Puljen Kulturbroen til børn og unge – kunst og kultur som brobygning i udsatte boligområder

Puljen støtter projekter, der giver børn og unge i udsatte boligområder mulighed for at møde og engagere sig aktivt i kunst og kultur. Projekterne skal desuden have fokus på metodeudvikling og partnerskaber mellem det boligsociale område og kulturområdet. Der afholdes en projektmodningscamp for alle potentielle ansøgere i januar 2019. Tilmelding til campen åbner den 3. december, hvor programmet også bliver offentliggjort.

Frister:

  15. februar 2019, kl. 16:00

Hvem kan søge?

Partnerskaber mellem boligsociale helhedsplaner og/eller lokale boligsociale aktører på den ene side og kulturinstitutioner og/eller diverse kulturaktører på den anden side.

Enkeltpersoner eller -institutioner kan ikke søge puljen jf. puljekravet om minimum to partnere i projektet.

Hvad er formålet med ordningen?

Puljens formål er:

 • at give børn og unge fra udsatte boligområder mulighed for at møde og engagere sig aktivt i kunst og kultur
 • at sikre en brobygning mellem udsatte boligområder og lokale kulturinstitutioner og -aktører
 • at skabe metodeudvikling og netværk på tværs af det boligsociale og det kulturelle område i hele landet

Tanken bag puljen er, at kunst og kultur kan bruges til at bygge bro over sociale, kulturelle og religiøse skel og skabe nye, brobyggende fællesskaber.

Hvad kan der søges om?
Puljen støtter metodeudviklende projekter for børn og unge inden for et bredt defineret kunst- og kulturfelt, f.eks. billedkunst, film, teater, litteratur, musik, dans, arkitektur, design og kulturarv.

Puljen støtter projekter, der engagerer børn og unge aktivt i kunst- og kulturaktiviteter i en tre årig periode fra 1. april 2019 til 1. april 2022.

Sådan vurderes din ansøgning

Slots- og Kulturstyrelsen træffer beslutning om tilskud på baggrund af en faglig vurdering foretaget af relevante fagpersoner.

Ansøgninger til puljen skal opfylde følgende krav:

 • Minimum 40 % medfinansiering fra ansøgerne fra andre kilder end statslige puljemidler. Et eksempel på egenfinansiering kan være kapitaliserede lønmidler.
 • Minimum for ansøgte beløb på 300.000 kr.
 • Minimum to partnere i projektet, f.eks. et udsat boligområde og en kulturinstitution.
 • Alle parter skal være involveret både i udviklings- og afviklingsfasen.
 • Ansøgningen skal forholde sig til puljens tre formål: Projekter for børn og unge; brobygning mellem det boligsociale område og kulturområdet; samt udvikling af metoder og netværk på tværs af aktører i hele landet.
 • Ansøgningen skal indeholde en plan for, hvordan projektet skal gå i drift efter udløb af projektperioden på tre år.

Ved uddeling af midlerne vil Slots- og Kulturstyrelsen prioritere på baggrund af følgende kriterier (tilfældig rækkefølge):

 • Projektets fokus på børn og unges ejerskab og aktive deltagelse i projekterne
 • Projektets fokus på nytænkning, kvalitet og kreativitet
 • Projektets bud på forankring af aktiviteterne efter projektperioden
 • Projektets ideer til udvikling af netværk
 • Projektets fokus på og ideer til metoder og implementering heraf i de konkrete projekter
 • Projektet foregår i et boligområder, der står på "Liste over udsatte boligområder" eller "Liste over Ghettoområder" pr. 1. december 2018. Listerne findes på Transport-, Bygnings- og Boligministeriets hjemmeside.
 • Geografisk spredning af puljemidlerne

Det vil desuden blive vægtet positivt, at ansøgere har deltaget i projektmodningscampen, men det er ikke et krav.

PULJEN STØTTER IKKE

 • Generelle drifts- og administrationsomkostninger, dvs. ikke-projektrelaterede omkostninger
 • Uspecificerede projektomkostninger
 • Diæter
 • Udgifter til anskaffelse af inventar
 • Udgifter til indkøb af digitalt udstyr og udvikling af digitale tjenester

Hvad skal ansøgningen indeholde?

Ansøgere skal udfylde alle felter i Slots- og Kulturstyrelsens elektroniske skabeloner. Slots- og Kulturstyrelsen vurderer ansøgninger med udgangspunkt i nedenstående dokumenter, der alle skal vedhæftes i pdf-format.

Slots- og Kulturstyrelsen behandler alle ansøgninger, som de er indkommet. Ansøgninger, der mangler oplysninger, vil blive afvist. Det samme gælder ansøgninger, hvor ansøgningsskema, budget eller samarbejdsaftale(r) ikke er fuldstændigt udfyldt.

