Kompensation for produktionsomkostninger for sæsonafhængige selvstændige, kunstnere mv. der har modtaget kompensation fra Erhvervsstyrelsen eller Slots- og Kulturstyrelsens ordninger for sæsonafhængige selvstændige, kunstnere mv.

Kulturministeriet etablerer en kompensationsordning, der støtter sæsonafhængige selvstændige, freelancere, freelancere med A- og B-indkomst og professionelle kunstnere for tabte produktionsomkostninger tilknyttet perioden inden 6. april 2020 og som er direkte relateret til arrangementer, der er aflyst, væsentligt ændret eller udskudt grundet COVID-19.
Note:

Sidste frist for indsendelse af ansøgning til puljen er 30. november 2020, kl. 23:59.

Hvem kan søge?

Puljen kan søges af selvstændige, freelancere, kunstnere mv. som har modtaget, kompensation i ’Kompensationsordning for sæsonafhængige selvstændige og kunstnere mv’. i Erhvervsstyrelsen eller ’Midlertidige kompensationsordning til særligt sæsonafhængige kunstnere’ i Slots- og Kulturstyrelsen. Ordningen kan søges både på CPR og CVR-nummer.

Bemærk: at retten til kompensation bortfalder, og hele det udbetalte beløb skal betales tilbage, hvis din personlige indkomst ved udgangen af 2020 overstiger 800.000 kr.

Har du ikke modtaget kompensation fra kompensationsordninger i enten Erhvervsstyrelsen og/eller Slots- og Kulturstyrelsen, henviser vi i stedet til denne pulje under samme ordning.

Hvad kan du søge kompensation for?

Der kan ydes kompensation for op til 60 pct. af tabte produktionsomkostninger knyttet til perioden inden 6. april 2020, som er direkte relateret til leverancer til arrangementer, der er aflyst, væsentligt ændret eller udskudt som følge af COVID-19, og hvor arrangøren, som den selvstændige, kunstneren mv. skulle levere til, har opnået eller ville være berettiget til kompensation via kompensationsordningen til arrangører. Bemærk, for at søge denne ordning skal kompensationen minimum udgøre 10.000 kr.

Produktionsomkostningerne skal være direkte relateret til leverancer til arrangementer, der er aflyst, væsentligt ændret eller udskudt som følge af COVID-19, og hvor arrangøren, som den selvstændige, kunstneren mv. skulle levere til, har opnået eller ville være berettiget til kompensation via kompensationsordningen til arrangører.

Du kan søge kompensation for:

 • Produktionsomkostninger, som udgifter til leje af udstyr, lokaler, telte mv og udgifter som er direkte knyttet til det pågældende arrangementet, men som ikke kan anvendes til andre formål.
 • Lønomkostninger afholdt før 6. april 2020, som er direkte relateret til leverancer til det kompensationsberettigede arrangement.
 • Hvis du søger om dækning af produktionsomkostninger på mere end 100.000 kr., skal ansøgningen påtegnes af en revisor. Der ydes kompensation for op til 80 % af udgifter til revisor, dog maksimalt 16.000 kr., hvis ansøgningen udløser kompensation.

Du kan ikke søge kompensation for:

 • Produktionsomkostninger, som er afholdt til opbygning af et blivende aktiv, som f.eks. indkøb af telte, udstyr mv. eller varig opgradering af udstyr mv.
 • Produktionsomkostninger, som kan genbruges/videreføres til senere anvendelse f.eks. til næste sæson - såsom en certificering, der også vil være gældende for kommende sæsoner.
 • Produktionsomkostninger, som kan dækkes gennem øvrige indtægter, f.eks. fra alternativ udnyttelse af produktet/ydelsen/servicen, som produktionsomkostningerne er afholdt til.
 • Produktionsomkostninger, som er godtgjort af den selvstændige eller kunstneren på anden vis, herunder ved forsikring, offentlige tilskud eller anden statslig kompensation

Hvem kan ikke søge?

 • Nyetablerede selvstændige, freelancere og kunstnere, der ikke har mulighed for at dokumentere, at de er sæsonafhængige.

Hvad er formålet med ordningen?

Ordningen har til formål at støtte sæsonafhængige selvstændige, freelancere, samt freelancere med A- og B-indkomst og professionelle kunstnere for tabte produktionsomkostninger, som ikke godtgøres på anden vis, herunder ved forsikring, offentlige tilskud, anden statslig kompensation eller som kan dækkes gennem øvrige indtægter, som produktionsomkostningerne er afholdt til. Ordningen er dermed rettet mod ansøgere, der har en stor andel af deres årlige indtægt i forbindelse med større arrangementer i perioden 1. maj – 31. august 2020.

Produktionsomkostningerne skal være knyttet til perioden inden 6. april 2020, og være direkte relateret til leverancer til arrangementer, der er aflyst, væsentligt ændret eller udskudt som følge af COVID-19, og hvor arrangøren, som ansøger skulle levere til, er eller ville kunne være omfattet af kapitel 1 og 2 i bekendtgørelse om kompensation for tab ved aflysning af større arrangementer som følge af COVID-19-afværgeforanstaltninger, eller kapitel 1 og 2 i bekendtgørelse om kompensation for tab ved aflysning af større kultur- og idrætsarrangementer som følge af COVID-19-afværgeforanstaltninger.

Denne ordning kan yde kompensation for op til 60 pct. af tabte produktionsomkostninger knyttet til perioden inden 6. april 2020.

Det bemærkes, at der er afsat 70 mio. kr. til puljen. Der er derfor en frist for, hvornår puljen senest kan søges. Herefter fordeles midlerne til de ansøgere, som lever op til kriterierne.

