Pulje til kompensation for aftenskoler, daghøjskoler og Folkeuniversitetet

Puljens formål er at kompensere aftenskoler, daghøjskoler og Folkeuniversitetet for op til 90 pct. af den tabte deltagerbetaling i perioden fra hhv. den 09., 11. og 16 december 2020 til 21. maj eller til 30. juni 2021 som følge af nedlukning af aktiviteter i forbindelse med foranstaltninger til forhindring af COVID-19 smitte.
Note:

Puljen kan ikke længere søges. Fristen for aflæggelse af regnskab er 30. januar 2022.

Har I modtaget COVID-19 kompensation fra Erhvervsstyrelsen skal der aflægges regnskab hos dem først.

Frist

  30.08.2021, kl. 23:59

Hvem kan søge?

 • Foreninger, der tilbyder folkeoplysende voksenundervisning efter folkeoplysningslovens kap. 4.
 • Foreninger og selvejende institutioner, der udøver Folkeuniversitetsvirksomhed efter folkeoplysningslovens kap. 13.  
 • Foreninger og selvejende institutioner, der udøver daghøjskolevirksomhed efter folkeoplysningslovens kap. 12a.

Hvem kan IKKE søge

 • Foreninger, der tilbyder frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde efter folkeoplysningslovens kapitel 5.
 • Foreninger, der tilbyder aktiviteter som distriktsforeninger m.v. efter folkeoplysningslovens kapitel 12.
 • Foreninger og selvejende institutioner, der udbyder aktiviteter eller udøver foreningsarbejde m.v., som ikke er godkendt under folkeoplysningsloven.

Hvilken periode kan man søge kompensation for:

Vælg perioden, der afspejler, hvornår jeres kommune blev nedlukket.

9. december 2020 - 21. maj 2021 eller 30. juni 2021

Aarhus, Odense, Greve, Solrød, Køge, Roskilde, Lejre, Slagelse, Faxe, Vordingborg og alle kommuner i Region Hovedstaden (med undtagelse af Bornholm).

11. december 2020 - 21. maj 2021 eller 30. juni 2021

Alle øvrige kommuner i Region Sjælland, som ikke er omfattet af punkt 1, alle kommuner i Region Midtjylland, som ikke er omfattet af punkt 1, Aalborg, Fredericia, Vejle og Middelfart.

16. december 2020 - 21. maj 2021 eller 30. juni 2021

For alle øvrige kommuner, som ikke er nævnet under punkt 1 og 2. 

I skal være opmærksomme på at vælge den kompensationsperiode - samt tilsvarende referenceperiode - i budgetskemaet, som passer til den ansøgte periode. 

Vær opmærksomme på, at I kan søge kompensation til 21. maj 2021 eller 30. juni 2021.

Såfremt skolerne omfattes af foranstaltninger til forhindring af COVID-19 smitte, lokale nedlukninger, som indebærer aflysning af kurser,, kan aftenskoler, daghøjskoler og Folkeuniversitet søge om kompensation i perioden 21. maj til og med 30. juni 2021.

 • Ansøges der om kompensation til 21. maj 2021, kan kompensationsperioden, i tilfælde af et af ovenstående eksempler, opjusteres i efterreguleringsfasen. Således kan kompensationsperioden ændres til den 30. juni 2021.
 • Ansøges der om kompensation til 30. juni 2021, kan kompensationsperioden ikke nedjusteres i efterreguleringsfasen. Således kan kompensationsperioden ikke ændres til den 21. maj 2021.

Hvad skal ansøgningen indeholde?

I skal anvende og udfylde alle felter i Slots- og Kulturstyrelsens elektroniske ansøgningsskema.I skemaet skal I afgive tro og love erklæring om, at I opfylder bevillingsbetingelserne. I skriver under herfor med NemID ved indsendelsen af ansøgningsskemaet.

Det elektroniske ansøgningsskema skal ligeledes indeholde et budgetskema.
Skemaet findes via følgende link

Budgetskemaet skal indeholde følgende oplysninger:
1.En opgørelse over deltagerbetaling i kompensationsperioden.

Udregning af kompensation med afsæt i deltagerbetaling

Med deltagerbetaling menes deltagerbetaling, der knytter sig til kurser og aktiviteter under folkeoplysningsloven.

Er der grundet COVID-19 betalt penge tilbage til kursisten i 2020/2021 perioden, eller har kursisten dokumenterbart modtaget et tilgodebevis eller er tilmeldt et erstatningshold, som foregår efter den valgte kompensationsperiode, regnes dette ikke med som indtjent deltagerbetaling, og skal derfor ikke indgå i opgørelsen. Der ydes ligeledes kompensation for kurser, der aflyses som helhed, selvom de strækker sig udover kompensationsperioden
– dog kun såfremt, kursets fulde beløb er tilbagebetalt til kursisten, eller kursisten har fået et fuldt kursusforløb i erstatning. Tilbagebetalte kurser, der strækker sig udover kompensationsperioden må gerne medregnes når deltagerbetaling i referenceperioden opgøres.

