Puljen til samlingsvaretagelse 2022

Kunstområde :

Frist

  23.09.2022, kl. 14:00

Hvem kan søge?

Statslige og statsanerkendte museer. Ansøger kan være et enkelt museum eller en række museer, der har indgået en samarbejdsaftale om et projekt.

Hvad er formålet med ordningen?

Puljens formål er at styrke kvaliteten af museernes samlingsvaretagelse, herunder de konkrete bevaringsforhold, samlingens bevaringstilstand, samlingernes forsknings- og formidlingsmæssige relevans og sammenhæng med ansvarsområde samt tilgængelighed via de centrale registre SARA eller Specify.

Der kan ydes støtte til følgende aktiviteter:

 • Samlingsgennemgang med henblik på udskillelse af genstande, værker og præparater uden museumsfaglig værdi. Projektet skal inddrage både museumsfaglige og konserveringsfaglige betragtninger. Der ydes fortrinsvis støtte til koordinerede indsatser mellem museer (fx med beslægtede ansvarsområder og samlinger) eller til indsatser som følge af museumsfusion. I særlige tilfælde ydes der støtte til samlingsgennemgang på enkelte museer, hvis der er tale om samlinger, hvor koordination med andre museer er irrelevant.
 • Projekter vedrørende fællesmagasiner og udvikling af andre fællesmuseale bevaringsinitiativer, hvor flere statslige og/eller statsanerkendte museer indgår i partnerskaber. Projektet skal inddrage både museumsfaglige (kunst-, kultur-, og/eller naturhistoriske) og konserveringsfaglige betragtninger.
 • Konvertering af data fra lokale samlingsdatabaser med henblik på indberetning til SARA eller Specify. Der skal redegøres for, at projektet vedrører en vigtig og velregistreret samling og gennemføres ved professionel it-ekspertise.
 • Konservering af truede genstande, værker eller præparater af særlig væsentlig betydning i museernes samlinger. Projektet skal inddrage både museumsfaglige og konserveringsfaglige betragtninger. Det skal begrundes, hvorfor de aktuelle genstande, værker eller præparater har særlig væsentlig museumsfaglig betydning, og redegøres for nødvendigheden af en konserveringsindsats. Herudover ydes der ikke støtte til konkrete konserveringsarbejder.

Der ydes ikke tilskud til:

 • Registrering og digitalisering af museernes samlinger.
 • Udgifter til basisopgaver, som forventes at kunne varetages inden for museets ordinære drift, herunder udgifter til almindeligt magasininventar, transport, håndtering, emballering, pakning, magasinering, oprydning, rengøring, fotografering og scanning.
 • Almindelige drifts- og administrationsomkostninger som f.eks. udgifter til revisor eller lønadministration. 
 • Personaleudgifter som f.eks. rejseudgifter, forplejning, logi m.m.
 • Uspecificerede projektomkostninger og diæter.
 • Samlingsgennemgang, konvertering eller konservering af samlinger uden for museet / museernes ansvarsområder.  

Sådan vurderes din ansøgning

I vurderingen af ansøgninger lægger styrelsen især vægt på at:

 • Projektet løser et akut behov.
 • Projektet er koordineret mellem flere aktører.
 • Projektets udbytte og omfang står mål med ressourceforbruget.
 • Projektet og dets udbytte bliver forankret i institutionen.
 • Projektet kommer det samlede museumsvæsen til gode f.eks. gennem inddragelse eller udvikling af nye metoder.

Hvad skal ansøgningen indeholde?

Denne pulje skal søges gennem Slots- og Kulturstyrelsens tilskudsportal med NemID medarbejder-signatur / MitID Erhverv. Når du søger på vegne af en institution, skal du benytte en medarbejder-signatur

Ansøgere skal via tilskudsportalen anvende og udfylde alle felter i Slots- og Kulturstyrelsens elektroniske ansøgningsskema samt vedhæfte samarbejdsaftaler, minimum to tilbud fra eksterne leverandører, projekt- og budgetskabeloner. Slots- og Kulturstyrelsen vurderer ansøgninger med udgangspunkt i nedenstående dokumenter, der skal vedhæftes i pdf-format.

Alle dokumenter skal vedhæftes i pdf-format. Er projektet et samarbejde mellem flere museer, skal der vedhæftets underskrevne samarbejdsaftaler til ansøgningen. Ansøgning om støtte til eksterne ydelser skal indeholde to tilbud fra leverandører, der vedhæftes som bilag. Eksterne ydelser skal forstås som opgaver, der udføres og faktureres af en aktør, der ikke er omfattet af ansøger eller medansøgers CVR-nummer. Er der tale om en ekstern ydelse fra en museumsfaglig ekspert/specialist, hvor det kun vil være muligt for denne ene ekspert/specialist at udføre opgaven, kan ansøger nøjes med at vedhæfte et tilbud og begrunde dette i ansøgningen. 

