Pulje til publikumsfremmende initiativer for institutioner med faste attraktioner

Puljen skal stimulere tiltag, der fremmer publikum på museer, i kunsthaller, zoologiske haver, videnspædagogiske aktivitetscentre og lignende. Der kan søges om tilskud til publikumsfremmende tiltag, hvor tiltaget varer op til 14 dage i perioden fra ansøgningstidspunktet til den 30. september 2021. Der kan maksimalt søges om 250.000 kr. Afrapporteringsfristen for puljen er 12. august 2022 klokken 23:59.
Note:

Ansøgningsfristen er forlænget. De resterende puljemidler fordeles løbende, indtil de er brugt op, hvorefter puljen lukker for ansøgninger. Puljen lukkes senest den 31. august 2021, kl. 23:59. Har man allerede ansøgt puljen før forlængelsen af fristen, kan den ikke genansøges.

Kunstområde :

Frist

 • 30.09.2021, kl. 23:59

Hvem kan søge?

Følgende institutioner kan søge puljen:

 • statslige og statsanerkendte museer
 • kunsthaller, der pr. 1. juni 2021 er medlemmer af Foreningen af Kunsthaller i Danmark (FKD).
 • zoologiske anlæg, der er godkendt af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, og som har dyrehold som hovedaktivitet (Se oversigt oversigt over godkendte anlæg på Fødevarestyrelsens hjemmeside)
 • videnspædagogiske aktivitetscentre, der modtager driftsstøtte fra Børne- og Undervisningsministeriet, samt Terrariet i Vissenbjerg og Naturkraft.

Puljen kan kun søges én gang pr. ansøger, men der kan søges om tilskud til flere publikumsfremmende tiltag i samme ansøgning. Der søges på CVR-nummer.

 

Hvad er formålet med puljen?

Puljens formål er at tiltrække publikum til institutionerne.

Puljen støtter institutionernes særlige publikumsfremmende tiltag, bl.a. for børn og unge. Det er en forudsætning for at opnå tilskud fra puljen, at der er offentlig adgang til de publikumsfremmende tiltag. Der må gerne opkræves entré.

Institutionen vælger selv, om de vil afvikle forskellige, særlige publikumsfremmende tiltag, eller om de vil gentage det samme særlige tiltag flere gange i løbet af den periode, hvortil der søges om tilskud.

Hvad støtter puljen?

Puljen støtter institutionernes særlige publikumsfremmende tiltag i op til 14 dage. De publikumsfremmende tiltag skal være endnu ikke afholdte aktiviteter, der lægger sig op ad institutionens hovedaktiviteter. Særlige publikumsfremmende tiltag kan for eksempel være ekstra fodringer, særlige omvisninger, temadage, live-optrædener, publikumsinddragende workshops, særlige aktiviteter for børn og unge, udendørsaktiviteter i byrum, by- eller kultur/naturvandringer eller ekstraordinær markedsføring.

Vær opmærksom på, at det er muligt at søge om tilskud til kulturaktiviteter gennem Aktivitetspulje til kulturaktiviteter, hvor der ikke er noget krav om, at kulturaktiviteterne skal lægge sig op ad institutionens hovedaktiviteter. Til gengæld er der på Aktivitetspuljen ansøgningskrav i forbindelse med publikumsantal mv. Det er ikke muligt at søge om tilskud til de samme omkostninger gennem både Pulje til publikumsfremmende initiativer og Aktivitetspulje til kulturaktiviteter. Se mere under ”Samspil med andre corona-hjælpepakker og anden støtte.”

Puljen yder tilskud til direkte omkostninger i forbindelse med de særlige publikumsfremmende tiltag i den periode, der søges om tilskud til. Derudover kan der også søges om tilskud til indirekte omkostninger for det antal dage, hvor der afvikles særlige publikumsfremmende tiltag, dog maksimalt 14 dage.

Direkte omkostninger

Omkostninger der er direkte knyttet til afholdelsen af de særlige publikumsfremmende tiltag.

Direkte omkostninger kan for eksempel være:

 • honorarer til kunstnere, foredragsholdere, workshopledere mv.
 • materialer til for eksempel workshops og temadage
 • omkostninger til ekstraordinær markedsføring
 • leje og leasing af udstyr i forbindelse med tiltaget

Det er et krav, at der er et rimeligt og velbegrundet forhold mellem tiltaget/tiltagene og de omkostninger, der søges om tilskud til.