Budgetskemaet skal indeholde tal for, hvad der var af deltagerbetaling i referenceperioden (2018/2019), samt hvad der forventes at være af deltagerbetaling i samme periode (2020/2021).
Differencen mellem disse to tal skaber et estimat af, hvad der forventes at være af tabt deltagerbetaling.

Særlige omstændigheder
Hvis særlige omstændigheder gør, at man som ansøger mener, at ovenstående referenceperiode ikke kan benyttes, kan der i særlige tilfælde gives tilladelse til brug af anden reference. Ønskes dette skal ansøger søge tilladelse inden der ansøges.

Budgetskemaet skal indeholde følgende oplysninger:
2. En opgørelse over de forventede udgifter i forbindelse med kurser og aktiviteter, som er omfattet af nedlukning grundet COVID-19.

Opgørelsen laves ved enten at bruge:
1) de forventede nettoudgifter i forbindelse med kurser og aktiviteter under folkeoplysningsloven i kompensationsperioden 2020/2021
2) eller en opgørelse over nettoudgifter i forbindelse med kurser og aktiviteter under folkeoplysningsloven beregnet ud fra et gennemsnit på baggrund af årsregnskab fra 2019.

Hvis I modtog kompensation fra efterårets/vinterens pulje (26. oktober 2020 – 31. december 2020)

Modtog I kompensation fra efterårets/vinteres pulje, der havde til formål at kompensere for restriktioner i forbindelse med forsamlingsforbuddet, er det vigtigt, at I indsender regnskab for den pulje førend I kan søge denne. Det er ikke et krav, at det indsendte regnskab for efterårets/vinteres pulje er godkendt inden I søger denne pulje.

Såfremt I står til en reduktion af jeres kompensation efter regnskabsaflæggelse til efterårets/vinterens pulje vil I kunne vælge at få reduktionen modregnet, når I modtager kompensation fra denne pulje. Den løsning er lavet så I slipper for at skulle tilbagebetale tidligere modtaget kompensation.

Hvordan estimeres forventede nettoudgifter?

Forventede nettoudgifter er faktiske udgifter, som knytter sig til alle kurser og aktiviteter under folkeoplysningsloven, der er omfattet af nedlukning som følge af COVID-19, herunder løn, honorarer, lokaleleje, kommunikation, administration, revision med videre. Udgifter der er afholdt via indtægter fra særskilte offentlige puljetilskud medregnes ikke.

 • En opgørelse over alle de forventede udgifter. Skolens udgifter opgøres som de samlede udgifter i 2019 divideret med det antal måneder, I har søgt kompensation for. Løn, honorarer, lokaleleje, annoncering, administration, afskrivninger, revision (herunder også udgifter afholdt til revision i forbindelse med denne pulje) samt alle øvrige udgifter medregnes. Udgifter afholdt via indtægter fra særskilte offentlige puljer og fonde samt finansielle udgifter skal ikke medregnes.
 • En opgørelse over enten 1) de forventede indtægter i kompensationsperioden, der vedrører kurser og aktiviteter under folkeoplysningsloven. Indtægter fra særskilte offentlige puljetilskud medregnes ikke eller 2) en opgørelse over indtægter fra kurser og aktiviteter under folkeoplysningsloven beregnet ud fra et gennemsnit på baggrund af årsregnskab fra 2019. Indtægter fra særskilte offentlige puljetilskud medregnes ikke.

  I begge tilfælde skal opgørelsen ligeledes indeholde indtægter fra offentlige og kommunale tilskud, tilskud fra fonde samt indtægter fra hjælpepakker i forbindelse med COVID-19 mv. 
 • En opgørelse over alle de forventede indtægter i kompensationsperioden, der søges om kompensation for. Herunder indtægter fra kommunale tilskud og andre offentlige tilskud, indtægter fra hjælpepakker i forbindelse med Covid-19, forventede indtægter fra eventuel deltagerbetaling til kurser samt alle øvrige indtægter. Indtægter fra særskilte offentlige puljer og fonde samt finansielle indtægter skal ikke medregnes.

Slots- og Kulturstyrelsen forbeholder sig retten til ikke at behandle ansøgninger, som ikke opfylder disse krav.

Økonomi

Udbetaling af foreløbig kompensation

Foreløbig beregning af kompensation beregnes således:
Forventet tabt deltagerbetaling * 90 pct. = foreløbig kompensation for tabt deltagerbetaling.

Der udbetales dog kun op til et beløb, der svarer til de forventede afholdte udgifter i kompensationsperioden, som er knyttet til kurser og aktiviteter under folkeoplysningsloven, der er omfattet af nedlukning grundet COVID-19, og som ikke forventes dækket af indtægter fra andre offentlige tilskud, hjælpepakker eller lignende. 

Det fulde tilsagn udbetales på baggrund af den foreløbigt beregnede kompensation. 

