Slots- og Kulturstyrelsen

Pulje til kompensation for Folkeuniversitetet

Puljens formål er at kompensere Folkeuniversitetet for op til 90 pct. af den tabte deltagerbetaling i perioden fra d. 9. marts 2020 til og med d. 8. juli 2020, som følge af nedlukning af aktiviteter i forbindelse med foranstaltninger til forhindring af COVID-19 smitte.

Frister:

  06. august 2020, kl. 23:59

Hvem kan søge?

Foreninger og selvejende institutioner der udøver Folkeuniversitetsvirksomhed efter folkeoplysningslovens kapitel 13.

Hvilken periode kan man søge kompensation for:

I kan vælge, om I vil søge for en periode på tre måneder

• d. 9. marts 2020 – d. 8. juni 2020. 

eller en udvidet periode på fire måneder

• d. 9. marts 2020 – d. 8. juli 2020. 

I skal være opmærksom på at vælge den budgetskabelon, som passer til den ansøgte periode.

Hvad skal ansøgningen indeholde?

I skal anvende og udfylde alle felter i Slots- og Kulturstyrelsens elektroniske ansøgningsskema. I skemaet skal I afgive erklæring om, at I opfylder bevillingsbetingelserne. I skriver under herfor med NemID ved indsendelsen af ansøgningsskemaet. 

En budgetskabelon skal vedhæftes det elektroniske ansøgningsskema:

Link til budgetskabelon for tre måneder

Link til budgetskabelon for fire måneder

Budgetskabelonen skal indeholde følgende oplysninger:

 1. Budgetskabelonen skal indeholde en opgørelse over forventet tabt deltagerbetaling til kurser og aktiviteter under folkeoplysningsloven, der vedrører perioden d. 9. marts 2020 – d. 8. juli 2020.

  Hvordan estimeres forventet tabt deltagerbetaling?

  Med tabt deltagerbetaling menes deltagerbetaling, der knytter sig til kurser og aktiviteter under folkeoplysningsloven. Det kan være tabt deltagerbetaling, som er betalt tilbage til kursisten eller tabt deltagerbetaling, som er tabt, pga. at kursisten er blevet flyttet til et hold, som foregår efter d. 8. juli. 2020. Det kan også være tabt deltagerbetaling for kursister, som har meldt sig til en aktivitet, hvor deltagerbetaling ikke er gennemført pga. COVID-19 samt tabt budgetteret deltagerbetaling fra kursister til planlagte aktiviteter, som ikke er afviklet pga. COVID-19.

 2. Budgetskabelonen skal indeholde en opgørelse om forventede faktiske udgifter i forbindelse med kurser og aktiviteter under folkeoplysningsloven, som er aflyst pga. COVID-19 i den valgte periode, dvs. enten perioden d. 9. marts 2020 – d. 8. juni 2020 ELLER perioden d. 9. marts 2020 – d. 8. juli 2020. 

  Hvordan estimeres forventede faktiske udgifter?

  Forventede faktiske udgifter er udgifter, som knytter sig til alle kurser og aktiviteter under folkeoplysningsloven, der er blevet aflyst som følge af COVID-19, herunder løn, honorarer, lokaleleje, kommunikation, administration, revision mv. 

 3. Budgetskabelonen skal desuden indeholde alle forventede indtægter i den valgte periode, som vedrører kurser og aktiviteter under folkeoplysningsloven, herunder indtægter fra kommunale tilskud og andre offentlige tilskud, tilskud fra fonde samt indtægter fra hjælpepakker i forbindelse med COVID-19 mv.

Slots- og Kulturstyrelsen forbeholder sig retten til ikke at behandle ansøgninger, som ikke opfylder disse krav. 

Økonomi

Udbetaling af foreløbig beregnet kompensation

Foreløbig beregning af kompensation beregnes således: 

Forventet tabt deltagerbetaling * 90 pct. = foreløbig kompensation for tabt deltagerbetaling

Der udbetales dog kun op til et beløb, der svarer til de forventede afholdte udgifter i perioden, som er knyttet til kurser og aktiviteter under folkeoplysningsloven, der er blevet aflyst pga. COVID-19 – og som ikke forventes dækket af indtægter fra andre offentlige tilskud, hjælpepakker eller lignende. 

Der udbetales et aconto beløb på 70 pct. af den foreløbigt beregnede kompensation. 30 pct. af den foreløbigt beregnede kompensation tilbageholdes og vil komme til udbetaling, såfremt beregningen af det endelige tilskudsberettigede beløb viser berettigelse hertil.

Regnskabsaflæggelse og efterregulering

Ved regnskabsaflæggelse vil Slots- og Kulturstyrelsen beregne det endelige tilskudsberettigede beløb og evt. foretage en efterregulering baseret på den tabte deltagerbetaling og de faktisk afholdte udgifter. 

Efterreguleringen kan enten betyde, at det udbetalte a conto kompensationsbeløb suppleres eller reduceres. 

Hvis I er berettiget til de resterende 30 pct. af det beregnede kompensationsbeløb, som ikke blev udbetalt i forbindelse med den foreløbige kompensation, udbetales denne restsum ved efterreguleringen.  

I tilfælde af reduktion, vil Slots- og Kulturstyrelsen anmode om tilbagebetaling af den del af den udbetalte kompensation, der overstiger den efterregulerede kompensation.

Herudover kan Slots- og Kulturstyrelsen kræve helt eller delvis tilbagebetaling af tilskud, såfremt betingelserne for tildeling af kompensation ikke er opfyldt.

