Demokratipuljen

Demokratipuljens overordnede formål er at styrke demokratiet og den demokratiske debat
Note:

Vi anbefaler, at du sætter dig godt ind i de krav, der gælder for puljen, før du søger. Vær opmærksom på, at du både skal læse teksten nedenfor og ansøgningsvejledningen, der kan downloades i afsnittet "Hvad skal ansøgningen indeholde" nedenfor.

Kunstområde :

Frist

  21.04.2021, kl. 12:00

Hvem kan søge?

Medievirksomheder, kommuner og regioner, gerne i partnerskab med civilsamfundets organisationer.

I relation til projekter, som ansøges af kommuner eller regioner er det afgørende, at den pågældende kommune eller region fremgår som ansøger til projektet og ikke en særskilt kommunal eller regional institution, herunder biblioteker, skoler og lignende.

Det er en forudsætning for at opnå støtte, at

 • tilskud fra ordningen er øremærket projektet og projektets aktiviteter
 • projektet og projektets aktiviteter ikke tjener til at understøtte kommercielle interesser hos ansøger
 • ansøger ikke tager betaling eller anden form for modydelse for et evt. produkt, som følger af projektet og projektets aktiviteter
 • der i projektet ikke budgetteres med et overskud
 • medievirksomheder er CVR-registreret senest på ansøgningstidspunktet
 • mediet er omfattet af Pressenævnets kompetence og på ansøgningstidspunktet anmeldt Pressenævnet

Hvem er ikke omfattet af ordningen

Bemærk, at der ikke kan søges støtte til projekter, som sigter mod enten at

 • have til formål at fremme valgkampagner for kommunal- og regionsrådspolitikere samt borgmestre
 • have karakter af reklame for ansøgeren
 • have aktiviteter, som er en del af en allerede etableret kursusvirksomhed, et undervisningsforløb e.l. 

Det er desuden anført i aftalen, at der ikke af puljen kan ydes støtte til DR og de regionale TV 2-virksomheder. 

Hvad er formålet med ordningen?

Demokratipuljens overordnede formål er at styrke demokratiet og den demokratiske debat. Demokratipuljens omdrejningspunkt er dels 1) at højne valgdeltagelsen, særligt i forhold til det forestående kommunal- og regionsrådsvalg, 2) dels at øge befolkningens bevidsthed om ”fake news” samt dis- og misinformation.

Målgruppen for Demokratipuljen er unge. For projekter rettet mod ”fake news” og dis- og misinformation er målgruppen unge i aldersgruppen 14 – 29 årige. For de projekter, der sigter mod øget valgdeltagelse, er målgruppen unge i aldersgruppen 18 – 29 årige.  

En eller flere ansøgninger?

Hvis projektet omfatter begge indsatsområder, altså både højnelse af valgdeltagelse og øge befolkningens bevidsthed om ”fake news” samt dis- og misinformation, skal I overveje, om der er tale om et samlet projektet eller om der reelt er tale om to separate projekter. Er der tale om to separate projekter, skal der indsendes en ansøgning for hver med særskilt projektbeskrivelse og projektbudget.

Sådan vurderes din ansøgning

I vurdering af ansøgninger til puljen lægges der vægt på kvaliteten af projektet og projektbeskrivelsen, herunder de økonomiske forudsætninger. Dertil sigtes der mod en vis spredning mellem projekter, der sigter mod hhv. ”fake news”, dis- og misinformation og projekter, der retter sig mod øget valgdeltagelse.

For projekter rettet mod ”fake news” og dis- og misinformation er målgruppen unge i aldersgruppen 14 – 29 årige. For de projekter, der sigter mod øget valgdeltagelse, er målgruppen unge i aldersgruppen 18 – 29 årige. 

Aktiviteterne kan være både landsdækkende og lokalt forankrede. I vurderingen af ansøgninger tilstræbes en vis regional fordeling blandt de projekter der får tilsagn forstået således, at der lægges vægt på, at støttede projekter – såfremt det er muligt – fordeler sig, så der er støttede projekter i alle regioner.

