Residencyprogrammer i Danmark

Tilskud til operatører, der driver residencyprogrammer for internationale billedkunstnere i Danmark.
Note:

Der er én årlig ansøgningsfrist.

Fristen udløber kl. 14:00. Der er ikke flere ansøgningsfrister i 2023.

Puljen er åben for indsendelse af ansøgninger en måned før fristen. Bemærk, at der kan forekomme ændringer i puljen op til dette tidspunkt.

Vi anbefaler, at du i god tid forbereder de obligatoriske bilag, der skal vedhæftes til ansøgningsskemaet. Se under "Hvad skal ansøgningen indeholde".

Tilmeld dig infomail fra billedkunst www.kunst.dk/tilmeld-nyhedsbrev

Kunstområde :

Frist

 • 01.04.2025, kl. 14:00

Hvem kan søge?

Alle, der driver eller ønsker at etablere et residency for udenlandske billedkunstnere i Danmark. Residencyprogrammet skal være tilknyttet et etableret udstillingssted eller en anden etableret kunstfaglig platform. Puljen henvender sig derfor særligt til professionelle aktører.
Typiske udgifter, der er forbundet med at drive et residency-program, kan være: bolig, arbejdsfaciliteter, rejse og stipendie til de deltagende kunstnere, løn og honorarer til koordinator, jury, mentorer og udgifter til afholdelse af arrangementer med mere.

Her kan I læse mere, om hvad I skal gøre, hvis jeres projekt går på tværs af kunstarterne.

I kan ikke søge tilskud til: 

 • Residency-programmer, hvor varigheden for den årlige aktivitet er kortere tid end seks måneder.
  I kan søge tilskud til kortere ophold for udenlandske billedkunstnere, der skal producere stedsspecifikke værker til udstillinger, i puljen ”Værkproduktion og udstillinger”. 

Hvad er formålet med ordningen?

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Billedkunst ønsker at fremme dansk og international samtidskunst i Danmark ved at støtte residency-programmer for udenlandske billedkunstnere på danske kunstinstitutioner med det formål at give den nationale kunstscene netværk og impulser udefra på et højt kunstnerisk niveau.  

Der kan søges støtte til residency-program ved én årlig frist til sammenlagt et års aktiviteter. Dette år kan være et kalenderår, eller et år der går fra f.eks. august – august. 

For at der kan være tale om et egentligt residency-program, kræves det i denne pulje at der planlægges aktiviteter i minimum seks måneder pr. år. De planlagte ophold skal være af minimum tre måneders varighed for minimum to udenlandske billedkunstnere årligt. 

Udvalget ønsker at se ansøgninger fra operatører, der har ambitiøse bud på residency-programmer, der både er attraktive for internationale billedkunstnere, og som også formår at skabe værdi for den nationale kunstscene. 

 • Residency-programmet skal fremme netværk mellem residenten og den danske samtidskunstscene: Programmet skal både indeholde mere formaliserede netværksopbyggende aktiviteter, f.eks. talks/præsentationer af residenten, studio visits med kuratorer og kritikere, deltagelse på seminarer osv. samt mere uformelle netværksopbyggende aktiviteter.  
 • Residency-programmet skal være tilknyttet et etableret udstillingssted eller en anden etableret kunstfaglig platform: Residenciet skal være professionelt drevet. Den bedste adgang til den danske samtidskunstscene og de bedste synergier opstår, hvis residenciet drives af en operatør, som i forvejen har en etableret platform med en vis synlighed, aktiviteter med et højt kunstfagligt niveau og virker som centralt samlingspunkt for samtidskunstscenen. 
 • Residency-programmet skal henvende sig til udenlandske billedkunstnere med et højt kunstnerisk niveau: Det er væsentligt, at operatøren har gjort sig overvejelser om hvilken type kunstnere de ønsker i residency, og hvordan disse bedst nås. Derudover er det væsentligt at både driften og udvælgelsen af kunstnere foretages af personer med et højt kunstfagligt niveau, f.eks. en jury sammensat til formålet.   