Økonomi

Kulturministeriet har afsat 4 mio. kr. til udmøntningen af Puljen Kulturbroen til børn og unge - kunst og kultur som brobygning i udsatte boligområder, hvoraf 3,6 mio. kr. er øremærket selve puljen. Hertil kommer udgifter til kommunikation, netværksmøder og afholdelse af projektmodningscamp i januar 2019.

Puljen fordeles ved én uddeling slutningen af marts 2019.

Ansøgninger med ansøgt beløb på under 300.000 kr. vil ikke blive behandlet.

Det er en forudsætning for bevilling, at ansøger bidrager med en medfinansiering på min. 40 % fra andre kilder end statslige puljemidler. Medfinansiering kan være ansøgers egne midler, herunder bl.a. kapitaliseret arbejdskraft eller eksterne midler. Slots- og Kulturstyrelsen dækker projektrelaterede lønudgifter på max 34.000 kr. pr. måned, inkl. pensionsbidrag, feriepenge m.v.

Hvis du er momsregistret, skal de ansøgte beløb (der indeholder moms) angives ekskl. moms.

Projekter, der modtager tilsagn, skal være igangsat senest seks måneder efter tilsagnet. Hvis projektet ikke er igangsat senest på dette tidspunkt, bortfalder bevillingen.

Tilskudsmodtagere skal indgå aktivt i puljerelateret videndeling og netværksaktiviteter, der bliver koordineret af Slots- og Kulturstyrelsen.

Ved tilskud på over 500.000 kr. skal regnskabet være revideret af en statsautoriseret revisor, en registreret revisor eller et revisionsorgan, der udfører revision for kommuner eller regioner. Indsend regnskab og beretning elektronisk via www.slks.dk Udgifter til revision af projektet kan indgå i det samlede projektbudget.

Tilskud bliver som hovedregel bagudbetalt og finder sted efter aflagt evaluering, beretning og regnskab senest tre måneder efter projektets afslutning. Der kan undtagelsesvist ske forudbetaling af rater.

Hvornår får du svar?

Slots- og Kulturstyrelsens afgørelse foreligger inden for 12 uger efter ansøgningsfristen.

Når du har indsendt ansøgningen

Når ansøgningen er modtaget, sender Slots- og Kulturstyrelsen en kvittering med en liste over de bilag, der er kommet ind med ansøgningen.

Lovgrundlag

Puljen finansieres af aktstykkerne nr. 118 af 19/06/2014, nr. 125 af 07/05/2015 og nr. 116 af 23/06/2016, der har øremærkede tilskud til Kultur til børn og unge vedrørende børn- og ungestrategierne, samt Lov nr. 1532 af 19/12/2017 om udlodning af overskud og udbytte fra lotteri (Udlodningsloven).

Tilskudsmodtagere skal aflægge regnskab i henhold til BEK. nr. 1479 af 22/12/2014 om regnskab og revision af projekt- og aktivitetstilskud fra Kulturministeriet.

Hvis du får tilsagn /tilladelse /dispensation skal du...

 • Aflægge regnskab og beretning efter de krav, der er angivet i bevillingsbrevet.
 • Deltage i løbende videndelingsmøder arrangeret af Slots- og Kulturstyrelsen og evaluere de støttede projekter efter SMART-kriterierne. Videndelingsmøder og evalueringen skal sikre videns- og erfaringsindsamling fra de støttede projekter.
 • Være opmærksom på, at såfremt projektets egenfinansiering i løbet af projektet må nedjusteres, opretholdes kravet om 40 %, så projekttilskuddet vil blive tilsvarende reguleret. Projektoverskud over 1500 kr. vil ligeledes blive reguleret.

Hvem vurderer din ansøgning?

 Slots- og Kulturstyrelsen nedsætter et udvalg bestående af relevante fagpersoner.

Ansøgningsskema som PDF?

Her på siden laves alle ansøgningerne elektronisk, men mange har glæde af at printe en PDF til at orientere sig i kravene, inden de når til udfyldelsen af den egentlige ansøgning. Men husk, at du ikke kan udfylde skemaet i hånden og aflevere det fysisk eller analogt.

Se ansøgningsskemaet i sin fulde længde (kan ikke udfyldes)

Dialogboksen begynder her. Du kan lukke boksen ved at trykke Accepter cookies knappen eller Enter. Knappen er det sidste element i boksen.

Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.

På slks.dk anvender vi cookies. Cookies er i mange tilfælde nødvendige for at få en hjemmeside til at fungere. Vi bruger cookies for at forbedre din oplevelse, samle statistik og huske dine indstillinger. Ved at klikke på "Accepter cookies" godkender du dette.

(dialogboks slutter)