øvrige indtægter, og som ikke kan genaktiveres. Aktiviteterne skal være aflyst, udskudt eller væsentligt ændret som følge af de indførte foranstaltninger til forhindring af smitte med COVID-19. Ansøgningsfristen er den 30. april 2022.

Kunstområde :

Frist

 • 30.04.2022, kl. 23:59

Hvem kan søge?

Kompensationsordningen kan søges af:

 • selvejende og kommunale institutioner samt fonde, foreninger mv., som modtager et årligt driftstilskud fra Kulturministeriet
 • egnsteatre, hvor Kulturministeriet yder refusion til en eller flere kommuner af deres driftstilskud til egnsteatret 
 • Aveny T-Fonden
 • Det Ny Teater, herunder produktionsselskaber som producerer forestillinger til Det Ny Teater
 • professionelle musicalproducenter uden egen fast scene
 • videnspædagogiske aktivitetscentre, som modtager driftslignende tilskud fra Børne- og Undervisningsministeriet fra § 20.89.03.30.
 • kulturaktører, der har modtaget eller anvendt projekttilskud direkte fra Kulturministeriet (herunder Statens Kunstfond) i tre på hinanden følgende år inden for de seneste fem år, dvs. 2017, 2018, 2019, 2020 og 2021

Din institution skal have kompensationsberettigede omkostninger på minimum 25.000 kr. i kompensationsperioden.

Ved driftstilskud forstås tilskud, som tilskudsmodtagere frit kan anvende inden for deres ordinære drift iht. deres formål og som, med forbehold for vedtagelsen af årlige bevillingslove mv. i staten og årlige budgetgodkendelser i kommuner, forventes ydet tidsubegrænset eller i en periode på tre på hinanden følgende regnskabsår. Tilskud til drift omfatter hverken tilskud til tidsmæssigt afgrænsede projekter og lign. eller anlægstilskud.

Modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet forstås som kulturinstitutioner, der modtager driftstilskud fra Kulturministeriet, herunder fra offentlige armslængdeorganer (f.eks. Statens Kunstfond), offentlige driftstilskud, der er udlagt i delegeret tilskudsforvaltning til en selvejende institution mv. (f.eks. Det Københavnske Teatersamarbejde) samt driftstilskud, der er udlagt i regionale kulturaftaler med kommuner.

Ved projekttilskud forstås tilskud direkte fra Kulturministeriet (herunder Statens Kunstfond) som tilskudsmodtagere har modtaget eller anvendt til specifikke projekter eller aktiviteter, og som er ydet i mindst tre på hinanden følgende år inden for de seneste fem år, dvs. 2017, 2018, 2019, 2020 og 2021. Formidlingstilskud og tilskud fra COVID-19-hjælpepakker gælder ikke som projekttilskud.

Hvem kan ikke søge?

Følgende tilskudsmodtagere under Kulturministeriet er ikke berettigede til at modtage kompensation gennem ordningen: 

 • Højskoler, daghøjskoler, aftenskoler og Folkeuniversitetet
 • Ikke-kommercielle lokale TV- og radiostationer, TV2/Danmark A/S, de regionale TV 2- virksomheder, DR og andre medieudbydere
 • Tilskudsmodtagere, som modtager driftstilskud fra § 21.91.01 Danske kulturelle anliggender i Sydslesvig
 • Musikskoler, som modtager tilskud fra § 21.22.17.10.
 • Tilskudsmodtagere, som modtager driftstilskud fra Kulturministeriets Udlodningspulje til landsdækkende almennyttige organisationer.

Statsinstitutioner er ikke berettigede til at modtage kompensation gennem ordningen.

Hvad er formålet med ordningen?

Ordningen yder kompensation for omkostninger til produktion af publikumsrettede aktiviteter, som ikke er dækket af øvrige indtægter, og som ikke kan genaktiveres. Aktiviteten skal være aflyst, udskudt eller væsentligt ændret som følge af de indførte foranstaltninger til forhindring af smitte med COVID-19. 

Den publikumsrettede aktivitet skal have været planlagt til afholdelse i kompensationsperioden (se under ”Hvad er kompensationsperioden”).

Hvad støtter ordningen?

