Udgivelse af musik og realisering af lydkunst

Tilskud til musikudgivelser af høj kunstnerisk kvalitet og lydkunstprojekter/installationer.

Kunstområde :

Frist

 • 01.04.2025, kl. 14:00

Hvem kan søge?

Enkeltpersoner, orkestre/ensembler/bands, projektgrupper, organisationer med flere.

Her kan du læse mere om, hvad du skal gøre, hvis dit projekt går på tværs af kunstarterne.

Du kan kun søge tilskud til projekter/værker, hvis:

 • projektet har et reelt samlet tilskudsbehov på minimum 50.000 kr. 
 • værket tidligst udgives eller realiseres efter den 1. juni 2024
 • værket senest offentliggøres den 31. decemeber 2025
 • lyd har en bærende rolle ved tværkunstneriske værker

Der ydes ikke tilskud til projekter, som udkommer på Dacapo Records, da udvalget allerede har prioriteret sin støtte til udgivelser på Dacapo Records gennem driftsstøtte til institutionen.

Du kan desuden ikke søge tilskud til samme projekt fra andre af Projektstøtteudvalget for Musiks puljer (for eksempel ”Publikationer og anden musikformidling” eller ”Børn og unge – læringsmiljøer og talentudvikling”).

 

Hvad er formålet med ordningen?

Statens Kunstfond har til opgave at fremme musiklivet i Danmark og dansk musik i udlandet.

Formålet med ordningen er:

 • at støtte lydudgivelser af musik på højt kunstnerisk niveau

Projekterne kan for eksempel være musikudgivelser af høj kunstnerisk kvalitet med kunstneriske idéer i udgivelsesformat og markedsføring, lydkunst og musikfilm med mere.

Sådan vurderes din ansøgning

Ved musikudvalgets prioritering af ansøgningerne vurderer udvalget først og fremmest den kunstneriske kvalitet. Projektstøtteudvalget for Musik lægger i sin vurdering af den kunstneriske kvalitet særligt vægt på at støtte musikprojekter, der:

 • udviser mod i deres kunstneriske eller formidlingsmæssige valg
 • forholder sig til deres kunstneriske og samfundsmæssige relevans

Udvalget lægger endvidere i sin vurdering vægt på følgende:

1. En klar idé:

 • at projektet har en tydelig kunstnerisk vision
 • at projektet har noget på hjerte
 • at projektet udviser originalitet.

2. Realisering og udførelse:

 • at ansøger kan omsætte og virkeliggøre sin kunstneriske vision
 • at ansøger mestrer sit håndværk og/eller sine kunstneriske virkemidler.
 • at der er sammenhæng mellem valg af udgivelsesplatform, kunstnerisk indhold og forventet målgruppe.

3. Bevidsthed om målgrupper:

 • at ansøger aktivt forholder sig til sit publikum og sine målgrupper.

Udvalget vil i sin vurdering af den kunstneriske kvalitet i den samlede uddeling være opmærksomt på:

 • at give plads til kunstnerisk frihed og fordybelse
 • at de støttede projekter samlet set fremmer musiklivet i Danmark og dansk musik i udlandet i forhold til diversitet, genrer og geografi

Udvalget lægger desuden vægt på:

 • præcise overvejelser om gennemførelsen af projektet i forhold til økonomiske og tidsmæssige forhold
 • udgivelser og projekter, som ikke kan realiseres på markedsvilkår eller via andre støtteordninger
 • at de medvirkende kunstnere kan dokumentere et aktuelt, professionelt virke på højt kunstnerisk niveau

Udvalget forbeholder sig retten til at imødekomme den pågældende ansøgning med et mindre beløb end ansøgt ud fra en samlet vurdering af projektet i forhold til det samlede felt af ansøgninger, de afsatte midler samt ønsket om at sikre en spredning af kunststøtten. Hvis du motager et mindre beløb, end du har ansøgt om, vil du kunne læse i dit bevillingsbrev, om du skal indsende flere oplysninger, før vi kan udbetale dit tilskud. 

