Pulje 3: Aktiviteter for vækstlagets aktører

Puljen har til formål at støtte aktiviteter i vækstlaget med henblik på fortsat udvikling og eksponering, samt støtte aktiviteter for og af vækstlaget. Puljen kan søges af både nyetablerede kunstnere og atleter/idrætstalenter i begyndelsen af deres karriere inden for enten kunst eller idræt samt institutioner, der vil arrangere aktiviteter for vækstlaget.
Note:

Puljen er omfattet af de minimis-forordningen. Det betyder, at en myndighed må tildele en institution statsstøtte under de minimis forordningen på en værdi op til 1,5 millioner kroner over en periode på tre løbende regnskabsår. Myndigheden er forpligtet til at oplyse, hvis der er tale om støtte under de minimis forordningen samt størrelsen af støttebeløbet. Hvis man er i tvivl om, hvorvidt institutionen har modtaget støtte, der er omfattet af de minimis-forordningen, kan man læse om det i det udstedte tilsagnsbrev eller tage kontakt til den udbetalende myndighed. Det er institutionens ansvar at sikre, at regelsættet overholdes, og at beløbsgrænserne ikke overskrides. Læs mere om de minimis-forordningen længere nede puljebeskrivelsen. Ansøgningerne behandles i den rækkefølge, de modtages. Puljemidlerne fordeles løbende, til puljens midler er opbrugt. Der er afsat i alt 11,6 mio. kr. til puljen til fordeling.

Kunstområde :

Frist

 • 26.07.2021, kl. 23:59

Hvem kan søge?

Bemærk, at det er to særskilte ansøgningsmåder for henholdsvis: 

Kunstnere og atleter/idrætstalenter:

Puljen kan søges af kunstnere og atleter/idrætstalenter, som er en del af vækstlaget i deres sektor.  

For kunstnere gælder: at ansøger skal være nyetableret kunstner og i begyndelsen af sin karriere, eksempelvis nyuddannet fra en kunstnerisk uddannelse eller en uddannelse på sammenligneligt niveau eller være autodidakt, nyt talent. For at vurderes som del af vækstlaget skal man have maksimalt fem års relevant kunstnerisk erfaring.

Ansøgere skal have en væsentlig tilknytning til kunstscenen i Danmark.

For atleter/idrætstalenter gælder: at man er del af Team Danmarks Bruttogruppe (”morgendagens stjerner”) eller er en fast del af specialforbundenes talentindsatser/talentprogrammer (bruttogrupper, ungdomslandshold etc.).

Puljen kan kun søges én gang pr person.

Foreninger og institutioner:

Puljen kan søges af aktører inden for kultur- og idrætslivet, hvis primære formål er at skabe kultur- og idrætsaktiviteter for borgerne.

For foreninger og institutioner mv. gælder:

 • at kulturinstitutioner og foreninger inden for kulturområdet modtager driftstilskud og/eller driftslignende tilskud fra Kulturministeriet eller anden relevant offentlig myndighed. Derudover kan puljen søges af private kulturinstitutioner med fast scene/ udstillingssted. For begge typer ansøgere gælder, at de skal have et CVR-nummer, der er oprettet før den 9. marts 2020.
 • at aktører, som arbejder med idræt, herunder idrætsorganisationer, private virksomheder, NGO'er og frivillige idrætsorganisationer og relevante kommunale institutioner, og idrætsforeninger har et CVR-nummer eller CFR-nummer, der er oprettet før den 9. marts 2020. 

Puljen kan kun søges én gang pr. institution/forening.

Hvad er formålet med ordningen?

Formålet med puljen er at støtte aktiviteter i vækstlaget inden for kultur- og idrætslivet med henblik på udvikling og eksponering, for eksempel gennem udstillinger for nyetablerede kunstnere, små pop-up koncerter for nye musikere, teaterforestillinger eller forberedende aktiviteter til større idrætsstævner samt konkurrencer og opvisninger med atleter/idrætstalenter i idrætten. 

Puljen skal være med til at stimulere aktiviteter for og af vækstlaget inden for kultur- og idrætsområdet, da nedlukning og restriktioner udfordrer særligt nye årgange/dimittender og nye talenter i forhold til deres udvikling og eksponering. 

Målgruppen for puljen er derfor kultur- og idrætslivets vækstlag, men også dets publikum samt den brede befolkning.

