Pulje til kunstneriske sommeraktiviteter i Danmark

Regeringen og flere af Folketingets partier har besluttet en sommerpakke, der bl.a. skal give danskerne bedre mulighed for at dyrke kultur- og naturoplevelser i sommermånederne. Pakken indeholder mulighed for støtte til foreninger, offentlige eller selvejende institutioner og virksomheder samt enkeltstående kunstnere, som ønsker at iværksætte kunstneriske aktiviteter med bred folkelig appel i sommermånederne. Ordningen vil dække aktiviteter i perioden fra den 27. juni til og med den 30. september 2020.

Kunstområde :

Frist

 • 01.08.2020, kl. 23:59

Hvem kan søge?

Puljen kan søges af

 • foreninger
 • offentlige eller selvejende institutioner
 • virksomheder
 • professionelle kunstnere

som ønsker at iværksætte kunstneriske aktiviteter i sommermånederne.

Med professionelle kunstnere menes her kunstnere med en dokumenteret indtægt fra kunstnerisk virksomhed på minimum 100.000 kr. i mindst ét af de tre foregående år (2017, 2018 eller 2019).

Hvis du er kunstner og optræder sammen med andre, skal I indsende en samlet ansøgning.

Hvad kan du søge støtte til

Du kan søge støtte til at afvikle kunstneriske aktiviteter med professionelle kunstnere i sommermånederne. Aktiviteterne kan være

 • foredrag
 • forestillinger
 • koncerter
 • udstillinger
 • værker mv.

Der skal være offentlig adgang. De medvirkende kunstnere skal have en væsentlig tilknytning til kunstscenen i Danmark.

Du kan søge støtte til honorarer og dækning af udgifter til kunstnerens transport, ophold, studio/værksted og materialer.

Det er et krav, at minimum 60 pct. af den støtte, som modtages fra puljen, skal anvendes til honorar til medvirkende kunstnere.

Der kan alene søges om støtte til honorering af professionelle kunstnere – dvs. at den kunstner, der ønskes engageret skal kunne dokumentere en indtægt fra sit kunstneriske virke på mindst 100.000 kr. i mindst ét af tre forudgående år.

Du kan kun indsende én ansøgning per ansøgningsfrist. En ansøgning kan godt indeholde flere aktiviteter i løbet af perioden.

Det er en forudsætning, at arrangementerne kan afholdes inden for rammer af restriktionerne for at forhindre spredningen af Covid-19.

Hvor meget kan du søge?

Du kan maksimalt søge om 50.000 kr. i støtte per ansøger.

Alle ansøgninger, der lever op til overstående kriterier, vil blive imødekommet. Midlerne fordeles forholdsmæssigt til de imødekomne ansøgninger. Man kan således ikke regne med at modtage det fulde ansøgte beløb.

Hvem kan ikke søge?

 • Enkeltpersoner, som ikke er professionelle kunstnere med en dokumenteret indtægt fra kunstnerisk virksomhed på minimum 100.000 kr. i mindst ét af de tre foregående år (2017, 2018 eller 2019).
 • NB: Nyetablerede kunstnere skal søge i den særlige pulje "Pulje til sommeraktiviteter for nyetablerede kunstnere i Danmark”.

Du kan ikke søge tilskud til:

 • Aktiviteter, der ikke har offentlig adgang
 • Aktiviteter, der finder sted uden for perioden 27. juni til og med 30. september 2020

Hvad er formålet med ordningen?

For at give flere borgere mulighed for at opleve levende kunst og kulturelle aktiviteter, kan der ydes støtte til iværksættelse af kunstneriske aktiviteter i sommermånederne, herunder foredrag, forestillinger, koncerter, udstillinger og værker mv. med offentlig adgang.

Man kan søge om tilskud til honorarer og dækning af udgifter til kunstneres transport, ophold, studio/værksted og materialer.

Ordningen gælder aktiviteter, der afholdes fra 27. juni til og med 30. september 2020.

Sådan vurderes din ansøgning

Vurderingen af din ansøgning sker ud fra følgende:

 • Beskrivelse af aktiviteten, som blandt andet viser, hvor aktiviteten foregår, hvem den henvender sig til, og at der er adgang for offentligheden
 • Beskrivelsen skal sandsynliggøre, at aktiviteten kan gennemføres, og at der er et rimeligt forhold mellem det kunstneriske indhold og det ansøgte beløb
 • Budget for aktiviteter, som viser, at mindst 60 % af den ansøgte støtte går til honorering af medvirkende professionelle kunstnere
 • Dokumentation for, at de medvirkende kunstnere er professionelle.

Hvad skal ansøgningen indeholde?

NB: Vær opmærksom på, at der gælder forskellige betingelser for dokumentation alt efter om du del af en forening mv. eller om du er kunstner.

Hvis du er del af en forening, en virksomhed eller tilsvarende, skal du vedhæfte følgende bilag:

 • Beskrivelse af projekt, arrangement, værk eller tilsvarende, herunder beskrivelse af offentlighedens adgang. Brug denne skabelon.
 • Obligatorisk skema over udgifter. Brug denne skabelon.
 • CV for medvirkende kunstner på maks. én side á 2400 anslag. Ved aktiviteter med flere kunstnere, skal du vedhæfte forkortede CV'er på maks. en halv A4-side per deltager eller et samlet CV over bandet/kunstnergruppen.
 • Tilsagn fra alle medvirkende kunstnere, om at Slots- og Kulturstyrelsen kan indhente oplysninger fra SKAT. Brug denne formular.
 • Dokumentation for din aftale med deltagende kunstnere. Du skal vedhæfte kontrakter, e-mails eller andet, der dokumenterer jeres samarbejde.