Statens Kunstfond opfordrer kunstnere, arrangører, koncertsteder og andre modtagere af tilskud til at arbejde bæredygtigt i deres tilrettelæggelse og afvikling. I det obligatoriske skema opfordrer vi derfor ansøgere til at oplyse om tiltag, der fremmer miljømæssig og/eller social bæredygtighed inden for det konkrete ansøgte projekt.  

Statens Kunstfond opfordrer ansøgere til at indtænke grøn bæredygtighed i deres virke. Hvis du ønsker at følge projektets forbrug og blive klogere på indsatsområder, kan du finde inspiration og værktøjer til arbejdet med grøn bæredygtighed her.

Hvad skal ansøgningen indeholde?

Du indsender ansøgningen via Tilskudsportalen, som du finder her på siden. Når du først har oprettet din profil på Tilskudsportalen, kan du til enhver tid gå ud og ind af portalen og tjekke, om du har alle bilag og oplysninger med, inden du indsender ansøgningen.

Vi anbefaler, at du bruger browseren Chrome eller Firefox, når du udfylder din ansøgning.  

Hvis du er fritaget for Digital Post eller grundet helt særlige forhold ikke kan anvende den digitale selvbetjeningsløsning, skal du skrive til post@slks.dk 

Du skal vedhæfte følgende bilag:

 • Obligatorisk bilagsskabelon (Download her), der indeholder:

  • Projektbeskrivelse
  • Tidsplan
  • CV for de medvirkende
  • Budget
  • Dokumentation for tidligere udgivelser og projekter
  • Mål for udgivelse/lancering og plan for markedsføring
 • 1-3 musik-, lyd- eller billedfiler i MP3-, MP4- eller JPG-, JPEG-format, som vedrører det ansøgte projekt. Film kan ikke modtages; men du kan vedhæfte en wordfil med link, der går direkte til det pågældende værk/uddrag af værk.

I skabelonen skal du beskrive, hvad dit mål er for det projekt, du søger tilskud til. Hvis du skal afrapportere for et eventuelt tilskud, ser vi nemlig på, om du har opfyldt de mål, du skriver i din ansøgning. Det kan for eksempel være antal omtaler/anmeldelser i udgivelsens første tre måneder.

Hvis du søger tilskud til det samme projekt hos andre udvalg under Statens Kunstfond, skal du også skrive det i ansøgningen.

Du skal være opmærksom på:

 • at de vedhæftede bilag maksimalt må fylde 25 MB i alt
 • at vedhæftet materiale kun kan modtages i formaterne: PDF, Word, JPEG, JPG, MP3 og MP4. Vi modtager ikke ZIP-filer
 • at du før ansøgningsfristens udløb har mulighed for at redigere en allerede indsendt ansøgning og indsende en ny version på samme sag
 • at du efter ansøgningsfristens udløb ikke kan redigere din ansøgning
 • at det altid er den seneste ansøgning, du har indsendt til os, der bliver behandlet af udvalget
 • at din ansøgning skal indeholde alle obligatoriske bilag for at blive behandlet af udvalget. Yderligere materiale, ud over det der er beskrevet i ansøgningsvejledningen, vil ikke indgå i vurderingen af din ansøgning
 • at du selv er ansvarlig for, at ansøgningsskemaet er udfyldt korrekt, og at alle de ønskede bilag er vedhæftet
 • at bilag modtaget efter ansøgningsfristens udløb ikke vil blive vedlagt din ansøgning
 • som udgangspunkt kan du ikke overdrage din ansøgning – og eventuelt tilsagn – til en anden juridisk person eller virksomhed. Derfor er det vigtigt, at du får afklaret, hvem der er ansøger, inden du indsender din ansøgning. Samtidig skal du sikre, at der er knyttet en NemKonto til det CVR-nummer, du benytter.

Økonomi

Du kan danne dig et indtryk af beløbsstørrelser på projekttilskud ved at kigge på tidligere tildelinger.

