Scenekunstfestivaler med internationalt indhold

Tilskud til festivaler og platforme i Danmark med internationalt indhold. OBS. Ansøgningsfristen er rykket til kl. 14.00 den 1. november.
Note:

BEMÆRK: Dette er ansøgningsvejledningen til fristen den 1. november 2021. Der kan komme ændringer til fristen den 1. november 2022.

Frist

  01.11.2022, kl. 14:00

Ny tilskudsportal

Denne pulje søges igennem vores tilskudsportal med NemID. Søger du på vegne af en virksomhed, institution eller lignende, skal du benytte en medarbejdersignatur.

Hvem kan søge?

Aktører, der arbejder med eller arrangerer professionelle scenekunstaktiviteter.

Her kan du læse mere om, hvad du skal gøre, hvis dit projekt går på tværs af kunstarterne.

Hvem kan ikke søge?


Det Kongelige Teater, landsdelsscenerne, Den Jyske Opera og teatrene under det Københavnske Teatersamarbejde kan ikke søge jf. kapitel 8, § 18, stk. 1 i lov om scenekunst. Se betingelser for samarbejde med de store institutionsteatre.

Studerende på statsligt anerkendte scenekunstneriske uddannelser på bachelor-/grundniveau eller kandidat-/overbygningsniveau eller tilsvarende uddannelser i udlandet kan ikke søge, hvis uddannelsen ikke er afsluttet inden ansøgningsfristen.

Du kan ikke søge tilskud til aktiviteter, der er påbegyndt før ansøgningsfristen.

Hvad er formålet med ordningen?

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst ønsker gennem støtte til danske festivalers og platformes internationale aktiviteter at udvikle og fremme dansk scenekunst gennem møder med et internationalt scenekunstmiljø.

Sådan vurderes din ansøgning

Det er Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst, der vurderer de indkomne ansøgninger.

Statens Kunstfond har udarbejdet visioner og missioner for arbejdet i Statens Kunstfond.

Projektstøtteudvalget for Scenekunst har udarbejdet fokusområder om bl.a. genrediversitet og det internationale område

I vurderingen lægges vægt på at støtte:

 • scenekunstneriske aktiviteter af høj kunstnerisk kvalitet
 • at indhold, form eller formidling er eksperimenterende og forholder sig til de udfordringer, som scenekunsten står over for, herunder at ansøger har gjort sig overvejelser om projektets bæredygtighed

 • festivaler/platforme hvor der tydeligt er redegjort for en strategi i forhold til økonomi, succeskriterier, placering i et dansk festivallandskab herunder samarbejdspartnere i ind- og udland samt udviklingsperspektiver for festivalen/platformen
 • aktiviteter, hvor der er indtænkt interaktion, erfaringsudveksling og netværksmuligheder for og med et dansk scenekunstmiljø
 • aktiviteter, hvor der tydeligt er redegjort for overvejelser om festivalens profilmæssige valg, herunder både form og indhold
 • aktiviteter, der udfordrer og udvikler og generelt forholder sig til festivalformatet  
 • det bliver vurderet ud fra den enkelte ansøgning, om der ydes støtte til specifikke udgifter eller om tilskud ydes som en rammebevilling. I forbindelse med ansøgninger om rammebevilling kan der gives støtte i op til 3 år.
 • aktiviteter, hvor der er truffet klare valg i forhold til relevans for publikum/modtageren, overvejelser om valg af præsentationsformat, præsentationssted, tilgængelighed, billetpris mm. i forhold til målgruppe

I vurderingen af kunstnerisk kvalitet lægges der vægt på:

 • en stærk og original kunstnerisk intention og praksis
 • en tydelig kunstnerisk og/eller samfundsmæssig relevans
 • klare overvejelser om sammenhængen mellem metode, form og indhold
 • evne til at omsætte indhold til præcist valgt udtryk
 • evne og vilje til afsøgning af nye scenekunstneriske udtryk
 • klare valg i relation til publikum