Hvis du er kunstner, skal du vedhæfte følgende bilag:

 • Beskrivelse af dit projekt, arrangement, værk eller tilsvarende, herunder beskrivelse af offentlighedens adgang. Brug denne skabelon.
 • Obligatorisk skema over udgifter. Brug denne skabelon.
 • CV for medvirkende kunstnere på maks. én side á 2400 anslag. Ved aktiviteter med flere kunstnere, skal du vedhæfte forkortede CV'er på maksimum en halv A4-side per deltager eller et samlet CV over bandet/kunstnergruppen.
 • Dokumentation for kontrakter og aftaler om aktiviteterne indgået med foreninger, institutioner, virksomheder. Du skal vedhæfte kontrakter, e-mails eller andet, der dokumenterer jeres samarbejde.
 • Dokumentation for, at de medvirkende kunstneres indtægter fra deres professionelle kunstneriske virke har været på mindst 100.000 kr. i mindst ét af de seneste tre år (2017, 2018 og 2019).
   
  • Ved ansøgning på CPR kan dokumentationen både ske på baggrund af A- og B-indkomst samt skattepligtigt overskud i egen virksomhed. Din årsindtægt skal være på mindst 100.000 kr. for minimum ét af de seneste tre år og skal dokumenteres med udgangspunkt i dine personlige skatteoplysninger samt eventuelt virksomhedsregnskab fra enten 2017, 2018 og 2019. Læs vores guide til hvordan du finder dine personlige skatteoplysninger.
  • Ved ansøgning på CVR kan dokumentationen ske på baggrund af godkendt regnskab for minimum ét af de seneste tre år (2017, 2018 og 2019).
  • Ved grupper og bands kan indtægten dokumenteres på baggrund af gruppens/bandets CVR.
   • Har gruppen/bandet ikke et CVR-nummer, skal et medlem indsende en ansøgning på sit CPR-nummer (læs om ansøgning på CPR-nummer ovenfor). Sammen med ansøgningen på CPR-nummer skal der indsendes tro og love- erklæringer fra de øvrige medlemmer, hvori de skriver under på at have haft en indtægt på mindst 100.000 kr. i mindst et af de foregående tre år. Brug denne formular.

Du skal herudover erklære på tro og love, at alle oplysninger er korrekte. Bemærk, at tro- og loveerklæringen indgår til sidst i ansøgningsskemaet.

Hvornår kan du søge?

Puljen har to frister: 15 juli 2020 og 1. august 2020, begge dage er fristen kl. 23:59.

 • Har du søgt til fristen 15. juli 2020, får du svar senest 30. juli 2020.
 • Søger du til fristen 1. august 2020, får du svar senest 17. august 2020.

Økonomi

Hvis du får støtte, skal du have en NemKonto, for at vi kan udbetale beløbet. Alle støttebevillinger bliver udbetalt til den NemKonto, der er knyttet til det CPR- eller CVR-nummer, du oplyser i ansøgningen.

Støtten er skattepligtigt, og Slots- og Kulturstyrelsen indberetter støtten til Skattestyrelsen. Bemærk, at der ikke er fratrukket skat af det beløb, du får udbetalt.

Hvornår får du svar?

Du får svar på din ansøgning på e-mail senest 2 uger efter du har indsendt ansøgningen.

Når du har indsendt ansøgningen

Når du har indsendt din elektroniske ansøgning, vil du umiddelbart efter modtage en kvitteringsmail. I kvitteringsmailen finder du dit ansøgningsnummer, som du skal oplyse, hvis du henvender dig til os.

Her kan du også se de bilag, du har vedhæftet i ansøgningen. Det er dit eget ansvar, at de nødvendige bilag er sendt med – så husk at kigge din ansøgningskvittering godt igennem.

Hvis du får tilsagn/tilladelse/dispensation skal...

Senest tre måneder efter afviklingen af aktiviteten skal du indsende en erklæring om, at tilskuddet er anvendt efter formålet, og at betingelserne for tilskuddet i øvrigt er opfyldt, således som de er fastsat i bevillingsbrevet fra Slots- og Kulturstyrelsen.

Blandt de modtagne erklæringer laver Slots- og Kulturstyrelsen desuden stikprøvekontrol.

Hvis arrangementet aflyses, skal det samlede støttebeløb betales tilbage.

Støtten bortfalder, hvis du har givet urigtige eller vildledende oplysninger, og Slots- og Kulturstyrelsen træffer afgørelse om tilbagebetaling af uretmæssigt udbetalt støtte.

Hvem vurderer ansøgningen

Slots- og Kulturstyrelsen udmønter puljen administrativt på baggrund af udmeldte kriterier. Puljen administreres således, at alle ansøgninger, som lever op til ovenstående kriterier, imødekommes.

Det er muligt at klage over Slots- og Kulturstyrelsens afgørelser til Kulturministeriet.

Opdateret 31. marts 2023