Kompensation til kulturinstitutioner med sæsonbetonet scenekunstvirksomhed mv. under COVID-19, som falder uden for arrangementsordningen

Producenter af professionel sæsonbetonet scenekunstvirksomhed kan søge kompensation for tab ved aflyste, udskudte eller væsentligt ændrede forestillinger. Forestillingerne skal have været planlagt til afholdelse i Danmark i perioden fra den 1. juli 2021 – 30. september 2021. Såfremt forestillingens spilleperiode er begyndt inden 1. juli 2021 og strækker sig ind i kompensationsperioden, kan du søge kompensation for hele forestillingens spilleperiode. Dette gælder dog ikke for eventuelle afviklinger efter den 30. september 2021.
Note:

Der er udarbejdet en udførlig ansøgningsvejledning, som du som ansøger skal sætte dig grundigt ind i, før du laver din ansøgning. Du finder ansøgningsvejledningen længere nede i denne puljebeskrivelse.

Kunstområde :

Frist

 • 31.10.2021, kl. 23:59

Hvem kan søge?

Du kan søge ordningen, hvis du:

 • er en professionel, sæsonbetonet scenekunstvirksomhed, der ikke modtager tilskud fra Kulturministeriet og er hovedansvarlig for produktionen af en forestilling, der er blevet aflyst, udskudt eller væsentligt ændret som følge af COVID-19.
 • har planlagt at opføre forestillinger i mere end 4 uger og mindre end 6 måneder på samme lokation i Danmark i perioden fra den 1. juli 2021 – 30. september 2021 og har mindst 100 publikumspladser per opførsel. Opførelserne skal have været offentliggjort senest to måneder før forestillingens første spilledag.  
 • er blevet registreret i Det Centrale Virksomhedsregister (CVR) inden den 9. marts 2020.
 • har betalt eller vil betale den skat for 2021, du er forpligtet til i henhold til gældende internationale aftaler og nationale regler.  
 • er Grønnegårds Teatret, der som eneste modtager af driftstilskud fra Kulturministeriet er berettiget til at søge denne ordning.
 • er et professionelt cirkus med 100-349 publikumspladser.

Hvem kan ikke søge?

Du kan ikke søge støtte fra ordningen, hvis:

 • du er omfattet af de to arrangementspuljer Kompensationsordningen for tab ved aflysning af større arrangementer som følge af COVID-19-afværgeforanstaltninger eller Kompensationsordningen for tab ved aflysning af større kultur- og idrætsarrangementer på Kulturministeriets område som følge af COVID-19-afværgeforanstaltninger.
 • du modtager tilskud fra Kulturministeriet herunder også tilskud fra armslængdeorganer så som Statens Kunstfond.
 • din virksomheds aktivitet ikke er sæsonbetonet og begrænser sig til en periode af året på mindst fire uger og højst seks måneder.

Hvad kan man søge kompensation for?

Du kan søge kompensation for:

 • forestillingens tab, som er påviseligt relateret til aflysningen, udskydelsen eller den væsentlige ændring, og som du ikke har kunnet afværge. Tabet udregnes som omkostninger fratrukket indtægter knyttet direkte eller indirekte til den pågældende forestilling i kompensationsperioden. Bindende aftaler som medtages i tabsopgørelsen skal være indgået senest d. 4. maj 2021.
 • rimelige og dokumenterbare udgifter, dog maksimalt 30.000 kr., til udarbejdelse af en revisorerklæring ved ansøgninger om kompensation over 500.000 kr., såfremt ansøgningen udløser kompensation.

Hvad kan man ikke søge kompensation for?

Du kan ikke søge kompensation for:

 • Tabt overskud. Kompensationen må ikke resultere i en fortjeneste.
 • Tabte indtægter, som du ikke er kontraktlig forpligtet til at tilbagebetale.
 • Udgifter, som godtgøres på anden vis herunder ved forsikring, anden statslig kompensationsordning eller øvrige indtægter, der kan henføres direkte til forestillingen og oppebæres uanset forestillingens gennemførelse.

Hvad skal ansøgningen indeholde?