Ordningen støtter omkostninger knyttet til produktion af publikumsrettede aktiviteter, f.eks. en forestilling eller en udstilling. Det kan for eksempel være omkostninger til markedsføring, genstandslån, værkproduktion, konservator, lysdesign, royalties, manuskripter, kompositioner, scenografi, og lignende.  

Lønudgifter til din institutions fastansatte produktionsmedarbejdere kan dækkes i det omfang medarbejderne har været anvendt til produktion af den publikumsrettede aktivitet, der søges om kompensation for og hvis forudsætningerne i øvrigt er opfyldt. Lønudgifter kan kun dækkes i tilfælde, hvor der ikke opnås kompensation for lønudgifterne via de generelle COVID-19-støtteordninger, herunder kompensationsordningerne for løn og arrangementsordningen. Lønudgifter, der er dækket via andre COVID-19-støtteordninger skal ikke medregnes i opgørelsen over produktionsomkostningerne.

Hvad støtter ordningen ikke?

Ordningen støtter ikke produktionsomkostninger, der kan genaktiveres. Ved produktionsomkostninger der kan genaktiveres forstås omkostninger knyttet til produktion af publikumsrettede aktiviteter, som på et senere tidspunkt, forventes at generere en økonomisk indtjening.

Samspil med andre corona-ordninger

Du kan ikke søge om tilskud fra denne ordning til omkostninger, der er dækket af andre corona-støtteordninger. Det er heller ikke muligt at søge om tilskud til omkostninger, der dækkes af andre former for offentlig støtte.

Kompensationen fra denne ordning kan sammen med kompensationen fra andre offentlige COVID-19 støtteordninger maksimalt udgøre 80 % af det beregnede indtægtstab i kompensationsperioden.  

Det gælder særligt for samspillet med Aktivitetspulje til kulturaktiviteter, at hvis din institution har modtaget støtte fra Aktivitetspulje til kulturaktiviteter i kompensationsperioden skal denne støtte opgøres som en indtægt i perioden. Det vil sige, at støtten skal medregnes på indtægtssiden ved beregningen af indtægtstabet for kompensationsperioden. Støtten skal til gengæld ikke anføres som støtte fra øvrige COVID-19-støtteordninger i beregningsmodellen. Bemærk, at det ikke er muligt at søge om kompensation for produktionsomkostninger til aktiviteter, der har modtaget støtte fra Aktivitetspulje til kulturaktiviteter.  

Hvor meget kan der søges om?

Kompensationen beregnes som 80 % af de kompensationsberettigede produktionsomkostninger. Kompensationen kan sammen med kompensationen fra andre offentlige COVID-19 støtteordninger maksimalt udgøre 80 % af det beregnede indtægtstab i kompensationsperioden. 

Der ydes godtgørelse for 80 % af udgifterne til revisorerklæring, såfremt ansøgningen udløser kompensation. Godtgørelsen til revision kan maksimalt udgøre 16.000 kr. ekskl. moms.

Hvad er kompensationsperioden?

Kompensationsperiode er fra og med den 19. december 2021 til og med den 15. januar 2022.

Hvis din institution har været underlagt COVID-19 - restriktioner i perioden fra den 19. december 2021 til den 15. januar 2022, kan du vælge at søge om kompensation for en forlænget periode, fra og med den 19. december 2021 til og med den 31. januar 2022.

Hvis din institution har stående publikummer, eller har plads til over 500 siddende publikummer og dermed har været underlagt COVID-19-restriktioner i perioden fra den 16. januar 2022 til den 31. januar 2022, kan du vælge at søge om kompensation for en yderligere forlænget periode, fra og med den 19. december 2021 til og med den 15. februar 2022.

Du kan søge om kompensation for omkostninger til produktion af publikumsrettede aktiviteter, som var påbegyndt inden kompensationsperiodens begyndelse og/eller var planlagt til at vare længere end til kompensationsperiodens afslutning, men der ydes kun kompensation for de af produktionsomkostningerne, som vedrører kompensationsperioden.

Hvordan beregnes indtægtstabet?

Du skal opgøre og oplyse dit indtægtstab for kompensationsperioden. Beregningen af indtægtstabet baseres på en sammenligning af salgsindtægterne med den seneste tilsvarende periode, der ikke var påvirket af myndighedernes foranstaltninger til forebyggelse og inddæmning af smitte med COVID-19. Der må ikke være overlap mellem kompensations- og referenceperioden.

