Midlertidig lønkompensationsordning til foreninger, selvejende institutioner og fonde mv. på Kulturministeriets og Børne- og Undervisningsministeriets område med primært offentlig finansiering, der er i økonomisk krise som følge af COVID-19

Kompensation til delvis dækning af lønudgifter for foreninger, selvejende institutioner og fonde mv. på Kulturministeriets og Børne- og Undervisningsministeriets område, hvor offentligt tilskud til drift udgør halvdelen eller mere og forventes vedvarende at dække halvdelen eller mere af institutionens ordinære driftsudgifter. Kompensationsordningen gælder for perioden fra og med den 9. december 2020 til og med den 30. juni 2021.

Kunstområde :

Frist

 • 31.08.2021, kl. 23:59

Hvem kan søge?

Foreninger, selvejende institutioner og fonde mv., samt deres produktionsenheder. Institutionen mv. skal høre under Kulturministeriets eller Børne- og Undervisningsministeriets område og institutionens offentlige tilskud til drift skal udgøre halvdelen eller mere end halvdelen og forventes vedvarende at dække halvdelen eller mere af institutionens ordinære driftsudgifter

Med foreninger, selvejende institutioner og fonde mv. (i det følgende kaldet "institutionen/institutioner") menes en privatretlig juridisk person, der er organiseret som selvejende institution, fond, forening, selskab eller organisation, og som er registreret i Det Centrale Virksomhedsregister (CVR). Med produktionsenhed menes en i Det Centrale Virksomhedsregister registreret geografisk adresse, hvorfra virksomheden udøver en aktivitet.

Institutionen hører under Kulturministeriets eller Børne- og Undervisningsministeriets område, hvis:

 • Kulturministeriet eller Slots- og Kulturstyrelsen eller Børne- og Undervisningsministeriet eller dets underordnede myndigheder yder hovedparten af det statslige tilskud til institutionens ordinære driftsudgifter, eller
 • det statslige driftstilskud fra de ovennævnte ministerier mv. er udlagt i delegeret tilskudsforvaltning til statslige armslængdeorganer (f. eks. Statens Kunstfond) eller en selvejende institution mv. (f. eks. Det Københavnske Teatersamarbejde). 

Hvis institutionen modtager kommunale eller regionale, men ikke statslige tilskud til dækning af institutionens ordinære driftsudgifter, fremgår det af nedenstående vejledning, hvilken myndighed ansøgningen skal indgives til.

Vejledning om til hvilken statslig myndighed en kompensationsansøgning skal indsendes (docx)

Som hovedregel gælder det, at institutioner, hvis vedtægtsmæssige formål og primære virke og aktiviteter har en karakter og er af en art, der henhører under Kulturministeriets område, kan søge kompensation i Slots- og Kulturstyrelsen i de tilfælde, hvor institutionen alene modtager kommunale eller regionale tilskud som vedvarende dækker mere end 50 % af institutionens ordinære driftsudgifter. Formål og aktiviteter på Kulturministeriets område kan bl.a. være billedkunst, musik, scenekunst, film, museumsvirksomhed, fortidsminder, folkehøjskoler og idrætsaktiviteter.

Hvem kan ikke søge?

Ordningen omfatter ikke organer inden for den offentlige forvaltning og institutioner, der primært har et uddannelses- eller undervisningsmæssigt formål, bortset fra højskoler.

Med organer inden for den offentlige forvaltning menes statslige myndigheder og statsfinansierede selvejende institutioner, der er omfattet af § 2, stk. 1, nr. 1 og 2, i bekendtgørelsen om statens regnskabsvæsen mv., kommuner og regioner, kommunale og regionale organisationer og selskaber mv., som er oprettet i henhold til lov om kommunernes styrelse, kommunale institutioner, der er registreret under en kommunes CVR-nummer, selvstændige offentlige virksomheder og Danmarks Radio.

Kommunale institutioner, der modtager driftstilskud fra Kulturministeriet kan søge kompensation for løn og faste omkostninger fra de særlige kompensationsordninger for kommunale institutioner.

Institutionens offentlige tilskud til drift skal forventes vedvarende at dække halvdelen eller mere af institutionens ordinære driftsudgifter. Institutioner, som modtager mindre end 50% i offentlig tilskud til drift, skal søge lønkompensation via Erhvervsstyrelsen. Hvis ansøger ved eller anser det som helt overvejende sandsynligt, at institutionens offentlige driftstilskud falder til under 50 % i 2021 og de efterfølgende år, skal ansøger også søge Erhvervsstyrelsen ordning for lønkompensation.

