Etableringstilskud fra Innovationspuljen - Medier

Tilskud til etablering af trykte og skrevne internetbaserede nyhedsmedier. Tilskud ydes til forundersøgelser og til projekter, hvor der etableres et nyt selvstændigt nyhedsmedie.
Note:

Det fremgår af "Medieaftale for 2023-2026: Samling om frie medier og stærkt dansk indhold" af den 14. juni 2023, at forligspartierne ønsker at modernisere den redaktionelle produktionsstøtte og innovationspuljen, så støttekriterierne gøres mere platforms- og teknologineutrale. Af aftalen fremgår det ligeledes, at ”Ændringer i støttekriterierne gennemføres hurtigst muligt”. Ved den kommende runde af Innovationspuljen vil det dog fortsat være det hidtidige lovgrundlag, der gælder. Se nærmere under lovgrundlag længere nede på siden.

Kunstområde :

Frist

  07.08.2023, kl. 14:00

Ny tilskudsportal

Denne pulje søges igennem vores tilskudsportal med NemID. Søger du på vegne af en virksomhed, institution eller lignende, skal du benytte en medarbejdersignatur.

Hvem kan søge?

Etableringstilskud kan søges af virksomheder med et CVR-nummer. eller personer med et CPR-nummer, der ønsker at etablere et nyt trykt eller skrevet internetbaseret nyhedsmedie.

Tilskud til etablering kan maksimalt ydes i tre år.

Nyhedsmediet skal have et indhold, der er redigeret til et dansk publikum og som består af beskrivelser af danske samfundsforhold eller har et dansk perspektiv på udenlandske begivenheder. Nyhedsmediet skal desuden opfylde en række betingelser, som er beskrevet nærmere nedenfor under overskriften ”Sådan vurderes din ansøgning”.

Ved trykte nyhedsmedier forstås dagblade, dagbladslignende publikationer, fagblade eller lignende. Ved skrevne internetbaserede nyhedsmedier forstås internetmedier, hvis indhold primært består af tekstindhold på eksempelvis web, tablet eller mobil. Levende billeder og lyd kan alene indgå i mindre omfang, hvis det understøtter tekstindholdet.

I kan godt være gået i gang med etableringen af nyhedsmediet på ansøgningstidspunktet, men mediet skal være i en etableringsfase og ikke overgået til almindelig drift.

Hvis I modtager tilskud fra Medienævnet til en forundersøgelse, skal I være opmærksomme på, at I skal afrapportere for forundersøgelsen, og Medienævnet skal have haft lejlighed til at vurdere afrapporteringen, før I ansøger om tilskud til projektet. Afrapporteringen skal derfor være indsendt senest 4 uger inden den ansøgningsfrist, hvor I påtænker at søge om etableringsstøtte.

Hvem kan ikke søge

Der ydes ikke etableringstilskud til nyhedsmedier, der ejes helt eller delvist af offentlige institutioner eller af offentligt finansierede selskaber eller lignende. Det vil sige, at der ikke kan ydes tilskud, såfremt en offentlig institution eller et offentligt finansieret selskab ejer en vis andel af mediet, uanset andelens størrelse.

Et selskab betragtes som offentligt finansieret, hvis den offentlige støtte udgør 50 pct. eller mere af den samlede drift. Med offentlig støtte forstås for eksempel også licensmidler. 

Bestemmelsen er ikke udtømmende, og der kan dermed være andre finansieringsforhold, hvor det er åbenbart, at der er tale om en offentlig institution eller et offentligt finansieret foretagende. Et selskab med en offentlig tilskudsandel på eksempelvis 40 pct., hvor det er indlysende, at der er tale om en offentligt finansieret forretning, vil således blive betragtet som offentligt finansieret selskab. 

Der ydes ikke etableringstilskud til nyhedsmedier, der ejes med to tredjedele eller mere af arbejdsgiver-, arbejdstager- eller brancheorganisationer. 

Ved tildeling af etableringstilskud kan der i projektperioden ikke opnås redaktionel produktionsstøtte, udviklingstilskud eller saneringsstøtte.

Hvad er formålet med ordningen?

