Afrapportering for COVID-19 tilskud

Herunder finder du links til afrapporteringer for de kompensationsordninger, som kan søges på Kulturministeriets område.

Afrapportering for Pulje til refusion for rabat på billetter og deltagerbetaling for kultur- og idrætsaktiviteter

NB: Afrapporteringsvejledningen er foreløbigt til orientering. Afrapporteringer kan endnu ikke indsendes.

Afrapportering for refusionsbeløb på 100.000 kr. eller derunder

Har du modtaget refusion på 100.000 kr. eller derunder, skal du erklære, at tilskuddet er anvendt fuldt ud til formålet og i overensstemmelse med eventuelle krav i bevillingsbrevet. Det oplyses endvidere i erklæringen, hvor stort et beløb, der er anvendt til nedsættelse af billetpris/deltagerbetaling i forhold til det udbetalte tilskud, så der kan foretages en efterregulering af refusion.

Når du har indsendt den elektroniske erklæring, vil du modtage en kvittering for indsendelsen på din e-mail adresse. Herefter vil Slots- og Kulturstyrelsen i tilfælde af mindreforbrug anmode om tilbagebetaling af den del af den udbetalte refusion, der overstiger den efterregulerede refusion, eller udbetale refusion svarende til et evt. merforbrug.

Du skal være opmærksom på, at Kulturministeriet/Slots- og Kulturstyrelsen udtager en andel af tilskudsmodtagerne til stikprøve. Vi kontakter dig, hvis du er udtaget til stikprøve. Erklæringen er en elektronisk blanket, hvor du skal oplyse:

 • CVR-nr.
 • P-nummer
 • Navn på forening, institution eller virksomhed
 • Journalnummer (fremgår af bevillingsbrevet)
 • Forudbetalt refusionsbeløb
 • Realiseret refusionsberettiget rabat
 • E-mail adresse
 • Erklæringen signeres ved indsendelse med NemID

Hvad vil det sige at afgive en erklæring om anvendelse af tilskuddet?

Når du afgiver erklæringen, står du inde for, at tilskuddet er anvendt til det formål, det er bevilget til, og at betingelser for anvendelse af tilskuddet er opfyldt. Betingelserne fremgår af bevillingsbrevet. Bemærk, at afgivelse af urigtig erklæring kan straffes efter straffelovens § 163.

Stikprøve

Kulturministeriet/Slots- og Kulturstyrelsen udtager en andel af tilskuddene til stikprøve og beder om et regnskab for den realiserede rabat på billetter/deltagerbetaling. Hvis din sag bliver udtaget til stikprøve, får du besked om dette inden for tre uger, efter vi har modtaget din erklæring. Vi vil vejlede dig i, hvordan sådan et regnskab skal se ud, hvis det bliver relevant.

Behold dine kvitteringer

Vi vil ikke have bilag, kvitteringer mv. sammen med regnskabet. Men Kulturministeriet/Slots- og Kulturstyrelsen kan bede om dokumentation i fem år fra udgangen af det år, hvor refusionen er udbetalt. Du skal derfor gemme regnskabsmateriale, dvs. bilag og kvitteringer i den periode.

Afrapportering for refusionsbeløb over 100.000 kr. til og med 500.000 kr.

Har du modtaget et refusionsbeløb over 100.000 kr. til og med 500.000 kr., skal du afrapportere med et regnskab og en beretning, som begge skal indsendes i den obligatoriske regnskabsskabelon. Regnskabet og beretningen i den udfyldte regnskabsskabelon skal redegøre for billetsalget/deltagerbetalingen med den refusionsberettigede rabat og indfrielsen af de eventuelle krav, der er fastsat i bevillingsbrevet. Regnskabet skal endvidere oplyse, hvor stort et beløb, der er anvendt til refusionsberettiget nedsættelse af billetpris/deltagerbetaling i forhold til det udbetalte tilskud, så der kan foretages en efterregulering af refusion. Regnskabet skal både underskrives af tilskudsmodtager og af en regnskabskyndig person. I kan også vælge at få regnskabet revideret af en statsautoriseret revisor eller en registreret revisor eller af et revisionsorgan der udfører revision for kommuner eller regioner.

Regnskabet aflægges i overensstemmelse med Bekendtgørelse om regnskab og revision af projekt- og aktivitetstilskud fra Kulturministeriet (BEK nr. 1479 af 22/12/2014).

Den udfyldte regnskabsskabelon skal indsendes elektronisk. Du kan finde blanket til indsendelse i boksen til højre på denne side.