Hvis der er helt særlige omstændigheder, der medfører, at referenceperioden ikke udgør et repræsentativt sammenligningsgrundlag, kan du mod fremsendelse af dokumentation for dette, i stedet basere beregningen på en sammenligning med et gennemsnit af den tilsvarende periode i regnskabsårene 2017, 2018 og 2019.

Hvis der er helt særlige omstændigheder, der medfører, at de to ovenstående referenceperioder ikke udgør et repræsentativt sammenligningsgrundlag, kan du mod fremsendelse af behørig dokumentation for dette, søge om i stedet at basere beregningen på en sammenligning med en selvvalgt referenceperiode, der skal bestå af det samme antal sammenhængende måneder som kompensationsperioden og starte tidligst den 1. januar 2017 og slutte, inden institutionens kompensationsperiode begynder.

Hvis der er helt særlige omstændigheder, der medfører, at heller ikke denne referenceperiode udgør et repræsentativt sammenligningsgrundlag, kan du i stedet basere beregningen på en selvvalgt referenceperiode for et koncernforbundent selskab med samme branchekode, der skal bestå af det samme antal sammenhængende måneder som kompensationsperioden og starte tidligst den 1. januar 2017 og slutte, inden institutionens kompensationsperiode begynder.

Hvis det ikke er muligt at opgøre en referenceperiode efter de fire ovenstående referenceperioder, kan du i stedet basere beregningen på en sammenligning med en selvvalgt referenceperiode for et selskab med delvist samme reelle ejerkreds og formål som den ansøgende institution, der skal bestå af samme antal sammenhængende måneder som kompensationsperioden og starte tidligst den 1. januar 2017 og slutte, inden institutionens kompensationsperiode begynder.

For institutioner, der ikke har haft omsætning i standardreferenceperioden, danner perioden fra stiftelsestidspunktet frem til den 18. december 2021 grundlag for opgørelsen. Opgørelsen skal dog minimum dække en hel måned.

Hvad skal ansøgningen indeholde?

Ansøgningen skal indsendes via det elektroniske ansøgningsskema, som findes her på siden. Vi modtager ikke fysisk materiale.

Ansøgningen skal vedhæftes følgende bilag:

Bilag er under opdatering

1. TRO OG LOVEERKLÆRING (docx)

Erklæringen skal underskrives af institutionens daglige leder/ledelse og af bestyrelsesformanden, og i dennes fravær næstformanden.

2. BEREGNINGSMODEL (xlsx)

I beregningsmodellen skal du opgøre og oplyse omkostningerne knyttet til produktionen af de publikumsrettede aktiviteter, der søges om kompensation for.

LÆS VEJLEDNINGEN TIL BERENINGSMODELLEN, FØR DU UDFYLDER DEN (pdf)

Bemærk, at beregningsmodellen skal indsendes i Excel-format (.xlsx). 

3. REVISORERKLÆRING (docx)

Læs vejledningen til revisorens erklæring (pdf)

Du skal indhente en erklæring fra en uafhængig godkendt revisor, hvis den forventede kompensation overstiger 500.000 kr. Erklæringen skal bl.a. omfatte:

4. DOKUMENTATION FOR UDGIFTER TIL REVISOR

Hvis du i forbindelse med ansøgningen har benyttet sig af revisorbistand, skal du vedlægge dokumentation for dine udgifter til revisorerklæringen. Dokumentationen skal have form af en kopi af fakturaen. Revisorgodtgørelse ydes kun til ansøgere, hvor den forventede kompensation overstiger 500.000 kr. 

5. DOKUMENTATION FOR SÆRLIGE OMSTÆNDIGHEDER I REFERENCEPERIODEN

Hvis helt særlige omstændigheder medfører, at referenceperioden ikke udgør et repræsentativt sammenligningsgrundlag, kan du mod fremsendelse af behørig dokumentation for dette, i stedet basere beregningen på en sammenligning med et gennemsnit af den tilsvarende periode i regnskabsårene 2017, 2018 og 2019.

Hvis helt særlige omstændigheder medfører, at heller ikke denne referenceperiode udgør et repræsentativt sammenligningsgrundlag, kan du søge om i stedet at basere beregningen på en selvvalgt referenceperiode, der skal bestå af det samme antal sammenhængende måneder som kompensationsperioden og starte tidligst den 1. januar 2017 og slutte, inden institutionens kompensationsperiode begynder.

