Pulje 1 til oplysning om jødisk liv og kultur i Danmark 2022-25

Som led i regeringens handlingsplan mod antisemitisme er der oprettet to puljer med fokus på oplysning om jødisk liv og kultur. Der er afsat 3 mio. kr. årligt i perioden 2022 til 2025 til en ansøgningspulje målrettet Dansk Jødisk Museums samarbejde med landets museer og biblioteker. Formålet med puljen er, at der gennemføres tematiske udstillinger og debatarrangementer om dansk-jødisk kulturhistorie og nutidigt liv. Både udstillingerne og debatarrangementerne skal rette sig mod den brede befolkning, og målet er at sikre, at værnet mod antisemitisme fastholdes og styrkes i hele landet.
Note:

Puljen bliver offentliggjort ultimo maj på Slots- og Kulturstyrelsens hjemmeside med ansøgningsfrist fredag den 1. september 2024.

Frist

 • 01.09.2024, kl. 14:00

Ny tilskudsportal

Denne pulje søges igennem vores tilskudsportal med NemID. Søger du på vegne af en virksomhed, institution eller lignende, skal du benytte en medarbejdersignatur.

Hvem kan søge?

Partnerskaber mellem Dansk Jødisk Museum samt statslige og statsanerkendte museer og statslige og kommunale biblioteker. Derudover kan andre kulturelle aktører, herunder jødiske organisationer også indgå i partnerskabskonstruktioner med et museum eller bibliotek og på den måde indgå i et støtteværdigt projekt sammen med Dansk Jødisk Museum. Der kan søges støtte til nye afgrænsede projekter, som bygger på viden og erfaringer fra projekter, der tidligere har modtaget støtte fra puljen.

Ansøgninger til Pulje 1 til oplysning om jødisk liv og kultur i Danmark 2022-2025 er omfattet af krav om obligatorisk digital selvbetjening efter tekstanmærkning nr. 187, stk. 5 og 6, § 21 Kulturministeriet på finansloven for 2024. Du skal derfor ansøge via Tilskudsportalen, med mindre du er fritaget for Digital Post eller grundet særlige forhold ikke kan anvende den digitale selvbetjeningsløsning

Hvad støtter puljen? 

Puljen støtter tematiske udstillinger og aktiviteter om jødisk liv og kultur i Danmark. 

Der gives ikke støtte til:

•    Almindelige drifts- og administrationsomkostninger
•    Uspecificerede projektomkostninger
•    Diæter
•    Udgifter til anskaffelse af inventar og udstyr
 

Hvad er formålet med ordningen?

Puljens formål er at bekæmpe antisemitisme og forebygge hadforbrydelser gennem lokalt forankrede udstillinger og aktiviteter, der oplyser om jødisk liv og kultur i Danmark. 

Sådan vurderes din ansøgning

Slots- og Kulturstyrelsen træffer beslutning om tilskud ud fra en samlet prioritering af puljens midler. Det sker på baggrund af behandling og vurdering af, hvordan de indkomne ansøgninger lever op til puljens kriterier og opfylder alle krav. Der vil blive taget hensyn til geografisk spredning af puljemidlerne med henblik på, at de støttede projekter når ud til den brede befolkning.

Ansøgningerne vurderes ud fra følgende kriterier:

 • Med hvilken styrke projektet bidrager til at opfylde puljens formål.
 • I hvor høj grad projektet forholder sig til eksisterende erfaringer, projekter og initiativer, der har relevans for projektansøgningen.
 • I hvilket omfang projektet sikrer lokalt ejerskab og aktiv deltagelse.
 • Med hvilken gennemslagskraft projektet metodisk konsoliderer en lokal forankring.

Ansøgningen skal opfylde følgende krav:

 • Projektet skal bygge på et partnerskab bestående af minimum to partnere, hvoraf Dansk Jødisk Museum skal være den ene, som er involveret både i udviklings- og afviklingsfasen. Der skal foreligge en skriftlig aftale mellem de involverede parter.
 • Projektet skal være baseret på en ansøgning om minimum 500.000 kr. samt en medfinansiering på mindst 40% af projektets samlede budget fra andre kilder end statslige puljemidler. Det samlede budget skal således minimum være på 833.333 kr., hvoraf ansøgers medfinansiering udgør minimum 333.333 kr.
 • Projektets tidsperspektiv skal være minimum 3 år.

Hvad skal ansøgningen indeholde?

Ansøgere skal anvende og udfylde alle felter i Slots- og Kulturstyrelsens elektroniske skabeloner. Slots- og Kulturstyrelsen vurderer ansøgninger med udgangspunkt i nedenstående dokumenter, der skal vedhæftes i pdf-format.

 • Projektbeskrivelse 
 • Budget
 • Samarbejdsaftale(r) fra alle partnere i projektet (flere samarbejdsaftaler skal samles i en pdf)

Slots- og Kulturstyrelsen behandler alle ansøgninger, som de er indkommet. Hvis en ansøgning ikke opfylder puljens krav, bliver den ikke behandlet. Ligesom ansøgninger, der mangler oplysninger, vil modtage administrativt afslag.

Økonomi

Det er en forudsætning for tilskud, at ansøger bidrager med en medfinansiering på mindst 40% af det samlede budget fra andre kilder end statslige puljemidler. Det kan f.eks. være støtte fra kommuner, fonde, sponsorater eller egenfinansiering ved kapitaliserede lønmidler. Vær opmærksom på, at såfremt projektets egenfinansiering i løbet af projektet må nedjusteres, opretholdes kravet om 40% medfinansiering, hvormed tilskuddet tilsvarende vil blive nedjusteret. Puljen dækker projektrelaterede lønudgifter på maksimalt 34.000 kr. pr. måned (inkl. pensionsbidrag, feriepenge m.v.). Hvis ansøger er momsregistret, skal de ansøgte beløb (der indeholder moms) angives ekskl. moms.

Projekter, der modtager tilsagn, skal være igangsat senest seks måneder efter tilsagnet. Hvis projektet ikke er igangsat på dette tidspunkt, bortfalder tilskuddet.

Senest tre måneder efter projektets afslutning skal modtager indsende afrapportering, beretning og regnskab. 

Tilskud bliver udbetalt, når projektet starter samt primo hvert af de følgende projektår mod indsendelse af statusrapport, der bygger på procesevaluering af projektet. Sidste rate udbetales, når regnskabet er godkendt.

Tilskud skal afrapporteres efter de samme vilkår som i bekendtgørelse nr. 1479 af 22. december 2014 om regnskab og revision af projekt- og aktivitetstilskud fra Kulturministeriet.

Regnskabet skal være revideret af en statsautoriseret eller registreret (godkendt) revisor, da det er et krav for tilskud på over 500.000 kr.

Indsend regnskab og beretning elektronisk via www.slks.dk. Udgifter til revision af projektet kan indgå i det samlede projektbudget.

Hvornår får du svar?

Slots- og Kulturstyrelsens afgørelse foreligger inden for 12 uger efter ansøgningsfristen. Når ansøgningen er modtaget, sender Slots- og Kulturstyrelsen en kvittering med en liste over de bilag, der er kommet ind med ansøgningen.

Lovgrundlag

Der er afsat midler til puljen på Finansloven 2023, konto § 21.33.37.10 Diverse tilskud til museer mv. Tilskudsmodtagere skal aflægge regnskab i henhold til BEK. nr. 1479 af 22/12/2014 om regnskab og revision af projekt- og aktivitetstilskud fra Kulturministeriet.

Opdateret 31. marts 2023