Når du har indsendt blanketten, modtager du automatisk en kvittering for indsendelsen på den e-mail adresse, du har oplyst i blanketten. Kulturministeriet/Slots- og Kulturstyrelsen vil efterfølgende gennemgå det indsendte, og du vil høre fra os senest otte uger efter indsendelsen, herunder om udbetaling af yderligere refusionsbeløb eller krav om tilbagebetaling.

Inden du går i gang med at udarbejde dit regnskab

Hav den udfyldte budgetskabelon, som du indsendte med ansøgningen, klar.

Se om der stilles særlige krav til afrapportering i bevillingsbrevet. Det skal indgå i regnskabet eller i beretningen, hvordan disse krav er opfyldt.

Obligatorisk skabelon til udarbejdelse af regnskab

Regnskabet SKAL udarbejdes i den regnskabsskabelon, du finder til højre på denne side. Her finder du også blanket til indsendelse. BEMÆRK, at der ikke må indsendes Numbers.

Når du har udfyldt den obligatoriske regnskabsskabelon, skal den 

 • enten: udskrives, underskrives i hånden, scannes, gemmes på din computer og vedhæftes blanketten sammen med beretningen
 • eller: gemmes på din computer og underskrives med NemID fx via PENNEO, hvor underskrifterne er juridisk bindende.

Regnskabet skal indeholde følgende:

 • Budget- og regnskabsoplysninger, som specifikt angår billetsalget/deltagerbetalingen. Dvs.:
  • Budgetteret billetsalg/deltagerbetaling
  • Forudbetalt refusion fra Slots- og Kulturstyrelsen
  • Regnskab over realiseret billetsalg/deltagerbetaling (fordelt på billettyper/typer af deltagerbetaling, hvis relevant)
  • Afgivet refusionsberettiget rabat i alt
  • Beløb til efterregulering
 • To underskrifter med dato: en fra tilskudsmodtager og en fra en regnskabskyndig. Nedenfor findes en vejledning, som skal gives til regnskabskyndig sammen med regnskabet i forbindelse med gennemgangen af regnskabet.

I samme excelark som regnskabet skal udfyldes en beretning. Beretningen findes på et separat faneblad. I beretningen skal der redegøres for følgende:

 • Er nedbringelse af billetpriser/deltagerbetaling udført i overensstemmelse med ansøgningen og det formål tilskuddet er bevilget til?
 • En kort beskrivelse af realiseringen af rabatordningen
 • En kort beskrivelse af det realiserede mersalg/mindresalg i forhold til det budgetterede

Regnskabskyndiges underskrift

Når du har udarbejdet og underskrevet regnskabet, skal det tjekkes og underskrives af en regnskabskyndig person.

Hvem kan være medunderskriver som regnskabskyndig?

Begrebet regnskabskyndig anvendes i bekendtgørelsen som alternativ til revisor. Det er for at give mulighed for at kontrol af regnskaber for tilskud på under 500.000 kr. kan ske af en ikke faguddannet revisor, da det kan betyde en besparelse af tid og penge for tilskudsmodtager.

Der er to karakteristika, der bør være opfyldt for at man kan tale om, at en person kan udfylde ”rollen” som regnskabskyndig: Uafhængighed og kompetence.

Uafhængighed vil sige, at den regnskabskyndige/kontrolløren ikke kan være den samme, som underskriver regnskabet eller løser opgaver, som er en del af projektet, herunder bogføringsopgaven. Dvs. at den regnskabskyndige/kontrolløren ikke kan være den samme, som den der har lavet regnskabet. Hensigten er, at det er ”andre øjne”, der gennemgår projektet og at den pågældende med sin underskrift giver en øget sikkerhed for, at der ikke foreligger væsentlige mangler, fejl eller misbrug.

Kompetence vil sige, at vedkommende skal have en faglig kompetence til at gennemgå regnskabet i overensstemmelse med god offentlig revisionsskik. Det betyder, at gennemgangen skal ske under iagttagelse af bestemmelserne i § 10, stk. 2 i bekendtgørelsen om afrapportering for projekt- og aktivitetstilskud fra Kulturministeriet, dvs. at den regnskabskyndige i et passende omfang skal efterprøve, om:

 • Regnskabet er rigtigt, dvs. uden væsentlige fejl og mangler
 • Tilskudsbetingelserne i bevillingsbrevet er opfyldt
 • Tilskuddet er anvendt efter formålet
 • Tilskudsmodtager har ”taget skyldige økonomiske hensyn” dvs. ageret økonomisk fornuftigt
 • De oplysninger, som tilskudsmodtager har meddelt Kulturministeriet om opfyldelsen af aktivitetens formål og mål, er dokumenterede.

Det er tilskudsmodtageres ansvar, at den valgte regnskabskyndige opfylder ovenstående krav.