Det vil endvidere blive tillagt positiv vægt, såfremt der indgår en eller flere samarbejdsrelationer/partnerskaber i projektet. Det kan være samarbejder kommuner imellem, mellem medievirksomheder og kommuner etc., ligesom at partnerskaber med civilsamfundets organisationer også vægtes positivt i vurderingen af ansøgninger.

Projektdeltagernes relevante faglighed, kompetencer, erfaring mv. vil indgå i vurderingen af ansøgningerne. Ansøger skal desuden i projektansøgningen sandsynliggøre den forventede effekt af projektets gennemførsel.

Der foretages en vurdering af projektbudgettet med udgangspunkt i budgettets hovedposter, samt en vurdering af hvorvidt budgettet indholds- og størrelsesmæssigt afspejler projektets aktiviteter og realisme.

Da det ikke kan udelukkes, at der vil være flere ansøgninger til puljen, end der er mulighed for at støtte, kan det blive nødvendigt at prioritere mellem de indkomne ansøgninger. I den forbindelse vil der blive lagt vægt på formålet med projektet, samarbejder og projekternes geografiske fordeling. Styrelsen vil efter en samlet vurdering af ansøgningerne og under hensyntagen til puljens overordnede formål beslutte, hvilke projekter der tildeles støtte og i hvilket omfang.

Hvad skal ansøgningen indeholde?

Demokratipuljen søges via et elektronisk ansøgningsskema, der indsendes ved hjælp af NemID medarbejdersignatur eller virksomhedens digitale signatur, og der skal vedhæftes en række obligatoriske bilag. 

Læs mere i ansøgningsvejledningen

Bemærk, at ansøgningsvejledningen er opdateret den 19. april 2021, hvor følgende er tilføjet under afsnittet "Hvem kan søge" på side 2: "I relation til projekter, som ansøges af kommuner eller regioner er det afgørende, at den pågældende kommune eller region fremgår som ansøger til projektet og ikke en særskilt kommunal eller regional institution, herunder biblioteker, skoler og lignende."

Vær opmærksom på, at følgende skabeloner til bilag skal benyttes:

Ansøgningerne vil blive behandlet på baggrund af de oplysninger m.v., der er indsendt på tidspunktet for ansøgningsfristen.

Vi er blevet opmærksomme på, at nogle ansøgere oplever problemer, når de forsøger at åbne ovenstående dokumenter i internetbrowseren Safari, og vi anbefaler derfor, at du anvender en anden browser.

Økonomi

Der kan ansøges om tilskud på mellem 150.000 kr. og 750.000 kr. pr. projekt.

Ansøger skal lægge en egenfinansiering svarende til minimum 25 pct. af projektets samlede budget. Egenfinansiering kan bestå af likvide midler og/eller i form af arbejdskraft. Såfremt egenfinansieringen består helt eller delvist af ulønnet arbejdskraft, skal der i projektbeskrivelsen indgå en beskrivelse af, hvordan den ulønnede arbejdskraft skaber værdi for projektet. Ulønnet arbejdskraft kan maksimalt udgøre 50.000 kr. uanset projektets samlede budget.

Såfremt særlige forhold taler herfor kan Slots- og Kulturstyrelsen tildele tilskud som er mindre end det i ansøgningen ansøgte.

Hvornår får du svar?

Det forventes, at alle ansøgninger er behandlet ultimo maj 2021.

Når du har indsendt ansøgningen

Når ansøgningen er modtaget hos os, får du en automatisk kvittering med et referencenummer. Kvitteringen sendes til den mailadresse, du har oplyst i ansøgningen. Har du fået kvitteringen, er ansøgningen gået igennem.

Udbetaling

Tilskuddet udbetales til den NemKonto, der er tilknyttet det CVR-nr., der er oplyst i ansøgningen. Tilskudsbeløbet bliver udbetalt som engangsbeløb. Oplysningerne vil blive videregivet til Skattestyrelsen.