Indirekte omkostninger

Ansøgers faste driftsomkostninger i en periode på maksimalt 14 dage. Indirekte omkostninger kan for eksempel være:

 • løn til institutionens egne ansatte
 • omkostninger til institutionens hovedaktiviteter
 • husleje
 • anden fast leje og leasing
 • materialer og forsyninger
 • nødvendig vedligeholdelse på materielle anlægsaktiver og lejede/leasede aktiver
 • el, vand og opvarmning
 • ejendomsskatter
 • løbende rengøring
 • renteomkostninger
 • afskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver (efter sædvanlige regnskabsprincipper).

Hvad støtter puljen ikke?

 • Reduceret billetpris eller andre rabatordninger (Institutionen må gerne for egen regning vælge at tilbyde nedsat billetpris i sommerperioden, men omkostningerne til dette vil ikke kunne indgå i ansøgningen til denne pulje).
 • Tabte indtægter
 • Ny-indkøb af udstyr mv., der ikke er direkte knyttet til de særlige, publikumsfremmende tiltag.

Hvor meget kan der søges om? 

Der kan søges om tilskud i op til 14 dage i perioden fra ansøgningstidspunktet til 30. september 2021. Der er ikke noget krav om, at de 14 dage skal være en sammenhængende periode.

Der ydes i perioden på maksimalt 14 dage tilskud på op til 50 % til ansøgers direkte og indirekte omkostninger, dog maksimalt 250.000 kr.  

De indirekte omkostninger beregnes ud fra det antal dage, hvor der afvikles særlige publikumsfremmende tiltag, i forhold til det antal dage, institutionen almindeligvis har åbent for publikum i løbet af et år. For eksempel: hvis der afvikles publikumsfremmende tiltag i 8 dage og institutionen har 200 årlige åbningsdage, kan institutionen modtage tilskud til 8 / 200 af institutionens forventede driftsomkostninger (indirekte omkostninger) i 2021.

Egenindtægter modregnes ikke de tilskudsberettigede udgifter, undtagen hvor dette er et krav efter gruppefritagelsesforordningen vedrørende statsstøtte.

Hvornår kan der søges?

Ansøgningsfristen er forlænget. De resterende puljemidler fordeles løbende, indtil de er brugt op, hvorefter puljen lukker for ansøgninger. Puljen lukkes senest den 30. september 2021, kl. 23:59.

Samspil med andre corona-hjælpepakker og anden støtte 

Der kan ikke søges om tilskud fra denne pulje til omkostninger, der er dækket af andre corona-hjælpepakker, inklusive Aktivitetspulje til kulturaktiviteter.

Det er heller ikke muligt at søge om tilskud til den del af institutionens omkostninger, der dækkes af andre tilskud, såsom offentlig støtte eller fondsmidler. Hvis en institution har omkostninger på 100.000 kr. i perioden, men 50 % af deres udgifter er finansieret af offentligt tilskud, kan de medtage omkostninger på 50.000 kr. i ansøgningen, hvor op til 25.000 kr. kan ydes i tilskud (50 % af de tilskudsberettigede omkostninger). Læs mere under ”Hvor meget kan der søges om?”

Hvad skal ansøgningen indeholde?

1. Budgetskabelon (xlsx)

Den obligatoriske budgetskabelon skal anvendes, og vedhæftes i Excel-format.

2. Ansøgningsskema

Slots- og Kulturstyrelsens elektroniske ansøgningsskema skal anvendes, og alle felter skal udfyldes. Skemaet findes her på siden.

I ansøgningsskemaet skal der redegøres for de særlige, publikumsfremmende tiltag, der planlægges gennemført, og hvordan de lægger sig op af institutionens hovedaktivitet (max 2400 tegn i alt).

I ansøgningsskemaet skal ansøger desuden: 

 • på tro og love erklære, ikke at have søgt om tilskud fra andre corona-hjælpepakker til de samme omkostninger, der søges om tilskud til i denne pulje.
 • på tro og love erklære, at ansøger er et statsligt og statsanerkendt museum, en kunsthal, der pr. 1. juni 2021 er medlem af Foreningen af Kunsthaller i Danmark, et zoologisk anlæg, der er godkendt af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, og som har dyrehold som hovedaktivitet, eller et videnspædagogisk aktivitetscenter eller lignende, der modtager driftsstøtte fra Børne- og Undervisningsministeriet.
 • på tro- og love erklære, at de afgivne oplysninger i ansøgningen er korrekte.
 • på tro og love erklære, at institutionen mv. ikke var kriseramt før den 31. december 2019, jf. artikel 1, stk. 4, litra a og artikel 2, nr. 18 i Kommissionens forordning (EU) Nr. 651/2014 af 17. juni 2014.
 • bekræfte, at de er indforståede med, at det er ansøgers ansvar at sikre, at institutionen ikke har modtaget mere end 15 mio. kr. i gruppefritaget støtte og støtte efter andre statsstøtteregelsæt end gruppefritagelsesforordningen til de samme støtteberettigede omkostninger, samt at de er indforståede med, at eventuelle overskud i forbindelse med afrapporteringen kan blive modregnet det udbetalte tilskud, hvis tærskelværdien på 15 mio. kr. overskrides.
 • godkende, at Slots- og Kulturstyrelsen kan indhente yderligere oplysninger, herunder oplysninger om institutionen mv. og dennes ansatte, fra Erhvervsstyrelsen og andre myndigheder, i det omfang oplysningerne er nødvendige i forbindelse med behandlingen af ansøgningen.