Institutioner, som modtager 50 % eller mere i offentlig tilskud til drift, men som ikke hører under Kulturministeriets eller Børne- og Undervisningsministeriets områder, skal søge lønkompensation hos det ministerium, institutionen hører under.

Hvad er et vedvarende driftstilskud?

Et vedvarende driftstilskud er et tilskud til institutionens drift, der med forbehold for vedtagelsen af årlige bevillingslove mv. i staten og årlige budgetgodkendelser i kommuner og regioner forventes ydet tidsubegrænset eller i en periode på mindst 3 på hinanden følgende regnskabsår.

Hvis ansøger har modtaget/modtager offentligt driftstilskud på mere end 50 % af sine ordinære driftsudgifter i alle tre år fra 2018-2020, anses det offentlige driftstilskud også som vedvarende.

Et vedvarende driftstilskud er således kendetegnet ved, at det forventes ydet i en periode på mindst 3 år, at det kan anvendes til dækning af udgifter inden for institutionens ordinære daglige drift, og at tilskuddet ikke er afgrænset til en tidsbegrænset periode og/eller et bestemt formål. Offentlige tilskud til tidsmæssigt afgrænsede projekter (under 3 års varighed) betragtes derfor som udgangspunkt ikke som offentlige tilskud til drift. Tilskud til drift omfatter ej heller offentlige køb af varer og ydelser samt anlægstilskud.

Hvad kan man søge om kompensation for?

Der kan ansøges om lønkompensation for hjemsendte ansatte, som ellers måtte afskediges som følge af et forventet omsætningstab.

Det er en betingelse, at:

 • minimum 30 % af institutionens ansatte eller mere end 50 af institutionens ansatte, uanset beskæftigelsesgrad, hjemsendes.
 • de ansatte, der søges om lønkompensation for, er lønmodtagere med fast, kontraktuel tilknytning til institutionen, ansat før den 7. december 2020 og med fast arbejdssted i Danmark, men som ikke i Det Centrale Virksomhedsregister er registreret som administrerende direktør eller som den eneste direktør i registret for den ansøgende institution.
 • de hjemsendte ansatte ikke arbejder for institutionen i den periode, der ansøges om lønkompensation for. Elever, lærlinge og praktikanter kan dog fortsætte med at arbejde under hjemsendelsen.
 • de hjemsendte ansatte oppebærer deres fulde hidtidige løn i den periode, der ansøges om lønkompensation for. Hvis den faktiske løn afviger fra det anførte udgangspunkt, f.eks. på baggrund af en aftale om lønnedgang forårsaget af COVID-19 forud for hjemsendelsen, ansøger institutionen mod behørig dokumentation om udbetaling på dette grundlag
 • lønmodtagerne ikke har en ejerandel på 25 % eller derover af institutionen.

Bemærk, at hvis institutionen ansøger om lønkompensation i perioden fra og med den 9. december 2020 til og med den 3. januar 2021, udbetales der ikke lønkompensation for tre kalenderdage pr. ansat for perioden, da perioden løber hen over juleferien.  Den ansatte må gerne udføre arbejde for institutionen i de i omtalte tre kalenderdage. Hvis institutionen udelukkende søger kompensation fra og med den 4. januar 2021 og frem fratrækkes de tre dage ikke.

Der gælder følgende yderligere betingelser for alle ansøgere:

 • Der kan ikke udbetales lønkompensation for ansatte for den del af lønudgiften, der på anden vis er godtgjort, herunder ved tilskud til drift, forsikring, andre offentlige refusioner, inklusive lønrefusion fra den statslige fleksjobordning for tilskudsmodtagere, samt nedenfor), samt fondsdonationer og sponsorater, eller anden statslig kompensationsordning i anledning af foranstaltninger, som har været nødvendige som følge af COVID-19. Hvis der er hjemsendt fleksjobansatte med påbegyndt ansættelse før den 1. januar 2013, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, kan ansøger dog få kompensation for den del af lønnen, som ikke er dækket af kommunal refusion.
 • Retten til udbetaling af lønkompensation forudsætter, at institutionen ikke i de produktionsenheder eller arbejdssteder, der søges om lønkompensation for, varsler eller foretager afskedigelser begrundet i økonomiske forhold i perioden, der ansøges om lønkompensation for. En institution kan ligeledes ikke søge lønkompensation for ansatte, der er varslet afskediget frem til og med kompensationsperiodens
 • Institutionen kan ikke få udbetalt lønkompensation for ansatte i stillingskategorier, der er omfattet af en lovligt varslet og iværksat hovedkonflikt, hvori institutionen er part. I sådanne situationer vil der ske en reduktion af det kompensationsberettigede beløb.