Lovgrundlag

Puljen har hjemmel i aktstykke 155 af 4. februar 2021.

De nærmere ansøgningskriterier samt dokumentation, kontrol og projektevaluering er fastsat i en puljebeskrivelse.

Reglerne om regnskab og revision i forbindelse med afrapportering er fastsat i overensstemmelse med principperne i bekendtgørelsen nr. 1479 af 22. december 2014 om regnskab og revision af projekt- og aktivitetstilskud fra Kulturministeriet.

I ”Tillægsaftale til Medieaftale 2015-2018 – fordeling af endeligt opgjort overskydende licensprovenu for aftaleperioden” er der afsat et beløb som fratrukket administrationsomkostninger udgør i alt 3.880.000 kr. til etablering af puljen. Det fremgår af aftaleteksten, at der af puljen ikke kan ydes støtte til DR og de regionale TV 2-virksomheder.

Fordeling af licensmidler er defineret i radio- og fjernsynslovens § 69 a, hvor det fremgår, at medielicensen fordeles efter ministerens nærmere bestemmelse til ”DR, de regionale TV 2-virksomheder og eventuelle andre medie- og filmrelaterede formål”. Demokratipuljens udformning skal således, jf. afgrænsningen i radio- og fjernsynsloven, understøtte medie- og filmrelaterede formål.

Hvis du får tilsagn/tilladelse/dispensation skal...

Du skal være opmærksom på, at tilskudsmodtagere, der har modtaget tilskud over 100.000 kr., skal indsende et endeligt regnskab senest tre måneder efter projektets afslutning.

Regnskabet skal overholde kravene i bekendtgørelse nr. 1479 af 22. december 2014 om regnskab og revision af projekt- og aktivitetstilskud fra Kulturministeriet. 

Efter projektafslutning skal der foreligge en evaluering af projektet i form af en afrapportering. Af evalueringen skal det fremgå, hvorvidt den forventede effekt er realiseret og – såfremt den forventede effekt ikke er realiseret – en redegørelse herfor. Dertil skal det af afrapporteringen fremgå, at projektaktiviteterne overordnet set er gennemført som beskrevet i ansøgningen, at tilskuddet er anvendt efter formålet og at betingelserne for tilskuddet i øvrigt er opfyldt, således som de er fastsat i tilskudsbrevet fra Slots- og Kulturstyrelsen. Eventuelle overskud skal oplyses i erklæringen, og skal tilbagebetales.

Tilskuddet bortfalder, hvis der er givet urigtige eller vildledende oplysninger eller hvis projektet ikke gennemføres som angivet i ansøgningen. Slots- og Kulturstyrelsen træffer afgørelse om tilbagebetaling af uretmæssigt udbetalt tilskud.

Tilskud over 100.000 kr. til og med 500.000 kr.

Hvis du har modtaget et tilskud over 100.000 kr. til og med 500.000 kr., skal du indsende regnskab og beretning, som er underskrevet af tilskudsmodtager og en regnskabskyndig person. Du kan også vælge at få regnskabet revideret af en revisor.

Tilskud over 500.000 kr.

Regnskabet skal være revideret af en statsautoriseret revisor, en registreret revisor eller et revisionsorgan der udfører revision for kommuner eller regioner.

Læs mere om regnskabsaflæggelse her

Hvem vurderer ansøgningen

Det er Slots- og Kulturstyrelsen, der træffer afgørelse om, hvorvidt en ansøger er berettiget til tilskud.

Ansøgningsskema som PDF?

Her på siden laves alle ansøgningerne elektronisk, men mange har glæde af at printe en PDF til at orientere sig i kravene, inden de når til udfyldelsen af den egentlige ansøgning. Men husk, at du ikke kan udfylde skemaet i hånden og aflevere det fysisk eller analogt.

Se ansøgningsskemaet i sin fulde længde (kan ikke udfyldes)

Opdateret 31. maj 2022