Hvad skal ansøgningen indeholde?

Nedenfor finder du de bilag, der skal vedlægges din ansøgning:

 • Bilag 1: Obligatorisk skema over produktionsomkostninger - du finder skemaet her.
  I skemaet skal du angive dine produktionsomkostninger knyttet til perioden inden 6. april 2020, som er direkte relateret til leverancer til arrangementer, der er aflyst, væsentligt ændret eller udskudt som følge af COVID-19, og hvor arrangøren, som den selvstændige, kunstneren mv. skulle levere til, har opnået eller ville være berettiget til kompensation via kompensationsordningen til arrangører.
 • Bilag 2: Dokumentation for produktionsomkostninger
  Du skal vedhæfte fakturaer eller kontrakter relateret til dine produktionsomkostninger og evt. lønomkostninger fra før 6. april 2020, som er direkte relateret til leverancer til det kompensationsberettigede arrangement.
 • Bilag 3: Dokumentation for arrangementet/aftalen og dennes aflysning, væsentlige ændring eller udskydelse
  Du skal vedhæfte dokumentation for aflysningen af arrangementet/ arrangementerne. I dokumentationen skal det fremgå tydeligt, at arrangementet/ arrangementerne er indgået inden 6. april 2020 og efterfølgende aflyst, væsentligt ændret eller udskudt som følge af COVID-19.
 • Bilag 4: Revisorerklæring  
  Hvis du søger om dækning af produktionsomkostninger på mere end 100.000 kr., skal ansøgningen påtegnes af en revisor. Du skal vedhæfte en revisorerklæring med en revisoropgørelse over produktionsomkostningerne. Derudover skal du vedhæfte fakturaen for revisorpåtegningen.

  Du finder retningslinjer for revisors arbejde ved afgivelse af erklæring her. 

  Du finder revisorerklæringen her.
 • Bilag 5: Bevillingsbrev
  Du skal vedhæfte dit bevillingsbrev fra ’Kompensationsordningerne for sæsonafhængige selvstændige, kunstnere mv.’ fra Erhvervsstyrelsen og/eller "Midlertidig kompensationsordning til særligt sæsonafhængige kunstnere" fra Slots- og Kulturstyrelsen.  

Du skal herudover på tro og love erklære, at alle oplysninger er korrekte, samt at du ikke har fået godtgjort produktionsomkostningerne ved forsikringsdækning, offentlig støtte, anden statslig kompensation eller har fået dækket produktionsomkostningerne gennem øvrige indtægter, f.eks. fra alternativ udnyttelse af produktet/ydelsen/servicen, som produktionsomkostningerne er afholdt til. Bemærk, at tro- og loveerklæringen indgår til sidst i ansøgningsskemaet.

Dataudveksling

Slots- og Kulturstyrelsen kan, som led i behandlingen af ansøgningen, videresende oplysninger om CPR- og CVR-nummer til Erhvervsstyrelsen med henblik på kontrol. Ligeledes kan Slots- og Kulturstyrelsen modtage oplysninger fra Erhvervsstyrelsen om CPR-nummer og CVR-nummer med henblik på kontrol.

Økonomi

Støtten ydes under forudsætning af Europa-Kommissionens godkendelse af ordningen i overensstemmelse med ”Temporary Framework for State aid measures to support the economy in the current COVID-19 outbreak”.

Udbetaling

Hvis du modtager kompensation, udbetales den til din NemKonto. Alle kompensationer udbetales til den NemKonto, der er knyttet til det CPR- eller CVR-nummer, du oplyser i ansøgningen. Det udbetalte beløb er skattepligtigt, og Slots- og Kulturstyrelsen indberetter bevillingen til Skattestyrelsen. Bemærk, at der ikke er fratrukket skat af det beløb, du får udbetalt.

Hvornår får du svar?

Du får svar på din ansøgning på e-mail senest 3 uger, efter ansøgningsfristen er udløbet.

Når du har indsendt ansøgningen

Når du har indsendt din elektroniske ansøgning, vil du umiddelbart efter modtage en kvitteringsmail. I kvitteringsmailen finder du dit ansøgningsnummer, som du skal oplyse, hvis du henvender dig til os.

Her kan du også se de bilag, du har vedhæftet i ansøgningen. Det er dit eget ansvar, at de nødvendige bilag er sendt med – så husk at kigge din ansøgningskvittering godt igennem.

Lovgrundlag

Afgørelser bliver truffet efter Aktstykke 257, af den 25. juni 2020.

Det er muligt at klage over Slots- og Kulturstyrelsens afgørelser til Kulturministeriet.

Hvis du får tilsagn/tilladelse/dispensation skal...

Du skal senest den 15. juni 2021 indsende tro- og loveerklæring om, at der ikke har været ændringer i de forhold, du har oplyst i din ansøgning om støtten.

Blandt de modtagne tro- og loveerklæringer foretager Slots- og Kulturstyrelsen kontrol, herunder registersamkørsel. Der foretages kontrol ud fra risiko og væsentlighed.

Hvem vurderer ansøgningen

Slots- og Kulturstyrelsen udmønter puljen administrativt på baggrund af udmeldte kriterier.

Ansøgningsskema som PDF?

Her på siden laves alle ansøgningerne elektronisk, men mange har glæde af at printe en PDF til at orientere sig i kravene, inden de når til udfyldelsen af den egentlige ansøgning. Men husk, at du ikke kan udfylde skemaet i hånden og aflevere det fysisk eller analogt.

Se ansøgningsskemaet i sin fulde længde (kan ikke udfyldes)

Opdateret 31. marts 2023