Pulje til kompensation for Folkeuniversitetet

Puljens formål er at kompensere Folkeuniversitetet for op til 90 pct. af den tabte deltagerbetaling i perioden fra den 9. marts 2020 til og med den 8. august 2020, som følge af nedlukning af aktiviteter i forbindelse med foranstaltninger til forhindring af COVID-19 smitte.

Frist

  • 08.09.2020, kl. 23:59

Hvem kan søge?

Foreninger og selvejende institutioner der udøver Folkeuniversitetsvirksomhed efter folkeoplysningslovens kapitel 13.

Hvilken periode kan man søge kompensation for:

I kan vælge, om I vil søge for en periode på tre måneder

• 9. marts 2020 – 8. juni 2020
• 9. marts 2020 – 8. juli 2020
• 9. marts 2020 – 8. august 2020 

Alternativt kan I søge for juni og / eller juli måned uafhængigt af, om I søger de første tre måneder.  

I skal være opmærksomme på at vælge den periode i budgetskabelonen, som passer til den ansøgte periode.

Hvad skal ansøgningen indeholde?

I skal anvende og udfylde alle felter i Slots- og Kulturstyrelsens elektroniske ansøgningsskema. I skemaet skal I afgive erklæring om, at I opfylder bevillingsbetingelserne. I skriver under herfor med NemID ved indsendelsen af ansøgningsskemaet. 

En budgetskabelon skal vedhæftes det elektroniske ansøgningsskema:

Link til budgetskabelon

Budgetskabelonen skal indeholde følgende oplysninger:

1. Budgetskabelonen skal indeholde en opgørelse over forventet tabt deltagerbetaling til kurser og aktiviteter under folkeoplysningsloven, der vedrører den valgte periode.

Hvordan estimeres forventet tabt deltagerbetaling?

Med tabt deltagerbetaling menes deltagerbetaling, der knytter sig til kurser og aktiviteter under folkeoplysningsloven. Det kan være tabt deltagerbetaling, som er betalt tilbage til kursisten eller tabt deltagerbetaling, som er tabt på grund af, at kursisten er blevet flyttet til et hold, som foregår efter den 8. august 2020. Det kan også være tabt deltagerbetaling for kursister, som har meldt sig til en aktivitet, hvor deltagerbetaling ikke er gennemført på grund af COVID-19 samt tabt budgetteret deltagerbetaling fra kursister til planlagte aktiviteter, som ikke er afviklet på grund af COVID-19.

2. Budgetskabelonen skal indeholde en opgørelse om forventede faktiske udgifter i forbindelse med kurser og aktiviteter under folkeoplysningsloven, som er aflyst på grund af COVID-19 i den valgte periode.

Hvordan estimeres forventede faktiske udgifter?

Forventede faktiske udgifter er udgifter, som knytter sig til alle kurser og aktiviteter under folkeoplysningsloven, der er blevet aflyst som følge af COVID-19, herunder løn, honorarer, lokaleleje, kommunikation, administration, revision med videre.

3. Budgetskabelonen skal desuden indeholde alle forventede indtægter i den valgte periode, som vedrører kurser og aktiviteter under folkeoplysningsloven, herunder indtægter fra kommunale tilskud og andre offentlige tilskud, tilskud fra fonde samt indtægter fra hjælpepakker i forbindelse med COVID-19 med videre.

Slots- og Kulturstyrelsen forbeholder sig retten til ikke at behandle ansøgninger, som ikke opfylder disse krav. 

Økonomi

Udbetaling af foreløbig beregnet kompensation

Foreløbig beregning af kompensation beregnes således: 

Forventet tabt deltagerbetaling * 90 pct. = foreløbig kompensation for tabt deltagerbetaling

Der udbetales dog kun op til et beløb, der svarer til de forventede afholdte udgifter i perioden, som er knyttet til kurser og aktiviteter under folkeoplysningsloven, der er blevet aflyst på grund af COVID-19 – og som ikke forventes dækket af indtægter fra andre offentlige tilskud, hjælpepakker eller lignende. 

Der udbetales et aconto beløb på 70 pct. af den foreløbigt beregnede kompensation. 30 pct. af den foreløbigt beregnede kompensation tilbageholdes og vil komme til udbetaling, såfremt beregningen af det endelige tilskudsberettigede beløb viser berettigelse hertil.

Regnskabsaflæggelse og efterregulering

Ved regnskabsaflæggelse vil Slots- og Kulturstyrelsen beregne det endelige tilskudsberettigede beløb og eventuelt foretage en efterregulering baseret på den tabte deltagerbetaling og de faktisk afholdte udgifter. 

