Scenekunst: Internationale aktiviteter

Tilskud til enkeltstående internationale aktiviteter på op til 75.000 kr. inden for scenekunstområdet. OBS. Ansøgningsfristen er kl. 14.00.
Note:

OBS! Ansøgningsvejledningen er opdateret i forhold til ansøgningsfristen 1. april 2022. Den opdateres senest en måned før næste frist.

 

Vær opmærksom på, at du kan indsende din ansøgning indtil kl. 14:00 på dagen for ansøgningsfristen, men vi anbefaler, at du indsender i god tid.

Frist

  03.10.2022, kl. 14:00

Ny tilskudsportal

Denne pulje søges igennem vores tilskudsportal med NemID. Søger du på vegne af en virksomhed, institution eller lignende, skal du benytte en medarbejdersignatur.

Hvem kan søge?

Aktører, der arbejder med eller arrangerer professionelle scenekunstaktiviteter.

Her kan du læse mere om, hvad du skal gøre, hvis dit kunstneriske arbejde går på tværs af kunstarterne.

Hvem kan ikke søge?

Det Kongelige Teater, landsdelsscenerne, Den jyske Opera og teatrene under det Københavnske Teatersamarbejde kan ikke søge jf. den gældende Scenekunstlov kapitel 8, § 18, stk. 1.

Studerende på statsligt anerkendte scenekunstneriske uddannelser på bachelor-/grundniveau eller kandidat-/overbygningsniveau eller tilsvarende uddannelser i udlandet kan ikke søge, hvis uddannelsen ikke er afsluttet inden ansøgningsfristen.

Du kan ikke søge tilskud til:

 • aktiviteter, der er påbegyndt før ansøgningsfristen
 • udgifter i forbindelse med nye produktioner. Her henvises til puljen Scenekunst for børn, unge og voksne
 • uddannelsesformål for enkeltpersoner

Hvad er formålet med ordningen?

Formålet med puljen er at fremme scenekunst af høj kunstnerisk kvalitet i Danmark og dansk scenekunst i udlandet. For at imødekomme behovet for at kunne søge om tilskud til enkeltstående internationale aktiviteter, som falder uden for de to årlige frister til drift og projekter, har Projektstøtteudvalget for Scenekunst to årlige frister for tilskud til internationale aktiviteter på op til 75.000 kr.

For internationale aktiviteter, som indgår som en del af et større projekt eller er en del af et teaters samlede sæsonaktiviteter, og/eller hvor der ansøges om mere end 75.000 kr., henviser vi til puljen Scenekunst for børn, unge og voksne, der har to årlige frister i juni og januar.

Projektstøtteudvalget ønsker at udvikle og fremme dansk scenekunst gennem møder med et internationalt scenekunstmiljø. Dette opnås gennem støtte til:

 • Internationale gæstespil
 • Netværksopbygning og research med henblik på internationale samarbejder og co-produktioner, herunder deltagelse i workshops som oplægsholder i udlandet og gæster til forestillinger i Danmark
 • Internationale residencies

Bemærk: Puljen til Scenekunstfestivaler med internationalt indhold søges én gang årligt 1. oktober. 

Sådan vurderes din ansøgning

Det er Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst, der vurderer de indkomne ansøgninger.

Statens Kunstfond har udarbejdet visioner og missioner for arbejdet i Statens Kunstfond.

Projektstøtteudvalget for Scenekunst har udarbejdet fokusområder om bl.a. genrediversitet og det internationale område.

I vurderingen lægges vægt på:

 • høj kunstnerisk kvalitet
 • at indhold, form eller formidling er eksperimenterende og forholder sig til de udfordringer, som scenekunsten står over for internationalt, herunder at ansøger har gjort sig overvejelser om projektets bæredygtighed
 • samarbejde mellem forskellige aktører/institutioner og gerne som co-produktioner med henblik på at udforske scenekunstens grænser, møde nye publikumsgrupper og/eller bedst mulig udnyttelse af kunstneriske/økonomiske ressourcer
 • at aktiviteterne understøtter teatrets/aktørens samlede aktiviteter og kunstneriske profil og har en klar relevans for ansøgers videre arbejde
 • at der i aktiviteterne er dokumenteret gensidighed i forhold til ressourcer og interesser, og at der er indtænkt gensidighed i kulturudvekslingen med henblik på fremtidigt samarbejde
 • at der er klare valg i sammensætningen af det kunstneriske hold
 • at der er klare valg i forhold til relevans for publikum/modtageren
 • at der er indtænkt erfaringsudveksling med et dansk scenekunstmiljø i aktiviteterne

