Status for RDA forberedelse 2019:1

Orientering fra Bibliografisk Råd

(også publiceret som Katformat-nyt 2019:3)

Dette nyhedsbrev er en kort status pr. maj 2019 om forberedelser til overgang til RDA som danske katalogiseringsregler.

Indledning

I sidste nyhedsbrev om RDA fra August 2018 orienterede Bibliografisk Råd om arbejdet med forberedelserne til at gennemføre Slots- og Kulturstyrelsens (SLKS) beslutning om dansk overgang til de nye katalogiseringsregler Resource Description and Access (RDA) pr. 1.1.2018. Denne dato har fra starten været defineret som ophør af vedligeholdelse af Katalogiseringsregler og bibliografisk standard for danske biblioteker og ikke som konkret startdato for RDA. Men desværre er den praktiske ibrugtagen siden blevet udskudt et par gange af forskellige årsager.

Formelle forhold

En vigtig årsag til forsinkelsen er den beslutning der blev truffet i 2018, hvor staten trækker sig fra sit ejerskab i DBC og hvor ejerskabet af DBC helt overgår til kommunerne. Det har bevirket en ændring af biblioteksloven, der april 2019 er blevet vedtaget af Folketinget. Ændringen indebærer at bestilleransvar for Nationalbibliografien overgår fra staten til kommunerne. Staten skal dog beholde et specificerende og overvågende ansvar, ligesom staten fortsat vil have ansvaret for de regler og det format, der skal følges.
Disse ændringer påvirker også projektet om en dansk overgang til RDA.
Før økonomi og det fremtidige ansvar for projektet er endelig på plads er det ikke muligt at komme videre. Der har derfor alene indtil nu været tale om mindre forberedende projekter.
Så snart alle beslutninger foreligger, forventes alle involverede parter indstillet på at videreføre projektet.

Ny version af RDA

Nogenlunde samtidig med den danske beslutning om RDA blev der på internationalt plan igangsat en omstrukturering af RDA Toolkit (”RDA-håndbogen”) samt en tilpasning af indholdet, så det er på linje med IFLA-LRM (IFLA’s Library Reference Model – afløseren for FRBR). Denne omstrukturering har vist sig at være mere omfattende end oprindeligt forventet og betyder også at vores danske forberedelser i form af en dansk profil skal gentænkes, da det nye RDA Toolkit er opbygget på en anden måde end det tidligere, indholdet er en del ændret og noget af det tidligere indhold er udeladt.

Det nye RDA Toolkit blev først frigivet 30. april 2019 men forventes primo 2020 klar til at blive den gældende officielle RDA-version efter diverse justeringer, oversættelser mv. Vi er derfor i sagens natur ikke færdige med vurderingen af konsekvenserne for den danske implementering af RDA, ligesom de redskaber, der skal stilles til rådighed for danske katalogisatorer også bør revurderes i lyset af den nye version. Det nye RDA Toolkit blev drøftet på det årlige møde i EURIG (European RDA Interest Group) 2.-3. maj 2019 og erfaringer og strategier fra andre europæiske lande, som er længere fremme end Danmark vil blive inddraget.

Ny RDA forberedt version af danMARC2

Der foreligger et udkast til et nyt RDA-tilpasset danMARC2-format, hvor en række nye felter og delfelter er defineret herunder tilpasning til den ny datamodel i en flad struktur. Det principielle indhold er på plads, men der skal ske en redaktionel gennemskrivning, eksempler skal revideres og links kontrolleres. Der er netop ved at blive lavet en aftale med DBC om dette redaktionelle arbejde, som vil gå i gang i løbet af juni måned. Et fungerende RDA-tilpasset danMARC2-format forventes klart ultimo 2019. Resultatet vil blive en publiceret 3. udgave af danMARC2: danMARC2 RDA.

VERA

VERA: Verifikation af Entiteter og Relationer i Autoritetsdatarepositorium. Det primære arbejde med forberedelserne hertil har været modellering af værker og udtryk samt personer og korporationer i VERA og er udført af DBC som opgave bestilt af DDB som en del af udviklingen af den nationale infrastruktur. BIRs Autoritetsarbejdsgruppe har primært fungeret som sparringspartner for de DBC-konsulenter, som har arbejdet med opgaven. Der foreligger pt. et udkast til datamodel og ønsker til minimumsindhold og funktionalitet. Men også denne del af projektet er delvis sat på hold, imens vi venter på at punkterne ovenfor bliver afklaret.

Hvad sker der nu?

Vi kan på nuværende tidspunkt ikke give en præcis tidsplan og strategi for overgangen til RDA – dette vil først være muligt efter de nødvendige afklaringer, som forventes at være sket senest ved udgangen af 2019.
BIR vil frem til situationen er afklaret, og i det omfang det ressourcemæssigt er muligt, arbejde videre med, hvordan den fremtidige version af RDA kan tænkes ind i en dansk sammenhæng. 

Med venlig hilsen

Bibliografisk Råds Forretningsudvalg

Leif Andresen (formand)
Hanne Hørl Hansen (næstformand)
Anders Cato (sekretær)            

Opdateret 22. maj 2019