Ved regnskabsaflæggelsen opgøres den tabte deltagerbetaling på følgende måde: 

Indtægter fra deltagerbetaling, der vedrører den valgte periode (ENTEN d. 9. marts 2019 – d. 8. juni 2019 ELLER d. 9. marts 2019 – d. 8. juli 2019) 

minus indtægter fra deltagerbetaling, der vedrører den valgte periode (ENTEN d. 9. marts 2020 – d. 8. juni 2020 ELLER d. 9. marts 2020 – d. 8. juli 2020). 

Kompensation beregnes som 90 pct. af den tabte deltagerbetaling. Den kompensation, der ydes for både den foreløbige og den endelige kompensation for forventet tabt deltagerbetaling kan ikke overstige de faktiske udgifter, som er knyttet til kurser og aktiviteter under folkeoplysningsloven, der er blevet aflyst pga. COVID-19, som ikke allerede er dækket andre indtægter.

Faktiske udgifter skal opgøres på følgende måde:

Dokumenterbare udgifter der vedrører den valgte periode (ENTEN d. 9. marts 2020 – d. 8. juni 2020 ELLER d. 9. marts 2020 – d. 8. juli 2020) minus andre dokumenterbare indtægter der vedrører den valgte periode (ENTEN d. 9. marts 2020 – d. 8. juni 2020 ELLER d. 9. marts 2020 – d. 8. juli 2020) = faktiske udgifter

Dokumenterbare udgifter er summen af de udgifter til kurser og aktiviteter under folkeoplysningsloven, som I kan dokumentere at have haft og vedrører perioden d. 9. marts 2020 – d. 8. juli 2020. Udgifterne skal knytte sig til alle kurser og aktiviteter, der er blevet aflyst som følge af COVID-19, herunder løn, honorarer, lokaleleje, kommunikation, administration, revision mv.

Dokumenterbare indtægter, er summen af indtægter fra kommunale tilskud og andre offentlige tilskud, tilskud fra fonde samt indtægter fra hjælpepakker i forbindelse med COVID-19 mv., som vedrører kurser og aktiviteter under folkeoplysningsloven, og som vedrører den valgte periode (ENTEN d. 9. marts 2020 – d. 8. juni 2020 ELLER d. 9. marts 2020 – d. 8. juli 2020)

Hvornår får du svar?

Slots- og Kulturstyrelsen behandler ansøgninger hurtigst muligt. Sagsbehandlingstiden vil typisk være 4-5 hverdage. Dog max 14 dage.

Puljen kan søges indtil d. 6. august 2020. Ansøgninger behandles løbende. Der kan aflægges regnskab indtil d. 8. december 2020.  

Lovgrundlag

Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 446 af 17. april 2020 om udmøntning af kompensation for tabt deltagerbetaling.

Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 651 af 18. maj 2020 om udmøntning af kompensation for tabt deltagerbetaling til folkehøjskoler, den folkeoplysende voksenundervisning, daghøjskoler og Folkeuniversitetet som følge af Covid-19.

Aktstykke 131 om kompensation til højskoler, aftenskoler og folkeuniversitetsafdelinger.

Aktstykke 171 om forlængelse og udvidelse af akut hjælpeordning til højskoler, aftenskoler, daghøjskoler og Folkeuniversitetet.

Hvis du får tilsagn /tilladelse /dispensation skal du...

Hele kompensationen udbetales umiddelbart efter bevillingen. Vi udbetaler kompensationen til den NemKonto, der er knyttet til ansøgers CVR-nummer.

I skal aflægge regnskab efter reglerne i Bekendtgørelse om udmøntning af kompensation for tabt deltagerbetaling til folkehøjskoler, den folkeoplysende voksenundervisning og Folkeuniversitetet som følge af COVID-19 og efter de krav, der er angivet i tilsagnsbrevet. 

Hvis I har modtaget et tilskud på 100.000 kr. eller derunder, skal I indsende en elektronisk erklæring. I erklæringen skal I oplyse regnskabstal samt bekræfte, at tilskuddet er anvendt til formålet.

Hvis I har modtaget et tilskud over 100.000 kr. til og med 500.000 kr., skal I indsende regnskab, som er underskrevet af tilskudsmodtager og en regnskabskyndig person. I kan også vælge at få regnskabet revideret af en revisor.

Hvis I har modtaget et tilskud over 500.000 kr., skal I indsende regnskab, som er revideret af statsautoriseret revisor eller en registreret revisor. 

Indsend regnskab elektronisk via www.slks.dk.

Ansøgningsskema som PDF?

Her på siden laves alle ansøgningerne elektronisk, men mange har glæde af at printe en PDF til at orientere sig i kravene, inden de når til udfyldelsen af den egentlige ansøgning. Men husk, at du ikke kan udfylde skemaet i hånden og aflevere det fysisk eller analogt.

Se ansøgningsskemaet i sin fulde længde (kan ikke udfyldes)

Dialogboksen begynder her. Du kan lukke boksen ved at trykke Accepter cookies knappen eller Enter. Knappen er det sidste element i boksen.

Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.

På slks.dk anvender vi cookies. Cookies er i mange tilfælde nødvendige for at få en hjemmeside til at fungere. Vi bruger cookies for at forbedre din oplevelse, samle statistik og huske dine indstillinger. Ved at klikke på "Accepter cookies" godkender du dette.

(dialogboks slutter)