Midlertidig kunststøtteordning for kunstnere med kombinationsindkomster 2020

Grundet den ekstraordinære situation med COVID-19 ønsker Kulturministeriet at støtte professionelle kunstnere med kompensation for tabt indtægt på deres kunstneriske virke. Denne tabte indtægt kan sandsynliggøres via aflyste aftaler, kontrakter mv. eller via en tilsvarende referenceperiode i enten 2019, 2018 eller 2017. Ordningen er rettet mod kunstnere, som er særligt ramt af COVID-19.
Note:

Ansøgningerne behandles og udbetales løbende. Ansøgningsfristen er 15. juni 2021, kl. 23:59.

Hvem kan søge?

Ordningen kan søges af professionelle kunstnere med en væsentlig tilknytning til den danske kunstscene inden for arkitektur, billedkunst, film, litteratur, kunsthåndværk og design, musik, scenekunst og andre kunstområder, som kan sidestilles med nævnte kunstområder.

Du skal være opmærksom på, når du læser denne puljebeskrivelse og udfylder din ansøgning, hvilke specifikke krav der gælder for den periode, du søger. Du kan søge perioderne:

 • 1. september – 31. oktober 2020
 • 1. november – 31. december 2020

Bemærk, at du i samme ansøgning godt kan søge om kompensation for begge perioder.

Du skal have en A- og B-indkomst samt skattepligtigt overskud fra selvstændig virksomhed på mellem 100.000 kr. og 800.000 kr. fra kunstnerisk virke, svarende til mindst 8.333 kr. og maksimalt 66.667 kr. månedligt i gennemsnit fra dit kunstneriske virke i enten 2019, 2018 eller 2017 for at kunne søge puljen. Søger du for perioden efter den 9. december 2020, skal du have en samlet A- og B-indkomst samt skattepligtigt overskud fra selvstændig virksomhed på mellem 96.000 kr. og 800.000 kr. i enten 2019, 2018 eller 2017.

Den tabte indtægt skal minimum udgøre 30% af din samlede kunstneriske A- og B-indkomst samt skattepligtige overskud fra selvstændig virksomhed for hver støtteperiode. Du kan søge kompensation for tabt indtægt på baggrund af professionelt kunstnerisk virke. Dette kan eksempelvis være i form af:

 • Manglende salg af værker, bøger mv.
 • Aflyste koncerter, optrædener og forestillinger mv.
 • Aflyste workshops, undervisning og foredrag mv.
 • Anden tabt indtægt på baggrund af professionelt kunstnerisk virke som en direkte konsekvens af COVID-19.

Sådan søger du

Du skal på baggrund af en referenceperiode eller kontrakter, aftaler og andre skriftlige dokumenter og korrespondancer, der vidner om et økonomisk tab, sandsynliggøre, at du har tabte kunstneriske indtægter som følge af mindst én af følgende COVID-19-relaterede restriktioner:

Fra 1. september 2020 til 9. december 2020 gælder følgende restriktioner:

 • Forbud mod at holde åbent
 • Det store forsamlingsforbud på over 500 personer
 • Grænselukninger
 • Udenrigsministeriets rejsevejledninger.

Herudover gælder fra 26. oktober 2020:

 • Det lille forsamlingsforbud på over 10 personer.

Fra den 9. december 2020 skal dine tabte indtægter ikke være som konsekvens af ovenstående restriktioner, men blot som følge af COVID-19.

For at søge ordningen er det et krav, at du har et CPR-nummer.

Særlige restriktioner i Nordjylland

Hvis du i perioden 6. november til 26. november 2020 var berørt af de skærpede restriktioner i Hjørring, Frederikshavn, Brønderslev, Jammerbugt, Vesthimmerland, Thisted og Læsø kommune, er du berettiget til en forhøjet kompensationssats. Du skal derfor benytte det særlige indtægtsskema, der vedrører denne lokale nedlukning.

Hvem kan ikke søge?

 • Kunstnere, der har modtaget kompensation fra regeringens øvrige generelle hjælpepakker og kompensationsordninger. Hvis du har ansøgt en anden kompensationsordning om støtte for samme tabte indtægter, kan du tilbagekalde din ansøgning og søge denne midlertidige kunststøtteordning i stedet. Hvis du har modtaget kompensation fra anden statslig kompensationsordning i anledning af COVID-19, skal denne tilbagebetales, inden du søger denne ordning. Er der endnu ikke mulighed for tilbagebetaling, skal du ved tro og love erklære, at kompensationen tilbagebetales, så snart det er muligt.
 • Studerende, som er berettiget til SU i perioden, der ansøges om tilskud til.
 • Offentlige institutioner, udstillingssteder, foreninger, virksomheder mv.
 • Personer, der har ret til andre offentlige ydelser. Dog undtaget efterløn, folkepension og supplerende dagpenge. Supplerende dagpenge modregnes i kompensationsbeløbet.