Slots- og Kulturstyrelsen gør opmærksom på, at det er strafbart at afgive urigtige eller vildledende oplysninger til en offentlig myndighed eller fortie oplysninger af betydning for sagens afgørelse, særligt oplysninger afgivet på tro og love, jf. Straffelovens §§ 161-163, 171 samt § 289a, samt i forbindelse med COVID-19-hjælpepakker § 81d, stk. 2. 

Ved indsendelsen af ansøgningsskemaet underskrives med NemID. Hvis en medarbejder i en institution søger på vegne af institutionen skal vedkommende skrive under med NemID vha. medarbejder-signatur. 

Ansøger skal desuden være opmærksom på, at:

 • de vedhæftede bilag maksimalt må fylde 15 MB i alt
 • der ikke kan eftersendes bilag eller ændres i ansøgningen, når den først er indsendt
 • Slots- og Kulturstyrelsen kan meddele afslag på ansøgninger om tilskud, når oplysningerne i tilknytning til ansøgningen må anses som mangelfulde eller ikke-retvisende, samt når den dokumentation, der er fremsendt som bilag til ansøgningen, er utilstrækkelig
 • yderligere materiale, ud over det der er beskrevet i denne ansøgningsvejledning, ikke vil indgå i vurderingen af ansøgningen
 • ansøger selv er ansvarlig for, at ansøgningsskemaet er udfyldt korrekt, og at alle de ønskede bilag er vedhæftet
 • ansøger er forpligtet til at orientere Slots- og Kulturstyrelsen, hvis forudsætningerne for udbetaling af tilskuddet ændrer sig væsentligt, efter at ansøgningen er indsendt.

Det elektroniske ansøgningsskema har en sikkerhedstimeout efter 15 minutters inaktivitet på siden, så det skal udfyldes og indsendes relativt hurtigt. 

Slots- og Kulturstyrelsen anbefaler, at der anvendes browseren Chrome eller Firefox til ansøgningen. 

Slots- og Kulturstyrelsen gør endvidere opmærksom på, at vi ikke modtager fysisk materiale.

Hvem vurderer din ansøgning?

Det er Slots- og Kulturstyrelsen, der behandler indkomne ansøgninger og træffer afgørelse. 

Om statsstøtte

Ordningen er i statsstøtteretlig henseende etableret med udgangspunkt i gruppefritagelsesforordningens artikel 53, stk. 8, som giver mulighed for at yde dækning af støtteberettigede omkostninger på op til 2 mio. euro (15 mio. kr.) pr. institution eller virksomhed mv., samt i gruppefritagelsesforordningens artikel 53, stk. 7, som giver mulighed for at yde støtte svarende til driftsunderskud og en rimelig fortjeneste, dog maksimalt 75 mio. euro (562,5 mio. kr.) pr. institution eller virksomhed mv. pr. år (jf. EUROPA-KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) nr. 651/2014 af 17. juni 2014 om visse kategorier af støttes forenelighed med det indre marked i henhold til traktatens artikel 107 og 108).

Støtte ydet efter artikel 53, stk. 7, er forbeholdt ansøgere, som har modtaget eller vil modtage mere end 15 mio. kr. i samlet statsstøtte til de samme støtteberettigede omkostninger. Støtte, som er givet til de samme støtteberettigede omkostninger, kan også være støtte givet efter andre regelsæt end gruppefritagelsesforordningen og skal også regnes med.