Hvad støtter puljen?

Puljen kan yde tilskud til publikumsrettede kultur- og idrætsaktiviteter, der sikrer udvikling og eksponering af vækstlaget inden for kultur- og idrætslivet i forbindelse med genåbningen af samfundet.

På kulturområdet kan der ydes tilskud til på koncerter, udstillinger, forestillinger, workshops, konkurrencer eller andre aktiviteter, der understøttet en udvikling og eksponering af vækstlaget.

På idrætsområdet kan der ydes tilskud til opvisninger, konkurrencer, workshops eller andre idrætsaktiviteter, der understøtter en udvikling og eksponering af vækstlaget. 

Bemærk, at der forskellige betingelser for, hvad der kan søges om tilskud til for henholdsvis:

Kunstnere eller atleter/idrætstalenter:

Puljen kan give tilskud til eget honorar og til omkostninger, som er direkte relateret til aktivitetens gennemførsel. For eksempel produktionsomkostninger, som er afgørende for aktiviteternes gennemførelse, køb af ydelser fra underleverandører, betaling for kunstneriske rettigheder og lignende (KODA), PR og markedsføring af aktiviteten, andre direkte relaterede omkostninger som forplejning, transport/fragt og rejse/ophold. 

Foreninger eller institutioner:

Puljen kan give tilskud til honorar til deltagende kunstner og/eller atlet/idrætstalent, hvor relevant, hvis aktiviteten er et indgået samarbejde mellem foreningen mv. og deltagende kunstner og/eller atlet/idrætstalent.

Puljen støtter derudover omkostninger, som er direkte relateret til aktivitetens gennemførsel. For eksempel produktionsomkostninger, som er afgørende for aktiviteternes gennemførelse, køb af ydelser fra underleverandører, leje af venue/spillested, betaling for kunstneriske rettigheder og lignende (KODA), PR og markedsføring af aktiviteten, andre direkte relaterede omkostninger som forplejning, transport/fragt og rejse/ophold.

Aktiviteterne skal kunne afvikles inden for de enhver tid gældende COVID-19-restriktioner og anbefalinger.

Det er et krav, at der er offentlig adgang til aktiviteterne.

Det er et krav, at der er et rimeligt og velbegrundet forhold mellem aktiviteten/aktiviteterne og udgifterne i det ansøgte.

Hvad støtter puljen ikke?

 • Aktiviteter, der ikke finder sted i 2021
 • Aktiviteter, der ikke har offentlig adgang
 • Almindelige drifts- og administrationsomkostninger
 • Institutionens/foreningens egne omkostninger til f.eks. spillelokale, idrætshal, udstillingsrum, scene mv.
 • Lønomkostninger til foreningens mv. egne medarbejdere
 • Uspecificerede projektomkostninger
 • Udgifter til anskaffelse af inventar og udstyr, som ikke er afgørende for aktiviteternes gennemførelse
 • Digitale aktiviteter
 • Undervisning

Hvor meget kan der søges om?

Hvis ansøger er kunstner eller atlet/idrætstalent:

Der kan maksimalt søges om 25.000 kr. pr ansøger (Puljen søges på CPR-nummer)

Hvis det ønskes at søge flere om et projekt, skal der indsendes én ansøgning pr. person. Dog kan der maksimalt søges om 100.000 kr. til det samme projekt. 

Hvis ansøger er forening eller institution:

Der kan maksimalt søges om 100.000 kr. pr. projekt (puljen søges på CVR- eller CFR-nummer).

Hvornår kan der søges?

Der kan søges løbende indtil puljens midler er opbrugt. Puljen lukker for ansøgninger den 28. juni 2021 kl. 23.59.

Ansøgningerne behandles i den rækkefølge, de modtages. Puljemidlerne fordeles løbende, til puljens midler er opbrugt. Puljen lukkes for ansøgninger, når midlerne er opbrugt (senest den 28. juni 2021).

Samspil med andre corona-hjælpepakker og offentlig støtte 

Der kan ikke søges om tilskud fra denne pulje til omkostninger, der er dækket af andre corona-hjælpepakker. Det er heller ikke muligt at søge om tilskud til omkostninger, der dækkes af andre former for offentlig støtte. 

