Erklæring efter projektstart for etableringsprojekter

Hvis du har modtaget tilskud til etablering af et nyhedsmedie, skal du senest seks måneder efter tilsagn om støtte dokumentere, at en række tilskudsbetingelser er opfyldt.

Det er et krav, at du senest seks måneder efter den dato, der er angivet i tilsagnsbrevet, indsender en erklæring om, at mediet opfylder en række støttebetingelser.

Download skabelon til erklæring her.

Den udfyldte og underskrevne erklæring indsendes til mediestotte@slks.dk

Betingelser

Senest seks måneder efter tilsagn om tilskud skal mediet opfylde følgende krav:

  • have en ansvarshavende redaktør, hvis ansættelse sammen med redaktionelle medarbejdere udgør mindst ét lønnet årsværk
  • være et selvstændigt medie
  • henvende sig til en bred kreds af brugere, og ikke alene være rettet mod bestemte erhvervs- og faggrupper, medlemmer af arbejdsgiver-, arbejdstager- eller brancheorganisationer, politiske partier eller ansatte i offentlige institutioner m.v.
  • leveres eller stilles til rådighed i hele landet på ens vilkår for brugerne og være tilgængelig for alle, eventuelt mod betaling
  • have et indhold, hvor mindst halvdelen er redaktionelt stof i form af artikler m.v. inden for et bredt emneområde og med behandling af aktuelt nyhedsstof
  • i det redaktionelle stof primært behandle politiske, samfundsrelaterede og kulturelle temaer
  • have et indhold, hvor mindst en sjettedel af det samlede indhold er selvstændigt journalistisk bearbejdet med henblik på offentliggørelse i det pågældende nyhedsmedie
  • udkomme minimum ti gange om året
Opdateret 01. marts 2023