I vurderingen af kunstnerisk kvalitet lægges der vægt på:

 • en stærk og original kunstnerisk intention og praksis
 • en tydelig kunstnerisk og/eller samfundsmæssig relevans
 • at der er klare overvejelser om sammenhængen mellem metode, form og indhold
 • evnen til at omsætte indhold til præcist valgt udtryk
 • evnen og viljen til at afsøge af nye scenekunstneriske udtryk
 • klare valg i relation til publikum

Projektstøtteudvalget for Scenekunst opfordrer til, at du tænker bæredygtighed ind i projektet ved:

 • at gæstespil/turnéaktiviteter rummer flere forestillinger og yderligere tilknyttede aktiviteter (fx netværk, workshop/masterclasses, research)
 • at du planlægger turnéer regionalt med flere sammenhængende engagementer i samme region og periode
 • at du undgår regionale eller nationale eksklusivaftaler
 • at du tænker i og arbejder med længerevarende aktiviteter, herunder også når du opbygger netværk
 • at du overvejer, om det er muligt at holde indledende møder og research online
 • at du prioriterer miljømæssigt bæredygtige transportformer

Udvalget kan vælge at imødekomme en ansøgning delvist, og/eller med et mindre beløb end ansøgt ud fra en samlet vurdering af ansøgningen. Udvalget vurderer ansøgningen i forhold til det samlede felt af ansøgninger og de afsatte midler, samt søger at sikre en spredning af kunststøtten.

Hvis du modtager et mindre beløb end du har ansøgt om, vil du kunne læse i dit bevillingsbrev, om du skal indsende flere oplysninger, før vi kan udbetale dit tilskud.

Har du inden for de sidste tre år søgt tilskud hos Statens Kunstfond, vil disse oplysninger indgå som grundlag for behandling af din ansøgning. En livsvarig hædersydelse fra Statens Kunstfond indgår ikke i behandlingen af din ansøgning.

Hvad skal ansøgningen indeholde?

Du skal indsende din ansøgning via vores tilskudsportal. Find knappen 'Ansøg i Tilskudsportalen' øverst på her på siden. Vi modtager ikke fysisk materiale.

Vi anbefaler, at du bruger browseren Chrome eller Firefox, når du udfylder din ansøgning.

I det elektroniske ansøgningsskema skal du:

 • skrive en projektbeskrivelse (maks. 2400 tegn, svarende til en side), herunder angive: 
  • om målgruppen er: Børn og unge, Delvis børn og unge eller Voksne 
  • genren: Gadeteater/Site specific, Koreografisk/bevægelsesbaseret, Nycirkus, Objekt/animation, Performance, Tekstbaseret, Tværæstetisk eller Udvikling
 • angive links til relevant information om f.eks. festival, residency, samarbejdspartnere. Du har selv ansvaret for, at eventuelle links virker.
 • angive datoen/datoerne for aktiviteten. Projektets udgiftsperiode skal fremgå klart af din ansøgning.

Du skal vedhæfte følgende bilag:

 • Budget og angivelse af mål og aktiviteter. Det er obligatorisk at brugebudgetskabelonen: (Slots- og Kulturstyrelsens budgetskabelon)
 • CV på de medvirkende (maks. én side per person)
 • Dokumentation for aftale med udenlandsk partner og/eller invitation (evt. kontrakt, invitation, e-mail eller lign.)

I ansøgningen skal du beskrive, hvad dit mål er for det projekt, du søger tilskud til. Hvis du skal afrapportere for et eventuelt tilskud, ser vi nemlig på, om du har opfyldt de mål, du skriver i din ansøgning. Det kan for eksempel være: 

 • Turnévirksomhed/gæstespil: Antal opførelser, antal publikum, antal relaterede aktiviteter (workshops eller andet)
 • Netværksopbygning og research: Antal nye relevante kontakter, antal møder med kunstnere og/eller institutioner (netværksopbygning og research)
 • Residencies: Antal nye relevante kontakter (nøglepersoner, institutioner), antal visninger (ikke obligatorisk), antal relaterede aktiviteter (workshops, masterclasses mm.)

Hvis du søger tilskud til det samme projekt hos andre udvalg under Statens Kunstfond, skal du også skrive det i ansøgningen.