Sådan vurderes din ansøgning

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Billedkunst behandler ansøgninger ud fra følgende kriterier:

 • Det ansøgte program skal fremme samtidskunsten i Danmark og/eller dansk samtidskunst i udlandet
 • Residency-programmet har et højt kunstfagligt niveau. 
 • Residency-programmet medvirker til at udvikle den danske samtidskunstscene. 
 • Residency-programmet kan dokumentere minimum 50% medfinansiering. 
 • Residency-programmet lever op til krav om minimum antal aktiviteter. 
 • Operatøren har et generelt højt kunstfagligt niveau.
 • Operatøren kan demonstrere evne til at facilitere netværk bredt på den danske samtidskunstscene.
 • Operatøren har lagt en strategi for at nå relevante kunstnere, samt defineret udvælgelseskriterier og –procedure, herunder sammensat en jury med et højt kunstfagligt niveau.
 • Operatøren har gode og realistiske løsninger til bolig- og arbejdsfaciliteter for residenterne.

Kunstnerisk kvalitet og kunstfagligt niveau

I vurderingen af et projekts kunstneriske kvalitet og kunstfaglige niveau vægter projektstøtteudvalget, at ansøger kort, konkret og præcist i tekst og billeder kan beskrive det projekt, der søges støtte til.

Udvalget foretager en samlet vurdering ud fra tre kriterier:

1. Faglig helhed

Er der sammenhæng imellem idé og form?
Udvalget prioriterer ansøgninger, der demonstrerer en kompetent og gennemtænkt anvendelse af billedkunstneriske virkemidler, herunder medier, materialer, teknik og idémæssigt indhold. Vi finder det væsentligt, at der er overensstemmelse mellem projektets indholds- og udtryksformer i den givne kontekst.

2. Nødvendighed

Hvad vil projektet formidle? 
Kunsten er for os alle, men har værdi og relevans for hver enkelt på forskellige måder. Udvalget ønsker at fremme æstetisk forståelse og samtalen om kunst med et blik for mangfoldighed og diversitet. Her lægger vi vægt på en reflekteret bevidsthed hos ansøgeren i forhold til kunstens rolle og betydning set i lyset af historiske, samfundsmæssige, etiske og miljømæssige problemstillinger.

3. Nye perspektiver

Stiller projektet spørgsmål til vores fælles virkelighed, og bringer det nye erkendelser med sig?
Her vurderer udvalget, om ansøgningerne udviser vilje og mod til at udvikle billedkunstens udtryk og genrekonventioner på tankevækkende og eksperimenterende vis.

Spredning af kunststøtten

Udvalget tilstræber, at der er geografisk spredning i det samlede støttefelt, så støtten når så bredt ud i landet som muligt.
Udvalget forbeholder sig retten til at imødekomme ansøgningen med et mindre beløb end ansøgt ud fra en vurdering af ansøgningen i forhold til det samlede felt af ansøgninger, de afsatte midler samt ønsket om at sikre mangfoldighed og en spredning af kunststøtten.
Hvis du modtager et mindre beløb end du har ansøgt om, vil du kunne læse i dit bevillingsbrev, om du skal indsende flere oplysninger, før vi kan udbetale dit tilskud.
Har du inden for de sidste tre år søgt tilskud hos Statens Kunstfond, vil disse oplysninger indgå som grundlag for behandling af din ansøgning. En livsvarig hædersydelse fra Statens Kunstfond indgår ikke i behandlingen af din ansøgning.

Bæredygtighed

Statens Kunstfond opfordrer ansøgere til at indtænke grøn bæredygtighed i deres virke. Hvis du ønsker at følge projektets forbrug og blive klogere på indsatsområder, kan du finde inspiration og værktøjer til arbejdet med grøn bæredygtighed her.

Hvad skal ansøgningen indeholde?

Du indsender ansøgningen via Tilskudsportalen, som du finder her på siden. Når du først har oprettet din profil på Tilskudsportalen, kan du til enhver tid gå ud og ind af portalen og tjekke, om du har alle bilag og oplysninger med, inden du indsender ansøgningen.

Vi anbefaler, at du bruger browseren Chrome eller Firefox, når du udfylder din ansøgning.