Kan der ansøges om lønkompensation mere end én gang?

Der kan som udgangspunkt kun ansøges om lønkompensation én gang i perioden fra den 9. december 2020 til og med den 30. juni 2021. Ved behov for yderligere hjemsendelser, end der først er ansøgt om, kan der dog indsendes fornyet ansøgning for de ansatte, som ikke indgik i den oprindelige ansøgning.

Hvad skal ansøgningen indeholde?

Ansøger skal anvende og udfylde alle felter i Slots- og Kulturstyrelsens elektroniske ansøgningsskema, som findes her på siden. Vi modtager ikke fysisk materiale.

Nederst på siden findes ansøgningsskemaet som PDF. Det kan ansøger orientere sig i for at sikre at have alle oplysninger og bilag klar, inden det egentlige ansøgningsskema udfyldes. Det elektroniske ansøgningsskema har en sikkerhedstimeout efter 15 minutters inaktivitet på siden med ansøgningsskemaet, så det skal udfyldes og indsendes relativt hurtigt.

I skriver under med NemID medarbejdersignatur ved indsendelsen af ansøgningsskemaet.

Vi anbefaler at bruge browseren Chrome eller Firefox, når ansøgningen skal udfyldes.

Følgende bilag skal vedhæftes det elektroniske ansøgningsskema:

1. BEREGNINGSMODEL

Se vejledningen til beregningsmodellen (pdf)

Der findes tre forskellige beregningsmodeller:

Beregningsmodel 1  (xlsX)

 • gælder fra den 9. december 2020 til den 7. marts 2021. Hvis der kun søges om lønkompensation for eller inden for denne periode, skal Beregningsmodel 1 udfyldes og medsendes ansøgningen. 

Beregningsmodel 2  (xlsX)

 • gælder fra den 8. marts til den 12. april 2021. Hvis der kun søges om lønkompensation for eller inden for denne periode, skal Beregningsmodel 2 udfyldes og medsendes ansøgningen som bilag. 

Beregningsmodel 3  (xlsX)

 • gælder fra den 13. april til den 30. juni 2021. hvis der kun søges om lønkompensation for eller inden for denne periode, skal Beregningsmodel 3 udfyldes og medsendes ansøgnigen som bilag.

Hvis der søges om lønkompensation for én sammenhængende periode, der starter den 7. marts eller tidligere og slutter 13. april eller senere, skal både Beregningsmodel 1, 2 og 3 udfyldes og medsendes ansøgningen som bilag. 

Beregningsmodellen indsendes sammen med ansøgningen som en excel-fil. 

Beregningsmodellen udregner automatisk den forventede kompensation, som institutionen er berettiget til at modtage på baggrund af oplysningerne.

Beregningsmodellen opgør antallet af medarbejdere, som er eller vil blive hjemsendt uden at arbejde. Antallet af hjemsendte medarbejdere bliver også opgjort i procent af institutionens samlede antal ansatte. Såfremt begge modeller ikke udviser min. 30 % hjemsendte, skal der tages kontakt til Slots- og Kulturstyrelsen på corona@kum.dk, der vil udregne den korrekte hjemsendelsesprocent.

Hvis den faktiske, allerede aftalte løn afviger fra det anførte udgangspunkt, f. eks. på baggrund af en aftale om lønnedgang forud for hjemsendelsen, ansøger institutionen ved fremsendelse af behørig dokumentation om udbetaling på dette grundlag.

2. REVISORERKLÆRING (docx)

Ansøger skal indhente en erklæring udarbejdet af en uafhængig godkendt revisor.

Revisorerklæringen skal opfylde kravene i revisorloven og skal udarbejdes i den obligatoriske skabelon til revisorerklæring.

Ved afgivelse af revisorerklæringen finder § 7, stk. 2, i bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer anvendelse.

Vær opmærksom på, at der også i forbindelse med kontrolfasen skal afgives erklæring fra en uafhængig godkendt revisor, der bistår udarbejdelsen af den supplerende dokumentation (læs mere under afsnittet: "Kontrol og tilbagebetaling").

3. DOKUMENTATION FOR UDGIFTER TIL REVISORERKLÆRING

Dokumentation for afholdte udgifter til revisorerklæring i form af faktura eller bindende tilbud fra revisor. Der ydes godtgørelse for 80 % af udgifterne til revisorerklæringen, såfremt institutionens ansøgning udløser kompensation. Godtgørelsen til revisorerklæringen kan maksimalt udgøre 16.000 kr. ekskl. moms.