Innovationspuljen har til formål at fremme et alsidigt og mangfoldigt udbud af nyheder af samfundsmæssig og kulturel karakter med henblik på styrkelse af det danske demokrati og den demokratiske debat i Danmark.

Sådan vurderes din ansøgning

Det er Medienævnet, der vurderer og træffer afgørelse vedrørende ansøgninger om innovationstilskud. Nævnet træffer afgørelse på baggrund af en konkret vurdering af, om ansøger opfylder betingelserne for tilskud i mediestøtteloven og mediestøttebekendtgørelsen.

Tilskuddet ydes til forundersøgelser og projekter, hvor der etableres et nyt nyhedsmedie, som:

 • formidler selvstændigt journalistisk bearbejdet stof
 • senest seks måneder efter tilsagn om tilskud opfylder følgende krav:
  • har en ansvarshavende redaktør, hvis ansættelse sammen med redaktionelle medarbejdere udgør mindst ét lønnet årsværk
  • er et selvstændigt medie
  • henvender sig til en bred kreds af brugere, og ikke alene er rettet mod bestemte erhvervs- og faggrupper, medlemmer af arbejdsgiver-, arbejdstager- eller brancheorganisationer, politiske partier eller ansatte i offentlige institutioner m.v.
  • leveres eller stilles til rådighed i hele landet på ens vilkår for brugerne og er tilgængelig for alle, eventuelt mod betaling
  • har et indhold, hvor mindst halvdelen er redaktionelt stof i form af artikler m.v. inden for et bredt emneområde og med behandling af aktuelt nyhedsstof
  • i det redaktionelle stof primært behandler politiske, samfundsrelaterede og kulturelle temaer
  • har et indhold, hvor mindst en sjettedel af det samlede indhold er selvstændigt journalistisk bearbejdet med henblik på offentliggørelse i det pågældende nyhedsmedie
  • udkommer minimum ti gange om året

Det er en forudsætning for at opnå etableringstilskud, at egenfinansieringen udgør minimum 40 pct. Ved tilskud til projekter, der kan have særlig betydning for børn og unge eller andre grupper i samfundet, for eksempel handicappede, ældre og etniske minoriteter, kan Medienævnet beslutte at nedsætte egenfinansieringskravet til 25 pct.

Egenfinansiering ved forundersøgelser skal udgøre minimum 25 pct.

Medienævnets øvrige vurdering af projektet
Hvis de ovennævnte betingelser er opfyldt, foretager Medienævnet desuden en konkret vurdering af det samlede projekt. Ved afgørelsen om, hvorvidt og i hvilket omfang et projekt tildeles støtte, lægger nævnet blandt andet vægt på følgende:

 • I hvilken grad projektet vurderes at være egnet til at fremme et alsidigt og mangfoldigt udbud af nyheder
 • I hvilken grad mediet vurderes at kunne blive økonomisk selvbærende efter støtteperiodens udløb

Ved vurderingen af, hvorvidt det planlagte nyhedsmedie vil kunne blive økonomisk selvbærende efter støtteperiodens udløb, vil Medienævnet blandt andet lægge vægt på, om der er en vis sandsynlighed for, at projektet vil kunne medføre etablering af et nyhedsmedie med en økonomisk sund og positiv forretningsplan. Medienævnet skal ved vurderingen medregne nyhedsmediets mulighed for at opnå redaktionel produktionsstøtte. 

Medienævnet foretager således en konkret vurdering af det planlagte nyhedsmedies økonomiske og markedsmæssige bæredygtighed. For så vidt angår den økonomiske bæredygtighed vil nævnet vurdere realismen i de budgetterede indtægter og udgifter, herunder for eksempel de forventede annonce- og abonnementsindtægter, planlagte etableringsomkostninger, lønudgifter samt øvrige forudsætninger for budgettet. For så vidt angår den markedsmæssige bæredygtighed vil nævnet vurdere, hvorvidt mediet har en realistisk mulighed for at kunne slå igennem på det danske nyhedsmediemarked. Ved denne vurdering indgår bl.a. mediets konkrete marked og målgruppe samt eventuelt allerede eksisterende medier med lignende indhold og målgruppe. 