Udbetaling

Hvis du får tilskud, skal du have en NemKonto, for at vi kan udbetale beløbet. Alle tilskud bliver udbetalt til den NemKonto, der er knyttet til det CPR/CVR-nummer, du oplyser i ansøgningen. Hvis du for eksempel ansøger med et nyt CVR-nummer, skal du sikre, at du har fået tilknyttet en NemKonto. Det skal ske inden du får et eventuelt tilsagn og tilskuddet bliver udbetalt.

Hvis du, efter Skatteforvaltningens definition, er fraflyttet Danmark, eller er udenlandsk ansøger, kan du få udbetalt et eventuelt tilskud til en udenlandsk konto. I de tilfælde skal du udfylde bankoplysningsskema for lande med IBAN eller bankoplysningsskema for lande uden IBAN.

Modtager du tilskud på:

 • 100.000 kroner eller derunder bliver pengene udbetalt så tæt som muligt på den startdato, du har oplyst for din udgiftsperiode. Du bør derfor afstemme startdatoen for dit projekt med den dato, hvor dine første udgifter for projektet falder.
 • over 100.000 kroner med en projektperiode længere end seks måneder, udbetaler vi pengene i rater.

Dit tilskud vil blive indberettet til SKAT, da vi har indberetningspligt. Det er uanset om og hvordan du skal beskattes af tilskuddet. Langt de fleste af vores tilskud bliver indberettet med AM-bidrag.

Hvornår får du svar?

Du får svar på din ansøgning ultimo juni 2024. Du modtager en notifikationsmail, når dit svar ligger klar på din profil i Tilskudsportalen, medmindre du har fravalgt dette.

I perioden indtil da vil alle ansøgninger blive klargjort og sendt til udvalget og herefter læst og behandlet. Når der er truffet afgørelse i alle sager fra samme ansøgningsrunde får alle ansøgere svar i Tilskudsportalen, eller via e-mail, og samtidig bliver tildelingerne offentliggjort på vores hjemmeside.

Her finder du også navnene på alle ansøgere til Statens Kunstfond, der bliver offentliggjort i udvalgenes referater.

Hvis du ikke har ansøgt via Tilskudsportalen, kan du se hvordan du får svar her.

Når du har indsendt ansøgningen

Når du har indsendt din ansøgning i Tilskudsportalen, får du en skærmkvittering, som du kan downloade, hvis du vil, men du kan altid se din ansøgning og dens status i Tilskudsportalen under ”Mine ansøgninger". Når den er indsendt korrekt, har den status som "Indsendt".

Du modtager ikke en kvitteringsmail, når du har indsendt en ansøgning.

På din ansøgningssag i Tilskudsportalen kan du også se de bilag, du har vedhæftet til ansøgningen. Det er dit eget ansvar, at de nødvendige bilag er sendt med – så husk at kigge din ansøgning godt igennem.

Du kan redigere i en ansøgning, selvom du allerede har indsendt den. Så længe det er før fristens udløb. Hvis du redigerer i en indsendt ansøgning skal du igen sikre dig, at alle nødvendige bilag er sendt med. Udvalget forholder sig udelukkende til den senest indsendte ansøgning.  

Hvis du har brug for at kontakte en sagsbehandler i sekretariatet, skal du henvende dig via kontaktknappen på din sag i Tilskudsportalen.

Hvis du ikke har ansøgt via Tilskudsportalen, så se her.

Hvis du får tilsagn/tilladelse/dispensation skal...

Når vi uddeler tilskud i Statens Kunstfond, er det vigtigt for os, og ikke mindst lovmæssigt påbudt, at pengene bliver brugt til netop det, du har søgt dem til. Og derfor skal du afrapportere til Slots- og Kulturstyrelsen efter bestemte retningslinjer. Hvordan du skal afrapportere, afhænger af hvor stort et tilskud du har fået. Læs mere om afrapportering/regnskabsaflæggelse.

Hvem vurderer ansøgningen

Det er Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik, der vurderer ansøgningerne og træffer den endelige beslutning om hvem, der skal modtage tilskud.

Opdateret 31. marts 2023