4. TRO- OG LOVE-ERKLÆRINGEN (docx)

Ansøgers bestyrelse eller direktion skal på tro og love erklære:

 • at institutionen har betalt eller vil betale den skat for det indkomstår henholdsvis 2020 og 2021, der modtages kompensation for som institutionen er forpligtet til i henhold til gældende internationale aftaler og nationale regler. Det indebærer, at retten til kompensation er betinget af, at institutionen selv eller en legal ejer, der har kontrol med institutionen f.eks. i form af besiddelse af en ejerandel på mindst 25 %, ikke er skattemæssigt hjemmehørende i et land, som optræder på EU's liste over lande med skattely, og at der ikke er indsat mellemliggende selskaber i ejerskabsstrukturen mellem institutionen mv. og den pågældende fysiske eller juridiske person med opfyldelsen af ovenstående som formål.
 • at ansattes ferie afvikles efter reglerne i bekendtgørelse nr. 340 af 02/03/2021
 • at de afgivne oplysninger er korrekte.

Slots- og Kulturstyrelsen gør opmærksom på, at det er strafbart at afgive urigtige eller vildledende oplysninger til en offentlig myndighed, eller fortie oplysninger af betydning for sagens afgørelse, særligt oplysninger afgivet på tro og love, jf. Straffelovens §§ 161-163, 171 samt § 289a., samt i forbindelse Covid19 hjælpepakker § 81d, stk. 2.

Slots- og Kulturstyrelsen forbeholder sig ret til ikke at behandle ansøgninger, som ikke opfylder ovenstående krav.

Økonomi

Beregning af kompensation

Udgangspunktet for beregning af lønkompensation er den ansattes gennemsnitlige løn.  Den gennemsnitlige løn beregnes på baggrund af det højeste gennemsnit af enten de 5 måneder, fra 1. april 2020 til og med 31. august 2020, de seneste 3 måneder eller de seneste 12 måneder fra ansøgningstidspunktet, jf. institutionens indberetninger til eIndkomstregistret, jf. ændringsbekendtgørelse 715, § 5, stk. 5.

Lønkompensationen svarer til 75 % af den hjemsendte funktionærs løn, dog maksimalt kr. 30.000 om måneden pr. fuldtidsansat.

For ansatte, som ikke er funktionærer, svarer lønkompensationen til 90 % af den hjemsendte ansattes løn, dog maksimalt kr. 30.000 om måneden pr. fuldtidsansat. Det samme gør sig gældende for elever, lærlinge og praktikanter.

Afbrydes hjemsendelsen helt eller delvist for nogle eller alle hjemsendte ansatte før udløbet af den i ansøgningen oplyste forventede hjemsendelsesperiode, reduceres det kompensationsberettigede beløb forholdsmæssigt i hele påbegyndte dage, uanset arbejdets daglige timeantal. Eventuel overskydende kompensation, som allerede er udbetalt, tilbagebetales.

Der kan ikke ydes kompensation, hvis udgifterne til løn er dækket fra andre støtteordninger indført som følge af COVID-19 eller på anden vis. Den samlede lønkompensationen kan ikke overstige den del af lønudgiften, som ikke er godtgjort på anden vis.

I forbindelse med kontrol for afskedigelser i den periode, der søges om kompensation for, kan Slots- og Kulturstyrelsen udbede sig den fornødne dokumentation vedrørende indkomståret 2020 for institutionens skattebetaling, samt for dens legale ejeres eventuelle skattepligt i udlandet.

Er der behov for det til brug for behandlingen af en ansøgning, indhenter Slots- og Kulturstyrelsen efter det gældende regelgrundlag oplysninger fra andre myndigheder, registre mv.

Ansøgninger af særlig karakter kan udtages til udvidet sagsbehandling. Det gælder f.eks., hvor der ansøges om et højt kompensationsbeløb set i forhold til ansøgerens størrelse og omsætning, eller hvor der vurderes at være en særlig risiko for, at ansøger ikke er berettiget til den ansøgte kompensation, eksempelvis ved atypiske forhold omkring kompensationsgrundlaget.