Hvis du er fritaget for Digital Post eller grundet helt særlige forhold ikke kan anvende den digitale selvbetjeningsløsning skal du skrive til post@slks.dk.

I skal vedhæfte følgende bilag: 

 • BILAG 1: Projektbeskrivelse og budget. I skal bruge denne obligatoriske skabelon, som I henter her. Projektbeskrivelsen kan være på dansk eller engelsk. I skabelonen skal I:
  • beskrive hvad jeres mål er for residency-programmet, I søger tilskud til. Det kan for eksempel være planlægning og gennemførelse af et antal residency-programmer for billedkunstnere. Hvis I skal afrapportere for et eventuelt tilskud, ser vi nemlig på, om I har opfyldt de mål, I skriver i jeres ansøgning.
  • udarbejde et budget for residency-programmet i den obligatoriske skabelon. Typiske udgifter, der er forbundet med at drive et residency-program, kan være: bolig, arbejdsfaciliteter, rejse og stipendie til de deltagende kunstnere, løn og honorarer til koordinator, jury, mentorer og udgifter til afholdelse af arrangementer med mere.
 • BILAG 2: CV på maks. 1 side per person, der er involveret i driften af residency-programmet eller udvælgelsen af de deltagende kunstnere, dog samlet maksimum 10 sider. 
 • BILAG 3: Billedmateriale der dokumenterer bolig- og arbejdsfaciliteter, samt eventuelt tidligere afviklede residency-programmer. I skal vedhæfte minimum 5 billeder svarende til maksimum 5 A4-sider. Billedmateriale der overstiger 5 A4 sider, vil ikke blive taget i betragtning. (fil format: PDF eller JPG.)

Hvis I søger tilskud til det samme projekt hos andre udvalg under Statens Kunstfond, skal I også skrive det i ansøgningen.

I skal være opmærksomme på:

 • at de vedhæftede bilag maksimalt må fylde 25 MB i alt
 • at vedhæftet materiale kun kan modtages i formaterne: PDF, Word, MP3 og MP4. Vi modtager ikke ZIP-filer
 • at du før ansøgningsfristens udløb har mulighed for at redigere en allerede indsendt ansøgning og indsende en ny version på samme sag
 • at du efter ansøgningsfristens udløb ikke kan redigere din ansøgning
 • at det altid er den seneste ansøgning, du har indsendt til os, der bliver behandlet af udvalget
 • at din ansøgning skal indeholde alle obligatoriske bilag for at blive behandlet af udvalget. Yderligere materiale, ud over det der er beskrevet i ansøgningsvejledningen, vil ikke indgå i vurderingen af din ansøgning
 • at du selv er ansvarlig for, at ansøgningsskemaet er udfyldt korrekt, og at alle de ønskede bilag er vedhæftet
 • at bilag modtaget efter ansøgningsfristens udløb ikke vil blive vedlagt din ansøgning
 • som udgangspunkt kan du ikke overdrage din ansøgning – og eventuelt tilsagn – til en anden juridisk person eller virksomhed. Derfor er det vigtigt, at du får afklaret, hvem der er ansøger, inden du indsender din ansøgning. Samtidig skal du sikre, at der er knyttet en NemKonto til det CVR-nummer, du benytter.

Økonomi

Udvalget ønsker at give tilskud til omkostninger i forbindelse med residency-programmer og har afsat et rammebeløb på 450.000 kroner til formålet, idet de forventer give tilskud til 2-4 residency-programmer årligt i hele landet. 

For at få tilskud er det en forudsætning, at Statens Kunstfond ikke er den eneste tilskudsgiver. Derfor skal I dokumentere minimum en medfinansiering på 50 % fra for eksempel en kommune, offentlige eller private fonde eller andre tilskudsgivere. 

I kan maksimum søge om tilskud på 150.000 kroner. 

I kan danne jer et indtryk af beløbsstørrelser på projekttilskud ved at kigge på tidligere tildelinger.