Det betyder helt konkret, at:

 • ansøgerne selv skal sikre, at de ikke har modtaget eller vil modtage mere end 15 mio. kr. i statsstøtte til de samme støtteberettigede omkostninger.
 • Hvis man er i tvivl om, hvorvidt man har modtaget støtte, der er omfattet af gruppefritagelsesforordningen, kan man læse om det i det udstedte tilsagnsbrev eller tage kontakt til den myndighed, der har udbetalt den pågældende støtte.
 • ansøgere, der har modtaget eller vil modtage mere end 15 mio. kr. i støtte til de samme støtteberettigede omkostninger, skal oplyse deres egenindtægter og evt. driftsunderskud, når de afrapporterer for deres tilskud fra denne pulje. Der skal oplyses egenindtægter for det antal dage, hvor institutionen har modtaget tilskud. Hvis fx institutionen har modtaget tilskud for 8 dage og har 200 årlige åbningsdage i 2021, skal 8 / 200 af institutionens egenindtægter i 2021 oplyses. Eventuelle overskud kan blive modregnet det udbetalte tilskud.
 • Ansøgere, der ikke modtager mere end 15 mio. kr. i støtte til de samme støtteberettigede omkostninger, skal ikke oplyse deres egenindtægter i forbindelse med afrapporteringen til puljen. Eventuelle overskud skal ikke tilbagebetales.

Hvornår får du svar?

Sagsbehandlingstiden vil være op til 15 arbejdsdage fra sagen er fuldt oplyst.

Tilskud vil blive udbetalt til den NemKonto, der er knyttet til den ansøgende institutions CVR-nummer. 

Afrapportering og regnskab 

Senest den 1. juni 2022 skal I afrapportere til Slots- og Kulturstyrelsen.

Hvordan I skal afrapportere, afhænger af størrelsen på jeres tilskud fra puljen.

For tilskud på 100.000 kr. eller derunder skal tilskudsmodtager:

 • afgive en erklæring om, at tilskuddet er anvendt efter formålet, og at betingelserne for tilskuddet i øvrigt er opfyldt, således som de er fastsat i bevillingsbrevet fra Slots- og Kulturstyrelsen. I erklæringen skal I også oplyse jeres driftsomkostninger og indtægter for de dage, der er ydet tilskud til, inklusive offentlig støtte.
 • Blandt de modtagne erklæringer laver Slots- og Kulturstyrelsen stikprøvekontrol. Slots- og Kulturstyrelsen kan som led i stikprøvekontrol kræve, at modtagere af tilskud på 100.000 kr. eller derunder skal aflægge regnskab over for styrelsen.

For tilskud på mere end 100.000 kr. skal tilskudsmodtager:

 • afgive en erklæring om, at tilskuddet er anvendt efter formålet, og at betingelserne for tilskuddet i øvrigt er opfyldt, således som de er fastsat i bevillingsbrevet fra Slots- og Kulturstyrelsen.
 • aflægge regnskab over for Slots- og Kulturstyrelsen. Regnskabet skal indeholde omkostninger og indtægter for de dage, der er ydet tilskud til, inklusive offentlig støtte. En regnskabsskabelon vil blive gjort tilgængelig af styrelsen. Regnskabet skal være underskrevet af tilskudsmodtager eller tilskudsmodtagers ledelse.
 • Regnskabet skal enten være gennemgået og underskrevet af en regnskabskyndig person eller være revideret af en statsautoriseret eller registreret revisor.

Tilskudsmodtagere kan blive udtaget til yderligere kontrol.

Tilskuddet skal anvendes til det formål, det er bevilget til. Er dette ikke tilfældet kan hele eller dele af tilskuddet kræves tilbagebetalt. 

Tilskuddet bortfalder, hvis I har givet urigtige eller vildledende oplysninger, og Slots- og Kulturstyrelsen træffer afgørelse om tilbagebetaling af uretmæssigt udbetalt tilskud. 

For puljen gælder, at den administreres efter Kulturministeriets bekendtgørelse for regnskab og revision for projekt- og aktivitetstilskud (BEK nr. 1479 af 22. december 2014), idet der dog for denne pulje generelt dispenseres fra bekendtgørelsens § 10, stk. 2, nr. 4 om krav om forvaltningsrevision.

Lovgrundlag

Puljen har hjemmel i aktstykke nr. 307, afgjort den 17. juni 2021.

Klageadgang 

Slots- og Kulturstyrelsens afgørelser kan påklages til Kulturministeriet. 

Klagen skal rettes til Slots- og Kulturstyrelsen, som videresender klagen med sagens materiale og en udtalelse til Kulturministeriet.

Ansøgningsskema som PDF?

Her på siden laves alle ansøgningerne elektronisk, men mange har glæde af at printe en PDF til at orientere sig i kravene, inden de når til udfyldelsen af den egentlige ansøgning. Men husk, at du ikke kan udfylde skemaet i hånden og aflevere det fysisk eller analogt.

Se ansøgningsskemaet i sin fulde længde (kan ikke udfyldes)

Opdateret 31. marts 2023