Kompensationsopgørelse og efterregulering

Ved kompensationsopgørelsen vil Slots- og Kulturstyrelsen beregne det endelige kompensationsbeløb og eventuelt foretage en efterregulering baseret på deltagerbetalingen i kompensationsperioden.

Efterreguleringen kan enten betyde, at det udbetalte kompensationsbeløb suppleres eller reduceres.  

I tilfælde af reduktion vil Slots- og Kulturstyrelsen anmode om tilbagebetaling af den del af den udbetalte kompensation, der overstiger den endelige kompensation. 

Herudover kan Slots- og Kulturstyrelsen kræve helt eller delvis tilbagebetaling af kompensation, såfremt betingelserne for tildeling af kompensation ikke er opfyldt. 

Ved afrapporteringen (kompensationsopgørelsen) opgøres den tabte deltagerbetaling på følgende måde:  

Indtægter fra deltagerbetaling, der vedrører referenceperioden (2018/2019) minus Indtægter fra deltagerbetaling, der vedrører kompensationsperioden (2020/2021)= tabt deltagerbetaling

Kompensation beregnes som 90 pct. af den tabte deltagerbetaling.

Den kompensation, der ydes for både den foreløbige og den endelige kompensation for tabt deltagerbetaling kan endvidere ikke overstige de faktiske afholdte udgifter, som er knyttet til kurser og aktiviteter under folkeoplysningsloven, der er omfattet af nedlukning grundet COVID-19, og som ikke allerede er dækket andre indtægter. 

Faktiske udgifter skal opgøres på følgende måde: 

Dokumenterbare udgifter, der vedrører den valgte periode, minus dokumenterbare indtægter, der vedrører den valgte periode = faktiske udgifter

Dokumenterbare udgifter er summen af de udgifter, som ansøger kan dokumentere er afholdt i kompensationsperioden. Udgifterne skal knytte sig til alle kurser og aktiviteter under folkeoplysningsloven, der er omfattet af nedlukning som følge af COVID-19, herunder løn, honorarer, lokaleleje, kommunikation, administration, revision med videre.

Dokumenterbare indtægter er indtægter, der vedrører kompensationsperioden, herunder indtægter fra offentlige samt kommunale tilskud, tilskud fra fonde, der vedrører kurser og aktiviteter under folkeoplysningsloven samt indtægter fra hjælpepakker i forbindelse med COVID-19 med videre.

Hvornår får du svar?

Slots- og Kulturstyrelsen behandler ansøgninger hurtigst muligt. Sagsbehandlingstiden vil typisk være 14 hverdage, efter sagen er fuldt oplyst. Hvis Slots- og Kulturstyrelsen skal efterspørge bilag eller ansøgningen mangler oplysninger, kan behandlingstiden således være længere.

Puljen kan søges indtil den 30. august 2021. Ansøgninger behandles løbende. Der kan aflægges kompensationsopgørelse indtil den 30. november 2021. 

Lovgrundlag

Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 217 af 12. februar 2021 om udmøntning af kompensation for tabt deltagerbetaling til aftenskoler, Folkeuniversitetet og daghøjskoler som følge af Covid-19, som ændret ved bekendtgørelse nr. 1306 af 15. juni 2021, der forlænger perioden, som der kan søges kompensation for

Bekendtgørelse nr. 217 af 12. februar 2021

Bekendtgørelse nr. 495 af 22. marts 2021

Bekendtgørelse nr. 1306 af 15. juni 2021

Aktstykke 138 om udmøntning af forlængelsen af de målrettede kompensationsordninger og justeringerne af de generelle kompensationsordninger, aktstykke 167 om forbedring af de eksisterende kompensationsordninger samt nye tiltag som følge af COVID-19-restriktionerne og aktstykke 241 om merbevilling og forlængelse af kompensationsordninger.

Folkeoplysningsloven

For at være berettiget til kompensation skal I være godkendt under folkeoplysningsloven kap. 4, 12a eller 13. Læs hele folkeoplysningsloven her

Hvis du får tilsagn/tilladelse/dispensation skal...

Den foreløbige kompensation udbetales umiddelbart efter bevillingen. Vi udbetaler kompensationen til den NemKonto, der er knyttet til ansøgers CVR-nummer.

I skal aflægge kompensationsopgørelse efter reglerne i bekendtgørelse nr. 217 af 12. februar 2021 udmøntning af kompensation for tabt deltagerbetaling til aftenskoler, Folkeuniversitet og daghøjskoler som følge af Covid-19, som forlænget ved bekendtgørelse nr. 495 af 22. marts 2021, og efter de krav der er angivet i tilsagnsbrevet.

Indsend regnskabet elektronisk

Ansøgningsskema som PDF?

Her på siden laves alle ansøgningerne elektronisk, men mange har glæde af at printe en PDF til at orientere sig i kravene, inden de når til udfyldelsen af den egentlige ansøgning. Men husk, at du ikke kan udfylde skemaet i hånden og aflevere det fysisk eller analogt.

Se ansøgningsskemaet i sin fulde længde (kan ikke udfyldes)

Opdateret 31. marts 2023