Børn og unge - læringsmiljøer, talentudvikling og innovativ kunstpædagogik

Tilskud til musikpædagogiske projekter, talentudvikling og partnerskaber.
Note:

Ansøgningsvejledningen opdateres og ansøgningsskemaet lægges på senest en måned før fristen.

Vær opmærksom på, at du kan indsende din ansøgning indtil kl. 14:00 på dagen for ansøgningsfristen, men vi anbefaler, at du indsender i god tid.

Frist

 • 04.10.2024, kl. 14:00

Ny tilskudsportal

Denne pulje søges igennem vores tilskudsportal med NemID. Søger du på vegne af en virksomhed, institution eller lignende, skal du benytte en medarbejdersignatur.

Hvem kan søge?

Alle aktører inden for musikundervisning og facilitatorer af fællesskabende børn og unge-musikmiljøer, såsom fritidsklubber, øvelokaleforeninger, ungdomsskoler, efterskoler og øvrige kunstpædagogiske aktører inden for forenings- og fritidslivet.

Du kan søge tilskud til:

 • aktiviteter der ligger i det næstkommende kalenderår (2025)
 • musikpædagogiske projekter, der ligger uden for sædvanlig undervisningspraksis
 • tværgående samarbejder, der fremmer nye indgange til børn og unges møde med musik
 • forløb, der styrker læring og aktiv musikudøvelse
 • projekter, der stimulerer og udvikler talentarbejde
 • udvikling og udgivelse af nyt musikpædagogisk materiale

For tilskud på over 200.000 kr. kan du desuden søge tilskud til:

 • partnerskaber om musikpædagogiske projekter med minimum tre lokale partnere (inkl. ansøger)

Det er udvalgets forventning at give tilskud til op til 6 projekter om partnerskaber på over 200.000 kr., der har fokus på øget kunstpædagogisk bevidsthed og som kan være fyrtårne for kunstpædagogisk mod og metodeafprøvning. Lokale partnere skal forstås som aktører i lokalområdet, der indgår i en samarbejdsrelation om et fælles formål, mål og evaluering. Partnerskabet indebærer, at man hver især investerer tid, penge eller andre ressourcer i projektet.

Her kan du læse mere om, hvad du skal gøre, hvis dit kunstneriske arbejde går på tværs af kunstarterne.

Se eventuelt også den tværgående pulje: ’HUSKUNSTNERORDNINGEN’, hvis du vil søge til forløb, der fremmer børn og unges møde med professionelle kunstnere i skoler og institutioner.

Du kan ikke søge tilskud til:

 • afholdelse af skolekoncerter, da disse støttes igennem initiativet Levende Musik i Skolen

Hvad er formålet med ordningen?

Statens Kunstfond har til opgave at fremme musiklivet i Danmark og dansk musik i udlandet.

Formålet med denne ordning er at bidrage til udvikling og fornyelse inden for det musikpædagogiske område.

Sådan vurderes din ansøgning

Projektstøtteudvalget for Musik træffer afgørelse for hver ansøgning på baggrund af en helhedsvurdering ud fra nedenstående hensyn. Udvalgets altovervejende hensyn er en vurdering af projektets kunstfaglige og kunstpædagogiske kvalitet. Dernæst lægges vægt på puljespecifikke ønsker til projekterne.

KUNSTFAGLIG OG KUNSTPÆDAGOGISK KVALITET

Udvalget lægger i sin vurdering af projektets kunstfaglige og kunstpædagogiske kvalitet særligt vægt på at støtte musikprojekter, der:

 • udviser mod i deres kunstneriske eller formidlingsmæssige valg
 • forholder sig til deres kunstneriske og samfundsmæssige relevans.

Udvalget lægger endvidere i sin vurdering vægt på følgende:

1. En klar idé:

 • at projektet har noget på hjerte
 • at projektet udviser originalitet og bidrager til udviklingen af et levende musikmiljø

2. Evne og virkemidler:

 • at ansøger har evne, pædagogiske metoder og musikfaglige virkemidler til at virkeliggøre projektets målsætninger

3. Bevidsthed om målgruppe:

 • at ansøger definerer og aktivt forholder sig til sin målgruppe.