Samtidig med ansøgningen til denne pulje kan man dog godt søge om tilskud fra andre corona-hjælpepakker i forbindelse med det samme idræts- eller kulturtilbud, så længe der er tale om forskellige omkostninger, og formålet med denne pulje efterleves.

Hvad skal ansøgningen indeholde?

Ansøgningen skal indeholde: 

1. Budgetskabelon 

Den obligatoriske budgetskabelon skal anvendes:

I budgetskabelonen skal der angives de tilskudsberettigede omkostninger i forbindelse med projektet/aktiviteten/arrangementet. 

2. CV for medvirkende kunstner og/eller atlet/idrætstalent

Der skal medsendes et CV på de deltagende kunstnere og/eller atlet/idrætstalent.

Find CV-skabelonen her

3. Ansøgningsskema 

Slots- og Kulturstyrelsens elektroniske ansøgningsskema skal anvendes, og alle felter skal udfyldes. Skemaet findes her på siden. 

I ansøgningsskemaet skal der redegøres for projektet/arrangementet/aktiviteten, herunder målgruppe, offentlig tilgængelighed og hvordan projektet/arrangementet/aktiviteten sikrer udvikling og eksponering af vækstlaget (max 2400 tegn i alt). 

I ansøgningsskemaet skal ansøger desuden: 

 • erklære, at projektet gennemføres og er offentligt tilgængeligt inden udgangen af 2021. I modsat fald kan Slots- og Kulturstyrelsen kræve det fulde tilskud tilbagebetalt.
 • på tro og love erklære, ikke at have søgt om tilskud fra andre corona-hjælpepakker til de samme omkostninger, som der søges om tilskud til i denne pulje.
 • på tro og love erklære, at hvis ansøger er en kulturinstitution og forening inden for kulturområdet, der modtager driftstilskud og/eller driftslignende tilskud, at der modtages driftstilskud og/eller driftslignende tilskud fra Kulturministeriet eller anden relevant offentlig myndighed, eller hvis ansøger er en privat kulturinstitutioner med fast scene/ udstillingssted eller er en aktør, som arbejder med idræt, at dennes primære formål er at skabe kultur- og idrætsaktiviteter for borgerne.
 • på tro og love erklære at være CVR/CFR-registreret inden d.  9. marts 2020, hvis ansøger er en institution mv.
 • på tro og love erklære ikke at have modtaget over 200.000 EUR (ca. 1,5 mio. kr.) i de minimis støtte inden for de seneste tre løbende regnskabsår i henhold til Europa-Kommissionens regler for de minimis-støtte jf. Kommissionens forordning nr. 1407/2013 af 18. december 2013 om anvendelse af traktatens artikel 107 og 108 på de minimisstøtte.
 • på tro- og love erklære, at de afgivne oplysninger i ansøgningen er korrekte.
 • godkende, at Slots- og Kulturstyrelsen kan indhente yderligere oplysninger, herunder oplysninger om institutionen mv. og dennes ansatte, fra Erhvervsstyrelsen og andre myndigheder, i det omfang oplysningerne er nødvendige i forbindelse med behandlingen af ansøgningen.
 • Ved indsendelsen af ansøgningsskemaet underskrive med NemID. Hvis en medarbejder i en institution mv. søger på vegne af institutionen mv., så skal vedkommende skrive under med NemID vha. medarbejder-signatur. 

Slots- og Kulturstyrelsen gør opmærksom på, at det er strafbart at afgive urigtige eller vildledende oplysninger til en offentlig myndighed, eller fortie oplysninger af betydning for sagens afgørelse, særligt oplysninger afgivet på tro og love, jf. Straffelovens §§ 161-163, 171 samt § 289a, samt i forbindelse med Covid19-hjælpepakker § 81d, stk. 2. 

Ansøger skal desuden være opmærksom på, at:

 • de vedhæftede bilag maksimalt må fylde 15 MB i alt.
 • vedhæftet materiale kun kan modtages i formaterne: PDF, Word og Excel. Slots- og Kulturstyrelsen modtager ikke ZIP-filer.
 • der ikke kan eftersendes bilag eller ændres i ansøgningen, når den først er indsendt.
 • Slots- og Kulturstyrelsen kan meddele afslag på ansøgninger om tilskud, når oplysningerne i tilknytning til ansøgningen må anses som mangelfulde eller ikke-retvisende, samt når den dokumentation, der er fremsendt som bilag til ansøgningen, er utilstrækkelig.
 • yderligere materiale, ud over det der er beskrevet i denne ansøgningsvejledning, ikke vil indgå i vurderingen af ansøgningen.
 • ansøger selv er ansvarlig for, at ansøgningsskemaet er udfyldt korrekt, og at alle de ønskede bilag er vedhæftet.
 • ansøger er forpligtet til at orientere Slots- og Kulturstyrelsen, hvis forudsætningerne for udbetaling af tilskuddet ændrer sig væsentligt, efter at ansøgningen er indsendt. 