Det forudsættes, at ansøger foretager en risikovurdering af nyhedsmediet. Medienævnet vil herefter vurdere realismen af risikovurderingen i forhold til nyhedsmediets økonomiske og markedsmæssige bæredygtighed, herunder hvorvidt ansøger viser, at man har gjort sig konkrete overvejelser herom og om håndtering af udfordringer m.v.

Ved Medienævnets vurdering kan der desuden lægges vægt på, hvorvidt nyhedsmediet har foretaget en forundersøgelse, der kan understøtte sandsynligheden for, at mediet kan blive økonomisk selvbærende. Det er dog ikke en forudsætning for at kunne få støtte, at der forinden er foretaget en forundersøgelse.

Hvad skal ansøgningen indeholde?

Slots- og Kulturstyrelsen anvender en portalløsning for vores tilskudsansøgere. For at benytte Tilskudsportalen kræver det, at du logger på med medarbejdersignatur (organisationer) eller NemID eller MitID (enkeltpersoner). 

Læs Vejledning til ansøgning om etableringstilskud fra Innovationspuljen (pdf) før du går i gang med at udfylde det elektroniske ansøgningsskema i Tilskudsportalen.

Bemærk, at du skal vedlægge en række obligatoriske bilag til ansøgningen. 

Følgende skabeloner til bilag skal benyttes, hvis der søges om etableringstilskud:

Følgende skabeloner til bilag skal benyttes, hvis der søges om støtte til forundersøgelse til etablering:

Sørg for at have alle bilag klar inden du udfylder det elektroniske ansøgningsskema i portalen.

Ansøgningerne vil blive behandlet på baggrund af de oplysninger m.v., der er indsendt på tidspunktet for ansøgningsfristen.

Økonomi

Der er intet loft for størrelsen af det ansøgte beløb. 

Ansøgers egenfinansiering til etableringsprojekter skal udgøre mindst 40 pct. af det samlede budget for projektet, hvilket betyder at der maksimalt kan ansøges om tilskud til de resterende 60 pct. 

Ansøgers egenfinansiering til forundersøgelse i forbindelse med etableringsprojekter skal udgøre mindst 25 pct., hvilket betyder at der maksimalt kan ansøges om tilskud til de resterende 75 pct.

Medienævnet vil, på baggrund af ansøgningen og det medsendte budget, vurdere det ansøgte beløb i forhold til projektet i sin helhed. Nævnet kan således også træffe afgørelse om delvist tilsagn i form af et mindre tilskud end det ansøgte. 

Medienævnet kan desuden beslutte at reducere egenfinansieringsgraden til minimum 25 pct., hvis etableringsprojektet har særlig betydning for børn, unge eller andre grupper i samfundet, herunder handicappede, ældre og etniske minoriteter.

Tilskudsberettigede udgifter
Ved forundersøgelser kan der som udgangspunkt ydes tilskud til aktiviteter, som normalt gennemføres, inden der foretages investeringer i fysiske installationer som f.eks. markedsundersøgelser m.v.

I etableringsfasen, herunder i forbindelse med den indledende produktion, vil der eksempelvis kunne ydes tilskud til materialer, lokaler, fremstillingsanlæg/platforme, samt til lønudgifter. 

Marketingstiltag af større omfang eller lignende udgifter skal stå i direkte sammenhæng med projektet og forklares uddybende i projektbeskrivelsen. Der kan ikke ydes tilskud til intern annoncering, dvs. annoncering indenfor samme koncern, som overstiger den pågældende markedspris. Udgifter til forplejning, middage m.v. i forbindelse med projektet kan der som udgangspunkt ikke ydes tilskud til.

Medienævnet træffer afgørelse om, hvilke udgifter der kan ydes tilskud til.

Hvis ansøger er momsregistret, skal de ansøgte beløb, der indeholder moms, angives ekskl. den moms, ansøger kan få refunderet via Skattestyrelsen. Hvis ansøger ikke kan fratrække moms, kan ansøger anvende tilskudsmidlerne til betaling af momsdelen på de udgifter ansøger har. I så fald bør ansøger ansøge om tilskud ud fra dette udgiftsniveau, ellers vil ansøger typisk ikke have fået tilstrækkelig i tilskud til at kunne afholde de planlagte udgifter.