Udvalget vil i sin vurdering af projektets kunstfaglige og kunstpædagogiske kvalitet i den samlede uddeling være opmærksom på:

 • at de støttede projekter samlet set styrker kvalitet, udvikling og mangfoldighed inden for det pædagogiske område i hele landet

Udvalget lægger som en del af deres helhedsvurdering desuden vægt på:

 • at projektet har indarbejdet en plan for dokumentation, evaluering, vidensdeling og udvikling
 • at der er en rimelig egenfinansiering i form af deltagerbetaling eller finansiering fra anden side
 • at projektet har regional eller national betydning
 • at projektets aktiviteter ikke vurderes at ligge inden for rammerne af en ansøgende institutions flerårige aftale med Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik

For partnerskaber over 200.000 kr. om musikpædagogiske projekter lægger udvalget vægt på:

 • at projektet indeholder lokale samarbejdspartnere (minimum tre inkl. ansøger)
 • at ansøger udvikler sit kunstfaglige og kunstpædagogiske virke
 • at ansøger evaluerer undervejs og rykker ved egen praksis
 • at projektet afsøger nye metoder og udviser kunstpædagogisk mod og innovation i tilgangen til projektet

Statens Kunstfond opfordrer kunstnere, arrangører, koncertsteder og andre modtagere af tilskud til at arbejde bæredygtigt i deres tilrettelæggelse og afvikling. I det obligatoriske skema beder vi derfor ansøgere om at oplyse om tiltag, der fremmer miljømæssig og/eller social bæredygtighed inden for det konkrete ansøgte projekt. Du kan finde inspiration og værktøjer til arbejdet med grøn bæredygtighed her: Inspiration til grøn omstilling

Udvalget forbeholder sig retten til at imødekomme ansøgningen med et mindre beløb end ansøgt ud fra en vurdering af ansøgningen i forhold til det samlede felt af ansøgninger, de afsatte midler samt ønsket om at sikre en spredning af kunststøtten.

Har du inden for de seneste tre år søgt tilskud hos Statens Kunstfond, vil disse oplysninger indgå som grundlag for behandling af din ansøgning. En livsvarig hædersydelse fra Statens Kunstfond indgår ikke i behandlingen af din ansøgning. Hvis du modtager et mindre beløb, end du har ansøgt om, vil du kunne læse i dit bevillingsbrev, om du skal indsende flere oplysninger, før vi kan udbetale dit tilskud.

Hvad skal ansøgningen indeholde?

Du indsender ansøgningen via Tilskudsportalen, som du finder her på siden. Når du først har oprettet din profil på Tilskudsportalen, kan du til enhver tid gå ud og ind af portalen og tjekke, om du har alle bilag og oplysninger med, inden du indsender ansøgningen.

Vi anbefaler, at du bruger browseren Chrome eller Firefox, når du udfylder din ansøgning.  

Hvis du er fritaget for Digital Post eller grundet helt særlige forhold ikke kan anvende den digitale selvbetjeningsløsning skal du skrive til post@slks.dk.

Du skal vedhæfte følgende bilag:

 • projektbeskrivelse og budget. Du skal bruge den obligatoriske skabelon, som du henter her 

I skabelonen skal du beskrive, hvad dit mål er for det projekt, du søger tilskud til. Du skal her angive et bestemt antal deltagere, antal steder, antal begivenheder/koncerter, udgivelser/publicering eller andre mål, som du planlægger for dit projekt. Hvis du skal afrapportere for et eventuelt tilskud, ser vi nemlig på, om du har opfyldt de mål, du skriver i din ansøgning.

Hvis du søger tilskud til det samme projekt hos andre udvalg under Statens Kunstfond, skal du også skrive det i ansøgningen.

Du skal være opmærksom på:

 • at de vedhæftede bilag maksimalt må fylde 25 MB i alt
 • at vedhæftet materiale kun kan modtages i formaterne: PDF, Word, MP3 og MP4. Vi modtager ikke ZIP-filer
 • at du før ansøgningsfristens udløb har mulighed for at redigere en allerede indsendt ansøgning og indsende en ny version på samme sag
 • at du efter ansøgningsfristens udløb ikke kan redigere din ansøgning
 • at det altid er den seneste ansøgning, du har indsendt til os, der bliver behandlet af udvalget
 • at din ansøgning skal indeholde alle obligatoriske bilag for at blive behandlet af udvalget. Yderligere materiale, ud over det der er beskrevet i ansøgningsvejledningen, vil ikke indgå i vurderingen af din ansøgning
 • at du selv er ansvarlig for, at ansøgningsskemaet er udfyldt korrekt, og at alle de ønskede bilag er vedhæftet
 • at bilag modtaget efter ansøgningsfristens udløb ikke vil blive vedlagt din ansøgning
 • som udgangspunkt kan du ikke overdrage din ansøgning – og eventuelt tilsagn – til en anden juridisk person eller virksomhed. Derfor er det vigtigt, at du får afklaret, hvem der er ansøger, inden du indsender din ansøgning. Samtidig skal du sikre, at der er knyttet en NemKonto til det CVR-nummer, du benytter.