Dokumentationen skal have form af en redegørelse.

6. LISTE OVER ØVRIGE UDGIFTER

Hvis du placerer 20% eller mere af institutionens samlede produktionsomkostninger under udgiftsposten ”øvrige udgifter” i beregningsmodellen, bedes du vedlægge en udspecificeret liste over de øvrige udgifter som selvstændigt bilag til ansøgningen. Der skal fremgå beløb for hver enkelt post på listen. Resultatet skal stemme overens med beløbet for ”øvrige udgifter” i beregningsmodellen. Listen skal være periodiseret, således at der kun søges om kompensation for de måneder, som kompensationsperioden dækker.

7. EVENTUEL DOKUMENTATION TIL OG MED 31. JANUAR OG 15. FEBRUAR

Hvis der søges for perioden 19. december 2021- 31. januar 2022, skal ansøger dokumentere, at institutionen var underlagt COVID-19-relaterede restriktioner i perioden 19. december 2021- 15. januar- 2022.
Hvis der søges for perioden 19. december 2021- 15. februar 2022, skal ansøger yderligere dokumentere, at institutionen var underlagt COVID-19-relaterede restriktioner i perioden 16. januar 2022- 31. januar 2022.

I DET ELEKTRONISKE ANSØGNINGSSKEMA SKAL DU DESUDEN:

 • på tro- og love erklære, at de publikumsrettede aktiviteter, hvortil der søges om kompensation for produktionsomkostninger, har måttet aflyses, udskydes eller væsentligt ændres, som følge af de indførte foranstaltninger til forhindring af smitte med COVID-19.
 • på tro og love erklære dig indforstået med, at det er strafbart at afgive urigtige eller vildledende oplysninger til en offentlig myndighed, eller fortie oplysninger af betydning for sagens afgørelse, særligt oplysninger afgivet på tro og love, jf. Straffelovens §§ 161-163, 171 samt § 289a. I forbindelse med Covid19-hjælpepakker gælder et skærpet strafansvar jf. § 81d
 • på tro- og love erklære, at oplysningerne i ansøgningen er korrekte
 • godkende, at Slots- og Kulturstyrelsen kan indhente yderligere oplysninger, herunder oplysninger om institutionen og institutionens ansatte, fra Erhvervsstyrelsen og andre myndigheder, der hvor oplysningerne er nødvendige i forbindelse med behandlingen af ansøgningen.

Du skal være opmærksom på, at

 • de vedhæftede bilag maksimalt må fylde 15 MB i alt.
 • vedhæftet materiale kun kan modtages i formaterne: PDF, Word og Excel. Vi modtager ikke ZIP-filer.
 • det altid er den seneste ansøgning, der er sendt til os, der bliver behandlet.
 • Slots- og Kulturstyrelsen kan meddele administrativt afslag på ansøgninger om kompensation, når oplysningerne i tilknytning til ansøgningen må anses som mangelfulde eller ikke-retvisende, samt når den dokumentation, der er fremsendt som bilag til ansøgningen, er utilstrækkelig.
 • du selv er ansvarlig for, at ansøgningsskemaet er udfyldt korrekt, og at alle de ønskede bilag er vedhæftet. Tjek derfor kvitteringsmail, hvor bilag til ansøgningen vil fremgå.
 • du er forpligtet til at orientere Slots- og Kulturstyrelsen, hvis forudsætningerne for udbetaling af kompensationen ændrer sig væsentligt efter din ansøgning er indsendt.

Nederst på siden kan ansøgningsskemaet findes som PDF. Det kan du orientere dig i for at sikre, at du har alle oplysninger og bilag klar, inden det egentlige ansøgningsskema udfyldes. Det elektroniske ansøgningsskema har en sikkerhedstimeout på 15 minutters inaktivitet, så det skal udfyldes og indsendes relativt hurtigt.

Du skriver under med NemID medarbejdersignatur ved indsendelsen af ansøgningsskemaet.

Læs mere om NemID og medarbejdersignatur her

Vi anbefaler at bruge browseren Chrome eller Firefox til ansøgningen

Hvornår får du svar?

Slots- og Kulturstyrelsen behandler ansøgninger hurtigst muligt. Sagsbehandlingstiden vil maksimalt være 15 arbejdsdage, fra sagen er fuldt oplyst.