Du kan ikke søge tilskud til:

 • Udgifter, som forsikring dækker.
 • Udgifter, der dækkes af anden offentlig støtte, herunder regeringens i forvejen oprettede tværgående økonomiske hjælpepakker og arbejdsløshedsunderstøttelse.

Hvad er formålet med ordningen?

Kunst er helt centralt for sammenhængskraften i Danmark, ikke mindst i en krisetid. Betydningen er stor i den fremtid, som vi står over for, når samfundet lukker op igen. Formålet med ordningen er at støtte mulighederne for at udøve kunst. Kunstens vilkår er trængte, fordi kunstnere har meget begrænsede muligheder for at udøve kunst og udøve kunst i denne tid. Der er derfor behov for at støtte den kunst, de plejer at udøve.

Sådan vurderes din ansøgning

Din ansøgning vurderes ud fra sandsynliggjort tabt indtægt fra professionelt kunstnerisk virke for perioden 1. september til og med 31. oktober 2020 og/eller perioden 1. november til og med 31. december 2020. Du kan vælge at sandsynliggøre din tabte indtægt på to måder:

 1. Sandsynliggøre dit tab på baggrund af kontrakter, aftaler og andre skriftlige dokumenter og korrespondancer, der vidner om et økonomisk tab i den ansøgte periode.
 2. Sandsynliggøre dit tab på baggrund af en referenceperiode. Her tager du udgangspunkt i en oversigt over indtægter i de pågældende måneder i enten 2019, 2018 eller 2017. Du sandsynliggør dit tab ved at indsende kopier af eksempelvis kontrakter, lønsedler, personlige skatteoplysninger, faktura mv. for referenceperioden.

Har du større indtægter, som dækker indtægter i flere måneder, kan du søge på referenceperiode ved at udregne din gennemsnitlige månedlige indtægt for det valgte referenceår. Tjener du eksempelvis 120.000 kr. én gang på et år, tjener du 10.000 kr. i gennemsnit pr. måned. Søger du kompensation for både november og december, vil du derfor oplyse, at du har tjent 20.000 kr. i din referenceperiode, da der er to måneder i perioden.

Hvis din kunstneriske karriere har udviklet sig markant siden 2019, kan du tage udgangspunkt i en referenceperiode i 2019, 2018 eller 2017 og derudover påvise via aflyste/annullerede skriftlige kontrakter, at dine forventede kunstneriske indtægter i 2020 ville være steget markant for den valgte periode. Den aflyste/annullerede kontrakt eller aftale skal være indgået før 10. december 2020.

Ansøgninger behandles løbende og på baggrund af de udmeldte kriterier.

Du kan vælge, om du ønsker at søge for én af perioderne eller for begge støtteperioder.

Kompensationen kan udgøre op til 75% af det sandsynliggjorte indtægtstab fra kunstnerisk virke, dog maksimalt 23.000 kr. per måned.

 • For perioden 1. september til og med 31. oktober 2020 kan du modtage op til 46.000 kr.
 • For perioden 1. november til og med 31. december 2020 kan du modtage op til 46.000 kr.

Hvad skal ansøgningen indeholde?

Du skal vedhæfte følgende bilag:

 • Bilag 1: CV (max én side á 2400 anslag).
   
 • Bilag 2: Sandsynliggørelse af tabte kunstneriske indtægter via kontrakter, aftaler og andre skriftlige dokumenter og korrespondancer eller referenceperiode.
   
  • Sandsynliggørelse via aftaler, kontrakter mv.:
   Vedhæft sandsynliggørelse af tabt indtægt på kunstnerisk virke for perioden 1. september til og med 31. oktober 2020 og/eller perioden 1. november til og med 31. december 2020. Dette kan eksempelvis være kontrakter, aftaler og andre skriftlige dokumenter og korrespondancer, der vidner om et økonomisk tab i den gældende periode.
  • Sandsynliggørelse via referenceperiode:
   Vedhæft dokumentation for indtægter fra kunstnerisk virke i september-oktober og/eller november-december fra årene 2019, 2018 eller 2017. Her kan du tage udgangspunkt i en oversigt over indtægter i de pågældende måneder i enten 2019, 2018 eller 2017. Du dokumenterer dette ved at indsende eksempelvis kopi af kontrakter, lønsedler, personlige skatteoplysninger, faktura mv.

Ved indsendelse af ansøgningen erklærer du desuden på tro- og love:

 • At dine tabte indtægter er tabt som direkte eller indirekte konsekvens af mindst én af de COVID-19-releterede restriktioner, som var gældende på tidspunktet for tabet.
 • At du ikke har søgt eller modtaget kompensation for de samme tabte indtægter fra regeringens øvrige generelle hjælpepakker og kompensationsordninger. Og at du ikke har ret til andre offentlige ydelser, herunder f.eks. dagpenge, dog undtaget efterløn, folkepension og supplerende dagpenge. Supplerende dagpenge modregnes i kompensationsbeløbet.
 • At du har A- og B-indkomst samt skattepligtigt overskud fra selvstændig virksomhed på mellem 100.000 kr. og 800.000 kr. fra kunstnerisk virke, svarende til mindst 8.333 kr. og maksimalt 66.667 kr. månedligt i gennemsnit fra dit kunstneriske virke i 2019, 2018 og 2017.
 • Har du tabt indtægt efter den 9. december skal du erklære dig på en samlet A- og B-indkomst samt skattepligtigt overskud fra selvstændig virksomhed på mellem 96.000 kr. og 800.000 kr. Indkomsten skal dokumenteres for minimum et ud af de seneste tre år med udgangspunkt i årsopgørelser fra 2019, 2018, 2017.
 • At du ikke har modtaget over 1,5 mio. kr. i direkte statsstøtte inden for de sidste tre år 2020, 2019 og 2018.
 • At de oplysninger, der ligger til grund for ansøgningen er korrekte.

Slots- og kulturstyrelsen gør opmærksom på, at det er strafbart at afgive urigtige oplysninger til en offentlig myndighed. Afgives der urigtige oplysninger i forbindelse med ansøgning om midler fra Covid-19 hjælpepakkerne gælder et skærpet strafansvar jf. straffelovens §§ 161-161, 171 og 81d.

Økonomi

Hvis du får støtte, skal du have en NemKonto, for at vi kan udbetale beløbet. Alle støttebevillinger bliver udbetalt til den NemKonto, der er knyttet til det CPR-nummer, du oplyser i ansøgningen.

Støtten er skattepligtig og Slots- og Kulturstyrelsen indberetter støtten til Skattestyrelsen. Bemærk, at der ikke fratrukket skat af det beløb du får udbetalt. Se mere om skat og støtte som følge af Covid-19 under 'Skat af tilskud fra kompensationsordninger' på skat.dk/corona.

Hvornår får du svar?

Du får svar på din ansøgning på e-mail senest 3 uger efter du har indsendt ansøgningen. Er der behov for at indhente yderligere oplysninger til ansøgningen, vil du få endeligt svar på din ansøgning senest 2 uger efter, at Slots- og kulturstyrelsen har modtaget samtlige efterspurgte oplysninger.

Når du har indsendt ansøgningen

Når du har indsendt din elektroniske ansøgning, vil du umiddelbart efter modtage en kvitteringsmail. I kvitteringsmailen finder du dit ansøgningsnummer, som du skal oplyse, hvis du henvender dig til os.

Her kan du også se de bilag, du har vedhæftet i ansøgningen. Det er dit eget ansvar, at de nødvendige bilag er sendt med – så husk at kigge din ansøgningskvittering godt igennem.

Lovgrundlag

Afgørelser træffes i henhold til:

Aktstykke nr. 35 og 36 af 12. november 2020 (Aktstykker om forlængelse, forbedring og udvidelse af de eksisterende kompensationsordninger) samt forudgående aktstykker som anført i Aktstykke nr. 36 af 12. november 2020.

Aktstykke 95 af 3. december 2020 (Aktstykke om forbedret udbetaling af kompensation som følge af de udvidede restriktioner og tiltag i de syv særligt smitteramte nordjyske kommuner i perioden den 6. november til om med den 26. november 2020).

Aktstykke 167 af 25. februar 2021 (Aktstykke om forbedring af de eksisterende kompensationsordninger samt nye tiltag som følge af COVID-19-restriktionerne).

Bekendtgørelse nr. 1509 af 25/10/2020 om forbud mod større forsamlinger og mod adgang til og restriktioner for lokaler og lokaliteter i forbindelse med håndtering af covid-19: https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/1509

Hvis du får tilsagn/tilladelse/dispensation skal...

Du skal senest den 30. september 2021 indsende tro- og loveerklæring om, at der ikke har været ændringer i de forhold, du har oplyst i din ansøgning om støtten.

Blandt de modtagne tro- og loveerklæringer udtager Slots- og Kulturstyrelsen til stikprøve og risikobaseret kontrol, herunder registersamkørsel.

Retten til støtte bortfalder, og hele den udbetalte støtte skal betales tilbage, hvis kunstnerens personlige indkomst ved udgangen af 2020 overstiger 800.000 kr.

Slots- og Kulturstyrelsen gør opmærksom på, at støtten gives efter EU’s de minimis-forordningen (nr. 1407/2013). De minimis-forordningen giver mulighed for at tildele en virksomhed statsstøtte på en værdi op til 200.000 EUR over en periode på tre løbende regnskabsår. De tre regnskabsår defineres som det år, hvor støtten tildeles, samt de to foregående regnskabsår. Tidspunktet, hvor støtten tildeles, er det tidspunkt, hvor støttemodtageren opnår ret til at modtage støtten - dvs. beslutning om at tildele støtte, og ikke på det tidspunkt, støttemodtageren faktisk modtager støtten.

Hvem vurderer ansøgningen

Slots- og Kulturstyrelsen udmønter puljen administrativt på baggrund af udmeldte kriterier.

Det er muligt at klage over Slots- og Kulturstyrelsens afgørelser til Kulturministeriet.

Opdateret 31. marts 2023