Vejledning til den regnskabskyndige

Vi har udarbejdet en vejledning, som du som tilskudsmodtager kan vedlægge til den regnskabskyndige, der skal efterprøve regnskabet.

Hent vejledningen til den regnskabskyndige

Behold dine kvitteringer

Vi vil ikke have bilag, kvitteringer mv. sammen med regnskabet. Men Kulturministeriet/Slots- og Kulturstyrelsen kan bede om dokumentation i fem år fra udgangen af det år, hvor refusionen er udbetalt. Du skal derfor gemme regnskabsmateriale, dvs. bilag og kvitteringer i den periode. 

Afrapportering for refusionsbeløb over 500.000 kr.

Har du modtaget et refusionsbeløb på over 500.000 kr., skal du afrapportere med et regnskab samt en beretning, som begge skal indsendes i den obligatoriske regnskabsskabelon. Regnskabet skal endvidere oplyse, hvor stort et beløb, der er anvendt til refusionsberettiget nedsættelse af billetpris/deltagerbetaling i forhold til det udbetalte tilskud, så der kan foretages en efterregulering af refusion. Regnskabet skal være revideret af en statsautoriseret revisor, en registreret revisor eller et revisionsorgan, der udfører revision for kommuner eller regioner.

Regnskabet aflægges i overensstemmelse med Bekendtgørelse om regnskab og revision af projekt- og aktivitetstilskud fra Kulturministeriet (BEK nr. 1479 af 22/12/2014).

Regnskab og beretning skal indsendes elektronisk via denne hjemmeside.

Når du har indsendt blanketten, modtager du en kvittering for indsendelsen på den e-mail adresse, du har oplyst i blanketten. Kulturministeriet/Slots- og Kulturstyrelsen vil efterfølgende gennemgå det indsendte, og du vil høre fra os senest otte uger efter indsendelsen, herunder om udbetaling af yderligere refusionsbeløb eller krav om tilbagebetaling.

Inden du går i gang med at udarbejde dit regnskab

Hav den budgetskabelon, som du indsendte med ansøgningen, klar. Hvis du senere har fået godkendt et justeret budget, skal du have det klar. BEMÆRK, at der ikke må indsendes Numbers.

Se om der stilles særlige krav til afrapportering i bevillingsbrevet. Det skal indgå i regnskabet eller i beretningen, hvordan disse krav er opfyldt.

Regnskabet skal indeholde følgende:

 • Budget- og regnskabsoplysninger, som specifikt angår billetsalget/deltagerbetalingen. Dvs.:
  • Budgetteret billetsalg/deltagerbetaling
  • Forudbetalt refusion fra Slots- og Kulturstyrelsen
  • Regnskab over realiseret billetsalg/deltagerbetaling (fordelt på billettyper/typer af deltagerbetaling, hvis relevant)
  • Afgivet refusionsberettiget rabat i alt
  • Beløb til efterregulering
 • To underskrifter med dato: en fra tilskudsmodtager og en fra en revisor. Dvs. en statsautoriseret revisor, en registreret revisor eller et revisororgan, der udfører revision for kommuner eller regioner.

I samme excelark som regnskabet skal udfyldes en beretning. Beretningen findes på et separat faneblad. I beretningen skal der redegøres for følgende:

 • Er nedbringelse af billetpriser/deltagerbetaling udført i overensstemmelse med ansøgningen og det formål tilskuddet er bevilget til?
 • En kort beskrivelse af realiseringen af rabatordningen
 • En kort beskrivelse af det realiserede mersalg/mindresalg i forhold til det budgetterede

Behold dine kvitteringer

Vi vil ikke have bilag, kvitteringer mv. sammen med regnskabet. Men Kulturministeriet/Slots- og Kulturstyrelsen kan bede om dokumentation i fem år fra udgangen af det år, hvor refusionen er udbetalt. Du skal derfor gemme regnskabsmateriale, dvs. bilag og kvitteringer i den periode.

Afrapportering for Pulje til Kompensation til den folkeoplysende voksenundervisning og daghøjskoler

Der kan først aflægges regnskab for tilskud fra puljen efter puljens ansøgningsfrist 6. august 2020.

Afrapportering for Pulje til kompensation til Folkeuniversitetet

Der kan først aflægges regnskab for tilskud fra puljen efter puljens ansøgningsfrist 6. august 2020.

Dialogboksen begynder her. Du kan lukke boksen ved at trykke Accepter cookies knappen eller Enter. Knappen er det sidste element i boksen.

Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.

På slks.dk anvender vi cookies. Cookies er i mange tilfælde nødvendige for at få en hjemmeside til at fungere. Vi bruger cookies for at forbedre din oplevelse, samle statistik og huske dine indstillinger. Ved at klikke på "Accepter cookies" godkender du dette.

(dialogboks slutter)