Du skal være opmærksom på:

 • at de vedhæftede bilag maksimalt må fylde 15 MB i alt
 • at vedhæftet materiale kun kan modtages i formaterne PDF, Word og Excel. Vi modtager ikke ZIP-filer
 • at du ikke kan eftersende bilag eller ændre i din ansøgning, når den først er indsendt. Mangler din ansøgning bilag eller anden information, skal du indsende en ny, komplet ansøgning
 • at det altid er den seneste ansøgning, du har sendt til os, der bliver behandlet af udvalget
 • at din ansøgning skal indeholde alle de obligatoriske bilag for at blive behandlet af udvalget. Yderligere materiale, ud over det ovennævnte, vil ikke indgå i vurderingen af ansøgningen
 • at du selv er ansvarlig for, at ansøgningsskemaet er udfyldt korrekt, og at alle de ønskede bilag er vedhæftet. Tjek derfor din kvittering i tilskudsportalen, hvor dine bilag til ansøgningen vil fremgå

Økonomi

Du kan maks. søge om 75.000 kr. i denne pulje.

Udvalget giver i forhold til enkeltstående internationale aktiviteter tilskud til:

 • opholdsudgifter og indenlandsk transport, når det drejer sig om internationale gæstespil i Danmark 
 • primært rejse- og transportudgifter, når det drejer sig om international turnévirksomhed
 • rejse- og opholdsudgifter op til 15.000 kr., når det drejer sig om netværksaktiviteter
 • internationale gæster til danske forestillinger dog maks. 2.000 kr. pr. gæst.
 • residencies over tre uger kan, udover rejse og ophold, inkludere diæter og honorarer op til 10.000 kr./md., hvis ansøger ikke modtager driftsstøtte eller på anden måde har en fast lønindtægt i perioden

Udbetaling

Hvis du får tilskud, skal du have en NemKonto, for at vi kan udbetale beløbet. Alle tilskud bliver udbetalt til den NemKonto, der er tilknyttet det CPR/CVR-nummer, du oplyser i ansøgningen. Hvis du for eksempel ansøger med et nyt CVR-nummer, skal du sikre, at du har fået tilknyttet en NemKonto. Det skal ske inden, du får et eventuelt tilsagn, og tilskuddet bliver udbetalt.

Hvis du, efter Skatteforvaltningen definition, er fraflyttet Danmark, eller er udenlandsk ansøger, kan du få udbetalt et eventuelt tilskud til en udenlandsk konto. I de tilfælde skal du udfylde bankoplysningsskema for lande med IBAN eller bankoplysningsskema for lande uden IBAN.

Pengene bliver udbetalt så tæt som muligt på den startdato, du har oplyst for din udgiftsperiode. Du bør derfor afstemme startdatoen for dit projekt med den dato, hvor dine første udgifter for projektet falder.

Vi indberetter tilskuddet til Skattestyrelsen. Vær opmærksom på, at der ikke er trukket skat af det udbetalte beløb. Modtager du tilskuddet i dit CPR-nummer, indberettes tilskuddet som skattepligtig B-indkomst.

Hvornår får du svar?

Du får svar på din ansøgning på e-mail senest 12 uger efter ansøgningsfristen.

I perioden indtil da vil alle ansøgninger blive klargjort og sendt til udvalget og herefter læst og behandlet. Og når der er truffet afgørelse i alle sager fra samme ansøgningsrunde, bliver tildelingerne offentliggjort på vores hjemmeside.

Her finder du også navnene på alle ansøgere til Statens Kunstfond, der bliver offentliggjort i udvalgenes referater.

Når du har indsendt ansøgningen

Når ansøgningen er modtaget hos os, skifter sagen status i tilskudsportalen. Den skal stå som ”indsendt”. Du kan redigere din ansøgning helt frem til ansøgningsfristens udløb.

Vær dog ekstra opmærksom på, at din ansøgning skal indsendes igen, hvis du ændrer i den,da ikke-indsendte ansøgninger afvises ved ansøgningsfristens udløb og derved ikke bliver behandlet.

Det er dit eget ansvar, at de nødvendige bilag er sendt med – så husk at kigge din ansøgningskvittering i tilskudsportalen igennem.

Hvis du får tilsagn/tilladelse/dispensation skal...

Når vi uddeler tilskud i Statens Kunstfond, er det vigtigt for os, og ikke mindst lovmæssigt påbudt, at pengene bliver brugt til netop det, du har søgt dem til. Og derfor skal du afrapportere til Slots- og Kulturstyrelsen efter bestemte retningslinjer. Hvordan, du skal afrapportere, afhænger af, hvor stort et tilskud, du har fået. Læs mere om afrapportering/regnskabsaflæggelse.

Hvem vurderer ansøgningen

Det er Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst, der vurderer ansøgningerne og træffer den endelige beslutning om hvem, der skal modtage tilskud.

Opdateret 08. april 2022