Udbetaling

Hvis I får tilskud, skal I have en NemKonto, for at vi kan udbetale beløbet. Alle tilskud bliver udbetalt til den NemKonto, der er knyttet til det CPR/CVR-nummer, I oplyser i ansøgningen. Hvis I for eksempel ansøger med et nyt CVR-nummer, skal I sikre, at I har fået tilknyttet en NemKonto. Det skal ske inden I får et eventuelt tilsagn og tilskuddet bliver udbetalt.

Hvis I, efter Skatteforvaltningens definition, er fraflyttet Danmark, eller er udenlandsk ansøger, kan I få udbetalt et eventuelt tilskud til en udenlandsk konto. I de tilfælde skal I udfylde bankoplysningsskema for lande med IBAN eller bankoplysningsskema for lande uden IBAN.

Modtager I tilskud på:

 • 100.000 kroner eller derunder bliver pengene udbetalt så tæt som muligt på den startdato, I har oplyst for jeres udgiftsperiode. I bør derfor afstemme startdatoen for jeres projekt med den dato, hvor jeres første udgifter for projektet falder.
 • over 100.000 kroner med en projektperiode længere end seks måneder, udbetaler vi pengene i rater.

Dit tilskud vil blive indberettet til SKAT, da vi har indberetningspligt. Det er uanset om og hvordan du skal beskattes af tilskuddet. Langt de fleste af vores tilskud bliver indberettet med AM-bidrag. Vær opmærksom på, at der ikke er trukket skat af det udbetalte beløb.
Modtager du tilskuddet i dit CPR-nummer, indberettes tilskuddet som skattepligtig B-indkomst.

Hvornår får du svar?

Du får svar på din ansøgning senest 8 uger efter ansøgningsfristen. Du modtager en notifikationsmail, når dit svar ligger klar på din profil i Tilskudsportalen, medmindre du har fravalgt dette.

I perioden indtil da vil alle ansøgninger blive klargjort og sendt til udvalget og herefter læst og behandlet. Når der er truffet afgørelse i alle sager fra samme ansøgningsrunde får alle ansøgere svar i Tilskudsportalen, eller via e-mail, og samtidig bliver tildelingerne offentliggjort på vores hjemmeside.

Her finder du også navnene på alle ansøgere til Statens Kunstfond, der bliver offentliggjort i udvalgenes referater.

Hvis du ikke har ansøgt via Tilskudsportalen, kan du se hvordan du får svar her.

Når du har indsendt ansøgningen

Når du har indsendt din ansøgning i Tilskudsportalen, får du en skærmkvittering, som du kan downloade, hvis du vil, men du kan altid se din ansøgning og dens status i Tilskudsportalen under ”Mine ansøgninger". Når den er indsendt korrekt, har den status som "Indsendt".

Du modtager ikke en kvitteringsmail, når du har indsendt en ansøgning.

På din ansøgningssag i Tilskudsportalen kan du også se de bilag, du har vedhæftet til ansøgningen. Det er dit eget ansvar, at de nødvendige bilag er sendt med – så husk at kigge din ansøgning godt igennem.

Du kan redigere i en ansøgning, selvom du allerede har indsendt den. Så længe det er før fristens udløb. Hvis du redigerer i en indsendt ansøgning skal du igen sikre dig, at alle nødvendige bilag er sendt med. Udvalget forholder sig udelukkende til den senest indsendte ansøgning.  

Hvis du har brug for at kontakte en sagsbehandler i sekretariatet, skal du henvende dig via kontaktknappen på din sag i Tilskudsportalen.

Hvis du ikke har ansøgt via Tilskudsportalen, så se her.

Hvis du får tilsagn/tilladelse/dispensation skal...

Når vi uddeler tilskud i Statens Kunstfond, er det vigtigt for os, og ikke mindst lovmæssigt påbudt, at pengene bliver brugt til netop det, I har søgt dem til. Og derfor skal I skal afrapportere til Slots- og Kulturstyrelsen efter bestemte retningslinjer. Hvordan I skal afrapportere, afhænger af hvor stort et tilskud I har fået. Læs mere om afrapportering/regnskabsaflæggelse.

Hvem vurderer ansøgningen

Det er Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Billedkunst, der vurderer ansøgningerne og træffer den endelige beslutning om hvem, der skal modtage tilskud.

Opdateret 31. marts 2023