I de tilfælde, hvor Slots- og Kulturstyrelsen meddeler administrativt afslag, kan du indsende en fornyet ansøgning med de fornødne oplysninger og den påkrævede dokumentation inden for den gældende ansøgningsfrist eller frist fastsat af Slots- og Kulturstyrelsen. 

Udbetaling af kompensation vil ske, når ansøgning om kompensation (inkl. bilag og dokumentation) er godkendt af Slots- og Kulturstyrelsen. Der udbetales ikke kompensation for produktionsomkostninger, der ikke kan dokumenteres, eller hvor den fremsendte dokumentation m.v. er utilstrækkelig.

Udbetaling af kompensation sker direkte til din institutions NemKonto.

Hvis du får udbetalt støtte, indberetter vi beløbet til Skattestyrelsen. Se mere om skat og støtte som følge af Covid-19 under 'Skat af tilskud fra kompensationsordninger' på skat.dk/corona

Afrapportering, efterregulering og tilbagebetaling

Senest den 15. november 2022 skal du afrapportere til Slots- og Kulturstyrelsen.

Du skal indsende en opgørelse til Slots- og Kulturstyrelsen over institutionens faktisk afholdte produktionsomkostninger og indtægter i kompensationsperioden, inklusive kompensationer og tilskud fra andre COVID-19-hjælpepakker. Slots- og Kulturstyrelsen stiller en obligatorisk skabelon for denne opgørelse til rådighed.

Hvis din institutions faktisk afholdte produktionsomkostninger og indtægter i kompensationsperioden afviger fra det i ansøgningen anførte, træffer Slots- og Kulturstyrelsen på grundlag af den indsendte dokumentation afgørelse om efterregulering af den udbetalte kompensation. Efterreguleringen sker i opadgående eller nedadgående retning, afhængigt af om dine oplysninger har resulteret i, at Slots- og Kulturstyrelsen har udbetalt en for lav eller for høj kompensation.

I forbindelse med afrapporteringen kan Slots- og Kulturstyrelsen udtage ansøgninger til yderligere kontrol.

Slots- og Kulturstyrelsen kan træffe afgørelse om hel eller delvis tilbagebetaling af kompensationen, hvis:

 • forudsætningerne for udbetalingen af kompensationen har ændret sig væsentligt efter ansøgningstidspunktet, eller
 • du har afgivet urigtige eller vildledende oplysninger eller har fortiet oplysninger af betydning for sagens afgørelse, herunder for beregningen af kompensationen.

Lovgrundlag

Midlertidig kompensationsordning for produktionsomkostninger til kulturinstitutioner mv. der modtager driftstilskud mv. fra Kulturministeriet eller visse driftslignende tilskud fra Børne- og Undervisningsministeriet har hjemmel i bekendtgørelse 299 af den 28. februar 2022. 

Ordningen er godkendt i henhold til Europa-Kommissionens forordning (EU) nr. 651/2014 af 17. juni 2014 om visse kategorier af støttes forenelighed med det indre marked i henhold til traktatens artikel 107 og 108 (gruppefritagelsesforordningen). Kompensationen ydes i yenhold til artikel 53, stk. 7, der giver mulighed for at yde støtte svarende til driftsunderskud og en rimelig fortjeneste, dog maksimalt 75 mio. euro (562,5 mio. kr.) pr. institution eller virksomhed mv. pr. år.

Hvem vurderer ansøgningen

Det er Slots- og Kulturstyrelsen, der træffer afgørelse om, hvorvidt din institution er berettiget til kompensation, samt størrelsen af denne.

Afgørelsen, som Slots- og Kulturstyrelsen træffer, kan påklages til Kulturministeriet.

Klagen skal rettes til Slots- og Kulturstyrelsen, som videresender klagen med sagens materiale og en udtalelse til Kulturministeriet.

 

Ansøgningsskema som PDF?

Her på siden laves alle ansøgningerne elektronisk, men mange har glæde af at printe en PDF til at orientere sig i kravene, inden de når til udfyldelsen af den egentlige ansøgning. Men husk, at du ikke kan udfylde skemaet i hånden og aflevere det fysisk eller analogt.

Se ansøgningsskemaet i sin fulde længde (kan ikke udfyldes)

Opdateret 31. marts 2023