Det elektroniske ansøgningsskema har en sikkerhedstimeout efter 15 minutters inaktivitet på siden, så det skal udfyldes og indsendes relativt hurtigt. 

Slots- og Kulturstyrelsen anbefaler, at der anvendes browseren Chrome eller Firefox til ansøgningen. 

Slots- og Kulturstyrelsen gør endvidere opmærksom på, at vi ikke modtager fysisk materiale. 

Om statsstøtte 

Slots- og Kulturstyrelsen gør opmærksom på, at støtten gives efter EU’s de minimis-forordningen (nr. 1407/2013). De minimis-forordningen giver mulighed for at tildele en virksomhed statsstøtte på en værdi op til 200.000 EUR over en periode på tre løbende regnskabsår. De tre regnskabsår defineres som det år, hvor støtten tildeles, samt de to foregående regnskabsår. Tidspunktet, hvor støtten tildeles, er det tidspunkt, hvor støttemodtageren opnår ret til at modtage støtten - dvs. beslutning om at tildele støtte, og ikke på det tidspunkt, støttemodtageren faktisk modtager støtten. 

Bemærk, at det kun er støtte, der er givet efter De minimis-forordningen, der skal medregnes. 

Hvornår får du svar?

Slots- og Kulturstyrelsen behandler ansøgningerne løbende, og ansøger får svar på sin ansøgning via mail hurtigst muligt. Sagsbehandlingstiden vil være op til 15 arbejdsdage, fra sagen er fuldt oplyst. Er der behov for at indhente yderligere oplysninger til ansøgningen, så vil Slots- og Kulturstyrelsen tage kontakt til ansøger. 

Tilskud vil bliver udbetalt til den NemKonto, der er knyttet til den ansøgende institutions mv. CVR-nummer eller til den NemKonto, der er tilknyttet den ansøgende kunstners eller atlets/idrætstalents CPR-nummer. 

Afrapportering og regnskab

I tilfælde af tilskud skal Slots- og Kulturstyrelsen senest den 1. april 2022 modtage en tro- og loveerklæring på, at tilskuddet er anvendt til formålet. 

Tilskuddet skal anvendes til det formål, det er bevilget til. Er dette ikke tilfældet kan hele eller dele af tilskuddet kræves tilbagebetalt. 

Blandt de modtagne tro- og loveerklæringer udtager Slots- og Kulturstyrelsen tilskudsmodtagere til stikprøve. Slots- og Kulturstyrelsen kan som led i stikprøvekontrol kræve, at ansøger skal aflægge fuldt regnskab over for styrelsen.

Tilskuddet bortfalder, hvis I har givet urigtige eller vildledende oplysninger, og Slots- og Kulturstyrelsen træffer afgørelse om tilbagebetaling af uretmæssigt udbetalt tilskud. 

For puljen gælder, at den administreres efter Kulturministeriets bekendtgørelse for regnskab og revision for projekt- og aktivitetstilskud (BEK nr. 1479 af 22. december 2014).

Lovgrundlag

Puljen har hjemmel i aktstykke nr. 236, afgjort den 12. maj 2021

Puljen vurderes ud fra statsstøtteregelsæt i henhold til Europa-Kommissionens regler for de minimis-støtte jf. Kommissionens forordning nr. 1407/2013 af 18. december 2013.

Hvem vurderer ansøgningen

Det er Slots- og Kulturstyrelsen, der behandler indkomne ansøgninger og træffer afgørelse.

Klageadgang

Slots- og Kulturstyrelsens afgørelser kan påklages til Kulturministeriet.

Klagen skal rettes til Slots- og Kulturstyrelsen, som videresender klagen med sagens materiale og en udtalelse til Kulturministeriet.

Opdateret 31. marts 2023