Institutioner, der udtages til udvidet sagsbehandling, kan pålægges at udlevere supplerende oplysninger og dokumentation til brug for afgørelsen. Institutionen kan endvidere pålægges at fremlægge revisorerklæring om oplysningerne, udarbejdet af en uafhængig, godkendt revisor. Ved anmodning om oplysninger, fastsætter Slots- og Kulturstyrelsen en frist for indsendelse af oplysningerne

Der kan alene udbetales kompensation, når kompensationsgrundlaget er dokumenteret i fornødent omfang og inden for den fastsatte frist.

Kompensation fra denne ordning vil ikke være omfattet af et statsstøtteloft.

Udbetaling af kompensation

Udbetaling af kompensation sker direkte til ansøgers NemKonto, når ansøgningen er godkendt af Slots- og Kulturstyrelsen. Der udbetales ikke lønkompensation, i det omfang den fremsendte dokumentation er utilstrækkelig.

Hvis du får udbetalt støtte, indberetter vi beløbet til Skattestyrelsen. Se mere om skat og støtte som følge af Covid-19 under 'Skat af tilskud fra kompensationsordninger' på skat.dk/corona

Kontrol og tilbagebetaling

Senest seks måneder efter ophøret af perioden, hvortil der ydes lønkompensation, skal ansøger afrapportere for den modtagne lønkompensation efter de krav, der er angivet i tilsagnsbrevet og indsende supplerende dokumentation. 

Slots og Kulturstyrelsen udarbejder nærmere retningslinjer for afrapporteringen.

Den supplerende dokumentation skal udarbejdes med bistand fra en uafhængig godkendt revisor, der skal afgive erklæring om dokumentationen. 

Slots- og Kulturstyrelsen kan foretage efterregulering af den udbetalte kompensation, hvis det i forbindelse med den efterfølgende kontrol viser sig, at ansøger har fået mere eller mindre i kompensation, end ansøger er berettiget til.

Er der behov for det til brug for kontrollen, kan Slots- og Kulturstyrelsen efter det gældende regelgrundlag indhente oplysninger fra relevante offentlige registre, herunder Skatteforvaltningen.

Slots- og Kulturstyrelsen kan kræve den udbetalte kompensation helt eller delvist tilbagebetalt, hvis:

 • det viser sig, at forudsætningerne for udbetalingen har ændret sig væsentligt
 • der er udbetalt for høj kompensation som følge af, at hjemsendelsen afbrydes før udløbet af den i ansøgningen oplyste forventede hjemsendelsesperiode
 • ansøger har afgivet urigtige eller vildledende oplysninger eller har fortiet oplysninger af betydning for sagens afgørelse, herunder for beregningen af kompensationen
 • den supplerende dokumentation ikke indsendes inden for den af Slots- og Kulturstyrelsen fastsatte frist, eller dokumentationen er utilstrækkelig.

Hvornår får du svar?

Slots- og Kulturstyrelsen behandler ansøgninger hurtigst muligt. Sagsbehandlingstiden vil maksimalt være 15 arbejdsdage, fra sagen er fuldt oplyst.

Kompensationsordningen kan søges til og med den 31. august 2021. Ansøgninger behandles løbende.

Dokumentation til kontrol mv. skal indsendes senest 6 måneder efter ophøret af perioden, hvor der ydes lønkompensation.

Lovgrundlag

Den midlertidige lønkompensationsordning for foreninger, selvejende institutioner og fonde mv. på Kulturministeriets og Børne- og Undervisningsministeriets områder, som vedvarende modtager halvdelen eller mere af institutions ordinære driftsudgifter i offentlige tilskud har hjemmel i bekendtgørelse nr. 340 af den 2. marts 2021 og ændringsbekendtgørelse nr. 715 af den 22. april 2021, og ændringsbekedntgørelse nr. 972 af den 19. maj 2021.

Hvis du får tilsagn/tilladelse/dispensation skal...

Senest 1. december 2021 skal der indsendes supplerende dokumentation med henblik på kontrol og evt. efterregulering/tilbagebetaling, jf. ovenfor om kontrol og tilbagebetaling. Har du modtaget kompensation fra 13. april og frem er fristen dog først 30. december 2021

Hvem vurderer ansøgningen

Det er Slots- og Kulturstyrelsen, der træffer afgørelse om, hvorvidt ansøger er berettiget til kompensation efter den midlertidige lønkompensationsordning.

Klageadgang

Slots- og Kulturstyrelsens afgørelser kan påklages til kulturministeren. Klagefristen er fire uger fra den dag, hvor afgørelsen er meddelt ansøgeren.

Klagen skal rettes til Slots- og Kulturstyrelsen, som videresender klagen med sagens materiale og en udtalelse til kulturministeren.

Opdateret 31. marts 2023