Økonomi

Du kan danne dig et indtryk af beløbsstørrelser på projekttilskud ved at kigge på tidligere tildelinger.

Udbetaling

Hvis du får tilskud, skal du have en NemKonto, for at vi kan udbetale beløbet. Alle tilskud bliver udbetalt til den NemKonto, der er knyttet til det CPR/CVR-nummer, du oplyser i ansøgningen. Hvis du for eksempel ansøger med et nyt CVR-nummer, skal du sikre, at du har fået tilknyttet en NemKonto. Det skal ske inden du får et eventuelt tilsagn og tilskuddet bliver udbetalt.

Hvis du, efter Skatteforvaltningens definition, er fraflyttet Danmark, eller er udenlandsk ansøger, kan du få udbetalt et eventuelt tilskud til en udenlandsk konto. I de tilfælde skal du udfylde bankoplysningsskema for lande med IBAN eller bankoplysningsskema for lande uden IBAN.

Modtager du tilskud, bliver pengene udbetalt så tæt som muligt på den startdato, du har oplyst for din udgiftsperiode. Du bør derfor afstemme startdatoen for dit projekt med den dato, hvor dine første udgifter for projektet falder.

Dit tilskud vil blive indberettet til SKAT, da vi har indberetningspligt. Det er uanset om og hvordan du skal beskattes af tilskuddet. Langt de fleste af vores tilskud bliver indberettet med AM-bidrag.

Hvornår får du svar?

Du får svar på din ansøgning senest 12 uger efter ansøgningsfristen.

I perioden indtil da vil alle ansøgninger blive klargjort og sendt til udvalget og herefter læst og behandlet. Og når der er truffet afgørelse i alle sager fra samme ansøgningsrunde, bliver tildelingerne offentliggjort på vores hjemmeside.

Her finder du også navnene på alle ansøgere til Statens Kunstfond, der bliver offentliggjort i udvalgenes referater.

Når du har indsendt ansøgningen

Når du har indsendt din ansøgning i Tilskudsportalen, får du en skærmkvittering, som du kan downloade, hvis du vil, men du kan altid se din ansøgning og dens status i Tilskudsportalen under ”Mine ansøgninger". Når den er indsendt korrekt, har den status som "Indsendt".

Du modtager ikke en kvitteringsmail, når du har indsendt en ansøgning.

På din ansøgningssag i Tilskudsportalen kan du også se de bilag, du har vedhæftet til ansøgningen. Det er dit eget ansvar, at de nødvendige bilag er sendt med – så husk at kigge din ansøgning godt igennem.

Du kan redigere i en ansøgning, selvom du allerede har indsendt den. Så længe det er før fristens udløb. Hvis du redigerer i en indsendt ansøgning skal du igen sikre dig, at alle nødvendige bilag er sendt med. Udvalget forholder sig udelukkende til den senest indsendte ansøgning.  

Hvis du har brug for at kontakte en sagsbehandler i sekretariatet, skal du henvende dig via kontaktknappen på din sag i Tilskudsportalen.

Hvis du får tilsagn/tilladelse/dispensation skal...

Når vi uddeler tilskud i Statens Kunstfond, er det vigtigt for os, og ikke mindst lovmæssigt påbudt, at pengene bliver brugt til netop det, du har søgt dem til. Og derfor skal du afrapportere til Slots- og Kulturstyrelsen efter bestemte retningslinjer. Hvordan du skal afrapportere, afhænger af hvor stort et tilskud du har fået. Læs mere om afrapportering/regnskabsaflæggelse.

Hvem vurderer ansøgningen

Det er Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik, der vurderer ansøgningerne og træffer den endelige beslutning om hvem, der skal modtage tilskud.

Opdateret 31. marts 2023