Pulje til kompensation for den folkeoplysende voksenundervisning og daghøjskoler

(Bemærk, at puljen ikke er aktiv) Puljens formål er at kompensere foreninger for op til 90 pct. af den tabte deltagerbetaling i perioden fra den 9. marts 2020 til og med den 8. august 2020 som følge af nedlukning af aktiviteter i forbindelse med foranstaltninger til forhindring af COVID-19 smitte.
Note:

Bemærk at puljen ikke længere er aktiv.

Frist

  • 08.09.2020, kl. 23:59

Hvem kan søge?

Foreninger, der tilbyder folkeoplysende voksenundervisning efter folkeoplysningslovens kap. 4. og daghøjskolevirksomhed efter folkeoplysningslovens kap. 12 a.

Hvilken periode kan man søge kompensation for:

I kan vælge følgende perioder I vil søge kompensation for:

• 9. marts 2020 – 8. juni 2020
• 9. marts 2020 – 8. juli 2020
• 9. marts 2020 – 8. august 2020 

Alternativt kan I søge for juni og / eller juli måned uafhængigt af, om I søger de første tre måneder.  

I skal være opmærksomme på at vælge den periode i budgetskabelonen, som passer til den ansøgte periode.

Hvad skal ansøgningen indeholde?

I skal anvende og udfylde alle felter i Slots- og Kulturstyrelsens elektroniske ansøgningsskema. I skemaet skal I afgive erklæring om, at I opfylder bevillingsbetingelserne. I skriver under herfor med NemID ved indsendelsen af ansøgningsskemaet.

En budgetskabelon skal vedhæftes det elektroniske ansøgningsskema:

Link til budgetskabelon

Budgetskabelonen skal indeholde følgende oplysninger:

  1. En opgørelse over forventet tabt deltagerbetaling for den valgte periode.

Hvordan estimeres forventet tabt deltagerbetaling?

Med tabt deltagerbetaling menes deltagerbetaling, der knytter sig til kurser og aktiviteter under folkeoplysningsloven. Det kan være tabt deltagerbetaling, som er betalt tilbage til kursisten eller tabt deltagerbetaling, som er tabt på grund af, at kursisten har fået mulighed for at tilmelde sig et hold, som foregår efter den 8. august 2020. Det kan også være tabt deltagerbetaling for kursister, som har meldt sig til en aktivitet, hvor deltagerbetaling ikke er gennemført på grund af COVID-19 samt tabt budgetteret deltagerbetaling fra kursister til planlagte aktiviteter, som ikke er afviklet på grund af COVID-19.

2. En opgørelse over de forventede faktiske udgifter i forbindelse med kurser og aktiviteter under folkeoplysningsloven, som er aflyst på grund af COVID-19 i den valgte periode.

Hvordan estimeres forventede faktiske udgifter?

Forventede udgifter er faktiske udgifter, som knytter sig til alle kurser og aktiviteter under folkeoplysningsloven, der er blevet aflyst som følge af COVID-19, herunder løn, honorarer, lokaleleje, kommunikation, administration, revision med videre. Udgifter, der er afholdt via indtægter fra særskilte offentlige puljetilskud, medregnes ikke. 

3. En opgørelse over forventede indtægter i den valgte periode, der vedrører kurser og aktiviteter under folkeoplysningsloven, herunder indtægter fra offentlige tilskud, samt indtægter fra hjælpepakker i forbindelse med COVID-19 mv. Indtægter fra særskilte offentlige pulje tilskud medregnes ikke.

Slots- og Kulturstyrelsen forbeholder sig retten til ikke at behandle ansøgninger, som ikke opfylder disse krav. 

Økonomi

Udbetaling af foreløbig kompensation aconto

Foreløbig beregning af kompensation beregnes således: 

Forventet tabt deltagerbetaling * 90 pct. = foreløbig kompensation for tabt deltagerbetaling

Der udbetales dog kun op til et beløb, der svarer til de forventede afholdte udgifter i perioden, som er knyttet til kurser og aktiviteter under folkeoplysningsloven, der er blevet aflyst på grund af COVID-19 – og som ikke forventes dækket af indtægter fra andre offentlige tilskud, hjælpepakker eller lignende. 

Der udbetales et aconto beløb på 70 pct. af den foreløbigt beregnede kompensation. 30 pct. af den foreløbigt beregnede kompensation tilbageholdes og vil komme til udbetaling, såfremt beregningen af det endelige tilskudsberettigede beløb viser berettigelse hertil.

Regnskabsaflæggelse og efterregulering

Ved regnskabsaflæggelse vil Slots- og Kulturstyrelsen beregne det endelige tilskudsberettigede beløb og eventuelt foretage en efterregulering baseret på den tabte deltagerbetaling og de faktisk afholdte udgifter.  

Efterreguleringen kan enten betyde, at det udbetalte a conto kompensationsbeløb suppleres eller reduceres.  

Hvis aftenskolen er berettiget til de resterende 30 pct. af det beregnede kompensationsbeløb, som ikke blev udbetalt i forbindelse med den foreløbige kompensation, udbetales denne restsum ved efterreguleringen.   