Tilskuddet udbetales til den NemKonto, der er tilknyttet det CVR-nummer eller CPR-nummer der er oplyst i ansøgningen. Tilskudsbeløbet kan blive udbetalt som engangsbeløb eller i rater. Slots- og Kulturstyrelsen indberetter tilskuddet til Skattestyrelsen på tidspunkterne for udbetaling.

Hvis I, efter at have modtaget tilskud, ønsker at overdrage tilskudsbeløbet fra CPR til CVR, skal I være opmærksomme på, at tilskudsbeløbet skal tilbagebetales til Slots- og Kulturstyrelsen, så vi kan udbetale til jeres CVR.

Udbetalingsprincipper

 

Under 500.000 kr.

500.000-1.000.000 kr.

Over 1.000.000 kr.

    < 1 år

Som udgangspunkt udbetales hele beløbet på én gang

Udbetales i 1-2 rater afhængigt af tilskudsperiode og -beløb

Udbetales i 1-2 rater afhængigt af tilskudsperiode og -beløb

    1 år - 2 år

Udbetales i 1-2 rater afhængigt af tilskudsperiode og -beløb

Udbetales i 1-2 rater afhængigt af tilskudsperiode og -beløb

Udbetales i 2 rater afhængigt af tilskudsperiode og -beløb

    2 år - 3 år

Udbetales i 1-3 rater afhængigt af tilskudsperiode og -beløb

Udbetales i 2-3 rater afhængigt af tilskudsperiode og -beløb

Udbetales i 2-3 rater afhængigt af tilskudsperiode og -beløb

       3 år

Udbetales i 1-3 rater afhængigt af tilskudsperiode og -beløb

Udbetales i 3 rater

Udbetales i 3 rater

 

Hvornår får du svar?

Svar på ansøgningen kan forventes ca. 14 - 15 uger efter ansøgningsfristen.

Når du har indsendt ansøgningen

Når du har indsendt din elektroniske ansøgning i Tilskudsportalen, vil du umiddelbart efter se en kvittering på skærmen. Du modtager ikke en mail.

Du kan under hele forløbet se din ansøgning i portalen under "Mine ansøgninger".

Det er dit eget ansvar, at de nødvendige bilag er sendt med. Hvis noget mangler, kan du stående på samme sag sende en redigeret version. Denne version 2 skal være fuldstændig, for eksempel skal du medsende samtlige bilag.

Al kommunikation imellem os om din sag sker gennem tilskudsportalen.

Lovgrundlag

Hvis du får tilsagn/tilladelse/dispensation skal...

Du skal være opmærksom på, at tilskudsmodtagere, der har modtaget tilskud over 100.000 kr., skal indsende et endeligt regnskab senest tre måneder efter projektets afslutning. Regnskabet skal overholde kravene i bekendtgørelse nr. 1479 af 22. december 2014 om regnskab og revision af projekt- og aktivitetstilskud fra Kulturministeriet. 

Sammen med regnskabet skal der indsendes en beretning over anvendelsen af tilskudsmidler. Beretningen skal redegøre for projektets forløb og resultater og en evaluering af, om de konkrete mål for projektet, som anført i ansøgningen, er nået. Budgetposerne fra ansøgningen skal være sammenlignelige med regnskabsposterne. 

Medienævnet kan endvidere beslutte, at tilskudsmodtager skal indsende en periodevis rapportering om projektet eller tilskudsbetingelserne. Medienævnet kan ligeledes fastsætte delmål, som skal opfyldes, før resterende rater udbetales.

Hvis tilskuddet er på eller under 100.000 kr., skal du alene indsende en elektronisk erklæring om, at tilskuddet er anvendt til formålet.

Læs mere om regnskabsaflæggelse her

Du skal endvidere være opmærksom på, at du senest seks måneder efter tilsagn om støtte til etablering skal dokumentere, at en række tilskudsbetingelser er opfyldt.

Læs mere om dokumentation for etableringsprojekt her.

Hvem vurderer ansøgningen

Det er Medienævnet, der vurderer og træffer afgørelse vedrørende ansøgninger om innovationstilskud.

Opdateret 31. marts 2023