I vurderingen af projektets bæredygtighed lægges der blandt andet vægt på:

 • at festivaler samarbejder og ikke indgår eksklusivaftaler med de deltagende kunstnere og teatre
 • at gæstespil/turnéaktiviteter rummer flere forestillinger og yderligere tilknyttede aktiviteter (netværk, workshop/masterclasses, research)
 • at turnéaktiviteter udfoldes regionalt med flere sammenhængende engagementer i samme region og periode
 • at der tænkes i og arbejdes med længerevarende aktiviteter, herunder også når der opbygges netværk
 • at det så vidt muligt overvejes, om indledende møder og research kan foretages online
 • at miljømæssigt bæredygtige transportformer prioriteres
 • at fragt af scenografi og lignende optimeres, blandt andet ved valg af transportform og materialer

Udvalget kan vælge at imødekomme en ansøgning delvist, og/eller med et mindre beløb end ansøgt ud fra en samlet vurdering af ansøgningen. Udvalget vurderer ansøgningen i forhold til det samlede felt af ansøgninger og de afsatte midler, samt søger at sikre en spredning af kunststøtten.

Hvis du modtager et mindre beløb end du har ansøgt om, vil du kunne læse i dit bevillingsbrev, om du skal indsende flere oplysninger, før vi kan udbetale dit tilskud.

Har du inden for de sidste tre år søgt tilskud hos Statens Kunstfond, vil disse oplysninger indgå som grundlag for behandling af din ansøgning. En livsvarig hædersydelse fra Statens Kunstfond indgår ikke i behandlingen af din ansøgning.

Hvad skal ansøgningen indeholde?

Du skal indsende din ansøgning via det elektroniske ansøgningsskema, som du finder her på siden – vi modtager ikke fysisk materiale.

Vi anbefaler, at du bruger browseren Chrome eller Firefox, når du udfylder din ansøgning.  

I ansøgningsskemaet skal du:

 • skrive et kort resumé af projektbeskrivelsen

Du skal vedhæfte følgende bilag:

 • Beskrivelse af projektet (maks. 2 sider, vedhæftes som ét dokument), der indeholder:
  • Klart beskrevet idé
  • Realisering - arbejdsmetode/proces
  • Deltagere i festivalen
  • Formidling og publikumsudvikling
  • Om målgruppen er børn og unge
  • Genre: Gadeteater/Site specific, Koreografisk/bevægelsesbaseret, Nycirkus, Objekt/animation, Performance eller Tekstbaseret.
  • Hvad dit mål er for det projekt, du søger tilskud til. Det kan for eksempel være publikumsantal, særlige målgrupper, internationale gæster og gæstespil med videre. Hvis du skal afrapportere for et eventuelt tilskud, ser vi nemlig på, om du har opfyldt de mål, du skriver i din ansøgning.
 • Budget - hent den obligatoriske budgetskabelon her (beløb skal angives i danske kroner).
 • CV på festivalens/platformens kernekræfter (maks. én side per deltager med foto). Vedhæftes som ét samlet dokument.
 • Dokument med maks. 3 links, der fører direkte hen til foto/videodokumentation eller relevant omtale/anmeldelse af tidligere festivaler.
 • Hvis muligt, relevant omtale/anmeldelse af planlagte gæstespil.

Hvis du søger tilskud til det samme projekt hos andre udvalg under Statens Kunstfond, skal du også skrive det i ansøgningen.

 

Du skal være opmærksom på:

 • at de vedhæftede bilag maksimalt må fylde 15 MB i alt 
 • at vedhæftet materiale kun kan modtages i formaterne: PDF, Word og Excel. Vi modtager ikke ZIP-filer
 • at du ikke kan eftersende bilag eller ændre i din ansøgning, når den først er indsendt. Mangler din ansøgning bilag eller anden information, skal du indsende en ny, komplet ansøgning
 • at det altid er den seneste ansøgning, du har sendt til os, der bliver behandlet af udvalget
 • at din ansøgning skal indeholde alle obligatoriske bilag for at blive behandlet af udvalget. Yderligere materiale, ud over det der er beskrevet i ansøgningsvejledningen, vil ikke indgå i vurderingen af din ansøgning
 • at du selv er ansvarlig for, at ansøgningsskemaet er udfyldt korrekt, og at alle de ønskede bilag er vedhæftet. Tjek derfor din kvitteringsmail, hvor dine bilag til ansøgningen vil fremgå.