I tilfælde af reduktion, vil Slots- og Kulturstyrelsen anmode om tilbagebetaling af den del af den udbetalte kompensation, der overstiger den efterregulerede kompensation. 

Herudover kan Slots- og Kulturstyrelsen kræve helt eller delvis tilbagebetaling af tilskud, såfremt betingelserne for tildeling af kompensation ikke er opfyldt. 

Ved regnskabsaflæggelsen opgøres den tabte deltagerbetaling på følgende måde:  

Indtægter fra deltagerbetaling, der vedrører den valgte periode i 2019 minus
Indtægter fra deltagerbetaling, der vedrører den valgte periode i 2020
=  tabt deltagerbetaling

Hvis særlige omstændigheder gør sig gældende, kan en ansøger opgøre den tabte deltagerbetaling i den valgte periode på anden måde. Der kan for eksempel være tale om en nystartet aftenskole, eller der kan være tale om, at en skole året før havde en kunstig lav deltagerbetaling på grund af særlige forhold, herunder at man for eksempel ikke havde adgang til særlige faciliteter eller organisatoriske forandringer. Skolen skal i ansøgningen argumentere for disse særlige omstændigheder og sandsynliggøre sit tab ud fra disse omstændigheder.  

Kompensation beregnes som 90 pct. af den tabte deltagerbetaling. Den kompensation, der ydes for både den foreløbige og den endelige kompensation for tabt deltagerbetaling kan endvidere ikke overstige de faktiske afholdte udgifter, som er knyttet til kurser og aktiviteter under folkeoplysningsloven, der er blevet aflyst på grund af COVID-19, som ikke allerede er dækket andre indtægter. 

Faktiske udgifter skal opgøres på følgende måde: 

Dokumenterbare udgifter, der vedrører den valgte periode minus
andre dokumenterbare indtægter, der vedrører den valgte periode
= faktiske udgifter

Dokumenterbare udgifter er summen af de udgifter, som ansøger kan dokumentere er afholdt i den valgte periode. Udgifterne skal knytte sig til alle kurser og aktiviteter under folkeoplysningsloven, der er blevet aflyst som følge af COVID-19, herunder løn, honorarer, lokaleleje, kommunikation, administration, revision med videre.

Dokumenterbare indtægter, er indtægter, der vedrører den valgte periode, herunder indtægter fra offentlige tilskud, der vedrører kurser og aktiviteter under folkeoplysningsloven samt indtægter fra hjælpepakker i forbindelse med COVID-19 med videre.

Hvornår får du svar?

Slots- og Kulturstyrelsen behandler ansøgninger hurtigst muligt. Sagsbehandlingstiden vil typisk være 4-5 hverdage. Dog max 14 hverdage. 

Puljen kan søges indtil den 8. september 2020. Ansøgninger behandles løbende. Der kan aflægges regnskab indtil den 8. december 2020. 

Lovgrundlag

Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 651 af 18. maj 2020 om udmøntning af kompensation for tabt deltagerbetaling til folkehøjskoler, den folkeoplysende voksenundervisning, daghøjskoler og Folkeuniversitetet som følge af Covid-19.

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om udmøntning af kompensation for tabt deltagerbetaling til folkehøjskoler, den folkeoplysende voksenundervisning, daghøjskoler og Folkeuniversitetet som følge af Covid-19.

Aktstykke 131 om kompensation til højskoler, aftenskoler og folkeuniversitetsafdelinger.

Aktstykke 171 om forlængelse og udvidelse af akut hjælpeordning til højskoler, aftenskoler, daghøjskoler og Folkeuniversitetet.

Aktstykke 256 om forlængelse og udvidelse af akut hjælpeordning til højskoler, aftenskoler, daghøjskoler og Folkeuniversitetet.

Hvis du får tilsagn/tilladelse/dispensation skal...

Den foreløbige kompensation udbetales umiddelbart efter bevillingen. Vi udbetaler kompensationen til den NemKonto, der er knyttet til ansøgers CVR-nummer.

I skal aflægge regnskab efter reglerne i Bekendtgørelse om udmøntning af kompensation for tabt deltagerbetaling til folkehøjskoler, den folkeoplysende voksenundervisning og Folkeuniversitetet som følge af COVID-19 og efter de krav, der er angivet i tilsagnsbrevet. 

Hvis I har modtaget et tilskud på 100.000 kr. eller derunder, skal I indsende en elektronisk erklæring. I erklæringen skal I oplyse regnskabstal samt bekræfte at tilskuddet er anvendt til formålet.

Hvis I har modtaget et tilskud over 100.000 kr. til og med 500.000 kr., skal I indsende regnskab, som er underskrevet af tilskudsmodtager og en regnskabskyndig person. I kan også vælge at få regnskabet revideret af en revisor.

Hvis I har modtaget et tilskud over 500.000 kr., skal I indsende regnskab, som er revideret af statsautoriseret revisor eller en registreret revisor.  

Indsend regnskab elektronisk via https://slks.dk/services/aflaeg-regnskab/afrapportering-for-covid-19-tilskud/

Opdateret 31. marts 2023