Efterreguleringen kan enten betyde, at det udbetalte a conto kompensationsbeløb suppleres eller reduceres. 

Hvis I er berettiget til de resterende 30 pct. af det beregnede kompensationsbeløb, som ikke blev udbetalt i forbindelse med den foreløbige kompensation, udbetales denne restsum ved efterreguleringen.  

I tilfælde af reduktion, vil Slots- og Kulturstyrelsen anmode om tilbagebetaling af den del af den udbetalte kompensation, der overstiger den efterregulerede kompensation.

Herudover kan Slots- og Kulturstyrelsen kræve helt eller delvis tilbagebetaling af tilskud, såfremt betingelserne for tildeling af kompensation ikke er opfyldt.

Ved regnskabsaflæggelsen opgøres den tabte deltagerbetaling på følgende måde: 

Indtægter fra deltagerbetaling, der vedrører den valgte periode i 2019 minus
Indtægter fra deltagerbetaling, der vedrører den valgte periode i 2020
=  tabt deltagerbetaling

Kompensation beregnes som 90 pct. af den tabte deltagerbetaling. Den kompensation, der ydes for både den foreløbige og den endelige kompensation for forventet tabt deltagerbetaling kan ikke overstige de faktiske udgifter, som er knyttet til kurser og aktiviteter under folkeoplysningsloven, der er blevet aflyst på grund af COVID-19, som ikke allerede er dækket andre indtægter.

Faktiske udgifter skal opgøres på følgende måde:

Dokumenterbare udgifter, der vedrører den valgte periode minus
andre dokumenterbare indtægter, der vedrører den valgte periode
= faktiske udgifter

Dokumenterbare udgifter er summen af de udgifter til kurser og aktiviteter under folkeoplysningsloven, som I kan dokumentere at have haft og vedrører den valgte periode. Udgifterne skal knytte sig til alle kurser og aktiviteter, der er blevet aflyst som følge af COVID-19, herunder løn, honorarer, lokaleleje, kommunikation, administration, revision med videre.

Dokumenterbare indtægter, er summen af indtægter fra kommunale tilskud og andre offentlige tilskud, tilskud fra fonde samt indtægter fra hjælpepakker i forbindelse med COVID-19 med videre, som vedrører kurser og aktiviteter under folkeoplysningsloven, og som vedrører den valgte periode 

Hvornår får du svar?

Slots- og Kulturstyrelsen behandler ansøgninger hurtigst muligt. Sagsbehandlingstiden vil typisk være 4-5 hverdage. Dog maksimum 14 hverdage.

Puljen kan søges indtil den 8. september 2020. Ansøgninger behandles løbende. Der kan aflægges regnskab indtil den 8. december 2020.  

Hvis du får tilsagn/tilladelse/dispensation skal...

Hele kompensationen udbetales umiddelbart efter bevillingen. Vi udbetaler kompensationen til den NemKonto, der er knyttet til ansøgers CVR-nummer.

I skal aflægge regnskab efter reglerne i Bekendtgørelse om udmøntning af kompensation for tabt deltagerbetaling til folkehøjskoler, den folkeoplysende voksenundervisning og Folkeuniversitetet som følge af COVID-19 og efter de krav, der er angivet i tilsagnsbrevet. 

Hvis I har modtaget et tilskud på 100.000 kr. eller derunder, skal I indsende en elektronisk erklæring. I erklæringen skal I oplyse regnskabstal samt bekræfte, at tilskuddet er anvendt til formålet.

Hvis I har modtaget et tilskud over 100.000 kr. til og med 500.000 kr., skal I indsende regnskab, som er underskrevet af tilskudsmodtager og en regnskabskyndig person. I kan også vælge at få regnskabet revideret af en revisor.

Hvis I har modtaget et tilskud over 500.000 kr., skal I indsende regnskab, som er revideret af statsautoriseret revisor eller en registreret revisor. 

Indsend regnskab elektronisk via https://slks.dk/services/aflaeg-regnskab/afrapportering-for-covid-19-tilskud/

Ansøgningsskema som PDF?

Her på siden laves alle ansøgningerne elektronisk, men mange har glæde af at printe en PDF til at orientere sig i kravene, inden de når til udfyldelsen af den egentlige ansøgning. Men husk, at du ikke kan udfylde skemaet i hånden og aflevere det fysisk eller analogt.

Se ansøgningsskemaet i sin fulde længde (kan ikke udfyldes)

Opdateret 31. marts 2023