Økonomi

Du kan danne dig et indtryk af beløbsstørrelser på projekttilskud ved at kigge på tidligere tildelinger.

Udbetaling

Hvis du får tilskud, skal du have en NemKonto, for at vi kan udbetale beløbet. Alle tilskud bliver udbetalt til den NemKonto, der er knyttet til det CPR/CVR-nummer, du oplyser i ansøgningen. Hvis du for eksempel ansøger med et nyt CVR-nummer, skal du sikre, at du har fået tilknyttet en NemKonto. Det skal ske inden du får et eventuelt tilsagn og tilskuddet bliver udbetalt.

Hvis du, efter Skatteforvaltningens definition, er fraflyttet Danmark, eller er udenlandsk ansøger, kan du få udbetalt et eventuelt tilskud til en udenlandsk konto. I de tilfælde skal du udfylde bankoplysningsskema for lande med IBAN eller bankoplysningsskema for lande uden IBAN.

Modtager du tilskud på:

 • 100.000 kroner eller derunder bliver pengene udbetalt så tæt som muligt på den startdato, du har oplyst for din udgiftsperiode. Du bør derfor afstemme startdatoen for dit projekt med den dato, hvor dine første udgifter for projektet falder.
 • over 100.000 kroner med en projektperiode længere end seks måneder, udbetaler vi pengene i rater.

Vi indberetter tilskuddet til Skattestyrelsen. Vær opmærksom på, at der ikke er trukket skat af det udbetalte beløb. Modtager du tilskuddet i dit CPR-nummer, indberettes tilskuddet som skattepligtig B-indkomst.

Hvornår får du svar?

Du får svar på din ansøgning på e-mail senest 12 uger efter ansøgningsfristen.

I perioden indtil da vil alle ansøgninger blive klargjort og sendt til udvalget og herefter læst og behandlet. Og når der er truffet afgørelse i alle sager fra samme ansøgningsrunde, bliver tildelingerne offentliggjort på vores hjemmeside.

Her finder du også navnene på alle ansøgere til Statens Kunstfond, der bliver offentliggjort i udvalgenes referater.

Når du har indsendt ansøgningen

Når du har indsendt din elektroniske ansøgning, vil du umiddelbart efter modtage en kvitteringsmail. I kvitteringsmailen finder du dit ansøgningsnummer, som du skal oplyse, hvis du henvender dig til os.

Her kan du også se de bilag, du har vedhæftet i ansøgningen. Det er dit eget ansvar, at de nødvendige bilag er sendt med – så husk at kigge din ansøgningskvittering godt igennem.

Hvis du får tilsagn/tilladelse/dispensation skal...

Når vi uddeler tilskud i Statens Kunstfond, er det vigtigt for os, og ikke mindst lovmæssigt påbudt, at pengene bliver brugt til netop det, du har søgt dem til. Og derfor skal du afrapportere til Slots- og Kulturstyrelsen efter bestemte retningslinjer. Hvordan du skal afrapportere, afhænger af hvor stort et tilskud du har fået. Læs mere om afrapportering/regnskabsaflæggelse.

Hvis du får tilskud, så skal du som en del af afrapporteringen indsende et link til en videooptagelse af forestillingen. Proceduren for indsendelse af linket vil fremgå af tilsagnsbrevet.

Hvem vurderer ansøgningen

Det er Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst, der vurderer ansøgningerne og træffer den endelige beslutning om hvem, der skal modtage tilskud.

Opdateret 20. september 2022