NB! Husk at læse og følge den uddybende ansøgningsvejledning (pdf)

Til ansøgningsskabelonen skal følgende være vedhæftet:

Alle ansøgninger:

Hvis det ansøgte kompensationsbeløb overstiger 500.000 kr.:

Nederst på siden finder du ansøgningsskemaet som PDF. Det kan du orientere dig i, så du er sikker på, at du har alle oplysninger og bilag klar, inden du udfylder den egentlige ansøgning. Det elektroniske ansøgningsskema har nemlig en sikkerhedstimeout, hvis du har været inaktiv i 15 minutter, så du skal udfylde og indsende det relativt hurtigt.

Vi anbefaler, at du bruger browserne Chrome eller Firefox, når du udfylder din ansøgning.

Hvornår får du svar?

Kompensationsordningen kan søges til og med den 31. oktober 2021. Slots- og Kulturstyrelsen behandler ansøgninger løbende.

Sagsbehandlingstiden er 20 arbejdsdage, gældende fra når sagen er fuldt oplyst.

Når du har indsendt ansøgningen

Når du har indsendt din elektroniske ansøgning, vil du umiddelbart efter modtage en kvitteringsmail til den kontaktperson, du har angivet i ansøgningsskemaet. I kvitteringsmailen finder du dit ansøgningsnummer, som du skal oplyse, hvis du henvender dig til os.

Her kan du også se de bilag, du har vedhæftet i ansøgningen. Det er dit eget ansvar, at alle de nødvendige bilag er sendt med - så husk at kigge din ansøgningskvittering godt igennem.

Lovgrundlag

Afgørelser træffes i henhold til bekendtgørelse nr. 1492 af 25. juni 2021 om midlertidig kompensation til kulturinstitutioner med sæsonbetonet scenekunstvirksomhed mv. under COVID-19 fra 1. juli 2021 til 30. september 2021, som falder uden for arrangementsordningen.

Hvis du får bevilling

Udbetaling af kompensation vil ske direkte til producentens NemKonto (NCVR), når de fastsatte krav til dokumentation for tab er godkendt af Slots- og Kulturstyrelsen. 

Slots- og Kulturstyrelsen kan nedsætte kompensationen, hvis producenten ikke har iagttaget sin tabsbegrænsningspligt.

Regnskab

Såfremt du modtager kompensation, skal du som led i afrapporteringen indsende enten det ordinære årsregnskab eller det projektregnskab, der omfatter den periode, som kompensationen dækker. Slots- og Kulturstyrelsen fastsætter frist og nærmere retningslinjer for afrapporteringen.

Som led i afrapporteringen skal jeres virksomhed endvidere udarbejde en opgørelse og erklæring, der dokumenterer:

 • at jeres virksomhed har anvendt kompensationen til finansiering af tab ved sæsonbetonede forestilling(er) som følge af COVID-19 foranstaltninger.
 • at forudsætningerne for udbetalingen af kompensationen til jeres virksomhed ikke har ændret sig væsentligt.

Tilbagebetaling af kompensation

Hvis Slots- og Kulturstyrelsen anmoder om det, skal du udlevere øvrige oplysninger til styrelsen med henblik på efterfølgende kontrol af berettigelsen af den udbetalte kompensation.

Slots- og Kulturstyrelsen kan kræve udbetalt kompensation tilbagebetalt, hvis fx:

 • ansøger har afgivet urigtige eller vildledende oplysninger eller har fortiet oplysninger af betydning for sagens afgørelse.
 • kompensationen ikke er anvendt til at finansiere tab ved forestillingen.
 • kompensationen har bidraget til et overskud relateret til forestillingen.

Hvem vurderer ansøgningen

Slots- og Kulturstyrelsen udmønter puljen administrativt på baggrund af udmeldte kriterier efter bemyndigelse fra Kulturministeriet.

Slots- og Kulturstyrelsens afgørelser kan i henhold til den gældende bekendtgørelse påklages til Kulturministeriet. Klagefristen er fire uger fra den dag, hvor afgørelsen er meddelt den pågældende ansøger.

Klagen skal rettes til Slots- og Kulturstyrelsen, som videresender klagen med sagens materiale og en udtalelse til Kulturministeriet.

 

Opdateret 31. marts 2023