I ansøgningen skal der oplyses aktiviteter og aktivitetsmål. Dvs. en angivelse af de konkrete aktiviteter, der ønskes gennemført og omfanget heraf. F.eks. gennemgang af samling på x antal genstande mhp. udskillelse; indretning af fællesmagasin til x antal genstande sammen med x antal andre museer. Budgettet skal afspejle disse aktiviteter og opstilles med konkret opgørelse over delprojekter, hvis ansøgningen omfatter et projekt bestående af flere dele. 

Slots- og Kulturstyrelsen anmoder ikke om manglende oplysninger, men behandler alle ansøgninger, som de er indkommet. Ansøgninger, der mangler oplysninger, vil modtage et administrativt afslag. Det samme gælder ansøgninger, hvor ansøgningsskemaet og skabelonerne til projektbeskrivelse og budget ikke er fuldstændigt udfyldt. 
 

Økonomi

Ansøgninger på under 200.000 kr. vil modtage et administrativt afslag. Den øvre grænse for ansøgninger er 3.000.000 kr. Ansøgninger på over 3.000.000 kr. modtager et administrativt afslag. 

Det er en forudsætning for tilskud, at ansøger bidrager med en medfinansiering, der viser ansøgers engagement, og at denne står i forhold til museets og evt. andre deltagende museers samlede økonomi. Medfinansiering skal minimum udgøre 20%, og kan være museets egne midler, eksterne midler eller kapitaliseret arbejdskraft. Ansøgninger hvor medfinansiering udgør mindre end 20% af det samlede budget vil modtage administrativt afslag. Slots- og Kulturstyrelsen dækker lønudgifter svarende til 34.000 kr. pr. måned inkl. pensionsbidrag, feriepenge m.v. 

Vær opmærksom på, at såfremt projektets egenfinansiering i løbet af projektet må nedjusteres, opretholdes kravet på 20% medfinansiering, hvormed tilskuddet tilsvarende vil blive nedjusteret. 

For projektansøgninger, som modtager tilsagn, gælder, at det pågældende projekt skal igangsættes inden for et år efter modtagelse af tilsagnet. Hvis projektet ikke er igangsat senest på dette tidspunkt, bortfalder bevillingen med mindre der ansøges om begrundet udsættelse. 

Tilskuddet bliver udbetalt, når afrapportering for tilskuddet er godkendt. 

Hvornår får du svar?

Slots- og Kulturstyrelsens afgørelse kan forventes inden for 12 uger efter ansøgningsfristen. 

Når du har indsendt ansøgningen

Når du har indsendt ansøgning, får du en skærmkvittering, som du kan downloade. Du modtager ikke en kvitteringsmail. Du kan altid se ansøgning og dens status i tilskudsportalen under ”Mine ansøgninger". Når den er indsendt korrekt har den status som "Indsendt".

På din ansøgningssag i tilskudsportalen kan du også se de bilag, du har vedhæftet til ansøgningen. Det er dit eget ansvar, at de nødvendige bilag er sendt med – så husk at kigge ansøgningen godt igennem.

Hvis du har brug for at kontakte en sagsbehandler, skal du skrive via kontaktformularen på sagen i tilskudsportalen.
 

Lovgrundlag

Tilskud fra puljen ydes efter museumslovens § 17b om udvikling af museumsområdet: Kulturministeren kan yde tilskud med henblik på udvikling af museumsområdet. 

Tilskudsmodtagere skal aflægge beretning og regnskab til Slots- og Kulturstyrelsen jf. Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 1479 af 22. december 2014 om regnskab og revision af projekt- og aktivitetstilskud fra Kulturministeriet.
 

Hvis du får tilsagn/tilladelse/dispensation skal...

Du skal aflægge regnskab og afrapportering efter de krav, der er angivet i tilsagnsbrevet, som du modtager via tilskudsportalen.  

Hvem vurderer ansøgningen

Det er Slots- og Kulturstyrelsen, der afgør puljens fordeling på de indkomne ansøgninger efter indstillinger fra et rådgivende udvalg. Det rådgivende udvalg er nedsat med repræsentanter fra ansatte ved statslige og statsanerkendte museer inden for kulturhistorie, kunsthistorie og naturhistorie. 

Opdateret 31. marts 2023